_______________________________________________________________________________________________________________________
16. január 2017

(NE)ZODPOVEDANÉ OTÁZKY
2. časť

    2.     Jestvuje nebo a peklo?

Už táto druhá otázka, sa stane pre väčšinu nedostupnou, lebo ich rozum pre nich vytvorí neprekonateľnú prekážku, nakoľko sa bude obávať, že získaná odpoveď by narušila jeho doteraz vychodenú, pohodlnú cestičku, ba takto by rozum stratil falošnú nadvládu!
Aj keď sa zdá táto otázka pre niektorých „známa“, jej rozlúštenie a teda podstata zostáva vôbec nepoznaná!

Všetko pochádza zo svojho pôvodu a ďalej sa formujú napodobeniny prvotnej príčiny, ktorá bola objasnená v prvej otázke, kde teda spočíva príčina všetkého, čo ďalej vo stvorení pozorujeme vo formách. Vo formách dobra a zla! Pôvod dobra aj zla už teda poznáme!
Z týchto dvoch základných príčin sa ďalej formujú ich následky, ktorým sme my, ľudskí duchovia priradili rôzne pomenovania, medzi ktoré patrí to „nebo“ a aj „peklo“! Toto sú vlastne súhrnné výrazy pre odvodené následky dobra a zla v rôznych úrovniach stvorenia. Obrazne vyjadrené, ľudský duch môže prežívať to „nebo“, ale aj „peklo“, už dokonca tu na Zemi, čo sa prejavuje v rôznej kvalite života rôznych jedincov. A tento rozdiel v prežívaní potom pokračuje aj v jemnejších úrovniach, ktoré prežívame po pozemskej smrti. Z tohto dôvodu si musíme opäť pomôcť citátmi z tej AP, ba zoznámiť sa so stavbou Stvorenia!

Okrem bezbytostného Boha, vynecháme teraz aj božskú ríšu, nakoľko sú mimo pôsobnosti stvorených bytostí a budeme sa venovať iba stvoreniu, kde tieto bytosti pôsobia, ba sa aj vyvíjajú. Budeme sa venovať iba stvoreniu, ktoré súvisí s nami a skladá sa z častí:

                                        1.     Čisto duchovná časť
                                        2.     Duchovná časť
                                        3.     Hmotná časť
Miesto toho môžeme tiež povedať:
                                         1.     Prastvorenie
                                         2.     Stvorenie

                                         3.     Neskoršie stvorenie (*)

Z tohto odstupňovania vyplýva že v prastvorení sa nachádzajú prastvorení, v stvorení stvorení a v neskoršom stvorení vyvinutí.
Také označenie nie je nesprávne, ak celé stvorenie chceme vymenovať len v hrubých rysoch. Avšak pri bližšom pohľade musí byť rozčlenenie výraznejšie aj keď to na základných výrazoch nič nemení.
Pri presnejšom vysvetľovaní vystupujú ešte mnohé medzistupne, ktoré nemožno obchádzať, ak to má byť obraz bez medzier.
Uvedenie bytostnej časti chcem tentoraz vynechať, pretože bytostné sa i tak nachádza vo všetkých častiach. Len medzi duchovnou časťou a hmotnou časťou sa nachádza ešte jedna veľká vrstva bytostného zvláštneho druhu, ktorú však netreba považovať za osobitnú časť stvorenia; táto vrstva je tu totiž predovšetkým na to, aby svojím pôsobením vyvolávala pohyb, tým otepľovanie a formovanie hmotností, a preto netvorí nijakú osobitne uzavretú časť stvorenia.
Túto bytostnú vrstvu netreba nazývať časťou stvorenia, ale skôr hnacím a formujúcim druhom stvorenia, náležiacim k hmotnej časti stvorenia.

Vyššie úrovne nad pôsobnosťou ľudských duchov, necháme nepovšimnuté, ale sa zameriame na úrovne, ktoré súvisia s nami a na nám príbuzné bytosti.

DUCHOVNÉ zárodky! Už často som o nich hovoril a vysvetľoval priebeh ich vývoja a cestu. Tiež som povedal, že pozemskí ľudia sa vyvinuli z duchovných zárodkov. Ľudia, je to teda váš vývoj, ktorý budem opisovať.

Vo svojej poslednej prednáške hovoril som už o druhom spodnom oddelení v duchovnej časti stvorenia, kde duchovní nemohli vzniknúť ihneď ako plne zrelí, ale sa museli vyvíjať od dieťaťa.
Z tejto časti ešte nepochádzajú vyvinutí neskoršieho stvorenia, ku ktorým sa rátate i vy, pozemskí ľudia, ale iba zo zrazeniny tejto časti, ktorá nemá tú silu, aby sa bez vonkajších popudov vyvinula sama.
Táto zrazenina pozostáva zo zrniek duchovného semena, z duchovných zárodkov, z ktorých pochádzajú vyvinutí ľudský duchovia hmotností. Táto malátna zrazenina klesá z duchovnej časti stvorenia a tým vstupuje do bytostného kruhu, obklopujúceho hmotnosti.

V tomto bytostnom kruhu, do ktorého sa ponára duchovný zárodok, sú bytostní veľmi rozličných, vzájomne nepomiešaných druhov. Stoja opäť v jednotlivých úrovniach pod sebou, a to podľa druhu činnosti, v ktorých sa zachvievajú.
Prichádzajúc z duchovného, nachádzame tu na najvyššom mieste kruhu neobyčajne jemné ženské bytosti, zachvievajúce sa v lúči lásky a čistoty. Tieto sa ujímajú duchovných zárodkov, zahaľujúc ich s materinskou starostlivosťou do bytostného plášťa a takto zahalené, ešte úplne nevedome driemajúce duchovné zárodky podávajú do rúk iných ženských bytostí, stojacich bližšie k jemnej hmotnosti.
Tieto zahalia opäť zárodok druhým plášťom, ktorý je zase iného druhu a zodpovedá tomu okoliu, v ktorom sa samé nachádzajú, a sprevádzajú znovu o niečo ťažšie zárodky nadol k najvyššej vrstve jemnohmotnosti.
Všetky tieto jemné ženské bytosti pomáhajúc podporujú svojou pomocou zákonité samočinné deje. Sú dokonalej krásy a v dávnych dobách boli už známe mnohým ľuďom, ktorým sa občas mohli tu i tam ukázať. Boli nazývané dobrými vílami, ktoré sa starajú o vyvíjajúce sa ľudské duše a podporujú ich.
Na hranici jemnohmotnosti čakajú opäť ďalšie ženské bytosti na duchovné zárodky, prichádzajúce zhora, aby ich dobrotivo opatrovali. Okrem nich sú tu na ochranu bytosti mužského druhu, ktoré neúčinkujú pri opatrovaní, ale pôsobia pozitívnejšie.
Tak aj duchovný zárodok obklopovaný a opatrovaný bytostnými pomocníkmi, zatiaľ ešte nevedomý, poslúchajúc svoju túžbu po sebauvedomení, pohybuje sa stále ďalej, pokiaľ nenarazí na takú hutnosť v jemnohmotnosti, ktorá ho už nepustí, aby išiel ďalej ako nevedomý. Tým sa jeho kĺzaví zostup zastaví. Musí tam pobudnúť, aby sa prebudil k vývoju prv, než sa môže uberať ďalej.

V mojom Posolstve som už povedal, že s uvedomovaním ducha povstáva aj ľudská forma, keďže svojráznosť ducha podmieňuje ľudskú formu. To je povedané v hrubých rysoch. Teraz musím aj toto vysvetlenie rozšíriť a poukázať na to, že pri prebúdzaní sa duchovného zárodku k prvému uvedomeniu duchovný zárodok sám ešte netvorí ľudskú formu, ale len jeho jemný bytostný plášť, ktorý dostal od prvej víly.
Tento plášť prijíma ľudskú formu, pretože duchovný zárodok ho pri prebúdzaní už nevedome prežaruje. Pretože je teda plášť duchovne aj keď nevedome prežarovaný, z toho dôvodu prijíma samozrejme tiež ľudskú formu, zodpovedajúcu druhu prežiarenia.
Samotný duch však dostane až postupne viac alebo menej peknú ľudskú formu uvedomovaním si seba na svojej púti hmotnosťami, a to podľa druhu a cieľa svojho vývoja. Zároveň sa potom pretvárajú aj jeho vonkajšie bytostné a jemnohmotné obaly.

Poskytol som vám dnes celkom nový obraz o tej úrovni, ktorá zostáva pre vás, pozemských ľudí, vlastným východiskovým bodom a hrá preto veľkú úlohu. Odteraz viete, ako sa prebúdzate a kde k tomu dochádza.
A táto úroveň, sprostredkujúca a umožňujúca vám príchod na svet, ktorá vám poskytuje základný kameň vášho vlastného bytia ako človeka, je dôležitá tiež pre zrelého ducha. Pre toho, ktorý sa správne vyvinul v zmysle Božej vôle a bude schopný vzostupu.
Tak ako tu rozkvitá prvý obal v ľudskej podobe, tak zase zrelý duch odkladá ten istý obal na tejto úrovni; ten prvý obal, ktorý pri vzostupe odlúčením je posledný.
Zostáva tu na tejto úrovni, aby sa rozpustil, rozložil a rozplynul v rovnakom druhu, z akého vznikol predtým ako dar víly.
Avšak obal zrelého ducha prináša so sebou nové sily a osviežuje i posilňuje rovnaký druh, pretože býval silne prežarovaný sebauvedomeným duchom v správnom, nahor vedúcom spôsobe a toto žiarenie nesie v sebe!
Tak sa stáva tento druh obalov v kruhu bytostného okolo hmotností tým silnejší a môže ešte o to silnejšie pomáhať novému vzniku a prebúdzaniu ďalších ľudských duchovných zárodkov.
Po odložení posledného obalu jemnej bytostnosti odchádza potom taký duch z tejto úrovne záhrad ako sebauvedomený znovu do duchovnej ríše, ktorú opustil kedysi ako malátny nevedomý duchovný zárodok, povoľujúc iba svojmu neurčitému vnútornému tlaku po vývoji, ktorý vychádza z túžby po uvedomení.

Toto dianie, teda náš vývoj objasníme ešte z inej strany, rovnako Slovom AP:
JEŽIŠ prichádzajúc z Božského oprávnene použil tieto slová, pretože mohol všetko vidieť z nadhľadu a ako jediný to skutočne vysvetliť. Jeho posolstvo, ktoré je od neho neoddeliteľné, ukazuje v zmätku falošných názorov jasnú cestu nahor k Svetlu. To znamená pre všetkých ľudských duchov, že sa môžu povzniesť, alebo sa vzkriesiť z hmotnosti, do ktorej sú ponorení za účelom svojho ďalšieho vývoja. Také vzkriesenie znamená pre každého život!
Vypočujte raz pozorne: Všetko nízke a všetko zlé, teda všetko, čo sa nazýva temnom, jestvuje len v hmotnosti; a to v hrubohmotnosti a v jemnohmotnosti! Kto toto správne pochopí, už tým mnoho získal.
Ak človek zmýšľa zle alebo nízko, škodí tak nesmierne sám sebe. Hlavná sila jeho chcenia prúdi potom ako vyslaný magnetický lúč v ústrety nízkemu, tam v dôsledku svojej tiaže priťahuje hutnejšie a pre túto hutnosť opäť tiež temnejšie jemnohmotné, čím sa ľudský duch, z ktorého chcenie vychádza, zahaľuje týmto hutným druhom hmotnosti. Aj keď je myseľ človeka zameraná prevažne len na pozemské, keď je v moci nejakej náruživosti, ktorá nemusí byť len nemravnosť, hazardné hry a pitie, ale tiež vyhranená záľuba pre niečo pozemské, potom sa okolo jeho ducha utvorí viac alebo menej hutný jemnohmotný obal, takým spôsobom, o ktorom som sa už zmienil.
Tento hutný a tým i temný obal zdržuje ducha od každej možnosti vzostupu a pretrváva tak dlho, dokiaľ tento duch nezmení spôsob svojho chcenia.
Len vážne chcenie a vážne úsilie po vysokom duchovnom môže narušiť a nakoniec celkom odstrániť taký obal; keďže sa obalu potom nedostáva prílivu rovnorodej sily, pomaly stráca oporu a nakoniec rozložený odpadne. Tým sa duchu uvoľňuje cesta k vzostupu.

K bližšiemu vysvetleniu, nech vám poslúži, že každý vývoj duchovného zárodku, ktorý túži uvedomiť si svoje „ja“, vyžaduje ponorenie sa do hmotnosti. Len prežívaním v hmotnosti sa môže k tomu vyvinúť. Inej cesty niet. Ale nie je k tomu snáď ani nútený, ale stáva sa to len vtedy, keď sa v ňom k tomu prebudí vlastná túžba. Jeho prianie ho potom ženie v ústrety nevyhnutnému vývojovému pochodu. Von z tzv. raja nevedomosti, a tak aj von z nezodpovednosti.
Ak ľudia nesprávnym prianím stratia v hmotnosti správnu cestu, vedúcu nahor zase naspäť k Svetlu, potom zostávajú blúdiť v hmotnosti.

