_______________________________________________________________________________________________________________________
28. apríl 2017

POSLEDNÉ SLOVO!

(Tento text, ktorý je výberom zo živého Slova, bol ako odkaz prijatý zhora.)

 

CHRÁŇ sa ľudský duch; lebo tvoja hodina nadišla! Len k rúhaniu užíval si čas, povolený ti k vývoju, ktorý si si tak túžobne žiadal!
Vystríhaj sa pred svojou opovážlivou domýšľavosťou rozumu, ktorá ťa hodila do náručia temna, zatínajúceho dnes do teba víťazoslávne svoje pazúry! Tvojim vlastným chcením!
Vzhliadni! Tvoj Pán je nablízku! Stojíš v Božom súde!
Ľudstvo, prebuď sa z ľahostajnosti a z opojenia, ktoré ochromujúc ťa, zviera už smrteľným spánkom.
Prebuď sa a chvej sa. Privolávam utrpenie na vás! Vy odpadlíci, ktorí v obmedzenosti a v krátkozrakosti obletujete zlaté teľa pozemskej pominuteľnosti, podobní morám, priťahovaným falošným leskom. Kvôli vám rozbil kedysi Mojžiš v hneve a sklamaní tie dosky zákonov vášho Boha, ktoré vám mali pomáhať stúpať ku Svetlu. Toto rozbitie bolo živým symbolom toho, že celé ľudstvo si nezasluhovalo poznanie tejto Božej vôle, ktorú v ľahkovážnom konaní a pozemskom sebavyvyšovaní odmietlo, aby tancovalo okolo modly, ktorú si samo vytvorilo, a tak išlo za vlastnými prianiami! Teraz však prichádza koniec v poslednom spätnom pôsobení, v následkoch, v odplate! Lebo na tejto, vami kedysi tak ľahkomyseľne zamietnutej vôli, teraz vy sami stroskotáte!
Preto prebuďte sa, súd je nad vami. Tu vám už nepomôže žiadne nariekanie, žiadne prosby, veď po tisícročia vám bol poskytovaný čas na premýšľanie! Vy ste však na to nikdy nemali čas! Nechceli ste a ešte dnes sa považujete vo svojej nepolepšiteľnej vypínavosti za príliš múdrych. Že práve v tom sa prejavuje najväčšia hlúposť, to nechcete uznať. Tým ste sa napokon stali v tomto svete len obťažujúcou háveďou, ktorá nepozná nič iné, než tvrdošijne hanobiť všetko svetlé, pretože vo vašej vytrvalosti hrabať sa len v temnote, stratili ste akúkoľvek možnosť pri hľadaní pozdvihnúť svoj pohľad voľne nahor, spoznať Svetlo, alebo aspoň ho zniesť. 
Tým ste sa teraz sami poznamenali!
Oslepení, zapotácate sa potom späť, len čo Svetlo znovu zažiari a pritom sa bez záchrany zrútite do priepasti, ktorá sa už teraz za vami roztvorila, aby pohltila takto zavrhnutých!
Budete tam pripútaní v neuniknuteľnom objatí, aby zatiaľ všetci tí, ktorí sa namáhavo usilujú ku Svetlu, našli k nemu voľnú cestu v blaženom poznaní, uvoľnenú od vašej namyslenosti a vašej žiadostivosti prijímať pozlátka miesto rýdzeho zlata! Prepadnete sa do tej smrtonosnej hrôzy, ktorú ste si pripravili svojím najtvrdošijnejším úsilím! V budúcnosti už nebudete smieť kaliť Božiu Pravdu!
Každý okamih je príliš drahocenný, žeby mal byť premárnený pre takých, ktorí chcú všetko vedieť lepšie; tí sa predsa už nikdy neprebudia zo svojej tvrdohlavosti, ale slepo v nej zahynú! Zahynú s odporne podlízavými slovami a uisťovaním, že veria v Boha a že poznali Krista, čo však je len ich domnienka! 

Zahynú ako dych vo vetre! –

Syn Človeka!
Syn Človeka k hodine súdu teraz neprináša vysvetlenia, o ktorých by ste si mohli ešte vymieňať siahodlhé mienky, ale v jeho Slove sú ustanovenia, ktoré musia byť vami splnené celkom nezmeniteľne, keď nechcete zhynúť! –

To je nateraz posledné slovo! Teraz nech prežívanie svedčí o pravde môjho Posolstva!

Pochopenie Posolstva Grálu, práve tak ako predtým posolstvo Syna Božieho, bude im možné z tohto dôvodu však iba vtedy, keď ľudský duch odloží stranou všetko, čo si vybudoval rozumovým mudrovaním, a začne celkom od začiatku! Niet nijakej inej cesty! V tomto sa najprv musia stať deťmi! Iný prechod z dnešných omylov je nemožný. Musí vzniknúť niečo úplne nové, a to od základu, čo vyrastie a zosilnie z jednoduchosti a pokory. Kto to nemôže alebo nechce, ten je s ostatnými úplne bez záchrany stratený. –

Také plytvanie časom ako doposiaľ bude v budúcnosti celkom vylúčené, pretože trvanie tejto časti sveta sa má priblížiť ku svojmu koncu. Pre každého ľudského ducha to teraz znamená: Buď – alebo! Záchrana zo siete, ktorú si sám uplietol, alebo záhuba v nej! Má slobodnú voľbu, ale nemôže ju odkladať, musí sa však rozhodnúť ihneď! Následky rozhodnutia sú však predurčené a nezmeniteľné! Váhanie je to isté, ako voľba záhuby!

Tí, ktorí budú zachránení, si potom od veľkého tlaku vydýchnu a zajasajú, zatiaľ čo odporné, špinavé temno spolu so svojimi, k nemu priľnutými tvormi, klesne konečne pod údermi meča Svetla tam, kam patrí.

Potom konečne zem, očistená od všetkých morových myšlienok, povstane panenská a všetkým ľuďom vykvitne mier!  

 

***

KONIEC KARNEVALU

 

(Nasledujúci text je rada od kolektívu Rádia Záchrana, ktorú sme už mali dlhšie pripravenú pre krízovú dobu. Tá podľa situácie onedlho nastane.

                                                                                                            kolektív Rádia Záchrana)

Tentoraz skúsime objasniť pozíciu ľudstva a tých, ktorí sa snažia obrátiť ho na správnu cestu obrazne, a ukázať, ako sa môže vyhnúť záhube, do ktorej jednoznačne smerujeme. Ako najosvedčenejší spôsob, ba overený históriou a aj známymi osobnosťami z dejín, je podať to vo forme podobenstva. Preto sme zvolili nasledovné podobenstvo: 
Isto niet takého, kto by nevedel a nepoznal nejaký veľký karneval, napríklad ten v RIU! A práve tento sme zvolili ako náš príklad pre vysvetlenie pozície ľudstva, ba aj pre zopár tých, ktorí sa rozhodli hľadať Pravdu, ba potom podľa nej žiť a aj pomáhať pri jej objavení iným. Takže si predstavte, že ste jedným z tých, ktorí sa bavia niekde v tomto ošiali, v ktorom sú zastúpené všemožné masky a kostýmy, ktoré predstavujú jednotlivé skupiny ľudstva. Sú tam zastúpené všetky skupiny cirkví, politických strán, vedeckých odborov, všetkých záujmových skupín, rôznych škôl, ba aj duchovných smerov. Každá skupina v inom druhu kostýmu. Stane sa však niečo, čo otvorí oči jednému človiečikovi v tomto dave sa zabávajúcemu, a pochopí prázdnotu a neužitočnosť tejto svojej aktivity, ba aj ostatných, v takto hýriacej skupine. Vo svojom vnútri odmietne pokračovať v tejto zhýralej aktivite, lenže...! 
Vykročiť oproti prúdiacemu davu je nemožné! Dokonca aj zostať stáť je rovnako nemožné, lebo by ho dav zašliapal. 
Aj keď jeho vnútorné cítenie sa zmenilo, nechce už v tejto zhýralej a neužitočnej aktivite pokračovať, jednoducho musí v zotrvačnosti postupovať s týmto davom. A presne v takej pozícii sú všetci tí, ktorí dnes odmietajú nastúpenú cestu tejto degradujúcej ľudskej spoločnosti, o ktorej sú už presvedčení, že sa rúti do záhuby! 
Nepomôže im kričať, lebo dav neprekričia. Nepomôže im plakať, lebo v dave plač zanikne. Nepomôže im sa hnevať, lebo všetci okolo tancujú. Nepomôže im sa trápiť, lebo všetci okolo sa veselia. Tak potom čo zostáva takýmto „nešťastníkom“? 
Jedine sa v tichosti a nenápadne z davu vytratiť a čím ďalej sa vzdialiť! 
Začať hľadať užitočnejší spôsob života a oboznámiť sa so všetkými cestami, ktoré by jeho, ba aj blížnych, vyviedli z tohto zmätku. A vtedy, keď objaví pravdu a pravý zmyslel života, pochopí, že tento dav sa nedá zastaviť, ba aj v prípade, že sa na ceste pred ním objaví priepasť, bolo by tiež nebezpečné zdržovať sa v tomto dave, lebo potom by znovu nastal iba zmätok, v ktorom budú tiež mnohí zašliapaní, pri behu späť. Veď sa to stalo už mnohokrát. 
A takáto priepasť na ceste skutočne na toto zhýralé ľudstvo čaká, ba aj ten zmätok!
Toto dianie sa bude väčšine zdať ako tvrdé, ba až kruté a bude prijímané s odporom a nepochopením. Preto pre vysvetlenie bude použité znovu krátke podobenstvo: 
Skúste sa vžiť do situácie toho, ktorý svojmu blízkemu venuje, dokonca obetuje mnoho energie, ba aj prostriedkov kvôli uľahčeniu jeho života. Lenže tento darca časom zistí, že ten obdarovaný, využíva tieto prostriedky práve oproti nemu samotnému – teda darcovi. Budú nasledovať mnohé napomenutia a rady, ale nič to na situácii nezmení. Jedinou možnosťou nápravy, ba záchrany doposiaľ obdarovávaného, zostane tvrdý zásah zo strany darcu, ktorý všetko uvedie na správnu cestu! A tento scenár na nás čaká! 

A to je zas doba, na ktorú čaká pár tých, ktorí už objavili užitočnejší spôsob života, ba vedeli by poradiť blížnemu v tomto dave, ako sa potom zachrániť. Čakajú, aby začali v pravý čas svoje dielo. Sú to tí, ktorí sa vzdialili od tancujúceho a hýriaceho davu! Skôr je pomoc akéhokoľvek druhu  nemožná! Zároveň je toto aj vysvetlenie toho, prečo bola nami zvolená taká forma šírenia Slova, ktorá síce dokáže osloviť celý tento v panike blúdiaci dav, ale pritom ochrániť tých, ktorí nebudú ešte ani vtedy v bezpečí. Nami zvolená forma šírenia Slova pritom zodpovedá aj pokynom v samotnom Slove, nakoľko slobodná vôľa každého bude zachovaná, ba každý hľadajúci Pravdu bude musieť vynaložiť vlastné úsilie, aby Slovo získal. A toto je odpoveď pre všetkých tých, ktorí teraz tvrdia, že náš projekt rádia ZÁCHRANA ustrnul, alebo nemá budúcnosť. Zatiaľ je možná iba aktivita, ktorú udržujeme našou stránkou pri živote, aj keď rovnako s nepatrným výsledkom, ako to bolo podané v tomto podobenstve s jasajúcim davom počas karnevalu.
Na tú rozhodujúcu aktivitu sme však pripravení a čakáme už iba na splnenie týchto zasľúbení z PG: 

Ďakujte Pánovi, keď vám pomôže svojimi údermi, ktoré spätne pôsobiac, musia na vás dopadať. Modlite sa a buďte pripravení k hodine najväčšej ľudskej núdze zvestovať Slovo, ktoré som vám dal!