Celá hmotnosť visí ako veľký veniec v najspodnejšej časti stvorenia a pohybuje sa v obrovskom kruhu, obeh ktorého trvá milióny rokov. V dianí veľkého stvorenia sa všetko otáča nielen okolo seba, ale to celé sa ešte nezadržateľne zvlášť pohybuje v obrovskom kolobehu. Ako tento veľký kolobeh prebiehal od prvého zhlukovania až k dnešnému dovŕšeniu, tak pokračuje neprestajne tiež rovnakým spôsobom ďalej, až začne a skončí opätovný rozklad v pralátku. Krúženie bude aj potom pokojne pokračovať ďalej i s pralátkou, aby sa v nasledujúcom novom zhluknutí zase vytvorili nové svety, skrývajúce v sebe panensky neopotrebované sily.
Taký je tento veľký, večne sa opakujúci priebeh vývoja, ako v najmenšom, tak i v najväčšom. A nad týmto kolobehom stojí pevne prvé, čisto duchovné stvorenie, tzv. raj. Tento, v protiklade k sformovanej hmotnosti, rozkladu nepodlieha.

Ako obilné pole prináša po rade rokov stále horšiu úrodu a len zmenou osiva sa mu dostáva sviežej sily, tak je to i v celej hmotnosti. Aj táto sa raz opotrebuje a novú silu musí dostať rozkladom a obnovenou väzbou. Ale také deje vyžadujú milióny rokov. Predsa však v priebehu mnohých miliónov rokov nadíde raz určitý rok ako rozhodujúce rozhranie nutného oddelenia všetkého potrebného od nepotrebného.
A toto obdobie je pre nás teraz vo veľkom kolobehu dosiahnuté. Ľudský duch, nachádzajúci sa v hmotnosti, musí sa konečne rozhodnúť pre vzostup, inak ho hmotnosť zadrží zovretého pre pozdejší rozklad,... ktorý je večným zatratením, z ktorého už nikdy nie je možné duchovné, osobne sebavedomé vzkriesenie a vzostup do svetlej, večnej časti stvorenia, povznesenej nad taký rozklad. –

Pozerajúc z tohto vysokého hľadiska, teda zhora dolu volil Kristus ako vždy svoje slová a tým vylíčil celkom prirodzený postup vzkriesenia z hmotnosti, do ktorého sa ponorilo semeno ducha.
Vmyslite sa len raz do toho, že sami stojíte nad hmotnosťou.
Pod vami leží ako zorané pole rozprestretá celá hmotnosť v jej mnohých druhoch. Duchovné semená, prichádzajúce zhora, noria sa do hmotnosti. A postupne po dlhej dobe vynárajú sa z nej, v mnohých medziúrovniach hotoví ľudskí duchovia. Títo sa hmotným prežívaním stali seba vedomými a túžbou po vyššom snažení môžu odhodiť a zanechať všetko hmotné. Slávia tak vzkriesenie z hmotnosti!
Ale nie všetky zárodky sa opäť zrelé vracajú na povrch. Nejeden z nich zostane dolu a musí tam zahynúť bez úžitku. –
Je to všetko presne tak ako na obilnom poli.
Ako sa u pšeničného zrna celý ten tajuplný vlastný vývoj odohráva zemi k tomu potrebnej, tak hlavný vývoj duchovného zárodku prebieha vo všetkej všestrannej hmotnosti. –
Kristus každou svojou vetou vysvetľuje vždy obrazne nejaké prirodzené dianie vo stvorení. – –

Pozorované zdola nahor, je to druh hrubohmotného, druh jemnohmotného, druh bytostného a ako najvyšší druh duchovného. Každý z týchto druhov sa opäť delí na mnoho stupňov, takže ľahko vzniká nebezpečie zámeny stupňov jemnej hrubohmotnosti už so stupňami hrubej jemnohmotnosti. Prechody sú celkom nenápadné, pretože v pôsobení a dianí nie sú tieto druhy snáď pevne spojené, ale iba zasahujú do seba.
Na každom z týchto stupňov sa život prejavuje odlišne. Človek má teraz obal z každého druhu stvorenia, nachádzajúceho sa pod duchovným. Jadro samotné je duchovné. Každý obal je vlastne to isté ako jedno telo. Človek je teda duchovné jadro, ktoré vývojom k sebauvedomeniu prijíma ľudskú formu, ktorá pri vzostupnom vývoji ku Svetlu sa neustále idealizuje až k najdokonalejšej kráse, pri zostupe však nadobúda opak toho, čo sa stupňuje až k najgrotesknejším znetvoreninám.

Vôbec neviete, aký spočíva pre vás v tomto stvorení poklad, ktorý každým ľudským duchom môže a má byť nájdený a vyzdvihnutý. Je tak veľký, tak nevyčerpateľný, že všetci ľudia sa tým môžu obohatiť, bez toho aby jej ubudlo. Týmto pokladom je neutrálna Božia sila. Ona nepozná rozdielu medzi dobrom a zlom, ale stojí mimo tieto pojmy, je jednoducho „živou silou“! Akonáhle človek v sebe niečo cíti, či už teda lásku, nenávisť, závisť alebo niečo iného, ľahostajne čo, každé cítenie pôsobí ako kľúč ku klenotnici a nájde kontakt s touto vysokou silou. Táto sila vleje sa tým do vášho citu a zosilí ho do nesmierna. Len tým sa to stane vo vás schopné života a živé. Dobré ako aj zlé chcenie.
Tak bude človek vo svojom jednoduchom, prirodzenom cítení riadiť všetky účinky Božej sily v tomto pozdejšom stvorení.
Len týmto spôsobom dostane jeho cítenie tvorivý formujúci život, čo robí človeka najvyšším tvorom vo stvorení. On nemá teda Božiu silu sám v sebe, ale len kľúč k nej v schopnosti svojho cítenia. Nevedomky si ale pri tom hrá s ohňom ako nevedomé dieťa a spôsobí preto tiež tak veľkú škodu. On nemusí zostať nevedomý! Je to jeho chyba. Všetci proroci a naposledy Syn Boží, sa snažili priniesť jasno v tomto bode a ukazovali cestu, ktorou majú ľudia ísť, ako musia cítiť, myslieť a jednať, aby šli správne!–

Rozumiete tomu obrazu? Vaším chcením a myslením riadite osud celého pozdejšieho stvorenia a neviete to. Podporujete rozkvet alebo zánik, prinášate výstavbu plnú harmónie alebo divokého zmätku, čo sa teraz prejavuje! Nazývate to trestom a súdom, v skutočnosti ste to boli predsa vy sami, ktorí ste všetko to, čo sa teraz deje, vynútili!

Preto uvážte: Božia sila je vám prepožičaná, vy môžete len riadiť jej použitie, nemáte ju však v sebe, ona je nie vašou vlastnou!
To Božské však, ktoré je tejto sile vlastné, používajte len k dobru, lebo Božské vôbec nepozná temno. Vy ale, ktorým je prepožičaná, vytvárate tým brloh vrahov!
Preto k vám ešte raz volám: Udržujte krb svojich myšlienok čistý, založíte tým mier a budete šťastní!

Ak sa v školách a v cirkvách hovorí o nebi a pekle, o Bohu a diablovi, tak je to správne. Nesprávne je však vysvetlenie o dobrých a zlých silách. To musí každého vážne hľadajúceho ihneď uvrhnúť do omylov a pochybností; lebo kde jestvujú dve sily, tam by logicky museli byť i dvaja vládcovia, v našom prípade teda dvaja bohovia, a to jeden dobrý a jeden zlý.
Avšak tak to nie je!
Je len jeden Stvoriteľ, jeden Boh, a preto tiež len jedna sila, ktorá všetkým existujúcim prúdi, všetko oživuje a podporuje.
Táto čistá tvorivá sila Božia prúdi neustále celým stvorením, spočíva v ňom a nedá sa od neho odlúčiť. Možno ju nájsť všade: vo vzduchu, v každej kvapke vody, v tvoriacich sa nerastoch, vo vyvíjajúcej sa rastline, vo zvierati a samozrejme i v človeku. Niet ničoho, kde by sa nenachádzala.

Tak pôsobením bytostných z popudu nízkeho chcenia ľudí vzniklo zakotvením z toho vytvorených nitiek takzvané peklo. Nitky zlého chcenia došli tam k zakotveniu, k rastu, k rozkvetu a nakoniec priniesli aj príslušné plody, ktoré museli prijať tí ľudia, ktorí ich zasiali.

Skúste to; veď vaše myšlienky sú ako poslovia, ktorých vysielate. Vracajú sa späť obťažkané tým, čo ste mysleli, nech je to dobré alebo zlé. Tak je to v skutočnosti. Pamätajte na to, že vaše myšlienky sú veci, ktoré sa duchovne formujú a často stávajú sa útvarmi, pretrvávajúcimi pozemský život vášho tela, potom sa vám mnohé ujasní. Preto sa celkom správne hovorí: Ich skutky pôjdu za nimi! Myšlienkové výtvory sú skutkami, ktoré vás budú raz očakávať! Tieto vytvárajú okolo vás jasné alebo tmavé kruhy, ktorými musíte preputovať, aby ste prenikli do duchovného sveta. Tu nepomôže žiadna ochrana, žiadny zásah, pretože vy sami máte rozhodovať o sebe. Vy sami musíte preto urobiť prvý krok ku všetkému. Nie je ťažký, záleží to iba od chcenia, ktoré sa prejavuje myšlienkami. Tak sami nesiete v sebe nebo ako aj peklo.

Čo však ľudskú dušu ešte pevnejšie spútava, je žiadostivosť alebo náklonnosť podnecujúca k jednému alebo viacerým činom. Táto náklonnosť žije v ľudskej duši aj po jej odchode do záhrobia, po odpútaní sa z hrubohmotného tela. V jemnohmotnom tele sa prejaví náklonnosť ihneď a ešte silnejšie, lebo tam odpadá obmedzenie spôsobené hrubohmotnosťou, takže cítenie účinkuje omnoho živšie a bezprostrednejšie. Je to opäť tento sklon, ktorý je smerodajný pre hutnosť, teda tiaž jemnohmotného tela.

Keďže však v týchto oblastiach všetko spočíva vo vzájomnosti, musí každý osobitne trpko znášať od ostatných všetko to, čo sa zase on trvalo snaží spôsobiť tým druhým. Tak sa tam život stáva peklom, pokiaľ sa taká ľudská duša nevyčerpáva únavou a nepocíti k tomu odpor.

Dokonca aj samotné peklo je len výplodom ľudských duchov. Jestvuje síce a skrývajúc v sebe tiež vážne nebezpečenstvo, spôsobuje strašné utrpenie. Predsa je však celkom závislé od chcenia všetkých tých ľudí, ktorých city privádzajú peklu sily k pretrvávaniu z neutrálnej Božej sily. Táto sila spočíva vo stvorení, aby ju ľudskí duchovia používali. Peklo nie je teda žiadne zariadenie Božie, ale je dielom ľudí!
Kto toto správne pochopí a tento poznatok zhodnotí, potom vedome pomôže mnohým a sám bude ľahšie stúpať ku Svetlu, kde jedine je všetok skutočný život.

ŽIARIACE Svetlo! Oslňujúca čistota! Oblažujúca ľahkosť! To všetko už samo o sebe hovorí tak mnoho, že je sotva potrebné zmieňovať sa ešte o podrobnostiach. Čím menej je jemnohmotné telo, teda plášť ľudského ducha na onom svete, zaťažené náklonnosťou k niečomu nízkemu, nejakou žiadostivosťou po hrubohmotných veciach a pôžitkoch, tým menej ho to k nim priťahuje, tým jemnejšie, a preto aj ľahšie bude tiež jeho jemnohmotné telo, utvárajúce sa podľa jeho chcenia. O to rýchlejšie bude práve pre túto ľahkosť pozdvihnutý do svetlejších oblastí, zodpovedajúcich menšej hustote jeho jemnohmotného tela. Čím je toto jemnohmotné telo priepustnejšie, teda voľnejšie a jemnejšie po očistení sa od nízkych žiadostivostí, tým musí byť tiež jasnejšie a svetlejšie. Lebo potom duchovne-bytostné jadro v ľudskej duši, ktoré je samo osebe svojou podstatou žiariace, presvitá čoraz viac zvnútra von cez priepustnejšie jemnohmotné telo. Naproti tomu v nižších oblastiach zostáva toto vždy žiariace jadro následkom väčšej hustoty a ťarchy jemnohmotného tela zahalené a zatemnené.
Aj v oblastiach svetla nájde každá ľudská duša rovnorodosť podľa stavu svojho jemnohmotného tela, to jest rovnako zmýšľajúcich. Keďže len skutočne šľachetný chcúci dobro, oslobodený od nízkych žiadostivostí je schopný usilovať nahor, potom ako svoju rovnorodosť nájde len šľachetné. Je tiež ľahko pochopiteľné, že obyvateľ takej oblasti netrpí žiadne muky, ale že sa mu dostáva iba požehnania od šľachetných, rovnako vyžarujúcich, a že sa tam cíti blaženým; podobne že tiež on svojím vlastným správaním vzbudzuje radosť u tých druhých a tú radosť spolupreciťuje. Môže povedať, že putuje po nivách blažených, teda medzi tými, ktorí sa cítia blažení. Jeho radosť zo všetkého čistého a ušľachtilého bude tým povzbudzovaná a posilňovaná a bude ho stále povznášať ďalej a ďalej. Jeho jemnohmotné telo bude preniknuté týmto radostným cítením, bude jemnejšie a stále viac priepustnejšie, takže vyžarovanie duchovne-bytostného jadra bude prerážať čoraz oslnivejšie; napokon odpadnú i posledné zvyšky tohoto jemnohmotného tela, akoby zhoreli v plameňoch. Ľudský duch, ktorý sa takto stal dokonalým, vedomým a osobnosťou, bude potom môcť v dokonalej čiste duchovne-bytostnej podobe prekročiť hranicu k duchovne-bytostnému. Až tým vchádza do večnej ríše Boha Otca, do nehynúceho raja.
Tak ako by maliar nemohol obrazne zachytiť muky skutočného života v oblastiach temna, práve tak nedokáže vylíčiť ani radostné nadšenie, napĺňajúce život v oblastiach svetla, aj keď tieto oblasti patria ešte do pominuteľnej jemnohmotnosti a dosiaľ duch neprekročil hranicu k večnej ríši Boha Otca.

Zo Slova AP teda vidíme, že to nebo a peklo si vytvárame samotní, ba že ho môžeme – musíme prežívať na všetkých úrovniach nášho vývoja, preto by sme sa už skutočne mali venovať vážnemu hľadaniu, ale aj životu v zmysle tejto AP, ktorú máme už dlhú dobu k dispozícii!

_______________________________________________________________________________________________________________________
9. január 2017

(NE)ZODPOVEDANÉ OTÁZKY
1. časť

 

My sme sa už na stránke venovali rôznym, pre čitateľov nezodpovedaným otázkam, ktoré sme zodpovedali na základe Absolútnej Pravdy, ale žiaľ, tieto odpovede zostávajú nepovšimnuté, ba stále sa tieto otázky vyskytujú, ale aj rozširujú pre verejnosť, v mnohých dokumentárnych filmoch, ako veľmi populárne, ale zostávajúce stále v pozícii „záhad“. Preto sme sa rozhodli zlúčiť tieto otázky do jedného cyklu príspevkov a postupne na ne zodpovedať tak, aby čitateľ získal ucelený obraz, čím odstráni všetky doterajšie „záhady“ na základe tejto Absolútnej Pravdy. Pričom treba dodať znovu, že ten zvýraznený pojem, treba chápať, ako „Absolútnu Pravdu“ (ďalej AP), iba z pohľadu svojho pôvodu, teda od Tvorcu vesmíru, ba celého stvorenia, ktorý nám ju priniesol, ale z pohľadu nás, teda pozemšťanov, sa stane „absolútnou“, až jej „absolútnym“ pochopením! Pre nás teda musí zostať dovtedy iba relatívnou – podľa schopnosti pochopenia.

Tie otázky môžeme zhrnúť do nasledovného obsahu:

Zásadná zostáva jedna otázka, pozostávajúca z týchto troch:
Odkiaľ pochádzame – na čo sme tu – kam odchádzame?

Odpoveď by mohla byť rovnako jednoduchá, lenže v tom prípade by sme nedosiahli požadovaného výsledku, nakoľko naša schopnosť myslenia, už vyžaduje poznať aj všetky potrebné súvislosti,
ako základné kamene našej chápavosti.

Z tohto dôvodu musíme túto trojitú otázku rozdeliť na podružné, ktoré nám umožnia, priblížiť sa k Pravde:

    1.   Jestvuje BOH a aj predstaviteľ zla?
    2.   Jestvuje nebo a peklo?
    3.   Prečo je toľko cirkví?
    4.   Môže žiť človek večne?
    5.   Jestvujú paralelné svety?
    6.   Je inkarnácia faktom, alebo iba blúdením?
    7.   Má pravdu Biblia, alebo Darwin v tom, ako vznikol človek?
    8.   Bolo skôr vajce, alebo sliepka?
    9.   Nadíde raz skutočne koniec sveta?
    10. Jestvuje spravodlivé spoločenské zriadenie – budeme v ňom žiť?
    11. Prečo Vatikán a iné cirkvi, vlády, aj veda zatajujú informácie o mimozemských kontaktoch?
    12. Čo mimozemskí návštevníci návštevami sledujú?
    13. Čo je obsahom tretieho fatimského proroctva?
    14. Jestvujú skutočne jasnovidní ľudia?
    15. Čo ovláda tých, ktorí tvrdia, že počujú hlasy, alebo vidia aj bytosti, ba sú nútení na ich podnet, k nechceným aktivitám?
    16. Z čoho pochádza genialita?

U nás je zaužívané jedno príslovie, ktoré sa teraz javí vhodné:

„Uč sa teľa, budeš vôl!“

My všetci sme od detstva vyučovaní, školení, znovu preškoľovaní a nakoniec aj tak zostávame tými volmi. Komu sa tento úvod zdá degradujúci, nech si skúsi odpovedať na položené otázky s tými vedomosťami, ktoré doposiaľ získal. Keď to nedokáže, nech sa skúsi nechať poučiť tou AP a až vydrží čítať aspoň tieto odpovede, tak pre neho už toto príslovie prestane platiť, ba aj uzná, že toto príslovie je výstižné! Až dokáže tieto nasledujúce odpovede prijať, tak dokáže prijať aj tento nelichotivý úvod!
Kto disponuje logikou, ten musí sám zistiť, kde je Pravda!

Veľký a mocný je tento dej, a predsa na každom stupni celkom prirodzený. Pritom nič nie je mimo logického priebehu vývoja; lebo logika je vo všetkom Božom pôsobení, ktoré je dokonalé. A všetko, čo je dokonalé, nesmie postrádať logiku.

Začneme tou prvou a najčastejšie kladenou, teda zásadnou otázkou, ktorej zodpovedanie uľahčí nájsť odpoveď aj na tie nasledujúce:

    1.     Jestvuje BOH a aj predstaviteľ zla?

Odpoveď:

(Z Odpovedí na otázky od autora Posolstva Grálu)
75. otázka:
V čom je to, že tak mnohí ľudia nedokážu spoznať pôsobenie Boha vo stvorení, ale žijú tak, akoby Boh nejestvoval?

Odpoveď:
Pretože sa takí ľudia neotvárajú! Ale patrí k tomu už poriadna dávka tuposti, keď človek nemôže vidieť vyššie pôsobenie vo stvorení. Lenže taký stav nespôsobuje neschopnosť ducha človeka, ale iba jeho povrchnosť alebo lenivosť! Títo ľudia síce jedia a pijú a myslia na získanie pozemských výhod, ale ani na chvíľku sa nezamyslia, odkiaľ pochádza toto krásne stvorenie a jeho údržba, ku ktorému oni sami patria. Berú a požívajú bez toho, že by chceli vypátrať darcu.
Takí ľudia majú pred Stvoriteľom ešte menšiu hodnotu ako zvieratá, lebo v porovnaní so zvieratami majú v sebe možnosť spoznávania, ale sú príliš pohodlní využívať túto zvláštnu schopnosť. Zdá sa to byť príliš tvrdé a ostré, ale taká je skutočnosť. Sú to v podstate povaľači, trúdi vo stvorení, aj keď medzi pozemskými ľuďmi sú považovaní za usilovných a významných.

Odpoveď z Posolstva Grálu:
AJ PO VYSVETLENÍ, že človek nikdy nemôže skutočne uvidieť Boha, pretože jeho druh nemá k tomu schopnosť, predsa prechováva v sebe nadanie poznávať Boha v jeho dielach.
Lenže sa to nestáva cez noc a nenapadne mu to v spánku, ale to vyžaduje vážne úsilie a veľké, silné chcenie, ktorému nesmie chýbať čistota.
Vám ľuďom je daná neutíšiteľná túžba po poznávaní Boha; je do vás vštepená, aby ste nemohli nájsť pokoj pri svojom putovaní neskorším stvorením, ktoré smiete preputovať v záujme svojho vývoja aby ste sa naučili, stanúc sa vedomými, užívať s plnou vďakou požehnania, ktoré svety v sebe skrývajú a vám poskytujú.

Buďte preto vďační, ľudia, že vám túžba po poznaní Boha nedopraje pokoja pri vašom putovaní. Tým uniknete bez toho, že by ste to vedeli, všelijakým nebezpečenstvám v súkolesí sveta. Lenže vy ste ani tejto túžbe, spočívajúcej vo vás nerozumeli, tiež ste ju pokrivili a urobili z nej len nízku nespokojnosť!

A každý človek to predsa mohol mať také ľahké, keby bol jednoducho a skromne nechal v sebe dozrieť všetko nadanie, darované mu od Boha pre jeho putovanie všetkými úrovňami neskoršieho stvorenia, ktoré ľudský duch tak nevyhnutne potrebuje k vlastnému vývoju. Tým sa mohol stať veľkým, omnoho väčším a omnoho viac vediacim, než sa mu kedy snívalo. Avšak bez pokory a skromnosti nemôžu človeku tieto dary rozkvitnúť v schopnosti!
Je detskou hračkou to vaše vedenie, na ktoré ste takí namyslení! Je zrnkom prášku v pomere k tomu, čo ste mohli vedieť a predovšetkým vykonať, ba čo ste dnes už aj vykonať museli! Čo viete vy, pozemskí ľudia, o nádhernom stvorení, ktoré sa vám ukazuje všade v jeho terajšom druhu a kráse, ale predovšetkým v jeho nedotknuteľných zákonoch! Všetci stojíte tupo voči tejto veľkosti. Ľudia, hľadajte konečne to poznanie vášho Boha vo stvorení, z ktorého najmenšou čiastočkou ste vy, a to z toho druhu, ktorý sa smie vyvinúť k sebauvedomeniu milosťou vášho Stvoriteľa ako splnenie vašej naliehavej túžby, ktorú v sebe nosíte!

Ja vám však hovorím: Kto nepôsobí v Božích zákonoch, ten už nedostáva nijakú pomoc zo Svetla! Znalosť Božích zákonov je vo stvorení teraz podmienkou! A bez pomoci zo Svetla je dnes skutočná výstavba celkom nemožná!

Veriaci! Vy všetci, ktorí sa rátate ako veriaci v Boha, preskúmajte sa raz, či vaša viera, ktorú máte v sebe, je skutočne tá pravá! Nemienim tým, akou formou veríte, či už ste katolíci alebo protestanti, či ako budhisti alebo mohamedáni, alebo inou formou; mám na mysli váš spôsob viery, ako ďaleko je táto viera živá!
Lebo Boh je Boh! A ako sa k nemu blížite vo svojom vnútri, jedine len to je smerodajné pre silu a pravosť vašej viery.

Prvý vývoj v priebehu miliónov rokov vtesná sa teraz u ľudí dnešného vývojového stupňa stvorenia do detských rokov!
Kto pri tom nie je schopný držať krok, nech si sám kladie vinu, zaostane a nakoniec musí zase zahynúť. Vývoj stvorenia sa lenivosťou ľudí nedá zastaviť. Pokračuje nezadržateľne ďalej v zmysle v ňom spočívajúcich zákonov, ktoré nesú v sebe vôľu Božiu.

Len sa spýtajte svojho blížneho na nezmeniteľné Božie zákony vo stvorení. Ak vám nemôže na to dať správnu odpoveď, je len pokrytcom, klamajúcim sám seba, i keď hovorí o poznaní Boha a o pravej viere v Boha!
Podľa neomylných zákonov Božích vieru totiž nemôže mať, ani sa k nej blížiť, pretože pre neho je nedosiahnuteľná!
Vo stvorení všetko kráča dopredu bez prerušenia a jednotne podľa neochvejného zákona! Jedine vy, ľudia, celkom sami nejdete ešte súhlasne, následkom svojej zaslepenosti, svojej smiešnej namyslenosti na vedomosti, ktorým chýba pokorné pozorovanie!

Ľudia, prebuďte sa! Dobehnite zameškané! Ja vám ukážem ešte raz vašu cestu! Vneste konečne život a pohyb do zmeraveného chcenia, ktoré máte, potom nájdete to veľké poznanie Boha, ktoré by ste už dávno museli mať, keby ste neboli zaostali v napredujúcom vývoji veľkých stvorení!
Ponáhľajte sa, prišiel čas posledného obratu, kedy sa musíte osvedčiť a ukázať, či ešte aj naďalej môžete ísť nahor alebo, či zaostanúc vzadu musíte byť zničení!

Ako bytostné si predstavujte závislé a ako bezbytostné to jediné nezávislé!
Ľudsky myslené, to vám dáva najlepšiu možnosť, vecne sa k tomu priblížiť, aj keď ono nemôže vyjadriť alebo označiť to, čím skutočne je, alebo aké to je; lebo „čo“ to je, nemohli by ste nikdy pochopiť, zatiaľ čo o tom, „aké“ to je, by ste si týmto spôsobom mohli učiniť aspoň približný obraz.
To bezbytostné je teda to jediné nezávislé, zatiaľ čo všetko ostatné je od neho v každom ohľade závislé, a preto sa označuje ako bytostné. K tomu patrí tiež všetko duchovné a práve tak všetko Božské, zatiaľ čo jedine Boh sám je to bezbytostné!
Z toho vidíte, že medzi Božským a Bohom je ešte veľký rozdiel. Božské nie je ešte Boh; lebo Božské je bytostné, ale Boh je bezbytostný. Božské a všetko čo v ňom jestvuje, je závislé od Boha, nemôže existovať bez Boha. Avšak Boh je skutočne nezávislý, ak na to chceme použiť pozemské výrazy. Lenže tieto samozrejme nemôžu podávať to, čo v skutočnosti je, pretože pozemské alebo ľudské výrazy nedokážu obsiahnuť takú veľkosť.
Boh nie je teda Božský, toho si dobre všimnite, ale Boh je Boh, lebo je bezbytostný; a bezbytostné nie je Božské, ale Boh!