Choďte von, zvestujte a vysvetľujte moje Slovo vo Svetle Pravdy! Aby kráľovstvo Božie prišlo na Zem.

Potom už nebude pre ľudí na zemi žiadne „keby“ a „ale“, s ktorými doposiaľ hĺbavo a rozmarne premeškávali svoj najlepší čas. To im bude odobraté a tým vyrazená z ruky zbraň, ktorú sami proti sebe nariekajúc ničivo nasmerovali.

Tento zázrak spôsobí svätý Boží hnev! Vy však potom choďte von, zvestujte a vysvetľujte moje Posolstvo, ktoré prinesie ľuďom Božie kráľovstvo na Zem!

Buďte preto teraz pripravení! Doba vám privedie ľudstvo bližšie! Príde to k vám prostredníctvom vysokého duchovného vedenia ako samozrejmosť! Ak sa tomuto prúdu nebudete vyhýbať, splníte svoju povinnosť! Pristúpi to k vám. Buďte odvážni, hrdí a slobodní! Nemáte sa žobravo uchádzať o priazeň ľudí, ale iba vyhovieť tam, kde vás budú o to prosiť!

Teraz nadišiel čas, keď Slovo má byť voľne a slobodne zvestované celému svetu, vo všetkých svetadieloch, (*) lebo na svetových hodinách je krátko pred odbíjaním dvanástej hodiny!

Pevne, neskrúšene a radostne máte stáť pred Slovom, tak to chce Boh, Pán! Slobodne a otvorene máte teraz priznať svoju príslušnosť! Tým prinesiete ľudstvu dobro, prinesiete mu záchranu, Svetlo, život. A Božia všemohúcnosť je s vami! Nemáte sa skrývať, vy, ktorí ste boli pozdvihnutí zo starého, aby ste tu na zemi vystavali nové, podľa vôle Božej.

Neostýchajte sa už hovoriť o Slove môjho Posolstva. Boh chce, aby ste nahlas zvestovali, čo naplňuje vášho ducha! Boh chce, aby ste teraz hovorili a jeho sila a ochrana bude s vami!

Neskrývajte sa; lebo osud mnohých ľudí leží tým vo vašich rukách! Vy ste zodpovední za to, ak vážnym hľadajúcim neposkytnete v súde možnosti, aby našli cestu ku Svetlu. Nemáte ich získavať ani za nimi chodiť, ale musíte stáť na svojom mieste, zďaleka všetkým viditeľní! K tomu vás dnes volám!

Čo vy ponúkate ľuďom vo svätom Slove, to predstihuje všetky poklady tohto sveta! Myslite na to. Vy ste tými dávajúcimi, tými darcami vo zmysle Božom a nie iba trpenými medzi vašimi blížnymi.

Vášmu Bohu musíte teraz preukázať dôkazy nijaké slová! To k vám volám ja, ako Imanuel v mene môjho všemohúceho Otca, ktorému ste sa svojim konaním vysmiali!
Teraz sa máte naučiť Boha sa báť, aby ste si zvykli na to uctievať ho plní pokory a za každý z jeho darov vďačne ho teraz velebiť, ktoré vám doteraz tak prebohato poskytoval.
A kto z týchto ľudí sa to nechce naučiť v utrpení, ako sa to patrí tvorom, ten nech je zatratený na celú večnosť a vyškrtnutý z knihy života, ktorá už nesmie niesť viac jeho meno!
Jedine Svetlo je život a sila! A kto nechce usilovať ku Svetlu, tomu sa nemá dostať nič z jeho sily! Hnev všemohúceho Boha vynúti veľkú očistu! Potom spoznáte, že jedine Slovo Posolstva Grálu je to, ktoré vás môže zachrániť a pomôcť vo vašej núdzi!

 

Ja a Slovo jedno sme! Kto pozná teda moje Slovo, ten pozná tiež mňa. Telesné videnie nie je pri tom nutné; lebo tým dosiahol duchovné spojenie so mnou, bez toho, či si je toho vedomý, alebo nie. Človek, ktorý prijal moje Slovo, prijal tým aj mňa, je so mnou spojený.
Kto je však takýmto spôsobom spojený, toho temno nemôže odtiahnuť. Temno ho nedokáže spolustrhnúť do oblastí rozkladu, kam ono samo bude už teraz zvrhnuté tlakom Svetla!

No nie je už ďaleko doba, keď budú netušene poklady zo Slova Posolstva ľudskými duchmi všetkých tried jasavo sprostredkované načúvajúcemu ľudstvu. (*) A vždy niečo nové vám dá Posolstvo pre akúkoľvek oblasť skutočného vedenia, pre dušu i telo, tiež pre vaše myslenie a konanie tu na tejto zemi.

 

Nie je to také ľahké, ako si predstavujú ľudia, alebo ako učia cirkvi! Samotná modlitba vám nič neosoží, musíte konať. Celý váš pozemský život musí byť svedectvom toho, že chcete skutočne vytvárať len dobro a to všetkými svojimi schopnosťami, ktoré vám Boh poskytol!

Nič neprospieva o Slove iba vedieť! A keby ste dokázali celé moje Posolstvo odrecitovať naspamäť, vetu za vetou k poučeniu seba i svojich blížnych . . . , nič by to neosožilo, pokiaľ podľa neho nekonáte, v zmysle môjho Slova nemyslíte a celý svoj pozemský život si podľa neho nezariadite ako niečo samozrejmé, čo vám prešlo do mäsa a krvi, čo sa nedá od vás oddeliť. Len potom budete môcť čerpať z môjho Posolstva večné hodnoty, ktoré pre vás v sebe prechováva.

Ale najprv musia prísť ťažké búrky, všetkým musia najskôr lomcovať očistné horúčkovité triašky, aby usmrtili to staré, skôr než bude môcť vzniknúť nové; a vy, ktorí máte byť schopní z toho sa dostať, potrebujete Božiu milosť, aby ste sa mohli opäť vzchopiť, keď vás po všetkých búrkach zavolá nové slnko k novému životu!

Lenže odpor voči konaniu a mysleniu pozemských ľudí musíte poriadne zažiť na sebe i sebe, prv než budete môcť byť od toho oslobodení. Ten odpor musíte tak vychutnať, ako ho dávalo pozemské ľudstvo vždy prežívať všetkým vyslancom zo Svetla vo svojej ošklivej zvrátenosti, nepriateľskej voči Svetlu. Nijak inak nemôžete dôjsť k spáse!
Je to jediné oslobodzujúce zvratné pôsobenie vašej viny, voči vyslancom Svetla, ktorú musíte teraz sami prežívať, lebo inakšie vám nemôže byť odpustená.

Ľudia, žijete v dobe, za ktorej prísnosť musíte Bohu ďakovať, pretože jedine ona vám môže priniesť záchranu tým, že vás prebudí z hlbokého spánku, do ktorého ste upadli svojou vlastnou vôľou! 
Otrasy za otrasmi všetkých druhov budú vás teraz zasahovať, a to pozemské a s nimi úzko spojené duševne. Mnohí ľudia môžu byť dnes duševne zasiahnutí len vtedy, ak to pozemské musia prežívať v najhrubšej forme, pretože sú vo všetkom už príliš otupení a ich duše spočívajú oddelené za kamennou stenou, aby ako ochromené upadli do smrteľného spánku.

A vaša istota poskytne záštitu a pomoc všetkým, ktorých prosby sa v poznaní Boha obrátia k Svetlu. Vy môžete hľadajúcim objasniť tú cestu, ktorá ich vyvedie z osídiel a nástrah rúcajúceho sa temna, aby neboli spolustrhnutí, ak sa ich duše snažia ešte v poslednom okamihu poctivo sa namáhajúc primknúť k Slovu.

 

Dobré chcenie nie je ľudstvu nanič, ak toto chcenie nebude premenené na čin. Premenené na čin ľuďmi samými, skôr než pred Boha predstúpia s opätovnými prosbami!
To je v Posolstve celkom zreteľne uvedené ako základná podmienka. Ľudia sami musia svojou činorodou námahou teraz dokázať, ako vážne berú svoju vlastnú záchranu!

Len v boji počas činu otvára sa každý človek správnym spôsobom, takže do neho môže prúdiť sila, a tým aj pomoc.
Sila je pomocou, ak ju zhodnotí, teda využije! No nie inak než v činoch! Ľudia sa majú zmeniť a potom majú prísť, nemajú však prichádzať, aby sa dali zmeniť!
Ako sa má človek zmeniť, čo má pri tom robiť, je presne vysvetlené v mojom Posolstve!
Ak to v ňom nájsť chce, tak to nájde, v každom prípade! V nijakej životnej situácii nenechá moje Slovo hľadajúceho bez vysvetlenia, nech je akákoľvek.

Otázky svedčia o pohodlnosti toho, kto má sám Posolstvo v rukách. Nehýbe sa dostatočne, inak by mu nezostala ani jediná otázka.
Hľadajte, potom musíte nájsť, čo pre seba potrebujete! Lenže hľadať, teda namáhať sa, už musíte vy.

ZÁCHRANA! SPÁSA!

Avšak uprostred vravy a rachotu ničenia zachvieva sa Slovo! Víťazne tiahne po krajinách,  (*) aby sa ešte mohol zachrániť ten, kto sa o to poctivo usiluje.

Rada pre veriacich všetkých náboženstiev:
Tak pracovala všeláska zo Svetla, aby pomáhala ľudským duchom stále novými zjaveniami v súlade s vtedajšou zrelosťou stvorenia až nakoniec zostúpili nadol časti samotného Boha, aby sa tiež ľudstvu dostala posvätná správa o Božskom a jeho pôsobení, aby v zastavení prezretosti dosiahnutého súčasného bodu neupadlo do rozkladu, ako by sa to muselo stať podľa samočinných zákonov vo stvorení, keďže trvalé usilovanie nahor je základnou podmienkou zotrvania vo stvorení.
Tak nastáva aj teraz pri pôsobiacom veľkom obrate svetov bezpodmienečná nutnosť rozšírenia vedenia až po bytie Imanuela, v ktorom sa tento obrat teraz splní! 
Buď sa ľudský duch prinúti povzniesť sa až nahor k vedeniu o tom, alebo zostane stáť; čo pre neho vlastne znamená začínajúci rozklad v nepotrebnosti spôsobenej nečinnou prezretosťou ľudského ducha, ktorý zostal stáť a nevie už, ako správne použiť v ňom nahromadenú silu Svetla. Takže to, čo môže pomôcť a pomohlo by aj, stane sa mu záhubou, ako každá energia používaná nesprávne.
Preto musíte teraz vedieť o Imanuelovi; lebo tento čas je pre vás tu!
Kto na toto nové Božie zjavenie ešte naďalej nechce dbať, nesmie tiež zostať v stvorení, a bude vymazaný z knihy života. Takto to chce Boh! A jeho svätá vôľa sa na ľuďoch splní teraz od tejto hodiny so všetkou viditeľne nastávajúcou mocou silou Svetla, ktorej nikto nemôže klásť odpor. 
Ťažkým utrpením budú teraz ľudské duše uvoľnené a pripravené k prijatiu Slova, ktoré im prinášam z Boha! A len tí k tomu ochotní vyjdú zo všetkých útrap k novému bytiu.
Boh je Pán, On celkom Sám, a kto ho nechce v pokore uznať takého, aký skutočne je, a nie ako si Ho vy predstavujete, ten je odsúdený!