Naše slová z minulosti, v príspevku „VENUS“ na túto tému:
Na Zemi sme všetci závislí od Slnka, ktoré je pre nás zdrojom „života“ – jednej z foriem pohybu hmoty. Všetky zdroje na planéte Zem sú výsledkom slnečného žiarenia. Ale Slnko je rovnako ešte závislé od energie centra galaxie – „čiernej diery“, ktorá je prepojená s jemnohmotným vesmírom, a teda závislá od jemnohmotnej úrovne Stvorenia, ktorá je zas závislá od bytostnej úrovne Stvorenia, ktorá je závislá znovu od duchovnej, atď. Vo všetkých týchto úrovniach žijú a vyvíjajú sa bytosti k vyššiemu stupňu dokonalosti. Lenže nakoniec by presa aj ich malo to logické myslenie doviesť k logickému výsledku: Už samotný pojem „závislosť“ predsa vystihuje fakt, - na niečom, alebo niekom, ba že je to teda iba následok, ale nie príčina, ktorá musí byť predsa NEZÁVISLÁ! Všetko závislé, musí mať predsa niekde, nejaký nezávislý zdroj, od ktorého je všetko závislé! A to je ten bezbytostný BOH! Príčina všetkých príčin!

 

Druhá časť 1. otázky: Jestvuje predstaviteľ zla?

Odpoveď:
ŠEDIVÝM závojom je zahalené všetko, čo súvisí s Luciferom. Zdá sa, ako by sa všetko bálo nadvihnúť cíp tohto závoja. Táto obava je v skutočnosti len neschopnosť vniknúť do ríše temna. Ale neschopnosť vyplýva zase celkom jednoducho z povahy veci, lebo ľudskému duchu je aj tu druhom jeho podstaty stanovená hranica, takže je neschopný ísť ďalej. Podobne ako nemôže vystúpiť do najvyšších výšok, práve tak nedokáže a ani nikdy nebude môcť preniknúť do najhlbších hĺbok.

Tí, ktorí hovoria o padlom archanjelovi, o stelesnení princípu zla, sú k skutočnosti najbližšie. Lenže aj tu ľudia zaujali nesprávne stanovisko, takže vzniká nesprávny obraz. Pod stelesnením princípu zla si možno predstaviť najvyšší vrchol, konečný cieľ všetkého zla, ktoré sa stalo živým telom, teda korunou, dokonalým zakončením. Avšak Lucifer je naopak pôvodcom falošného princípu, je jeho východiskom a hnacou silou. To, čo spôsobuje nemalo by sa tiež nazývať zlým, ale falošným princípom. Falošným ako vybraný pojem nesprávneho, nie nevhodného. Poľom pôsobnosti tohto nesprávneho princípu je hmotné stvorenie. Jedine v hmotnosti sa stretávajú svetlé a temné pôsobenia, teda oba protikladné princípy.(*) Ovplyvňujú tak trvalo ľudskú dušu, ktorá pre svoj vývoj prechádza hmotnosťou. Ku ktorému princípu sa potom ľudská duša podľa vlastného priania viac prikloní, to rozhodne buď o jej vzostupe k Svetlu, alebo o jej smerovaní nadol, k temnu.
Medzi Svetlom a temnom sa nachádza obrovská priepasť. Je vyplnená dielom stvorenia hmotností a je podrobená pominuteľnosti foriem, teda rozkladu jestvujúcich súčasných foriem a ich znovuvytváraniu.
(*) Poučenie o viacerých hmotnostiach získa čitateľ z ďalších odpovedí.

Lucifer sám stojí mimo hmotného stvorenia, a preto nebude s ním strhnutý do rozkladu, ako sa to deje s obeťami jeho princípu; lebo Lucifer je večný. Pochádza z jednej časti Božsky-bytostného. Rozpoltenosť nastala po začiatku všetkého hmotného. Vyslaný k podpore duchovne-bytostného a k napomáhaniu jeho vývoja nesplnil tento príkaz v zmysle tvorivej vôle Boha - Otca, ale volil cesty iné, než mu boli vytýčené touto tvorivou vôľou, čo mu napadlo pri jeho pôsobení v hmotnosti.
Zneužil danú mu moc, a okrem iného zaviedol princíp pokušenia namiesto princípu pomáhajúceho podporovania, ktoré znamená to isté, ako slúžiaca láska. Slúžiaca láska v Božom zmysle, nemá nič spoločného s otrockým slúžením, ale má na zreteli iba duchovný vzostup, a tým aj večné šťastie blížneho a podľa toho tiež koná.

Lucifer nechce v dobrote čakať na pozvoľné dozrievanie a zosilňovanie ľudských duchov, nechce byť milujúci záhradník, ktorý zverené mu rastliny ochraňuje, podopiera a pestuje, ale sa z neho stal doslova „cap záhradníkom“. Hľadí zničiť všetko slabé a pracuje v tomto smere bezohľadne.
Pritom opovrhuje obeťami, ktoré podľahli jeho pokušeniam a úkladom, a chce, aby pre svoju slabosť zahynuli.

Oba princípy, a to vyžívania sa a pokušenia, sú tak úzko spojené, že každému vyžívaniu sa musí bezpodmienečne predchádzať pokušenie. Je to teda dôkladné nasledovanie a šírenie Luciferovho princípu.

Ale používanie tohoto princípu, neznášajúceho lásku, samozrejme muselo Lucifera čoraz viac oddeľovať od milujúcej vôle všemohúceho Stvoriteľa, to prinieslo vlastné odrezanie alebo vylúčenie Lucifera od Svetla, a tým jeho stále hlbší pád. Lucifer je ten, ktorý sa sám odlúčil od Svetla, čo znamená toľko ako vyobcovaný.
Toto vyobcovanie muselo nastať tiež podľa jestvujúcich prazákonov, podľa nezvratnej svätej vôle Boha Otca, pretože ani nie je možné, aby sa niečo stalo inak.
A keďže jedine vôľa Boha Otca, Stvoriteľa všetkých vecí je všemohúca a pevne tkvie aj v hmotnom stvorení a jeho vývoji, mohol Lucifer síce vniesť svoj princíp do hmotnosti, ale jeho následky sa budú vždy pohybovať len v medziach prazákonov, stanovených Bohom Otcom a pôjdu s týmito rovnakým smerom.

Lucifer by bol vôbec bezmocný, keby sa ľudstvo namáhalo Stvoriteľom dané zákony poznávať a ich dodržiavať. Ľudia však svojím spôsobom nažívania, žiaľ, podporujú stále viac nesprávny princíp, a preto tiež budú musieť z väčšej časti zahynúť.

Luciferov pôvod podmieňuje, že sa k nemu môže osobne priblížiť a proti nemu vystúpiť len ten, kto je rovnakého pôvodu, lebo len taký dokáže preniknúť až k nemu. Musí to byť vyslanec Boží, prichádzajúci z Božsky bezbytostného a tým naplnený a vyzbrojený posvätnou vážnosťou svojho poslania a spoliehajúci sa na zdroj všetkej sily, na samého Boha Otca.
Táto úloha je pridelená ohlásenému Synovi Človeka.

Z nášho pohľadu je potrebné ešte doplniť, že Lucifera dokázal vidieť Ježiš a podľa evanjelií ho pomenoval „knieža sveta“, teda veľmi priliehavo, podľa vysvetlenia z Posolstva Grálu (PG), nakoľko jeho pole pôsobnosti je iba v hmotnosti, teda vo svete, kde sa vyvíjajú ľudskí duchovia. Náš domov – Raj, je už mimo jeho dosahu!

_______________________________________________________________________________________________________________________
20. december 2017

VIANOCE

Idú najkrajšie sviatky v roku, ale pri sledovaní ľudských aktivít, pre prípravu sa na ne, ešte zdravý duch sa musí so smútkom, ba až odporom, odvrátiť od tohto diania. Namiesto pravého zámeru zo Svetla, ba najväčšej pomoci pre ľudských duchov, urobili títo z tejto pomoci, najvážnejší poklesok. Zostala iba šou, obchod a rútenie sa do hlbín!
Ja som sa intenzívne teraz zaoberal možnosťou, navrátiť týmto sviatkom ten pravý zámer, ktorý pre nás Svetlo pripravilo narodením Ježiša. Hľadal som spôsob pravej oslavy tohto diania aj so spomienkou na minulosť, teda do obdobia, keď tieto sviatky ešte mali aspoň náznak tej pravej hodnoty. Rozhodol som sa vybrať z toho prežívania z minulosti tie správne aktivity, ale ich zároveň obohatiť o to naše nové, ktoré od tej doby nám bolo znovu ponúknuté. Rozhodol som sa, pri štedrovečernom stole sa vrátiť do doby, kedy nám, deťom, naši rodičia čítali z Biblie, ba spoločne sme spievali k tomu určené piesne, ktoré sa potom chodili aj spievať ku susedom pod okno a tak sa so známymi stretnúť a veseliť sa. Aj keď už aj ten spôsob oslavy mal nádych iba pozemských radovánok, predsa v ňom zostalo aspoň časť oslavy tohto významného diania z minulosti.
Intenzívne som hľadal v Slove Posolstva Grálu prednášku, ktorá by bola nie iba oslavou tej pravej osoby, ale zároveň aj pomocou pre nás samotných, ale hlavne pre tých, ktorých máme okolo seba. A to mám na mysli aj tých, ktorí nám teraz tak intenzívne strpčujú život, ba nevediac o tom, škodia najviac sebe. Myslím, že sa mi podarilo nájsť takú prednášku, ktorá by sa mohla stať pomocou, ba zaslúži si, aby sme si ju na tento sviatok prečítali, alebo prípadne vypočuli, lebo ju máme aj v audio forme.
Je to prednáška č. 63:

„Ja som vzkriesenie i život, nikto neprichádza k Otcovi, iba skrze mňa!
Bolo by také krásne, keby si ľudia v dnešnej dobe, prečítali aspoň túto jednu prednášku, ktorá by im dokázala otvoriť ich slepé oči, ba myslím, že by dokázala vyburcovať aj tých, ktorí sú zatiaľ ľahostajní, alebo dokonca strpčujú život okoliu a to aj tí, ktorí si už myslia, že ich sa to netýka, lebo sú už na tej druhej strane a myslia si, že je to pre nich prežitkom. Už iba takéto spoločné čítanie, alebo počúvanie, by splodilo to pravé spojenie so Svetlom a určite obohatilo tento významný deň o tú pravú hodnotu.Prednáška č. 63 ,,
Ja som vzkriesenie i život, nikto neprichádza k Otcovi, iba skrze mňa!“ v audio podobe voľne na stiahnutie
TU
 

_______________________________________________________________________________________________________________________
26. november 2017

ČASTI PRAVDY - VERZUS PRAVDA ABSOLÚTNA

 

Na internete, ba aj v rôznych dokumentoch sa teraz začínajú prezentovať rôzne smery, ktoré sú zabalené do obalov, pod menom „ZÁHADY“, ktoré ale čiastkovo už pre niektorých záhadami prestali byť, lebo mali vlastné prežitia, ktoré sformovali ich presvedčenie a túto záhadu objasnili.
My sme už na stránke tieto jednotlivé záhady komplexne objasňovali a snažili sa tento obal „záhad“ z nich strhnúť, na základe tiež vlastných prežití, lenže s veľmi malým úspechom. Teraz sa pokúsime v príspevku uskutočniť stretnutie štyroch jednotlivcov, pričom každý z nich, bude prezentovať celú skupinu, ktorá mala isté prežitie, ktoré jej sformovalo presvedčenie. Prví traja sa ho teraz úporne držia, pričom odmietajú prežitia inej skupiny a jej presvedčenie. Hlavným dôvodom tejto našej snahy je skutočnosť, že podobné praktiky sa pre aktérov stávajú veľmi nebezpečné, o čom samotní aktéri vôbec nevedia. Činíme tak aj z iného dôvodu: Je nám doslova ľúto tých, ktorí sa umárajú a trápia s otázkami, ktoré sú už pre niektorých dávno jasné, ba mohli byť rovnako aj pre nich!

Ako prvý na tomto stretnutí bude ten materialista, zastupujúci názor, ktorý bol prezentovaný v minulom príspevku pod názvom VENUS. Preto ho podrobnejšie teraz nebudeme definovať.
Druhú skupinu bude zastupovať ten, ktorý mal mimotelové prežitie, po nejakej chorobe, alebo úraze a je presvedčený o tom, že smrťou sa nič nekončí, ba že vedomie – inteligencia pochádza z toho, čo zatiaľ nevidíme, teda neuznávame, teda že človek má dušu. V dokumente, ktorý vysielala TV PRIMA ZOOM, pod názvom: „Tajné a tajomné – Cesty stratených“, boli podané svedectvá mnohých, ktorí mali toto prežitie, ba následne sa zoznámili s knihou, ktorú na túto tému napísal údajne pán Monroe, ba aj založil inštitút, dokonca vypracoval postup, ako sa možno do stavu mimo tela dostať za pomoci istého postupu. Podobných praktík je ale viac. V tomto inštitúte sa takéto praktiky odvtedy bežne využívajú a jedinci putujú jemnejšími svetmi, kde sa stretávajú s dušami, ktoré žili v minulosti na tomto svete. Dokonca následne vyhľadávajú v kronikách a matrikách dôkazy o pravdivosti svojich prežití, ba aj ich nachádzajú. Vyvrátiť teda prežitie tomuto človeku, ten materialista zo skupiny VENUS nemá šancu, ba má dokonca možnosť, navštíviť tento inštitút a získať tiež takéto vlastné prežitie, až nájde odvahu, ba dokáže potom osláviť ten svoj dovtedajší omyl. Tak aký argument by mohol postaviť proti tejto ponuke tento materialista?! Žiadny!
Pán s týmto mimotelovým prežitím sa vyjadril nasledovne: „Vždy ma zaujímalo, odkiaľ som prišiel, na čo tu som, ale hlavne to, kam odídem! Teraz už viem aspoň to, kam odídem!“
Tento jeho citát je veľmi dôležitý, ba aj poučný, ale žiaľ, pre dotyčného, ešte veľmi nepresný, ba až nebezpečný! Prečo? To sa dozvieme z nasledovného textu! (*)
Tretí diskutujúci bude zastupovať tých, ktorí mali prežitia s mimozemskými návštevníkmi a buď boli nimi unesení, teda mali kontakt nedobrovoľný, alebo naopak, zažili kontakt dobrovoľne. Niektorí mali prežitia nepríjemné, iní zas naopak. Zhodli sa obidve skupiny ale v jednom a to bude ten náš tretí diskutujúci: Boli mu ukázané obrazy toho, čo na ľudstvo čaká!
Teraz použijeme iba dva argumenty, ktoré boli prezentované v dokumente o kontakte s mimozemšťanmi s názvom „Nevysvetliteľné záhady“:
„Ľudia, zobuďte sa a zmeňte sa! Pieskovisko, ktoré znečisťujete vám nepatrí!“

Muž, ktorý v dokumente túto vetu vyslovil a tvrdil, že mu ju ako odkaz povedali mimozemšťania, videl obrazy, v ktorých sa dozvedel, že ľudstvo, v takej forme, ako ho poznáme, je pred svojim koncom. Je to dianie veľmi blízkej budúcnosti. Videl veľké geologické zmeny, atómové výbuchy, požiare a veľké utrpenie ľudí. Zároveň získal uistenie, že sa nemá ničoho báť!
Tí násilne unesení sa dozvedeli, že tie výskumy, ba aj pokusy o kríženie a rozmnožovanie sú robené preto, lebo títo mimozemšťania  majú problém s rozmnožovaním a preto je to pre nich nevyhnutné. (**)
Ako štvrtý diskutujúci bude ten, ktorý svoje prežitia zastrešil aj vzájomnými súvislosťami, vzdal sa vlastných poloprávd a nechal sa aj poučiť, už ponúkanou Absolútnou Pravdou – Posolstvom Grálu!