Rada pre čitateľov PG: 
Ako prvá základná podmienka k porozumeniu je: predstaviť si Parsifala ako Syna Svetla, prichádzajúceho zhora do stvorenia, nie azda ako pozdvihnutého zdola nahor. On je začiatok i koniec vo stvorení, je alfa i omega všetkého tkania mimo božského a tým kráľ Svätého Grálu, kráľ stvorených!

To druhé:
Parsifalovo veľké dielo očisty, sprevádzané osobným preputovaním svetov, poznávaním všetkého zla, podmienené bezvýhradne vlastným prežívaním, ktoré muselo skončiť spútaním Lucifera na ochranu stvorení a všetkých tvorov, ktorí zostanú po očiste.

To tretie:
Pád a veľké zlyhanie vyvinutých, teda ľudských duchov v hmotnosti si vynucuje rozbiť ich nesprávnu svojvôľu a bezprostredne nastoliť Božiu vôľu v založení tisícročnej ríše, pokiaľ sa všetko ľudské chcenie dobrovoľne nepodriadi Božej vôli a pokiaľ nebude dokonale zaistený nerušený ďalší vývoj stvorení v záchvevoch krúživých pohybov, prežiarených Svetlom.

Komu prenechávajú splnenie tejto tretej - najdôležitejšej podmienky tí, ktorí odmietajú príchod  Imanuela – Parsifala,  ako Pána Tisícročnej ríše?! Nedbajú na Slovo a počúvajú našepkávania poskokov „kniežaťa Sveta“. 

Zobuďte sa ľudia!
Nadchádza koniec menenia masiek, aj kostýmov, vášho ducha!

Tieto citáty boli potrebné, nakoľko sú mnohí aj z tých, ktorí Slovo PG už vlastnia a teda poznajú, ale sa nám a našej aktivite otočili chrbtom, alebo nás dokonca mnohí kritizujú za túto pripravovanú službu blížnemu. Dokonca odmietajú nový príchod Imanuela! Títo nechápu, že forma šírenia Slova za čias Ježiša, bola iná, ako za čias Syna Človeka, ba iná, ako za čias Prakráľovnej a iná je už aj za našich čias! Nechápu ani to, že aj JEHO aktivity budú nové – celkom iné, oproti tým, aké boli v čase písania Slova, ba aké oni očakávajú!  Či chcú títo zástancovia skostnatených a dávno prežitých tradícií, chodiť pomedzi tento tancujúci, alebo v panike sa rútiaci dav a prekrikovať ich Slovom Pravdy?! Pre logicky mysliaceho človeka dneška je to už smiešne. Tento príspevok nemá byť žiadnym žobraním o priazeň, alebo dokonca o podporu finančnú, nakoľko toto všetko už teraz vôbec nepotrebujeme, ale ako všetky naše slovné príspevky, mal by byť iba pomocou blížnemu. 
Nech si položia všetci ľahostajní, alebo dokonca kritici otázku, či  Slovo, ktoré majú v rukách, ich pripravilo aj na čin v prospech blížneho, teda tak, ako je to v citovaných zasľúbeniach, alebo, či iba v sebaobdive očakávajú, že už to stačí, že Slovo poznali a aj ho občas čítajú? Čítajú...čítajú, ale tie dôležité napomenutia, ba príkazy ignorujú! Či dúfajú, že tie zasľúbenia, ktoré sme citovali, sa vyplnia bez činu?

„Vy ste doposiaľ nikdy nepoznali nápor všemohúcej Božej vôle, pretože čas na to prichádza až teraz. V ňom sa nebude dať vyhnúť tomuto vám celkom novému slovu: „Vy musíte!“
„Po prvýkrát platí teraz pre všetkých ľudí: Vy musíte! Lebo doposiaľ platilo: „Vy máte!“

Komu tieto slová nič nehovoria, tomu možno niečo povedia tieto:

Kto teraz nechce poznať moje Slovo
kvôli niečomu inému, toho ja nebudem
poznať v hodine jeho núdze!

Nech skúsia nájsť efektívnejší spôsob šírenia Slova, v tejto našej primerane technologicky rozvinutej spoločnosti. Aj cirkvi predsa využívajú tento spôsob šírenia informácií, ba bol by pre nich ešte používanejší, keby prinášal aj zisky, nie iba výdavky. Ba keby tento spôsob šírenia Slova neurobil nezamestnaných z kňazov. My sa však šírením Slova neživíme a ani sa neplánujeme, ale práve naopak, tento efektívny spôsob šírenia samotní, aj s hŕstkou ochotných,  financujeme. A je ale podstatné, že túto formu šírenia Slova, dokáže zrealizovať aj tá malá skupina! Tak čo nám chcú oponenti vyčítať? Alebo nech skúsia tieto zasľúbenia efektívnejšie uviesť do života, teda v čin. Až dokonalejší spôsob nájdu, tak im radi v tom pomôžeme, ba nebudeme ich iba kritizovať, ale dokonca získajú si náš obdiv. Jestvuje ešte jedna dokonalejšia forma šírenia tohto Slova, ale žiaľ, tá je zatiaľ nad naše schopnosti a preto musí zostať vyhradená do budúcnosti a  pre niekoho iného!

Víťazne tiahne po krajinách, ... (*)

Teraz nadišiel čas, keď Slovo má byť voľne a slobodne zvestované celému svetu, vo všetkých svetadieloch, ....(*)

...sprostredkované načúvajúcemu ľudstvu. (*)

Aká forma šírenia Slova umožňuje uskutočniť v našej dobe slová týchto zasľúbení dokonalejšie?
Tí, ktorí nás kritizujú, nech si už teraz zháňajú cestovné lístky, cestovné pasy a vybavujú víza, aby mohli zasľúbenia plniť!

Alebo nech si zoženú pohodlnú pohovku!

 

_______________________________________________________________________________________________________________________
3. apríl 2017 a doplnené 6. apríla 2017

POVZBUDENIE – PREBUDENIE

Upozornenie: po napísaní tohto príspevku nasledovali ďalšie, s ním súvisiace prežitia,
ktoré boli do príspevku doplnené následne.

Vážení čitatelia, poslucháči!

V predošlom príspevku sme informovali, že už nebudeme pridávať nové príspevky, ale prežili sme istú udalosť, ktorú zverejniť je našou povinnosťou! 

Dvaja aktivisti rádia Záchrana sa stretli na „horskom stanovisku“ kvôli montáži tretej antény. Večer, keď sa už pomaly zberali k oddychu, zrazu začuli „kvorkanie“ sluky a rýchlo vyšli von, aby tú sluku zbadali. No zbadali niečo iné! Na oblohe sa objavila hviezda, značne žiarivejšia ako Venuša v splne. Pohybovala sa v smere od juhozápadu k severovýchodu. Táto „hviezda“ zrazu zastala medzi stromami, presne v takom trojuholníku, cez ktorý sme na ňu videli. Ak by bola zastala viac vpravo, alebo vľavo, tak by sme ju nevideli, ale zastala presne v strede toho trojuholníka. Hneď na to okolo nej začali krúžiť farby ako kolotoč. Boli to všetky farby dúhy, ktoré sa kolo tejto hviezdy točili. Toto divadlo trvalo zopár minút a potom svetlo mierne zoslablo a začalo sa správať skutočne ako hviezda, nakoľko na oblohe lietalo dosť veľa lietadiel a teda bolo pomerne rušno. Tento objekt zostal na rovnakej pozícii maskovaný za hviezdu ešte dlho, dokonca aj menil svoju polohu na nočnej oblohe presne v súlade s ostatnými hviezdami, pričom v tomto jeho stave tie svetelné krúžiace farby dúhy voľným okom vidno nebolo, ale cez ďalekohľad to vidno bolo a bola zrejmá odlišnosť od ostatných hviezd. My sme potom šli už spať, ale tento objekt bol stále tam.

Na druhý deň, povzbudení večerným prežitím sme sa dali do montáže antény. Večer sme chceli ísť opäť pozerať sa na sluky, pretože veľmi pekne a zaujímavo lietajú, no nakoniec sme nešli, lebo nás zmohla únava a tak sme si šli ľahnúť. Z okna, cez ktoré pozeral jeden z aktivistov, bolo vidno len malý kúsok oblohy, pretože vôkol sú všade stromy. No akí prekvapení sme boli, keď práve cez tento kúsok oblohy opäť preletelo také žiarivé svetlo ako včera! Rýchlo sme vybehli von aj s ďalekohľadom, či sú to opäť oni! A aj bez ďalekohľadu bolo zrejmé, že sú, lebo opäť sa okolo toho žiarivého objektu točili farby dúhy a opäť zastalo presne na tej istej pozícii na oblohe ako včera.

Je zaujímavé, že títo naši vesmírni bratia leteli tak, že sme na nich videli, alebo, aby sme na nich videli. V druhom prípade leteli trošku z iného smeru ako deň predtým, lebo ak by šli rovnakou trasou, tak by sme ich nezbadali! Ale zastali presne na tom istom mieste a teda niet pochýb o tom, že je to nie pozemské lietadlo ani výtvor, ba že sa v oboch prípadoch jednalo o to isté plavidlo. Takto sa nám dostalo už dávnejšieho cítenia iba v tušení, že vesmírni bratia o našich aktivitách vedia, ba vlastne by bolo možné dodať, že projekt na tento podnet vznikol!

Toto prežitie dvoch aktivistov rádia Záchrana je skutočne povzbudením pre všetkých, ktorí už Slovo Pravdy v ruke majú a v mimozemské aktivity veria, ba spájajú si ich so zasľúbeniami z Pravdy a pre tých ostatných je to podnet k prebudeniu!

Je nám jasné, že pre niektorých je to ťažko uveriteľné, ale je to fakt a prežitá skutočnosť!
Keby mal toto prežitie iba jeden z nás, tak by sme ho isto nezverejňovali, lebo úrady takéto
prípady posudzujú ako halucináciu.
Lenže potvrdenie dvomi dáva tomuto prežitiu istú formu reálnosti!

***

POTVRDENIE


Keď som sa dozvedel o tom dôležitom prežití spomínaných dvoch aktivistov rádia Záchrana, tak som si okamžite uvedomil, že aj jedno moje čerstvé prežitie má s týmto niečo spoločné a obzvlášť, keď som sa tiež dozvedel, že sa to udialo v jeden večer, približne v rovnakom čase, ale na dvoch rôznych miestach. Preto by som sa aj ja rád s vami podelil o tento zážitok a v krátkosti ho opísal.

Bývam v meste, na východnom Slovensku. Bol večer, 31. 3. 2017, niečo okolo 20.00 hodiny. Odrazu mi prišlo také vnuknutie, že sa mám ísť pozrieť na oblohu. Tak som vstal, otvoril okno a presne v zornom uhle tohto okna som zbadal letieť jasne a silno žiariaci objekt. Hľadím na oblohu pomerne často a obzvlášť sa rád dívam na Venušu, ktorá vždy tak krásne žiari, a preto som si hneď pomyslel, že je to akoby letiaca Venuša, ale o niečo väčšia a ešte aj žiarivejšia. Dokázal som si aj pre seba určiť smer letu tohto objektu, ktorý bol presne z juhozápadu na severovýchod! Hneď na to som si vzal aj ďalekohľad a keď mi objekt zmizol z dohľadu, nakoľko prelietal ponad blok v ktorom bývam, vybehol som rýchlo von z bytu na chodbu, aby som sa mohol naň pozrieť ešte aj z opačnej strany bloku. Tam som ho už len dopozoroval, ako stále rovnako žiarivý mizne v diaľke. Pri tom, ako sa strácal z dohľadu, som si tento zážitok začal v sebe spracovávať a aj som sa pýtal vo svojom vnútri, či sú to svetlí priatelia, alebo odkiaľ vlastne pochádzajú. Odpoveď som dostal a myslím, že dokonalú, nakoľko som vzápätí cítil krátke, ale príjemné citové chvenie v slnečnej pleteni. Zaujímavé je, že obe prežitia majú spoločný opis objektu, čas objavenia sa a aj smer letu a tým obe prežitia získavajú na dôveryhodnosti. 
So zážitkom som sa hneď zdôveril aj mame a bratovi, ktorý zazrel rovnaký objekt, v rovnaký čas, ale v nedeľu, teda o dva dni neskôr. V pondelok, deň na to, sme boli s bratrancom zvedaví, či sa opäť objavia, tak sme zašli večer v tom obvyklom čase na lúku, ale neobjavili sa. Smutní sme ale neboli, pretože sme vedeli, že čo malo byť videné, to už bolo. Objavenia sa takéhoto druhu sú nie náhodné a nikdy jednostranné. Preto sa objavujú, keď je to potrebné a nie vtedy, keď si to človek praje.

Keď som o týchto prežitiach uvažoval, prišiel mi na um jeden výrečný citát, ktorý pochádza z knihy Večné zákony, časť - Vesmírne spojenie:

,,Oznamujem vám moju pomoc už teraz, aby ste boli na ňu pripravení a s dôverou na ňu čakali. Nikomu sa neukazujeme bez prípravy, ani našim vyvolencom, vlastným ľuďom, ktorí žijú na Zemi s poslaním.“

***

PREŽITIE – ODKAZ!


Som jednou z členov kolektívu Rádia Záchrana. Z pondelka na utorok v noci, presne 4. 4. 2017 o tretej hodine nad ránom, začalo moje prežitie. Prežitie preto, lebo to intenzívne vnímam viac ako prežitie, než sen. To prežitie trvalo akoby v troch etapách do rána. Tak som to vnímala. V tom prežití som dostala odkaz, ktorý som mala odovzdať členom kolektívu rádia.

Prežitie: Bola som na mieste, na ktorom som komunikovala s mimozemšťanmi. Nevidela som ich, ale so mnou komunikovali telepaticky. Vedela som, že komunikujem s nimi. Ťažko sa mi popisuje všetko, čo som cítila, ako to prebiehalo, lebo nenachádzam pre popis slová. Budem sa snažiť popísať čo najpresnejšie to, čo som prežívala. Akoby písali do mňa odkaz pre nás a zároveň som ten odkaz aj čítala. Videla som to písané pred sebou žiarivým písmom. Písmo išlo v takom tempe, ako keď píšete na počítači.
Odkaz: „Povedz im, že plníte misiu, prvú úlohu ste splnili, druhú mi ukazovali - lepšie povedané mi dali akoby znovu precítiť ten čas - dlhší, ťažší, keď sme tú úlohu plnili, ale na záver povedali, že sa nám podarilo splniť aj druhú úlohu misie. Nakoniec povedali, - nastáva čas, kde ešte na vás čaká splnenie tretej úlohy vašej misie. (Tam som cítila akoby mi dali opäť precítiť, že to bude ešte ťažšie, ako to bolo pri tej druhej úlohe a že sú v očakávaní, ako sa nám to podarí.)“
Celá šťastná som sa rozutekala von z miestnosti v ktorej som bola, až keď som vyšla von a utekala to odkázať ostatným členom, som si uvedomila, že som bola v takej oblej budove, akoby vesmírnej stanici a pod nohami som cítila piesok. Vtedy som si uvedomila, že som na púšti. 
Potom som sa ocitla na posteli. A to doslovne ocitla, lebo to nebolo klasické prebúdzanie sa. Celý ten čas som vnímala, akoby som vôbec nespala.

Ešte chcem dodať, že v sobotu, dva dni pred tým, od rána počas celého dňa, som mala také silné, zvláštne, posilňujúce a zároveň obšťastňujúce prežitie, ktoré som si poriadne nevedela vysvetliť. Dnes už viem, že to malo súvislosť s týmto nočným prežitím.

Hneď ráno som si sadla k počítaču a napísala všetkým členom Rádia Záchrana celé moje prežitie a hlavne „ODKAZ“ , ktorý bol z toho najdôležitejší. Počas celého dňa som cítila, že som stále na nich napojená. Akoby ma držali na určitej vlnovej dĺžke. V jednej chvíli cez deň sa mi zrazu ešte vyjavilo jedno slovo, priznám sa, ktorému som vôbec nerozumela a ani neviem, či som ho niekedy počula. Bolo mi ho ťažké ešte aj vysloviť.
Slovo: RETRANSLÁCIA“. Hneď mi došlo, že ho napíšem a pošlem opäť ostatným členom kolektívu rádia k zváženiu, či je to dôležité a zároveň nápomocné pre projekt. A od jedného z členov mi prišla odpoveď: Retranslačná stanica, alebo „medzistanica“, je niečo, čo umožňuje šírenie rádiového signálu ďalej, alebo na väčšie vzdialenosti.
To nám všetkým len potvrdilo naše cítenie o pomoci zhora.
Na záver chcem napísať, že som presvedčená, že prežitie tých dvoch členov Rádia Záchrana opísané v predošlom článku, úzko súvisí s mojím prežitím. Nechcem opakovať to isté, čo je napísané v závere predošlého článku, že pre niektorých to bude znieť ako fantázia, ale pre tých, čo čítajú PG a veria v existenciu života aj mimo Zeme, je to len potvrdením, no predsa len treba zvážiť a na základe týchto prežití pouvažovať, kde a aká je tá skutočná a jediná PRAVDA!

Zároveň chcem touto cestou poďakovať za tak veľkú MILOSŤ POMOCI nášmu STVORITEĽOVI, aj vesmírnym bratom!

***

Tieto naše prežitia neberte ako našu chválu, ale ako logický výsledok nášho snaženia, ktoré vlastne začalo na podnet zhora, aj keď bolo doposiaľ iba v polohe cítenia, po istom predchádzajúcom kontakte s vesmírnymi bratmi. Potom to jednoducho prišlo iba ako isté vnuknutie, alebo vlastný nápad, ktorý ale nebol citeľne celkom vlastným. Preto sme doposiaľ stále pracovali na zdokonalení pokrytia signálom vlastným úsilím, ale s vnútorným tušením na pomoc v pravý čas.

Teraz, keď toto tušenie - cítenie jedného zo zakladateľov projektu bolo potvrdené aj podobným prežitím inej osoby, tiež z kolektívu rádia, sme už nie iba v pozícii „tušenia“, ale sme pokročili do polohy presvedčenia o budúcej pomoci, aby zasľúbenie zo Slova Posolstva Grálu sme dokázali splniť globálne, nie teda iba lokálne, ako sa nám to doposiaľ v testoch javilo, o to viac, keď nikto iný neprejavil záujem pre splnenie tohto zasľúbenia zo Slova.

Všetky  vysielacie zariadenia našej civilizácie už pracujú na pokrytí väčšieho územia tak, ako to bolo uvedené pri tomto našom poslednom kontakte, ba aj potvrdenej pomoci: Teda cez retranslačné zariadenia, alebo satelity - družice. A takto bude vysielať aj naše rádio ZÁCHRANA! Samozrejme, že ale za pomoci zhora, lebo zdola, by sme sa k takej pomoci nikdy nedopracovali, nakoľko sme a aj zostaneme ilegálny slobodný vysielač, teda asi taký, ako pôsobil na Slovensku počas SNP! Je zaujímavé, že aj my sme začali na adrese SNP!

Zámer, ktorý sledujeme týmto zverejnením je ten, že potrebujeme teraz spoluprácu na poli audio nahrávok Večných zákonov a Posolstva Grálu, najmä do španielčiny, prípadne do francúzštiny, portugalčiny a nemčiny. Tieto pripraviť, je tá tretia - najťažšia úloha. Prosíme tých, ktorí ovládajú tieto reči, prípadne môžu pomôcť s kontaktom na iných, aby sa nám ozvali. Keby sme aj naďalej zostali iba v tichosti, tak tento cieľ nedosiahneme nikdy. Práve z toho dôvodu sa nám dostalo povzbudení v tých prežitiach, ktoré uvádzame.

 

POTVRDENIE


Keď som sa dozvedel o tom dôležitom prežití spomínaných dvoch aktivistov rádia Záchrana, tak som si okamžite uvedomil, že aj jedno moje čerstvé prežitie má s týmto niečo spoločné a obzvlášť, keď som sa tiež dozvedel, že sa to udialo v jeden večer, približne v rovnakom čase, ale na dvoch rôznych miestach. Preto by som sa aj ja rád s vami podelil o tento zážitok a v krátkosti ho opísal.

Bývam v meste, na východnom Slovensku. Bol večer, 31. 3. 2017, niečo okolo 20.00 hodiny. Odrazu mi prišlo také vnuknutie, že sa mám ísť pozrieť na oblohu. Tak som vstal, otvoril okno a presne v zornom uhle tohto okna som zbadal letieť jasne a silno žiariaci objekt. Hľadím na oblohu pomerne často a obzvlášť sa rád dívam na Venušu, ktorá vždy tak krásne žiari, a preto som si hneď pomyslel, že je to akoby letiaca Venuša, ale o niečo väčšia a ešte aj žiarivejšia. Dokázal som si aj pre seba určiť smer letu tohto objektu, ktorý bol presne z juhozápadu na severovýchod! Hneď na to som si vzal aj ďalekohľad a keď mi objekt zmizol z dohľadu, nakoľko prelietal ponad blok v ktorom bývam, vybehol som rýchlo von z bytu na chodbu, aby som sa mohol naň pozrieť ešte aj z opačnej strany bloku. Tam som ho už len dopozoroval, ako stále rovnako žiarivý mizne v diaľke. Pri tom, ako sa strácal z dohľadu, som si tento zážitok začal v sebe spracovávať a aj som sa pýtal vo svojom vnútri, či sú to svetlí priatelia, alebo odkiaľ vlastne pochádzajú. Odpoveď som dostal a myslím, že dokonalú, nakoľko som vzápätí cítil krátke, ale príjemné citové chvenie v slnečnej pleteni. Zaujímavé je, že obe prežitia majú spoločný opis objektu, čas objavenia sa a aj smer letu a tým obe prežitia získavajú na dôveryhodnosti. 
So zážitkom som sa hneď zdôveril aj mame a bratovi, ktorý zazrel rovnaký objekt, v rovnaký čas, ale v nedeľu, teda o dva dni neskôr. V pondelok, deň na to, sme boli s bratrancom zvedaví, či sa opäť objavia, tak sme zašli večer v tom obvyklom čase na lúku, ale neobjavili sa. Smutní sme ale neboli, pretože sme vedeli, že čo malo byť videné, to už bolo. Objavenia sa takéhoto druhu sú nie náhodné a nikdy jednostranné. Preto sa objavujú, keď je to potrebné a nie vtedy, keď si to človek praje.

Keď som o týchto prežitiach uvažoval, prišiel mi na um jeden výrečný citát, ktorý pochádza z knihy Večné zákony, časť - Vesmírne spojenie:

,,Oznamujem Vám moju pomoc už teraz, aby ste boli na ňu pripravení a s dôverou na ňu čakali. Nikomu sa neukazujeme bez prípravy, ani našim vyvolencom, vlastným ľuďom, ktorí žijú na Zemi s poslaním.“

***

PREŽITIE – ODKAZ!


Som jednou z členov kolektívu Rádia Záchrana. Z pondelka na utorok v noci, presne 4. 4. 2017 o tretej hodine nad ránom, začalo moje prežitie. Prežitie preto, lebo to intenzívne vnímam viac ako prežitie, než sen. To prežitie trvalo akoby v troch etapách do rána. Tak som to vnímala. V tom prežití som dostala odkaz, ktorý som mala odovzdať členom kolektívu rádia.