Prví traja diskutujúci oduševnene obhajovali vlastné presvedčenie potvrdené prežitím a málo sa snažili počúvať toho druhého. Diskusia dlhšiu dobu nikam neviedla, čo sa snažil využiť štvrtý prítomný a v príhodnom okamihu prehovoril nasledovne:
„Páni, snažte sa pochopiť jeden druhého, ba chvíľu skúste počúvať aj mňa. Máte každý z vás pravdu čiastkovú a ja verím, že ste všetci prežili to, čo tvrdíte, lebo ja osobne som prežil už všetko, čo máte prežité aj vy. Po týchto prežitiach sa u mňa ale vynorili mnohé ďalšie otázky – záhady, ktorých mám tiež prežitých ešte oveľa viac, ako reprezentujete vy, ba ktoré pre mňa otvorili ešte celkom iné horizonty, ba umožnili následne nové a nádherné prežitia.“ (Nasledovný text tohto štvrtého pána, bude písaný formou pohľadu – prežitia autora tohto príspevku.)

Ďalej som pokračoval: „Ja som potom začal usilovne pátrať po odpovediach, ale nie iba na jednu záhadu, ale na všetky, ktoré som mal prežité. Dlho som sa utápal v rôznych jednotlivostiach, ba snažil sa v tom zdokonaliť, ale stále mi chýbali potrebné súvislosti, ktoré by odstránili razom všetky prežité záhady, ba následne sa mi dostalo toho vysvetlenia aj ďalších nových „záhad“, ktoré som ešte nemal prežité, ale vedel som o nich z tej už preštudovanej literatúry, a prežití iných, ktorí ich zverejnili.“
Hneď sa ozval prvý diskutujúci – ten materialista a opýtal sa ma: „Tak vy ste teda proti technologickému pokroku a myslíte si, že náš vývoj je pomýlený a treba žiť primitívnym spôsobom?“
Uvedomil som si z čoho jeho otázka pramení a aby ho primäla moja odpoveď k zamysleniu, začal som takto: „Najskôr bude potrebné vás upozorniť na vlastné si odporovanie v presvedčení, že dostatok a blahobyt je nástrojom zničenia kriminality a biedy – moderného otroctva, lebo vy samotní predsa tvrdíte vo svojom dokumente, v prvej časti, že celé ľudstvo je zotročené pár jedincami a peniazmi v dlžobách v prospech monopolov. Na vrchole to spôsobujú práve jedinci, ktorí už dnes žijú v tom vami preferovanom blahobyte. Prečo ich teda ten blahobyt neurobil dobrými? Ja nie som vôbec proti pokroku, lebo ten je prirodzenou súčasťou vývoja človeka, lenže som proti pokroku, ktorý nie je v súlade s prírodnými – Božími zákonmi. Ja som tiež kráčal rovnakou cestou, akou teraz vy, ba som autorom viacerých vynálezov, patentov, zlepšovacích návrhov a to aj takých, ktoré nesúviseli s mojim povolaním, ba som skôr atypickou výnimkou, lebo som povolaním lesník. Po istých prežitiach som ale túto cestu zostrojovania vynálezov opustil, lebo som pochopil, že to nie je podstatným problémom ľudstva, ktorý ho spasí. Človek už dokázal zneužiť všetko a aj obyčajným kosákom, možno zachrániť človeka a nasýtiť ho, ale rovnako aj pripraviť o život. Veď tie najvyspelejšie technológie sa využívajú ako prvé v zbrojnom priemysle, ba celý vývoj technológií napreduje hlavne v tomto odvetví.
Uvediem iba jednu moju aktivitu mimo môjho povolania, aj keď ich tiež bolo viac.
Už viac ako pred tridsiatimi rokmi som mal na chatke veternú elektráreň, ktorá mi umožnila sledovať TV, ba aj rozhlas, čo som vtedy uvažoval použiť ako súčasť pre moju následnú komunikáciu s mimozemskou civilizáciou, s ktorou som mal už vtedy istú počiatočnú skúsenosť, ale chýbali mi iné prežitia a tie spomínané súvislosti. Dokonca som to mal tak vyriešené, že keď bol nabitý dostatočne akumulátor, tak vyrábaná prebytočná energia vetra, bola využívaná na kúrenie.“
Následne sa ozval ten, ktorý mal kontakt s mimozemskou civilizáciou, lebo ho vyprovokovali moje slová.
„Akú skúsenosť máte s tou mimozemskou civilizáciou?“ – opýtal sa.
Povedal som: „Tých prežití bolo hodne a boli rôzne, ale môžem povedať, že väčšinou príjemné, alebo vo forme podobnej diskusie, akú vedieme teraz. Lenže v tej dobe som ešte mnohému nerozumel, ba aj v mnohom s nimi nesúhlasil. Lenže odvtedy som prekonal dlhú cestu hľadania, ba dnes viem, že som to bol ja, kto sa vtedy mýlil. Prezradím iba takú perličku, ktorá je ale podstatná. Komunikoval som s nimi vtedy v tej jemnejšej úrovni, teda mimo hrubohmotného tela v cudzej reči, ktorú som sa v tomto živote neučil, lebo ovládam iba školskú ruštinu. Lenže v ich prítomnosti a tej úrovni, som ovládal aj reč inú, tú ich, ba dokonale sme sa dohodli. V hrubohmotnom tele som už ale hneď po chvíli na poslednú vetu v tej reči zabudol. Druhýkrát som si stačil, pokiaľ som to mal ešte v pamäti, zapísať aspoň jedno slovo, ktoré si teraz pamätám stále. Je to slovo „nafiotor“, ktoré v slovenčine znamená otrok! Pátral som po tej reči, ale neúspešne. Lenže ako vidíte, už vtedy moja komunikácia s nimi sa uberala smerom k otroctvu, ktoré sa snažíte odstrániť aj vy, ale žiaľ, stále našej spoločnosti v mnohých formách pretrváva, ba ešte aj do istej doby bude. Dokedy? Aj to bolo vysvetlené v minulom príspevku na stránke www.radiozachrana.sk!“
Po týchto mojich slovách sa ihneď ozval pán, ktorý mal prežitia mimo tela a teda ho tiež moje slová vyprovokovali.
„Vy teda uznávate jestvovanie duše a mali ste zážitok mimo tela?“
„Áno,“ odpovedal som, „takých zážitkov som mal niekoľko, ale vždy ku nim došlo mimo rozumového chcenia, ale v súlade s mojim vnútorným – citovým prianím. Dokonca poznám aj takých, ktorí to dokážu vlastnou vôľou, ba v súčinnosti s rozumom, dokonca si dokážu vybrať cieľ svojej návštevy a to bez akýchkoľvek pomôcok a postupov. Práve tu musím dôrazne varovať pred akýmikoľvek pomôckami, k dosiahnutiu tohto stavu, nakoľko je to veľmi nebezpečné, čo mám tiež prežité, nakoľko v jednom prípade som bol vážne ohrozený, lebo v tých jemnejších úrovniach je veľa duší, ktoré sú veľmi silné a podobnými praktikami vycvičené k tomu, aby škodili. To je dokonca ich snaženie a ich zámer. Veď či ste sa ešte nestretli s posadnutými ľuďmi a mnohí takýto veľmi trpia, alebo sa dopúšťajú hrozných činov, mimo vlastnej vôle. Veď iní majú zas prežitia tohto smeru, teda s dušami prejavujúcimi sa tu v našej hmotnosti, ba snažia sa niektorí takto postihnutým pomôcť. Preto sa treba zásadne strániť akýchkoľvek pomôcok na dosiahnutie tohto stavu, lebo sa na vás môže prilepiť duša, ktorá vám môže spôsobiť veľké problémy, ba mnohých dohnali už k vražde alebo samovražde.“
Tomu pánovi to však nedalo pokoja a pýtal sa ďalej:
„Takže vy varujete pred technologickými pomôckami, ktoré využívame, aby sme dosiahli prežitia mimo tela a tým aj kontakt s dušami v záhrobí. Ale ak by tohto stavu dosiahol napríklad jogín pomocou meditácie, čiže bez technologickej pomôcky, tak by to bezpečné podľa vás bolo?“
„Vôbec nie,“ odpovedal som. „Akékoľvek napomáhanie tomuto stavu možno nazvať ako použitie pomôcky a teda je neprirodzené. V knihe Večné zákony 2. diel sa píše aj o tom, akými rôznymi spôsobmi sa napájame na temné vplyvy a jeden zo spôsobov je práve tento. Citujem: „Všetkými druhmi okultných a magických školení, kurzov a techník, kde sa pracuje s meditáciami, energiami, ovládaním vedomia a s obrazotvornosťou. Žiak tým svojho ducha, ktorý je chránený dušou a telom, dobrovoľne odkrýva temným vplyvom.
Abd-ru-shin vo svojej prednáške „Odporúča sa okultné školenie?“ vysvetľuje, že školením získaná jasnovidnosť či iné duchovné schopnosti nie sú také pevné a spoľahlivé, ako keď sa získajú prirodzeným vývojom. Tieto praktiky zaviedli padlí anjeli, ktorí si nimi na Zemi prebudili pôvodné stratené danosti. Umelým pestovaním týchto vlastností prekročili zákony, ktoré nedovoľujú prejavenie týchto vlastností skôr, kým človek na ne dostatočne morálne a duchovne nedozreje. Aj to spôsobilo pád padlých anjelov a ľudí, čím sa odpojili od Božej pomoci a ochrany.

Ten pán mal však potrebu obhájiť svoje počínanie a ja som veril, že svoje snaženie myslí úprimne. Povedal: „Pripúšťam, že náš postup - s využívaním pomôcok na vedomé vystúpenie z tela, je neprirodzený a zdá sa, že prináša so sebou veľké riziká. Ale čo tá druhá stránka veci – my našu aktivitu vyvíjame preto, aby sme vystrašeným dušiam pomohli. Nestojí naša pomoc za to riziko?“
„Asi som to stále nepovedal tak, aby ste mi porozumeli,“ začal som, „Predstavte si, že ako cudzinec prídete do krajiny, ktorú nepoznáte a snažíte sa ľudí, ktorí tam prišli pred vami, doviesť na nejaké konkrétne miesto, ktoré si vy predstavujete ako cieľové pre nich a ktoré možno ani nie je vhodné pre tých konkrétnych ľudí. Ako môžete byť dobrým sprievodcom, keď ste v oblasti, kde sa nevyznáte a len vy sám ste sa do tejto úlohy neprirodzeným postupom pasovali?“

On sa však stále držal predstavy pomoci: „Ale kto im pomôže, keď nie my? Budú tam naďalej čakať? My im chceme pomáhať.“
„Ku tomu môžem povedať už len jedno“, reagoval som. „Nemusíte sa o nich báť, lebo nikto vo stvorení nie je ponechaný bez pomoci. Všetko je večnými – prírodnými – Božími zákonmi tak dokonale zorganizované, že každému sa dostane presne to, čo potrebuje a čo si zaslúži. Čakanie, alebo blúdenie duší v tých jemnejších úrovniach, ktoré navštevujete, by nebolo možné, ak by ešte tu na Zemi zatúžili po poznaní Pravdy, ktorú tu máme už veľmi dávno a dokonale vysvetlenú v spomenutých dielach, pretože v nich je ľudský duch poučený, ako má na Zemi žiť, aby po odchode z tejto planéty nemusel v jemnejších úrovniach vôbec blúdiť. Teda čo sa týka samotného chcenia pomôcť, to treba realizovať, ale prirodzene a teda vedome tam, kde sa nachádzame. Momentálne sa aj vy nachádzate v hrubohmotnosti na planéte Zem a je tu dosť možností, ako pomáhať ľuďom, ktorí sú tu spolu s nami! Prirodzená pomoc ľudom na Zemi zahŕňa všetko od prostej pomoci človeku s ťažkým nákupom až po to najpodstatnejšie – sprostredkovanie Pravdy tým, ktorí po nej túžia. O to sprostredkovanie by sa mali usilovať všetci tí, ktorí sa tu na Zemi ku Pravde už priblížili. A to je zároveň aj tou pomocou – ale prirodzenou – aj tým dušiam v záhrobí.“ - zakončil som túto tému.