Prežitie: Bola som na mieste, na ktorom som komunikovala s mimozemšťanmi. Nevidela som ich, ale so mnou komunikovali telepaticky. Vedela som, že komunikujem s nimi. Ťažko sa mi popisuje všetko, čo som cítila, ako to prebiehalo, lebo nenachádzam pre popis slová. Budem sa snažiť popísať čo najpresnejšie to, čo som prežívala. Akoby písali do mňa odkaz pre nás a zároveň som ten odkaz aj čítala. Videla som to písané pred sebou žiarivým písmom. Písmo išlo v takom tempe, ako keď píšete na počítači.
Odkaz: „Povedz im, že plníte misiu, prvú úlohu ste splnili, druhú mi ukazovali - lepšie povedané mi dali akoby znovu precítiť ten čas - dlhší, ťažší, keď sme tú úlohu plnili, ale na záver povedali, že sa nám podarilo splniť aj druhú úlohu misie. Nakoniec povedali, - nastáva čas, kde ešte na vás čaká splnenie tretej úlohy vašej misie. (Tam som cítila akoby mi dali opäť precítiť, že to bude ešte ťažšie, ako to bolo pri tej druhej úlohe a že sú v očakávaní, ako sa nám to podarí.)“
Celá šťastná som sa rozutekala von z miestnosti v ktorej som bola, až keď som vyšla von a utekala to odkázať ostatným členom, som si uvedomila, že som bola v takej oblej budove, akoby vesmírnej stanici a pod nohami som cítila piesok. Vtedy som si uvedomila, že som na púšti. 
Potom som sa ocitla na posteli. A to doslovne ocitla, lebo to nebolo klasické prebúdzanie sa. Celý ten čas som vnímala, akoby som vôbec nespala.

Ešte chcem dodať, že v sobotu, dva dni pred tým, od rána počas celého dňa, som mala také silné, zvláštne, posilňujúce a zároveň obšťastňujúce prežitie, ktoré som si poriadne nevedela vysvetliť. Dnes už viem, že to malo súvislosť s týmto nočným prežitím.

Hneď ráno som si sadla k počítaču a napísala všetkým členom Rádia Záchrana celé moje prežitie a hlavne „ODKAZ“ , ktorý bol z toho najdôležitejší. Počas celého dňa som cítila, že som stále na nich napojená. Akoby ma držali na určitej vlnovej dĺžke. V jednej chvíli cez deň sa mi zrazu ešte vyjavilo jedno slovo, priznám sa, ktorému som vôbec nerozumela a ani neviem, či som ho niekedy počula. Bolo mi ho ťažké ešte aj vysloviť.
Slovo: RETRANSLÁCIA“. Hneď mi došlo, že ho napíšem a pošlem opäť ostatným členom kolektívu rádia k zváženiu, či je to dôležité a zároveň nápomocné pre projekt. A od jedného z členov mi prišla odpoveď: Retranslačná stanica, alebo „medzistanica“, je niečo, čo umožňuje šírenie rádiového signálu ďalej, alebo na väčšie vzdialenosti.
To nám všetkým len potvrdilo naše cítenie o pomoci zhora.
Na záver chcem napísať, že som presvedčená, že prežitie tých dvoch členov Rádia Záchrana opísané v predošlom článku, úzko súvisí s mojím prežitím. Nechcem opakovať to isté, čo je napísané v závere predošlého článku, že pre niektorých to bude znieť ako fantázia, ale pre tých, čo čítajú PG a veria v existenciu života aj mimo Zeme, je to len potvrdením, no predsa len treba zvážiť a na základe týchto prežití pouvažovať, kde a aká je tá skutočná a jediná PRAVDA!

Zároveň chcem touto cestou poďakovať za tak veľkú MILOSŤ POMOCI nášmu STVORITEĽOVI, aj vesmírnym bratom!

***

Tieto naše prežitia neberte ako našu chválu, ale ako logický výsledok nášho snaženia, ktoré vlastne začalo na podnet zhora, aj keď bolo doposiaľ iba v polohe cítenia, po istom predchádzajúcom kontakte s vesmírnymi bratmi. Potom to jednoducho prišlo iba ako isté vnuknutie, alebo vlastný nápad, ktorý ale nebol citeľne celkom vlastným. Preto sme doposiaľ stále pracovali na zdokonalení pokrytia signálom vlastným úsilím, ale s vnútorným tušením na pomoc v pravý čas.

Teraz, keď toto tušenie - cítenie jedného zo zakladateľov projektu bolo potvrdené aj podobným prežitím inej osoby, tiež z kolektívu rádia, sme už nie iba v pozícii „tušenia“, ale sme pokročili do polohy presvedčenia o budúcej pomoci, aby zasľúbenie zo Slova Posolstva Grálu sme dokázali splniť globálne, nie teda iba lokálne, ako sa nám to doposiaľ v testoch javilo, o to viac, keď nikto iný neprejavil záujem pre splnenie tohto zasľúbenia zo Slova.

Všetky  vysielacie zariadenia našej civilizácie už pracujú na pokrytí väčšieho územia tak, ako to bolo uvedené pri tomto našom poslednom kontakte, ba aj potvrdenej pomoci: Teda cez retranslačné zariadenia, alebo satelity - družice. A takto bude vysielať aj naše rádio ZÁCHRANA! Samozrejme, že ale za pomoci zhora, lebo zdola, by sme sa k takej pomoci nikdy nedopracovali, nakoľko sme a aj zostaneme ilegálny slobodný vysielač, teda asi taký, ako pôsobil na Slovensku počas SNP! Je zaujímavé, že aj my sme začali na adrese SNP!

Zámer, ktorý sledujeme týmto zverejnením je ten, že potrebujeme teraz spoluprácu na poli audio nahrávok Večných zákonov a Posolstva Grálu, najmä do španielčiny, prípadne do francúzštiny a portugalčiny. Tieto pripraviť, je tá tretia - najťažšia úloha. Prosíme tých, ktorí ovládajú tieto reči, prípadne môžu pomôcť s kontaktom na iných, aby sa nám ozvali. Keby sme aj naďalej zostali iba v tichosti, tak tento cieľ nedosiahneme nikdy. Práve z toho dôvodu sa nám dostalo povzbudení v tých prežitiach, ktoré uvádzame.

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________
19. marec 2017

ISTOTA

 

V médiách sa objavila správa o objavení nových planét, na ktorých je údajne voda a krúžia v teplotnom pásme, ktoré je pre život vyhovujúce. Tieto planéty vraj ani nie sú až tak ďaleko od nás a v éteri priamo zaznelo: „Nie je už otázkou, či objavíme mimozemský život, ale kedy.“
Všetci, ktorí považovali ľudí, ktorí verili, alebo prišli do kontaktu s mimozemskou civilizáciou, za tárajov, alebo fantastov, by zmenili názor zo dňa na deň, keď by zajtra odznelo v tých istých médiách, že z tých novo objavených planét k nám lietajú inteligentné bytosti. Zrazu by to pre nich bolo úplne normálne a prijateľné. A verte, že z tých médií to zaznie! My sme koncom minulého roka informovali, že informácie o mimozemskom živote sa budú pre verejnosť uvoľňovať, nakoľko zámer mocných na tejto Zemi je spojiť ľudí strachom z mimozemskej invázie.* Prečo je to ich zámer, to sme vysvetlili vo viacerých predošlých príspevkoch.
Také je naše „presvedčenie“ v mnohých oblastiach života. Mnohé na čo sme sa spoliehali, v čo sme verili, dúfali, alebo si tým boli istí, začína naberať iný spád, než ten, ktorý sme si predstavovali. Vraždy, rúcajúce sa vzťahy, znečisťovanie prostredia, upadajúca morálka, politická situácia vo svete, to všetko naznačuje, že sa blížime k istému bodu, ktorý bol podobne, ako tie mimozemské civilizácie vysmievaný, ale predsa je pravdivý a veľmi blízko pred nami. Je to Veľká očista.
Dospeli sme do bodu, do polohy vo vesmíre, do žiarenia tlaku istej sily, ktorá zjemní a zmení Zem. Tieto zmeny sú už pozorovateľné a budú stále zreteľnejšie:

1. Vyhranenie názorov ľudí, náhla zmena postojov
Každý bude posilnený v tom, k čomu smeruje jeho vnútro. Tí, ktorí inklinujú k Svetlu, budú pozdvihnutí k Svetlu a tí, ktorí k temnu, budú touto silou stlačení nadol. Preto sa boj Svetla a temna zintenzívni. Pre túto silu, ktorá sa nedá nijako oklamať či obísť, lebo pochádza od Boha, je dôležité len cítenie ľudí, ich skutočné vnútro, duch, ktorý dosiaľ u mnohých ľudí spal a ich správanie formoval podľa vypočítavosti len rozum. Preto sa ľudia začnú prejavovať takí, ako skutočne sú, čo bude často viesť k prekvapeniu ich samých, aj ich blížnych. Menej často to bude prekvapenie príjemné.
Následok toho budú mnohé sklamania a rozchody.

Je to súčasť triedenia ľudí, ktoré je nám zasľúbené v Biblii: „Syn Človeka bude súdiť (duchom) živých aj mŕtvych!“, ale aj v novších proroctvách, ku ktorým sa ešte vrátime.

Prispievať k tomuto dianiu bude aj ďalší faktor. Medzi tým dnes veľmi husto osídleným záhrobím, ktoré je v okolí Zeme, spolu s myšlienkovými a citovými formami ľudí a “našim” svetom sa pomaly stenčuje hranica. Preto je tým, ktorí tam prebývajú, ľahšie pôsobiť na ľudí a ich podvedomie. Pribudne teda jasnovidných, jasnočujných, posadnutých, ale prejaví sa to aj na tých, ktorí tieto schopnosti vedome nevyužívajú. My všetci totiž vnímame a reagujeme na tento jemnejší svet, aj keď najčastejšie len podvedome. Preto tých “šialených” činov, alebo „duševne chorých“ ľudí, ako týchto citlivejších ľudí naša spoločnosť nazýva, bude stále pribúdať a tiež preto je pre človeka také dôležité, aby sa začal venovať aj hľadaniu a poznávaniu Pravdy. Pokiaľ na človeka trvalo vplýva len toto temné okolie Zeme, bez spojenia so Svetlom - Pravdou, je preňho veľmi ťažké nenechať sa v dôležitých rozhodnutiach nesprávne ovplyvniť.
Mali by sme vedieť, že sa duševne spájame s tým, na čo myslíme, čo pozeráme, počúvame, s kým sa stretávame. Tak sa otvárame svetlejším, alebo temnejším vplyvom.

2. Rozpad nerovnorodých zväzkov
Jeden zo zákonov Božích, zo zákonov stvorenia, je zákon rovnorodosti. Podľa tohto zákona sa rovnorodé priťahuje k sebe. Preto nerovnorodé zväzky sa teraz budú trhať, čo spôsobí veľkú bolesť tých, ktorí prílišným lipnutím na vzťahoch s blízkymi nehľadeli správne a spravodlivo na ľudí v ich okolí, ktorých nepovažovali za svojich blízkych. Budú tak trpieť kvôli svojej ľahostajnosti a lenivosti hľadať Pravdu, v ktorej by sa boli dozvedeli, že žili už mnoho krát na Zemi a mnohí, ktorých teraz považujú za cudzích im boli blízkymi v minulosti a tí blízki terajší, im naopak boli v minulosti cudzími, dokonca nepriateľmi. Títo sú v súčasnosti pri nich len preto, aby si navzájom odpustili, aby zistili, že predsa ich dokážu mať radi a prelomili dávnu nenávisť, alebo nechuť odpúšťať, ktorá pramení len zo sebectva. Mnohé, ktoré ľudia dnes odpúšťajú „svojim“, nie sú za žiadnu cenu ochotní odpustiť iným. Je v tom len sebectvo, lebo ak by sme boli spravodliví voči všetkým, ale aj sebe, nebol by nikto, komu by sme nevedeli niečo odpustiť.

3. Rýchla odplata
Boží zákon: „Čo človek zaseje, to zožne“ sa teraz bude napĺňať omnoho rýchlejšie, ako v minulosti. Sila Svetla v spojení s trochu jemnejším prostredím spôsobí veľmi rýchle naplňovanie tohto zákona. Pre ľudí to bude mať výchovný efekt, lebo si budú môcť uvedomiť, že nad nami stojí istý zákon a budú môcť hľadať jeho vysvetlenie – PRAVDU! Tak, ako sa vina začne spätne valiť na jednotlivcov, tak sa zvalí aj na národy a celú Zem.

4. Očisťovanie Zeme a premena zemského povrchu
V jemnejšom prostredí, ako mnohí iste pochopili, sa všetko deje „zosilnene“. Teda aj prírodné deje budú naberať na sile stále viac, čo nakoniec vyvrcholí zmenou zemského povrchu. Bude prebiehať očisťovanie planéty na čoraz väčších územiach. Začne sa napĺňať zasľúbenie Kristovo: „Vlažní budú vyvrhnutí!“ Zmysel tohto zasľúbenia nám vysvetlil Syn Človeka:

„Ľudia budú pochybovať o spravodlivosti Božej, pretože budú odchádzať len tzv. „dobrí“ ľudia. Iba tí ľudia, o ktorých Kristus povedal, že „vlažní budú vyvrhnutí“. Sú to všetko ľudské duše, ktoré sa nevyvinuli (duchovne), ľudia, ktorí nie sú dosť dobrí, aby mohli vstúpiť do Tisícročnej ríše, ale taktiež nie sú dosť špatní, aby klesli do rozkladu. Tí tzv. „dobrí“ ľudia, ktorí nie sú schopní zlého, pretože sú príliš vlažní, ktorí ale nerobia nič dobrého, pretože v nich nie je žiadna túžba po Svetle.
Všetky ľudské duše, ktoré budú v tejto dobe odvolané, nebudú ešte stratené. Dostanú príležitosť dozrievať na iných planétach, než aj tam začne posledný Súd.“

5. Zmenia sa telá
Toto je pozorovateľné hlavne z nadhľadu a teda pre nás nie až tak, ale dôsledok toho môžeme niektorí už pozorovať. Začne nám chutiť iná, ľahšia strava, ale ako som spomenul, mnohí budú ľahšie vnímať aj ten jemnejší svet.
Každá neharmónia sa tiež začne prejavovať citeľnejšie. Dôsledok toho bude narastajúci počet chorých ľudí, možno tiež nejaká veľká epidémia alebo choroba.

Tieto všetky deje, aj ich príčiny, máme dokonale vysvetlené v Posolstve Grálu a aj vo Večných zákonoch. Tieto diela nám boli prinesené priamo od Toho, ktorý toto zosilnenie tlaku a zjemnenie planéty a jej okolia, ktoré začíname prežívať, spôsobuje – teda od Boha. Každé nové dianie bude len ďalším dôkazom Pravdy obsiahnutej v týchto dielach, ktoré sú a ostatnú pre všetkých ľudí tou JEDINOU ISTOTOU, o ktorú sa môžu kedykoľvek oprieť, ktorá ostane navždy pevne stáť, na rozdiel od všetkého nesprávneho, čo na Zemi je, a bude padať spolu s tými, ktorí sa toho držia.

Zacitujeme teraz z Posolstva Grálu:
„Keď sa teraz budú objavovať viditeľné znamenia Súdu a bude vzrastať strach, začnite sa pýtať ľudí a pátrať, čo asi tieto znamenia znamenajú, a hneď sa zdvihne mnoho hlasov k týmto udalostiam. Uspokojujúcich a utešujúcich, varujúcich a napomínajúcich, prorokujúcich nešťastie i prisľubujúcich šťastie. Nad všetkými týmito hlasmi však stojí neochvejne a vznešene Slovo Posolstva, ktoré sa všade pozemsky viditeľne napĺňa!
Zdráhajúc, snažia sa potom priblížiť k Slovu ešte blúdiaci. Tí však nemôžu uveriť, že práve ten prostredník, ktorého kedysi vo svojom úbohom, skrivenom mudrovaní a vo svojej ješitnosti odsúdili a zavrhli, stal sa teraz uholným kameňom, na ktorom sa oni sami musia súdiť a roztrieštiť sa, keď sa nebudú chcieť podrobiť Božej vôli, ktorá je teraz nad nimi a súdi ich! Nemôžu tomu uveriť, pretože tomu nechcú veriť zo strachu, ktorý sa ich pri tom stále viac zmocňuje!
Medzitým sa bude ale ustavične ozývať dunenie ich rúcajúcich sa falošných diel, budú znovu a znovu vyburcovaní, aby vo svojej skľúčenosti nemohli podľahnúť únave, ale aby v trvalom prežívaní konečne poznali to, čo je Pravda a čo im prinesie záchranu. To jedno jediné, čo ich dokáže vyslobodiť z hromady trosiek všetkých následkov ich chcenia vedieť všetko lepšie, je:
Sväté Slovo Posolstva Grálu!
Donútené svätým dianím, bude potom celé ľudstvo poslúchať!

Mnohí skutočne nechcú veriť Pravde zo strachu, lebo nechcú pripustiť zmenu ich života s tým súvisiacu. Lenže čím skôr človek Pravdu príjme, tým skôr mu bude nápomocná a tým ľahšie bude prebiehať aj tá nechcená zmena, ktorá nastať raz tak či tak musí a čím neskôr to bude, tým bude ťažšia. 
Tieto diela sú ako natiahnutá ruka Božia, ktorej sa smieme a máme chytiť ako deti ruky svojho milujúceho Otca, keď nechcú zablúdiť, alebo zraniť sa na nebezpečnej ceste. Máme v nich vysvetlené to, čo sa bude diať, prečo, na základe akých zákonov, ako sa k tomu správne postaviť a čo robiť, aby nám všetko toto dianie, ktoré sme si sami spôsobili a prežiť ho musíme, bolo k prospechu. Je veľmi dôležité, aby človek pochopil, že každé utrpenie dokáže využiť pre svoj vzostup a tým aj pre pomoc druhým a to nemusí pritom vždy rozoznať ani to, či ho tresce karma alebo trápi temno. Dá sa to dosiahnuť v oboch prípadoch.
Zlomené srdce, je otvorené srdce. A také je schopné veľkého obratu a činov, lebo duch je pri ňom bdelým. Srdce otvára buď láska - ale len pravá (a nesmie byť pri nej lenivosť ducha), alebo potom utrpenie. A je v tom obrovská sloboda, keď človek pochopí, že nemá iba trpieť a plakať a tak sa bolestivo ťahať životom odteraz, ale keď sa vyplače, má sa nadýchnuť a vykročiť zmenený a posilnený za Svetlom! A potom precíti šťastie a naplnenie, ktoré sú neporovnateľné, a nebude tomu prekážať ani tá „diera v hrudi“, ktorú ešte istý čas bude cítiť tiež. Keď teda nastane tá pravá aktivita, človek odstupom času nebude môcť inak, než ďakovať aj za ten dar utrpenia, bez ktorého by nebol schopný takého činu a aktívneho obratu!

Citácia z Posolstva Grálu:
„Že lúč z Božskej lásky už bude teraz vyslaný uprostred všetkého vyžarovania hnevu, je opäť taká nezmieriteľná milosť, akú človek bude môcť porozumieť až omnoho neskoršie. Lúč lásky dnes dáva ešte mnohým ľuďom možnosť zachrániť sa uprostred súdu. Takým, ktorí by ináč museli byť stratení, keďže ich sila by nevystačila na oslobodenie sa od temna, ktorého chápadlá sa ich snažia pri páde pevne zovrieť.
Že, plamenné zväzky tejto hviezdy musia vyvolávať súd, to záleží iba na ľuďoch, ktorí svojím zlým a od Boha odvrátenom chcením, vo svojej domýšľavosti a vo svojom sebectve vytvárali zlé diela, ktoré neznesú očistný lúč Svetla, ale pri tom zakolíšu a rozpadnú sa na trosky!
Keby boli pozemskí ľudia takí zrelí, ako by vo svojom vývoji dnes už museli byť, keby sa snažili dbať na všetky zákony vo stvorení, potom by jej objavenie sa vyvolalo u ľudí jasavé uvítanie a obšťastňujúce, vďakyplné velebenie Pána, ktorý ju poslal!
Ale keďže to tak nie je, a pozemské ľudstvo kleslo vo svojom zlyhaní dokonca hlbšie, než sa mohlo pokladať za možné, prejaví sa teraz jej objavenie inak. Musí najskôr pôsobiť rozkladne a ničivo, kým sa jej povznášajúca a budujúca sila žiarenia bude môcť uplatniť najčistejším spôsobom, pretože potom bude dopadať na takú pôdu, ktorá je núdzou pripravená na to, aby ju dôstojne prijala!
Iba preto bude hviezda ľuďom a všetkému súdom, čo nie je podľa Božej vôle. A podľa Božej vôle je iba to, čo sa zachvieva v Božej láske, pretože Boh je láska!
Rozumiete teraz, vy ľudia, tej veľkej jednoduchosti, ktorá spočíva v celom svetovom dianí? Čokoľvek sa tiež v ňom stane, môže byť vždy len láska!

Na začiatku 20. storočia v Portugalskej Fatime nás Matka Božia – Prakráľovná v 3. Fatimskom proroctve informovala, že na Zemi pôsobí Ježišom zvestovaný Syn Človeka – Duch Pravdy – Abdrushin. Zároveň nás informovala, že nastane Súd, očistenie Zeme a že sa, ako Matka Božia (nie panna Mária) vtelí na Slovensko s duchovnou úlohou na prelome tisícročí.
V tom istom čase v Nemecku nám tento Syn Človeka vysvetľoval, ako a prečo prebehne Veľká očista - Súd, vysvetlil nám pôsobenie Božích zákonov v živote, aby sme sa do nich konečne mohli vedome vradiť a nemuseli sa stále nechávať bolestivo týmito zákonmi obrusovať, zakotvil nové diania potrebné pre súd v našej hmotnosti, očistil Slovo Ježiša, ktoré cirkvi pokrivili prispôsobením si ho podľa svojej chuti. Jemu vlastne vďačíme za to, že náš kolobeh v temnom hviezdnom prachu, o ktorom sa budete mať možnosť hneď dozvedieť, končí, pretože on svojim Svetlom nás z neho vytiahol. Jemu tiež vďačíme za to, že nám bola opätovne umožnená možnosť záchrany.
V tom istom čase bolo prijaté aj Vesmírne spojenie opäť na úplne inom mieste na Zemi, ktoré nám tiež hovorí o Súde, o tom, ako sa naň máme pripraviť, aj o tom, že ľudstvo práve dostalo nové Slovo od Boha.
Keby ľudstvo nebolo vtedy zlyhalo a prijalo by Syna Človeka, bolo by sa vyplnilo toto zasľúbenie:
„Mnoho tisíc jazykov bude teraz tu na zemi rozviazaných, aby zvestovali o Imanuelovi medzi všetkými národmi, ako to bolo už zvestované zástupmi anjelov v celom stvorení, lebo je to vôľou Boha Otca.“
-Bolo by sa to vyplnilo prostredníctvom mnohých, ktorí boli na to určení a inkarnovaní. Niektorí z nich nám potom nadiktovali isté proroctvá, ktoré mali svedčiť o Pravde.
Už mnoho krát sme podávali dôkazy, že niet pochýb o jednom Zdroji, z ktorého všetci títo od seba nezávislí Vyslanci čerpali, lebo ich Posolstvá pre ľudí sú stále rovnakého obsahu. Nakoniec každý záujemca si ich môže sám porovnať!