(**) Rovnako treba varovať pred rozumovou snahou o nadviazanie kontaktu s mimozemskou civilizáciou, nakoľko aj na iných planétach žijú bytosti, a treba dodať, že na vysokej technologickej úrovni, ktoré sú duchovne na úpadku, a takéto civilizácie unášajú pozemšťanov, kvôli pokusom, ba z nevyhnutnosti, nakoľko majú problém s rozmnožovaním, čo už začíname mať aj my, nakoľko duchovne degradujeme. Tento problém postihne každú civilizáciu, ktorá sa duchovne nevyvíja a teda nežije v súlade s Božími zákonmi. Toto je jeden z tých zákonov, ktorý sa vždy a všade prejaví! Obyčajne sú to však ich ľudia, ktorí dali k tomu súhlas, pre pomoc planéty, na ktorej kedysi žili. Slobodná vôľa musí byť v každom prípade rešpektovaná aj týmito civilizáciami. To je ďalší Boží zákon. Všetky tieto poučenia je možno už získať tu na Zemi, ba práve toto ma zmenilo, lebo som objavil Absolútnu Pravdu, v ktorej sú tieto zákony vysvetlené, teda nie iba čiastkovú, ale v nej aj vysvetlené všetky súvislosti, ktoré odstránili dovtedy jestvujúce záhady. Pre všetkých, ktorí už mali skúsenosť s mimozemskou civilizáciou mám jednu radu, lebo pre nás vyspelá mimozemská civilizácia nadiktovala jeden dôležitý odkaz a je už tiež dlhú dobu dostupný pod názvom: „Vesmírne spojenie!“ Treba však podotknúť, že dnes je už každá pomoc zo Svetla, teda z Pravdy, čiastočne pokrivená temnými identitami, alebo dokonale ukrytá. Pre vážne hľadajúcich môžem poradiť, že text toho posolstva od vesmírnych bratov je možné získať v čistej podobe v knihe Večné zákony, 2. diel, od Natálie de Lemeny Makedonovej. Táto kniha môže byť pomocou vlastne pre všetkých vážne hľadajúcich, lebo je to skrátená verzia Posolstva Grálu, teda je to tá Absolútna Pravda, obohatená o nové informácie, ktorú sme dostali z dôvodu, že už aj táto pôvodná a čistá Pravda bola pokrivená.

Tu je potrebné poukázať na obzvlášť dôležitú okolnosť. Téma mimozemských civilizácií je teraz veľmi aktuálna, ba bolo vyrobené veľké množstvo dokumentov na túto tému, lenže všetky končia v slepej uličke, ktorá spočíva v položených zásadných otázkach vo svojom závere, ktoré zostávajú nezodpovedané: Kto sú? Prečo sú tu? Aký to bude mať dopad na ľudstvo? Ako sa máme zachovať – či prichádzajú s pomocou, alebo naopak?
Všetky tieto otázky sú zodpovedané, práve v tom „VESMÍRNOM SPOJENÍ“, ktoré pochádza od tých svetlých „vesmírnych bratov“, a prijal ho od nich a napísal pre nás George Adamski, ale toto dôležité poučenie sa zatiaľ neobjavilo ani v jednom dokumente, ktorých som videl už veľa.
Ako je to možné?
Lebo iba polopravdy a nedôležité informácie nie je potrebné kriviť a ani ukrývať! Už aj pokrokové technológie, ktoré ľudia vynašli a ktoré sú v súlade s Božími zákonmi, sa stávajú pre temnú elitu nepohodlné a kvôli tomu ich je nemožné uviesť do života. Rovnako je to aj s každou snahou o zviditeľnenie Pravdy! Toto nech je pre každého dôkazom toho, kde treba hľadať skutočne Pravdu! U tých isto nie, ktorí sú za šírenie informácií platení – je to ich živobytím! Títo šíria iba tie informácie, ktoré vyhovujú ich chlebodarcom. Všetci títo pravdivé informácie opečiatkovali symbolom – „konšpiračné teórie!“ V blízkej dobe sa však presvedčia, že je to presne naopak!

Tento ľudský neduh už spôsobil veľa našich poblúdení, pričom pri každej zmene vypukne nadšenie v dave, že sme konečne našli recept na náš problém. Najdokonalejším príkladom bude znovu skutočné prežitie. Nedávno sme my Česi a Slováci slávili sviatok ukončenia totalitného režimu a zmenu údajne k slobode. Všetci rečníci boli počas tohto slávnostného dňa nadšení, ba sa rozplývali v chvále, ako sme sa dočkali konečne slobody slova. Sloboda skutočne na krátky čas nastala, lenže trvala veľmi krátko. Dnes je už situácia taká, že ten, kto skutočne vie, čo sloboda je, tak by tento akt ohodnotil nasledovne:
Počas komunizmu sme skutočne blúdili, ale treba dodať, že iba z donútenia, lenže teraz blúdime z vlastnej slobodnej vôle! Ale podľa Božích zákonov, je takéto blúdenie väčším previnením, ako to z donútenia! Tak máme potom dôvod na oslavu? Budúcnosť nás v tomto našom konaní veľmi zahanbí! Pád totality komunizmu bol nutný v zmysle Božích zákonov, nakoľko je ľudstvo v súde a v ňom sa musí každý slobodne prejaviť! Ja som to komunistom predpovedal tri roky pred touto udalosťou, ale nikto mi neveril, rovnako ako aj teraz. Prirodzený vývoj – tlak Božích zákonov spôsobil pád komunizmu a rovnako spôsobí aj pád materializmu! Môj výrok pre nich, znel vtedy nasledovne: „U psa uviazaného na reťazi, nemožno zistiť, čo sa v ňom ukrýva!“ Preto musel byť pes z reťaze pustený!
Nežná revolúcia, ktorú tak oslavujeme nebola teda pravou, čo potvrdila história, ale dokazuje to znovu aj nespokojnosť samotných aktérov, ktorí sa doteraz hrdili svojim činom, ba vyzdvihovali svoje zásluhy. Komunizmus bol iba jednou vetvou zo stromu materializmu a ďalšou je aj kapitalizmus a „demokracia“! Tá pravá revolúcia na celé ľudstvo iba čaká, a nebude nežná! Bude to revolúcia ducha, čo potvrdí aj nasledovný text.

Rozum je iba nástrojom najvrchnejšieho obalu ducha – hrubohmotného tela a je pre to večné nie určený. Pre Pravdu a múdrosť v súvislostiach s večnosťou je pre človeka smerodajné iba skutočné prežívanie a je to cit. Naučené je pre večnosť bezcenné, lebo zaniká s mozgom. Nástrojom ducha v hmotnosti je zadný mozog – malý, ktorý už ale nepoužívaním zakrpatel a preto ľudia, ktorí ho nemajú aspoň čiastočne vyvinutý, nedokážu ani prežívaním získať tie dôležité informácie.

Potvrdíme si to citátmi z Pravdy:
Ako som už raz povedal, úlohou jednej časti mozgovej hmoty je prijímať duchovné ako anténa, zatiaľ čo druhá časť, produkujúca rozum, prepracováva prijaté na použitie v hrubohmotnosti. Práve tak, lenže opačne, predný mozog, produkujúci rozum, má prijímať všetky dojmy z hmotnosti a prepracovávať ich k prijímaniu zadným mozgom. To preto, aby dojmy zadného mozgu mohli slúžiť k vývoju a k zrelosti ducha. Obe časti majú však vykonávať spoločnú prácu. Tak je to určené Stvoriteľom.

Ak chce dôjsť k prebudeniu, musí vopred „premiestniť svetlá“. To, čo je teraz navrchu, rozum, presunúť na miesto, určené mu prírodou a ducha postaviť opäť na najvyššie miesto. Toto potrebné premiestnenie je pre dnešného človeka už nie také ľahké. –

Dnešný rozumový človek už nie je normálnym človekom, lebo mu chýba patričné vyvinutie hlavnej časti jeho mozgu, ponechanej po tisícročia k zakrpateniu, avšak patriacej k plnohodnotnému človeku. Každý rozumový človek bez výnimky má len zmrzačený normálny mozog! Po celé tisícročia túto zem preto ovládajú mozgoví mrzáci. Normálneho človeka považujú za nepriateľa a snažia sa ho utlačovať. Vo svojej zakrpatenosti si domýšľajú, že konajú veľmi mnoho a nevidia, že normálny človek je schopný vykonať desaťnásobne viac a vytvára diela, ktoré majú trvácnosť, sú dokonalejšie ako dnešné snaženie! Každý vážne hľadajúci má k dosiahnutiu tejto schopnosti cestu otvorenú!

Harmonická spolupráca oboch častí mozgu, bezvýhradne patriaca normálnemu človeku, pre dnešných rozumových ľudí nazývaných materialistami, je definitívne vylúčená!–

Byť materialistom, to veru nie je chvála, ale skôr dôkaz o zakrpatenosti mozgu.

Teraz sa na tom už nedá nič viac zmeniť, avšak treba nechať pokojne dôjsť k zrúteniu, ktoré sa prirodzene vyvíja. Potom však nadíde deň vzkriesenia pre ducha a tiež nový život! Otrok rozumu, ktorý mal po tisícročia hlavné slovo, je tým zavrhnutý navždy!

To všetko bol vývoj, trvajúci milióny rokov. Avšak dnes stojíme konečne blízko hodiny, keď vo stvorení nastane nové veľké obdobie, ktoré prinesie bezpodmienečný rozmach, taký, ako malo priniesť predchádzajúce obdobie pri vzniku človeka: narodenie dokonalého, preduchovnelého človeka!
Človeka, ktorý bude podporovať a zušľachťovať celé hrubohmotné stvorenie, čo je vlastne úlohou ľudí na zemi.
Potom už nebude viac miesta pre materialistu, pripútaného a lipnúceho len na priestor a čas. Bude vo všetkých zemiach cudzincom bez domova. Uschne a zanikne ako plevy oddelené od pšenice. Dajte si pozor, aby ste pri tomto triedení neboli nájdení príliš ľahkými!

Tieto slová z Pravdy, potvrdzujú skutočné udalosti a prežitia, nakoľko práve tí, ktorí mali úrazy hlavy, teda mozgu, začali v sebe následne objavovať dovtedy neznáme schopnosti, ba niektorí sa stali liečitelia a zmenil sa ich život – stali sa duchovnejší, ba aj na smrť sa začali pozerať v iných súvislostiach. Aj s týmto mám jedno potvrdzujúce prežitie, ktoré je ale tak neuveriteľné, že zverejniť ho, by bolo kontraproduktívne.

(*) Teraz sa treba vrátiť k varovaniu označenému hviezdičkou, nakoľko uvedený pán ešte vôbec nezískal správnu odpoveď na svoju otázku: „kde odíde po smrti!“ Odpoveď jestvuje, ale znovu iba komplexná, teda na všetky tri otázky, ktoré si kládol ešte ako neznalý. Venujem jej zvýšenú pozornosť preto, lebo sú to zásadné otázky, ktoré by si mal položiť každý ľudský duch, ba sú aj v Absolútnej Pravde dávané do pozornosti:

1. Odkiaľ prichádzame?
Odpoveď:
Prichádzame z duchovnej ríše – Raja, ale ako iba nevedomé duchovné zárodky, ktoré kvôli získaniu vedomia, musia Raj opustiť a klesať do nižších – hrubších úrovní, kde sa prebúdzajú k vedomiu. Vyvíjame sa teda v cudzom prostredí, kde žijú „domáce“ bytosti, ktorým tá úroveň patrí. My sme tu iba hosťami! A to je odpoveď aj pre toho pána, ktorému bolo naznačené, že: „pieskovisko, ktoré znečisťujeme, nám nepatrí!“ (***)

2. Na čo sme tu na Zemi?
Odpoveď:
K dokonalému prebudeniu sa k vedomiu, slúži práve planéta Zem, ako najhrubší bod obratu, kde máme nadobudnúť to potrebné poučenie – vzdelanie – vedomie ducha a začať svoju púť späť domov do Raja! Podrobnejšie vysvetlenie máme v minulom príspevku v citátoch z Posolstva Grálu.