Teraz sa k nám ale dostalo jedno ďalšie proroctvo - posolstvo, ktoré opäť dokonalo zapadá do skladačky a dáva tak dôkaz Pravde.
Bolo prijaté opäť v tom istom čase ako tie predošlé, vyššie uvádzané. Jeho autor je Peter Konstantinov Deunov, známy ako Beins Douno. Narodil sa v roku 1886 v Bulharsku a zomrel v roku 1944, proroctvo prijal pár dní pred svojou smrťou a môžete si ho prečítať na stránke:

https://www.lajkit.cz/zpravy/item/106-70lete-proroctvi-z-roku-1944-zeme-bude-zaplavena-mimoradne-rychlymi-vlnami-kosmicke-elektriny

V televíznych novinách sa objavila reportáž, v ktorej sa moderátor pýtal ľudí, či by si priali odcestovať na inú planétu – jednu z tých novo objavených, kde je údajne možný život. A všetci opýtaní súhlasne prikývli, teda že by odtiaľto odišli. Skúsme si ale úprimne odpovedať: Chceli by nás tam vo vesmíre? Zničili sme si jeden domov, už začíname pociťovať nie chutné plody tohto nášho správania, tak by sme radi ísť do nového obydlia, kde by sme opäť mohli žiť ako sa nám zapáči. Nepripomína vám to správanie jednej našej menšiny, ktorá je práve preto spoločnosťou kritizovaná?
Človek svojim chcením utiecť od momentálneho nie príjemného prežívania v jeho okolí  vlastne uteká zároveň pred milosťou Božou! Pretože jedine to prítomné – prebiehajúce prežívanie dáva človeku možnosť jasne pred sebou zbadať plody svojich dávnych nesprávnych prianí a v uvedomení si svojho pochybenia sa poučiť a už tak v budúcnosti nekonať. A v tomto deji spočíva to odpustenie chýb a aj tá často spomínaná, ale väčšinou nie správne chápaná, milosť Božia!
Neexistuje planéta vo stvorení, na ktorej by sa ľudstvo mohlo ukryť pred jeho vlastnou zodpovednosťou za niekdajšie skutky, zodpovednosťou, od ktorej by tak veľmi rado z pohodlnosti utieklo!

Posolstvo Grálu:
„Lebo nemôžete uniknúť zákonom zvratného pôsobenia, ktoré spočívajú vo stvorení. Aj keby ste mali krídla rannej zory, ruka Pánova, ktorého silu takto zneužívate, našla by vás pomocou tohto samočinne pôsobiaceho zvratného pôsobenia, nech by ste sa chceli ukryť kdekoľvek.“

„Vy chcete byť zachránení, avšak bez toho, žeby ste sa sami pritom nejako namáhali! Ak sa nad tým zamyslíte, musíte predsa sami dôjsť k tomuto smutnému poznaniu.“

Vesmírne spojenie:
„Pretože človek má slobodnú vôľu, bolo mu dovolené zájsť tak ďaleko, až k sebazničeniu, aby videl, čo stvoril vo svojom neporozumení.
Keby sme v tomto okamihu uskutočnili zmenu, ktorú máme v úmysle vykonať neskôr, netrvalo by ani 10 rokov a ľudstvo by padlo na tú istú úroveň ako teraz. Preto zmenu uskutočníme až vtedy, keď bude ľudstvo na prahu zúfalstva a beznádeje. Svojmu stavu, do ktorého sa samo priviedlo, porozumie novým duchovným poznaním.“

Dozvedeli sme sa teda, že zasľúbenia, ktoré boli ľudstvu dané od Boha, sú určené pre rôznu zrelosť a stav ľudstva. Tým, že Zem aj s jej okolím teraz bude prechádzať istou zmenou, teda dospeje do ďalšieho štádia svojej zrelosti, môžu sa vyplniť ďalšie zasľúbenia, ktoré boli dané pre tento stav.

Z Posolstva Grálu a z Doznievaní k Posolstvu Grálu:
„Okrem toho je to zvestovanie začiatku silnejšieho žiarenia Božského Svetla, ktoré nastane skrze mňa, a to zákonite podmieňuje účinok tohto prísneho druhu, pretože voči Božskému lúču je možné sa len dobrovoľne podvoliť alebo zlomiť.“

„Tak sa má valiť svetlý prúd z Hory dolu do zdrtených duší po dňoch Božieho súdu, k prebudeniu a posilneniu tých, ktorí sa v bolesti očistili a zbavili všetkého zlého, čo ich držalo dolu a ktorí v čistej pokore túžia už len po Svetle, po vykúpení a pozdvihnutí v pravej službe!“

„Lenže zlo, stojace voči tomuto tlaku Svetla ako niečo inorodé, zosilní v narastaní svoj odpor, ktorý však musí spôsobiť bolesť iba jemu samému, lebo mocný tlak Svetla neuhne ani o vlas. Zlo tým bude donútené doslova si samo preraziť hlavu, aby sa zničené zrútilo samo v sebe.“

„Nehovorte, že vy, ako ľudskí duchovia, nemôžete ľahko spoznať zákony vo stvorení, že pravda sa dá ťažko rozoznať od klamstva. To nie je pravda! Kto také reči vedie, snaží sa tým opäť zastrieť lenivosť, ktorú v sebe skrýva, nechce, aby vyšla najavo ľahostajnosť jeho duše, alebo sa chce sám pred sebou ospravedlniť pre vlastné upokojenie.
Ale nič mu to nepomôže; lebo každý ľahostajný a ťažkopádny bude teraz zavrhnutý! Len ten, kto bezvýhradne vynaloží všetku svoju silu na získanie toho najpotrebnejšieho pre svoju dušu, len ten môže mať nádej na záchranu. Každá polovičatosť je toľko ako nič. Tiež každé váhanie, odďaľovanie je už úplným premeškaním. Ľudstvu sa už neposkytne čas, pretože čakalo až do doby, tvoriacej poslednú hranicu.“

„Čoskoro sa bude musieť prejaviť všetko pravé ako aj nesprávne, aby to bolo každému jasné, a všetko nesprávne sa po prebudení prežitím rýchlo zrúti, aby nemohlo nikdy znova povstať.“

„Už nie je ďaleko hodina, kedy musí začať boj, ktorý tu doteraz chýbal. Jednostrannosť skončí a nastane rázne postavenie sa proti, ktoré zničí každú falošnú domýšľavosť.“

 „Ja som a zostávam! Ja, Imanuel, prichádzam a udržujem, čo môjho Otca je! Ja triedim ducha a súdim hriechy, trestám dušu a bijem telo! Som v Otcovi a súčasne Jeho súdiaci svätý meč na zemiach! Otec je vo mne a predsa zostáva v diali večnej nekonečnosti! Ja som a zostávam večne v Otcovi a pôsobím z Neho, z Všesvätého, Pravečného, Jediného, lebo ja i Otec jedno sme!
Amen!

Z Večných zákonov 2 (odpovede na otázky čitateľov):
Nechápem celkom rozdiel medzi slovami súd, očista a duchovná premena.
Vysvetlíte mi to?

Všetky tri pojmy hovoria o tom istom jave, len každý ho definuje z iného uhla. Slovo súd vyjadruje doslova posúdenie stavu vývoja hmoty a ducha ľudí. Aby tento prirodzený dej prebiehal správne a rovnomerne, robí sa niekoľkokrát jeho zhodnotenie. V úlohe Sudcu zastupuje Stvoriteľa v celej hmotnosti Imanuel, Syn človeka. Súd je ako daňová kontrola vo firme. Keď zistí len malé nedostatky, iba na ne upozorní, no pri väčších dá aj pokuty a tresty. V niektorých častiach vesmíru prebiehal súd len mierne, bez katastrof. Zem patrí medzi tie firmy, ktoré nehospodárili so zvereným majetkom čiže planétou správne. Okrem toho sa aj jej obyvatelia pritom duchovne zvrhli. Preto na nej bude prebiehať súd ako trest. Pod slovom očista si treba predstaviť očistenie Zeme od jej škodcov – temných ľudí a temných duchov. Smrťou prejdú buď do rozkladu, alebo v lepšom prípade sa ako duchovia vrátia späť na nízke planéty, odkiaľ boli zákonom rovnorodosti vyzdvihnutí na vtelenie na Zem.
Pri očiste dochádza aj k zmenám povrchu Zeme, a to formou zemetrasenia a zaliatia pevnín, alebo naopak, odvodnením riek a morí. Týmto prelievaním a zvýšeným vyparovaním sa zúrodní pôda a zvlhčí ovzdušie. Vlhkejšia atmosféra je pre prírodu a zdravie vhodnejšia, preto Zem bude po očistách krajšia a úrodnejšia a človek zdravší a dlhovekejší.
V závere prednášky „Nutné slovo“ opisuje Abd-ru-shin vrchol očisty Zeme takto:
...trvanie tejto časti sveta sa približuje ku koncu. Pre každého to znamená: buď – alebo! Buď záchrana zo siete ( z karmy ), ktorú si sám uplietol, alebo záhuba v nej! Má slobodnú voľbu. Tí, ktorí budú zachránení, si potom od veľkého tlaku vydýchnu a zajasajú, zatiaľ čo odporné, špinavé temno, spolu so svojimi, k nemu priľnutými tvormi, klesne konečne pod údermi plamenného meča tam, kam patrí.

Duchovná premena je proces, počas ktorého sa zušľachťuje duch človeka, a to odpykaním karmy a vymaňovaním sa z temného vplyvu. Duchovná premena by mala byť životným cieľom každého človeka.
Kto ňou prejde, prebudí v sebe ďalšie driemajúce schopnosti ducha, ktoré sa v súčasných materialistických životných podmienkach nemôžu dostatočne prejaviť.
Duchovnou premenou prechádzajú mnohí ľudia už pred vrcholom očisty. Je nevyhnutná pre tých, ktorí majú byť unesení zo Zeme. Aby prežili dlhší pobyt v kozmickom priestore, budú potrebovať dostatočne vyvinutého a silného ducha, ktorý prežiari a udrží ich hmotné telo pohromade. Preto budú môcť byť unesení len tí, čo budú podľa večných zákonov toho stavu fyzicky aj psychicky schopní. Ostatní, i keď sú dobrí, ale nebudú mať dostatočne vyvinutého ducha, by dlhší pobyt mimo Zeme neprežili, zomreli by.
O únose vyvolených v čase súdu hovoril už Ježiš, ako je to zapísané v Matúšovom evanjeliu, v 24. kapitole, 40. – 41. verši: Vtedy budú dvaja na poli: jeden bude vzatý a druhý sa ponechá. Dve budú mlieť v mlyne: jedna bude vzatá, druhá sa ponechá. Znamená to, že nech budú vyvolení kdekoľvek, budú vzatí alebo vtiahnutí do kozmickej lode energetickým lúčom. To bude prebiehať podľa večných zákonov.
Aj Abd-ru-shin naznačuje únos vyvolených tým, že píše:
...tí, ktorí budú zachránení... (prednáška „Nutné slovo“). Znamená to, že niekto bude vyvolených zachraňovať. Keby to malo byť tak, že sa ľudia zachránia sami a nie, že budú unesení, tak by predsa napísal „tí, ktorí sa zachránia“.“

O tých, ktorí „budú unesení“ sa dozvedáme aj z proroctva, na ktoré sme upozornili v tomto príspevku, aj z Vesmírneho spojenia, ktoré si záujemca môže prečítať na našej stránke v priečinku Obsah vysielania.