3. Kde odchádzame po smrti?
Odpoveď:
A teraz sa dostávame k tomu nebezpečenstvu, alebo nedokonalosti čiastkového poznania toho pána, ktorý si myslí, že už vie, kam odíde. Tá úroveň, do ktorej sa posunie svojimi pomocnými prostriedkami je ešte stále hrubou hmotnosťou a je teda nie večná, ako jeho jadro duch, ba ešte aj jeho duša, ktorá je stále ešte hmotná, aj keď z jemnej hmotnosti. Tieto úrovne sú ešte podrobené rozkladu hmoty a teda svoje jadro – ducha, takýmto spôsobom nezdokonaľuje, ale iba pendluje v pominuteľnej hmotnosti, ktorá v blízkej dobe pôjde do rozkladu tak, ako to bolo tými mimozemskými civilizáciami kontaktovaným naznačené. Táto úroveň slúži iba ako „čakáreň“ na ďalšie vtelenie pre tých, ktorí svoj život na Zemi nevyužili správne a musia si školský ročník zopakovať. Preto nás čaká to roztriedenie, ktoré bolo tiež v minulom príspevku vysvetlené, ba upozorňujú nás na to aj tí mimozemšťania, ktorí o tom už vedia. Iba na Zemi žijú tak rôznorodé duše, ba ovládli ju už temné, preto ich treba premiestniť na im rovnorodé planéty tak, ako je to Večnými zákonmi určené. Planétu Zem čaká veľká zmena – mutácia, akých už zažila viac, ale táto je rozhodujúca. Postúpi do jemnejších úrovní, ktoré budú pre mnohé duše nedostupné! Lenže dlhšiu dobu to už viem aj ja, ba mohli to už vedieť všetci pozemšťania, keby neblúdili v mene svojej ctižiadostivosti a namyslenosti stále iba v hmotnosti, ba nechali svojho ducha pôsobiť a nie iba najvrchnejší obal svojej duše. K tomu je však potrebná pokora, ale aj odvaha a hlavne zbavenie sa mnohých vlastných poloprávd, ako to bolo tiež v minulom príspevku vysvetlené. Naučme sa teda oslavovať svoje omyly! Ale nie iba rečou a telom, ale skutkami svojho ducha!

(***) Planéta Zem je trvalým domovom pre vývoj a pôsobenie bytostí, ktoré my nevidíme, ale tu pôsobia, všetky zákony prírody riadia v našej hmotnosti! (Občas sú niektorými jedincami videné, alebo niektorí s nimi dokážu komunikovať.) Je trvalým domovom aj zvierat.

DOSLOV

Planéta Zem je dnes pod vplyvom bytostí z temna a preto všetky informácie sú takto formulované a ľudstvo vedené cielene nesprávnym smerom. V ich rukách sú peniaze, zbrane, veda, informácie a preto masy! Preto informácie z PRAVDY, získajú vždy pečiatku: „konšpiračné teórie“!
Len sa zamyslime: Doba v ktorej teraz žijeme bola pred tristo rokmi len konšpiračná teória! Ak niekto povedal, že ľudia budú lietať, voziť sa vo vozoch bez koní a všetky nám teraz úplne samozrejmé veci, tak bol v najlepšom prípade len pomätenec a všetkým na smiech, ale väčšinou bol usmrtený ako "diablov sluha" a dnešní ľudia nechápavo krútia hlavou, ako sa niečo také niekedy mohlo diať. Lenže pravda je taká, že sa to deje aj v našej dobe. Opäť sa nájdu takí, ktorí sa smejú z vecí o ktorých nemajú ani potuchy a sú vysoko nad ich chápaním. Či je to vo veciach duchovných, alebo technických. Vezmime si len jeden jednoduchý príklad s elektronickým čipovaním. Pred desiatkami rokov bolo ľudom odhalené plánované čipovanie ľudí ohľadom ich totálneho zotročenia, ale hneď to bolo ako akt obrany zo strany temna opečiatkované ako konšpiračná teória a veľa ľudí sa ešte zo strachu, alebo z nevedomosti "utvrdilo" v tom, že taký malý čip ani nie je možné vyrobiť, že je to proste blud, ktorý si niekto vymyslel pre zábavu. Teraz je ale čipovanie "samozrejmosť" a tí, ktorí sa vtedy tomu smiali sa odrazu tvária akoby nič, nechcú si pripustiť svoju obmedzenosť a niektorí by sa možno ešte aj dali očipovať, napriek výstrahe od "konšpirátorov". Takto mnoho ľudí stále dookola obchádza im ponúkanú pomoc napriek tomu, že už mnoho konšpiračných teórií sa stalo skutočnosťou, ktorú nemožno nijako vyvrátiť. Preto skúmajme a uvažujme nad tým, čo sa k nám dostáva a neodsúvajme to bokom s úsmevom na tvári.
Do uvedeného stavu sa ľudstvo dostalo iba pod vplyvom slobodnej vôle, ale za účastí iných, tiež temných bytostí, ktorých je teraz na Zemi prevaha. Vždy sme ale mali možnosť výberu a aj slobodného rozhodnutia! Vina zostáva na našej strane.
Tu je možné získať dôkaz týchto slov:
(Odkaz na článok na internete)
https://www.suenee.cz/stupen-utajeni-omega-nejvetsi-tajemstvi-vatikanu-je-nibiru/

 

_______________________________________________________________________________________________________________________
5. november 2017

VENUS

 

Tento príspevok bol inšpirovaný jedným dokumentom, ktorý odvysielala TV KINO SVĚT pod názvom „Duch doby – Dodatok“. Aj keď táto skupina mysliteľov a autorov, ktorí nazvali svoj projekt „VENUS“, ešte nie je úplne pri Pravde, teda nepreferuje názorovo pravé a konečné usporiadanie ľudskej spoločnosti, predsa len sú veľmi blízko, nakoľko dokázali veľmi presne a správne zadefinovať problémy našej terajšej spoločnosti. Dokonca správne naznačili aj cieľ, kde naša spoločnosť smeruje, ba aj ako dopadne.
Chýba im malý krôčik k tomu, aby dokázali sformovať a sformulovať zásady tej budúcej spoločnosti pre ľudstvo, aj keď aj v tomto smere sa jej už priblížili, hlavne v zásadných bodoch:

A.         Skutočná revolúcia bude revolúciou vedomia! Bude podmienená zmenou myslenia jednotlivca.
B.         Náboženstvá boli a sú príčinou rozbrojov. Nahradí ich filozofia!
C.         Politici, armáda, polícia, novinári, banky a peniaze, to všetko zanikne, ako zbytočné. To sme rovnako tvrdili aj my na našej stránke.

V týchto bodoch vystihli úplne podstatu a sú v súlade s Absolútnou Pravdou!

V súlade s ňou sú aj v tom, že ich snaha pomoci smeruje tak, ako je to zo Svetla chcené, teda k blížnemu - celej ľudskej spoločnosti, nemysliac iba na seba, čo naopak chýba aj mnohým ľudským duchom, ktorí už poznajú Pravdu, ale nedokázali ju uviesť v pravý čin, ale pohnútkou u nich zostáva záchrana vlastnej osoby, ako je tomu u väčšiny veriacich.
Nevedia ale, že medzi nami už bol konštruktér samotného Vesmíru a aj Stvorenia, ktorý nám zanechal vo svojom diele vysvetlenie Stvorenia aj so všetkými potrebnými súvislosťami, ba nezaložil na Zemi žiadne nové náboženstvo, ale prírodno-filozofický spolok. Rovnako nás poučil o ríši budúcnosti, v ktorej bude ľudstvo žiť, ba v ktorej budú vládnuť jedine prírodné – Božie zákony!
Priniesol nám teda Absolútnu Pravdu, ktorú už ale my, nie sme v stave ako absolútnu prijať, lebo nám chýba jej absolútne pochopenie. Absolútnou je teda iba z pohľadu svojho pôvodu - Tvorcu! Poučení sme už boli, kto sme, odkiaľ sme prišli, prečo sme tu, kde je náš domov, v akom svete žijeme, ba získali sme aj všetky potrebné súvislosti.

Spoločenstvo Venus správne zadefinovalo aj skutočnosť, že človek na Zemi je závislý od zdrojov prírody. Jedinou, ale zásadnou chybou a teda ich nedostatkom je to, že zostávajú v polohe iba materialistov, ktorí odmietajú jestvovanie Boha a záchranu ľudstva vidia iba v hmote, ktorá umožní človeku cez technológie, vymaniť sa z terajšej biedy a utrpenia. Nedokázali sa teda ešte posunúť do úrovní nad hrubú hmotu! To ale môže byť ich veľkou prednosťou! Lebo aj my odmietame takého Boha, ktorého ponúkajú všetky cirkvi, lebo taký skutočne nejestvuje, ba potvrdil to pre ľudstvo ON samotný vo svojom Slove. Ale ku tej potrebnej zmene vedomia je nemožné doviesť nerovnomerne zrelých ľudských duchov, ktorí na planéte Zem žijú, ba väčšina je z temných planét, ktorí nie sú tej potrebnej zmeny schopní. Nie je možné ju uviesť do života, lebo pri moci sú práve títo duchovne nezrelí jedinci, ktorých nie je možno zmeniť! V tomto smere je teda aj ich idea rovnakou utópiou, ako tomu bolo s komunizmom. Ich snaha je rovnako neplodná, ako aj naša, až do istej doby, ktorá je ale blízko pred nami. Iba z tohto dôvodu má cenu sa tomuto problému venovať, ba ľudstvo na ňu pripravovať! Za dôležité považujú logické myslenie, ktoré ich priviedlo k terajšiemu poznaniu. Lenže keby skutočne pokračovali v tom logickom myslení dôsledne aj oni, tak by postupne dospeli aj k tomu poslednému stupňu poznania, ktorý im teraz ešte chýba.
Na Zemi sme všetci závislí od Slnka, ktoré je pre nás zdrojom „života“ – jednej z foriem pohybu hmoty. Všetky zdroje na planéte Zem sú výsledkom slnečného žiarenia. Ale Slnko je rovnako ešte závislé od energie centra galaxie – „čiernej diery“, ktorá je prepojená s jemnohmotným vesmírom, a teda závislá od jemnohmotnej úrovne Stvorenia, ktorá je zas závislá od bytostnej úrovne Stvorenia, ktorá je závislá znovu od duchovnej, atď. Vo všetkých týchto úrovniach žijú a vyvíjajú sa bytosti k vyššiemu stupňu dokonalosti. Lenže nakoniec by presa aj ich malo to logické myslenie doviesť k logickému výsledku: Už samotný pojem „závislosť“ predsa vystihuje fakt, - na niečom, alebo niekom, ba že je to teda iba následok, ale nie príčina, ktorá musí byť predsa NEZÁVISLÁ! Všetko závislé, musí mať predsa niekde, nejaký nezávislý zdroj, od ktorého je všetko závislé! A to je ten bezbytostný BOH! Príčina všetkých príčin! A túto príčinu oni zatiaľ neobjavili, neuznávajú, aj keď sa už poznaním k nej tak priblížili. Nevedia potom ani to, že aj oni obsahujú večné semeno ducha, ktorý sa vyvíja v hmotnosti na rôznych planétach, podľa svojej zrelosti, ba že oni v minulej inkarnácii žili na planéte, ktorá bola technologicky na vysokej úrovni, kde nežili v takom bordeli, ako je tu na Zemi, ale teraz žijú v ňom, aby sa prebudili k pravému poznaniu svojho ducha, ktoré im ešte chýba. Lenže ich duch si pamätá, že spoločnosť musí fungovať inak! Už z ich názvu vyplýva, kde asi v minulej inkarnácii žili, ba odtiaľ sem prišiel aj Nikola Tesla, ba mnohí iní. (*) Práve v tomto bordeli, sme sa niektorí prebudili a spoznali vlastné – večné jadro a zistili, že život – inteligencia, nepochádza z toho, čo vidíme, čo môžeme nahmatať, ale pochádza z toho, čo oni zatiaľ neuznávajú a je neviditeľné a nehmatateľné, ale rovnako skutočné, ako to, čo vidíme. Treba vedieť, že Boh a cirkvi, nie je jedno a to isté! Boh je dokonalosť, prirodzenosť a logika, z ktorého pochádzajú všetky zákony udržujúce Stvorenia a Vesmír, je všetko to, čo aj oni tak usilovne hľadajú, ba po tom zatiaľ nevedome túžia. Je to autor dokonalého programu, ktorý postupne objavujeme!
Vystihli aj jestvovanie zla, aj keď tiež iba nevedome, a teda nepresne, lebo je to práve tá príčina zla v sformovanej bytosti, ktorá ovládla už aj všetky vierovyznania na Zemi, ba práve touto formou rozbrojov medzi nimi navzájom, zatieňuje, ba znemožňuje poznanie tej príčiny všetkých príčin, ten jediný ZDROJ NEZÁVISLOSTI – BOHA! Práve tieto vierovyznania živia materializmus, nakoľko sú odstrašujúcim príkladom, ktorý bráni poznaniu pravého Boha! Každý zdravo cítiaci duch, sa musí takému „duchovnu“ vyhnúť! Lenže aj duchovno a cirkev nie je jedno! Budúcnosti bude vládnuť DUCHOVEDA, ktorá nás naučí poznať a žiť tie večne platné Božie zákony. V nej sa skĺbia duchovné poznatky s tými prírodovednými a bude to tá pravá zmena vedomia! Ale tomu musí predchádzať očista Zeme od nerovnorodých ľudských duchov tak, ako nám to samotný Tvorca Stvorenia zasľúbil vo svojom SLOVE – POSOLSTVE GRÁLU!

Pre tých, ktorí o projekte Venus ešte nepočuli, alebo naopak sú v ňom nejakým spôsobom zainteresovaní, skúsime ešte uviesť niekoľko konkrétnych príkladov z toho, čo bolo napísané, aj keď samotná podstata už bola podaná.

- V projekte Venus by mali finančný systém a peniaze, ktorých hodnota ako taká je založená doslova „na ničom“, - prestať existovať a ekonomika by mala byť založená na prírodných zdrojoch našej planéty, v súlade s jej možnosťami a potenciálom. Zdroje Zeme by mali byť dostupné pre všetkých rovnako a využívať by sa mali v súlade s prírodnými zákonmi, teda všetko využitie by malo byť v súlade s harmóniou, plne ekologické a efektívne. Mal by zaniknúť umelo a potom aj úmyselne vytváraný „nedostatok“ za účelom „zisku“, ale mal by tu byť vzhľadom na možnosti planéty, naopak – „dostatok“, za účelom blahobytu všetkých ľudí. Tiež všetky vyspelé technológie by mali slúžiť pre dobro všetkých.
Tu, ako sme napísali, napriek čistému cieľu projektu Venus, je to momentálne nereálne, lebo na Zemi sú ľudia nerovnorodí.
K pochopeniu toho, je opäť nutné pochopenie existencie jemnejších svetov. Tvorcovia projektu Venus správne popisujú aj to, ako spoločnosť a domov formuje a vychováva deti. Veria však, že keď bude výchova správna a spoločnosť bude žiť v dostatku a blahobyte, zanikne postupne aj násilie a zločiny.
Dôkazom tohto poblúdenia je každodenne potvrdzujúci fakt v médiách: Najväčších zločinov, ba útlaku a krívd pre masy, sa dopúšťajú práve tí, ktorí teraz žijú, pre bežného človeka, už v nepredstaviteľnom blahobyte, ba vlastne by im už nič, k šťastnému životu, nemalo chýbať!
Keď sa však zoznámia s týmito jemnejšími svetmi prostredníctvom Slova Pravdy, pochopia, že narodené deti nie sú „nepopísané papiere“.
Že všetci už žijeme niekoľký život a prešli sme vývojom nášho – ducha a máme ho buď čiastočne rozvinutého a túžiaceho po Svetle a dobre, ale niektorí ho majú ešte stále nerozvinutého a silno potlačeného a ku správnemu smerovaniu im – rovnaká dobrá výchova postačovať nebude.
Náš duchovný úpadok dovolil, aby sa na Zem vtelili – narodili aj ľudia, ktorí sa mali narodiť na iné, - temné, rozkladajúce sa planéty, teda na Zem nepatria. Zatiaľ čo na nižších planétach by mali možnosť očistiť sa od svojich previnení a pri tvrdšom živote by mali šancu pochopiť svoje omyly, - na Zemi sa cítia dobre a nijako sa tu nevyvíjajú, ale naopak spôsobujú zlo a škodia iným. (To by sa nezmenilo ani pri tom „dostatku“ a chcenej reforme projektu Venus.) Toto zlo je však ako pavučina, prepracovane organizované a siaha aj k obyvateľom iných planét, siaha do jemnejších úrovní hmotných svetov a na ich vrchole je tá skutočná bytosť, ktorou je temno organizované - z Biblie známy knieža sveta - Lucifer.
To temno sa už našou vinou tak rozrástlo, že teraz si už sami nepomôžeme. Temno je všade okolo nás, ale žiaľ, aj v nás samotných. Nie je len v tých vyslovene temných ľuďoch, teda neprejavuje sa len v robení zla, nečistých myšlienkach a v chcení škodiť. Jeho prejavmi sú i ješitnosť, nedostatok pokory, samoľúbosť, chcenie vedieť všetko lepšie, ale aj lenivosť a mnohé iné. Tiež nevedomosť je nástrojom temna, pretože znalosť večných – Božích zákonov, znalosť stavby stvorenia, spolu s túžbou po Svetle - tie temno odzbrojujú.
Temno pôsobí nielen v hmotnom svete, ktorý vidíme, ale i v jemnejších úrovniach hmotnosti, odkiaľ na nás vplýva a jeho prejavy zažívame ako spoločnosť i jednotlivci čoraz intenzívnejšie. (Tzv. nevysvetliteľné násilné útoky, zvyšujúci sa počet samovrážd a pod.)

Preto je nevyhnutne potrebná tá zasľúbená Očista – Posledný súd, pri ktorej v hmotnosti inkarnovaný zasľúbený záchranca a budúci vládca Imanuel, bude spravodlivo súdiť a triediť ľudských duchov, na tých, ktorí ešte budú mať možnosť dokončiť svoj vývoj v hmotnosti a potom žiť v duchovnej ríši – v raji večne a na tých, ktorí neuspeli a ich osobnosti zaniknú, aby už neškodili a nenarúšali viac harmóniu vo Stvorení.

Potvrdzujúce citáty z Posolstva Grálu:
„Lenže práve tak dobre môže správne vyhlásiť, že duch sám je vlastným človekom, ktorý sa musí vyvíjať v rôznych obaloch od zárodku až k dokonalosti, pretože túto túžbu nosí stále v sebe.
Tým najvzdialenejším bodom jeho vývoja, tiež najďalej vzdialeným od Svetla, je v Efezuse hrubohmotnosť tejto zeme. Je to súčasne ten bod, kde duch musí pod tlakom najťažšieho a najhmotnejšieho obalu najväčšou silou rozviť svoje vlastné chcenie, a tým by sa mohol a mal prežiariť, aby potom zase mohol stúpať nahor, bližšie k Svetlu.
Pobyt na zemi sa tým stáva bodom obratu všetkých putovaní! Je teda mimoriadne dôležitý.“

„Keď sa teraz uzatvára kruh všetkého doterajšieho diania, tak tým nastáva pre túto po prvýkrát dozretú časť svetov, v celom stvorení, doba žatvy, zberu a triedenia. Od trvania celej hmotnosti sa toto doteraz ešte nikdy nestalo; pretože naša časť sveta vo večnom kolobehu predchádza všetky ostatné ako prvá, ktorej je to možné podstúpiť!
Preto sa tiež pred dvetisíc rokmi vtelil Syn Boží na túto Zem. Bolo to svetové dianie, ktoré sa odohrávalo v prvej a najzrelšej časti všetkej hmotnosti, ale už nikdy sa nebude opakovať; veď v nasledujúcich častiach to, čo sa stalo tu, pôsobí ustavične ďalej. Tak sa tiež stane, že táto časť ako prvá vstúpi do nového diania, ktorého doposiaľ nebolo, ale už po nás bude sa opakovať vždy. Je to rozklad vytvorenej hmotnosti, ktorý v prirodzenom dianí priniesla so sebou prezretosť. –“

„Ľudské dielo z rozumu je vždy podrobené rozkladu, pokiaľ nenesie v sebe Božiu vôľu teda nie je podľa vôle Božej. To je ten meč, trvale visiaci nad všetkým konaním ľudí! Ktorý ich musí nútiť poslúchať Božie zákony. Preto sa teraz všetko zrúti samo v sebe a potom . . . príde Boží súd! Roztriedenie všetkých duchov! Po tom, čo vopred musia prežiť zrútenie všetkých svojich falošných diel!“

Citát z „Vesmírneho spojenia“:
„Môj  plán  je  dokonalý,  všetko  bolo  pre  túto  akciu  starostlivo  pripravené.  Každý  bude  umiestnený  na  takom  mieste,  aby  to  zodpovedalo  jeho  duchovnej  výške.  V  dome  môjho  Otca  je  veľa  príbytkov.  Mám  miesto  pre  každého,  treba  však  urobiť  určité  odstupňovanie  jedincov.

Vo Vesmírnom spojení, ktoré pochádza z rovnakého zdroja ako Posolstvo Grálu, je napísané o pomoci ľudstvu aj toto:
„Keby sme v tomto okamihu uskutočnili zmenu, ktorú máme v úmysle vykonať neskôr, netrvalo by ani 10 rokov a ľudstvo by padlo na tú istú úroveň ako teraz. Preto zmenu uskutočníme až vtedy, keď bude ľudstvo na prahu zúfalstva a beznádeje. Svojmu stavu, do ktorého sa samo priviedlo, porozumie novým duchovným poznaním.“

Potvrdené je to aj v Posolstve Grálu:
„Museli by ste spoznať, akú hodnotu ste vždy, zakaždým tak znevážili a odvrhli! Nemá vám byť v tom nič odpustené! Aj keby ste museli v tom všetci zahynúť! Lebo pri akejkoľvek predčasnej pomoci, by vo vás vyvstal opäť jed a prešiel svetom, ako sa to často stávalo.

- Spoznaním tých jemnejších svetov, príde po Očiste aj ďalší rozvoj technológií, založený na spolupráci s ďalšími bytosťami - a to v prvom rade s tzv. bytosťami prírody - bytostnými (ako víly, gnómovia, elfovia, atď.) Tých momentálne radíme iba do ríše rozprávok. Ale v Slove Pravdy je opäť logický výklad ich pôvodu, ich práce a nutnej spolupráce s ľuďmi, ak máme priviesť všetko vôkol nás k rozkvetu. Spolupráca s nimi je niekedy nie na vedomej úrovni, ale prebieha. Keď sa ale spolupráca zo strany ľudí stane viac vedomou, umožní ešte väčší rozkvet ich spoločného čistého úsilia.

- Spolupráca nastane aj s vyspelejšími civilizáciami ľudí z iných planét. Vyspelejšími nielen technicky, ale aj duchovne. Pretože ako je v Posolstve Grálu písané:
„Rozumové vedecké bádanie a objavovanie kráča neprestajne dopredu; ak pri tom to duchovne vedecké nebude držať rovnaký krok, musí byť časom otrasené a zakolíše, pretože chýba vyrovnanie k harmónii obidvoch týchto rozličných druhov, majúcich ísť ruka v ruke. Ukončením bude potom nevyhnutné zrútenie, pretože tomu rozumovo vedeckému chýba nutná živá duchovná opora; lebo mystika túto rozumovej vede nemôže dať.“

- Na tomto mieste by sme chceli spomenúť iný dokumentárny film, ktorý s touto témou tiež súvisí. Jeho názov je „Bábušky z Černobyľu“. Je o babičkách, ktoré pochádzajú z oblasti, ktorá sa nachádza v blízkosti Černobyľskej jadrovej elektrárne. Keď prišlo k jej k havárii v roku 1989, boli všetci obyvatelia násilne evakuovaní. Niektorí sa však – ako tieto babičky, napriek zákazu vrátili naspäť do svojich domovov, odmietli ich opustiť a žijú v nich dodnes. Vláda im napokon pobyt doma povolila. Hlavná predstaviteľka dokumentu po výbuchu elektrárne pracovala ako zdravotná sestra v nemocnici a sama ochorela následkom ožiarenia na rakovinu štítnej žľazy, ale vyliečila sa z nej a dnes je zdravá, hodnoty škodlivých látok v jej tele sú v norme, napriek dlhým rokom života v prudko rádioaktívnom prostredí. Toto miesto sa pokladá za najškodlivejšie na svete, no napriek tomu skupina ľudí, prevažne žien, ktoré sa sem vrátili, žijú v zdraví vo vysokom veku. Lekári vravia, že sa jedná o psycho-sociálnu zložku, ktorá má na tom svoj významný podiel. Tí, ktorí odišli a boli nútení žiť niekde inde, zomreli, alebo sú na tom horšie ako tí, ktorí sa vrátili domov.
Ale čo je to tá psycho-sociálna zložka a prečo sú zdraví ľudia, ktorí by podľa vedeckých poznatkov už dávno mali pre chorobu zomrieť, to veda vysvetliť nedokáže!
Je to krásny príklad toho, že aj keď niekto žije v poškodenej časti našej Zeme, ale vnútorne sa zachvieva s večnými - prírodnými - Božími zákonmi, dokáže až "nevysvetliteľne" pretvárať hmotu. Ich duch pretvára hmotu! Pomocou bytostných síl, ktoré uvádza do pohybu. A teda je to dôkaz tých jemnejších častí Stvorenia. Tieto babičky žijú v tak ťažkých podmienkach, staré, choré, boľavé (v súvislosti s vysokým vekom - kĺby a pod.), majú naplnené celé dni prácou (žijú najmä z toho, čo si dopestujú, ulovia, nazbierajú v lese) a sú šťastné, keď na nich zasvieti slnko, keď im vyrastie zelenina a ovocie, ktoré by iní nejedli, lebo je škodlivé, ale ony ho prijímajú s vďakou a pokorou. Sú pracovité, srdečné, pohostinné, dobroprajné, rady si zaspievajú a majú zmysel pre humor! Teraz sa poučíme múdrym slovom jednej z nich: „Človek by mal žiť tam, kde túži jeho duša!“
Lenže ten, ktorý ešte nespoznal sám seba, ba neobjavil svoju dušu, ten ťažko tomuto dianiu porozumie!

Záverom použijeme voľný citát samotného spoločenstva Venus, ktorým sa snažia poradiť iným:
„Komu dokážu omyl, mal by oslavovať a nie sa hnevať, lebo to umožňuje pokročiť vpred!“

Dúfame, že túto vlastnú radu iným, dokážu akceptovať aj samotní,
že je nie pre nich iba pomôckou, k presadeniu vlastných názorov!

My ju akceptujeme, lebo je aj našou, ba práve ona nám pomohla k prežitiam,
ktoré nás priviedli k terajšiemu presvedčeniu!
Zatiaľ sme pri usilovnom hľadaní, nič dokonalejšie neobjavili!

Iba ten, ktorý dokázal prijať Absolútnu Pravdu, dokázal oslavovať svoje omyly,
a vzdať sa vlastných poloprávd, ktoré mu vládli ako presvedčenie!

A o tú radosť z vlastnej oslavy Pravdy,
sa chce podeliť aj s blížnym.
Lenže samotnú oslavu, už musí uskutočniť, každý sám!

 

(*) V súvislosti s planétou Venuša sme na internete objavili nasledujúci článok, aj s videom. Sú v nich popisované a zobrazované zábery planéty Venuše z družice Magellan z roku 1989, prevedené pomocou PC programov do 3D podoby. Na týchto snímkach sa črtajú obrysy umelo vytvorených stavieb! Čitateľ, nech už si spojí súvislosti!
Odkaz na článok s videom:
http://morezprav.cz/vemir/na-venusi-bylo-objeveno-nekolik-desitek-mest-jejich-aktivita-vyvolava-znacny-rozruch-mezi-ufology/