Vo vašej knihe tvrdíte, že poklesom Zeme do temných sfér sa spomalili spätné účinky karmy. Ako je teda možné, že sa už karma zrýchlila, keď sa Zem ešte nezdvihla vyššie?
Zrýchlené očisťovanie od karmy spôsobuje Hviezda Syna človeka, ktorá urýchľuje súd. Svojimi neviditeľnými lúčmi všetko posilňuje – rovnako zlo i dobro. Výsledkom tohto pôsobenia je, že všetko vyjde na povrch a prejaví sa zosilnene. Zlo sa likviduje samo a dobro pritiahne k človeku vyššie duchovné pomoci. Tak sa každý z nás vedome či nevedome pripravuje na súd.”

V poslednom čase ma napádajú myšlienky, že ten boj s temnom a to zrýchlené očisťovanie sú veľmi namáhavé. Radšej by som si zvolila ľahšiu cestu – dožiť tento život bez utrpenia a ísť hoci aj do rozkladu, ako žiť večne.
Správate sa ako víťaz, ktorý z posledných síl dorazí do cieľa a tesne pred ním sa vzdá, i keď vie, že za vynaloženú námahu bude odmenený večným životom v raji. Tí, čo sa nesnažili spoznať zmysel života, nedostanú za svoju pohodlnosť žiadnu odmenu. Nesplnili účel svojho bytia, preto sa nestanú večnými duchmi. Žili mnoho životov len pre seba a svojich blízkych, všetko ostatné im bolo cudzie a ľahostajné. Zachovali sa voči Bohu, ktorý im na získanie večného života daroval mnoho životov, asi tak ako chudobný človek, ktorému pravidelne dávate peniaze na chlieb, ale on si radšej kupuje cigarety. Tie mu skrátia život potrebný na duchovné zdokonalenie, a tak večný život nedosiahne.“

 

*http://zivot.cas.sk/clanok/35259/slovensky-pilot-je-presvedceny-ze-videl-skutocne-ufo-neslo-o-ziadny-meteorologicky-ukaz

 

* * *

NÁSLEDKY

Hluchí a slepí ostávame!
Čo temno kričí to opäť počúvame.

Ach, aký hlas zaznieť musí, aby sme sa prebudili?
Aby sme už konečne raz Pravdu poznali a odvážne sa za ňu postavili?

Chráň sa človek! Chráň sa Vôľu opäť kriviť!
Ťažký bude nárek! Budeš sa ty diviť!

Slovensko istú ochranu zhora malo,
sväté dianie sa na slovenskej pôde odohralo.
Keď však Vôľu Vyslanca Svetla opäť skrivíme
o ochranu prídeme. Pomoc stratíme.

Možno potom konečne, keď udrie hrom BOŽÍ,
možno potom človek korunu pýchy zloží,
možno potom uzná, že dosiaľ žil v blude,
možno potom pochopí, že stojíme
V SVÄTOM BOŽOM SÚDE!

Potom snáď v niektorých pre Pravdu príde čas
a Pravda zvučne zaznie na Zemi ešte raz.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________
18. február 2017

PREŽÍVANIE

RADA

„Tým však, ako konáte, zvyšujete bremeno svojej viny; lebo tak zdržujete vzostup všetkých duchov, ktorých ako svoje deti vychovávate rovnako k prázdnym cieľom!“
„Ja vám však hovorím, že budete prebudení z opojenia, dusného poblúznenia, ktoré vás drží už pevne zovretých. Musíte sa prebudiť proti svojej vôli, aj keby to malo byť len preto, aby ste v najstrašnejšom zúfalstve poznali ešte v poslednom okamihu, o čo ste sa pripravili dobrovoľne svojou rúhavou vlažnosťou, skôr ako budete vrhnutí do bahna, po ktorom tak túžite!
Očistená bude teraz zem i celý svet! Nesmie už nič zostať zo špiny, aby všetko tvorstvo mohlo v mieri a radosti slúžiť svojmu Pánovi, všemohúcemu Bohu, ktorý mu kedysi vo svojej láske dovolil vedome užívať všetky požehnania vo stvorení.“

Nasleduje citácia z Posolstva Grálu, ktorá bola umiestnená na konci príspevku s názvom „Duša“ z 11. januára 2017 :
„Tak v mojom Posolstve ukazujem iba cestu, aby človek, ktorý po nej kráča, sa na nej dostal k prežitiam, prinášajúcim mu to vedenie. Človek musí „prežívať“ tiež stvorenie, ak o ňom skutočne chce vedieť. Možnosť k prežívaniu mu dávam svojim vedením, lebo ja sám stvorenie trvale prežívam!“

Podstata minulých príspevkov spočíva v tom, že keď začne človek túžiť skutočne a poctivo po objavení a poznaní svojej podstaty, tak ako pomoc sa mu dostane prežívaní, ktoré ho nakoniec privedú ku Pravde! A tento citát dáva to najdokonalejšie usmernenie, lebo ten, kto Posolstvo Grálu iba číta, ale skutočne neprežíva, tak mu nikdy nedokáže porozumieť. Na toto Slovo jednoducho rozum nestačí, ale je potrebný zadný mozog a teda to prežívanie. A v tom je rada a podstata všetkého duchovného pokroku.
Každý človek má za sebou isté prežitia, ktoré ho už prinútili pýtať sa vo svojom vnútri otázku: PREČO? Jeden má príliš živé sny, ktoré mu možno dokážu predpovedať aj budúcnosť, iný má intuíciu, ktorá ho dokáže varovať, ďalší sa len jednoducho pýta po zmysle života, iný po jeho úlohe na Zemi, ďalší majú viac či menej obvyklé osobné prežitia, a tak by sa dalo pokračovať. Je len málo ľudí, ktorí takéto, alebo podobné otázky, vyplývajúce z rôznych prežití, alebo z túžby ducha, nemajú. Je ale smutné, že je taktiež veľmi málo ľudí, ktorí sa tejto otázky chytia a hľadajú na ňu odpoveď. Prečo je tomu tak, a kto to má na svedomí to teraz vysvetľovať nejdeme, ale ostaňme pri tom, že ak by ľudia skutočne úprimne hľadali, tak nájdu, aj napriek tomu, že mnohí možno budú musieť prejsť rôznymi sklamaniami, pretože cesta k Pravde je pre mnohých veľmi náročná a kamenistá, ako nás upozorňoval už aj Ježiš.
Ak ale hľadajúci človek vytrvá, musí raz dôjsť k dielu Posolstvo Grálu, ktoré nám bolo dané ako Nová Biblia priamo od Boha, v ktorom môže nájsť odpovede na všetky svoje doterajšie nezodpovedané otázky. Jeho duch zajasá, lebo pocíti spojenie so svojim pôvodom a jeho rozum sa tiež zaraduje, lebo dostane jasné a logické odpovede na svoje otázky. Lenže! Je tiež rozdiel medzi prečítaním diela a medzi jeho prežívaním, ako nás upozornil sám Autor tohto diela. Ba pre človeka samého je toto rozhodujúce, nakoľko ak človek Posolstvo iba číta, žije už v zdanlivej pohodlnej domnienke, že je pri Pravde a všetko podstatné už vie, a tým sa dostáva do nebezpečenstva rovnakého ako veriaci cirkví – že už hľadať nemusí! Všetci títo sa už pyšne cítia ako tí, ktorí majú zakúpený cestovný lístok do vlaku v niektorej cirkvi, alebo spolku, ktorej vlak ich určite už dovezie do neba a stačí iba to, že sa už v ňom vezú, alebo tento lístok držia v rukách, vo forme smerníc svojho spolku! Ničím sa taký čitateľ Posolstva od nich nelíši! Sformuje sa navonok podľa Posolstva, ale jeho vnútro je stále rovnaké – staré, aj keď on si myslí opak.

Takýmto čitateľom uniká azda najdôležitejší citát z tohto Slova Pravdy:
Byť človekom, na to nestačí mať v sebe ducha, ale tvor bude človekom až vtedy, keď ducha ako takého nechá pôsobiť v sebe!

Nič človeku neprospeje, keď by poznal celé Posolstvo a nenechal ducha v sebe pôsobiť, kvôli tomu, že mu v tom bránia vonkajšie pomery – pohľad blízkych, kamarátov, kolegov, strach opustiť staré, atď. Človek nemá a nemôže mať dostatok síl zahodiť staré a nesprávne zvyky, pokiaľ v ňom duch nezatúžil kráčať ku Svetlu, pokiaľ po prečítaní Slova nepocítil túžbu žiť už naveky len podľa neho, pokiaľ nepocítil lásku k Pravde, k Stvoriteľovi, k celému Stvoreniu, ku všetkým ľuďom. A ak toto zacítil, tak ako prirodzené naplnenie tejto jeho lásky sa môže sformovať len túžba šíriť SLOVO, ktoré dokáže prebudiť ducha, pomôcť človeku pochopiť život v akejkoľvek situácii, dostať sa nahor a žiť večne v šťastí, a radosti. Krásne je prežívanie Slova, krajšie a silnejšie, ako čokoľvek iné, čo človek zažíval pokiaľ jeho duch ešte spal.
Pre takého človeka bude najväčším šťastím, ak bude môcť pomáhať šíriť toto Slovo medzi ľudí a nezastaví ho nič. Nebude inej túžby v ňom, len táto jediná utvorí zmysel jeho života a jeho život celý. Nebude vyhľadávať miesta, kde je zhromaždených veľa ľudí pohromade, skôr pokoj a samotu, aby počul čo jeho duch tichým hláskom vraví. Naplnený bude pravým šťastím, aj napriek tomu, že ho okolie často chápať nebude, lenže on už chápať bude všetko a preto len v pokore, a vďake bude pokračovať životom, s novým vnímaním sveta, s novým cítením, aj keď jeho vonkajšia forma sa neraz zmeniť vôbec nemusí.

To je účel Posolstva Grálu, a všetkých pravých Posolstiev zo Svetla. Ale žiaľ, tí, ktorým sa tohto poznania dostáva, často nenechajú toto Slovo preniknúť do ich vnútra, lebo im chýba odvaha opustiť to staré a tak ostávajú len čitateľmi. Je to rovnaké ako keby človek, ktorý by umieral od smädu len pozeral na vodu, ale nenapil sa len preto, lebo to od neho vyžaduje snáď viac námahy a odtrhnutie od starých zvyklostí, ktoré ho do toho stavu doviedli. A kto sa už napil a občerstvil, ten nemá ostať sedieť pri vode, ktorá mu tak zachutila, aby sa mohol napiť stále, keď sa mu zažiada. Taktiež nemá hĺbať nad tým, či jej bol hoden, či je taký, alebo onaký. Omnoho väčšiu radosť mu to urobí, ak začne nosiť vodu aj iným ktorí sú smädní. A ak to bude robiť s láskou, tak mu tiež nikdy nebude ľahostajné či voda, ktorú roznáša, je čistá, alebo nie, ale bude sa snažiť nosiť vodu čistú, lebo aj on sa smel napiť z vody čistej a nedovolí jej pošpinenie. Jeho život bude radostný a naplnený hlbokým prežívaním a tiež dokonalou školou o tom, čoho sa sám dopúšťal v minulosti, čo všetko pre nás museli vytrpieť tí, ktorí prišli zo Svetla, aby nám pomohli a tiež aké odporné je temno, ktoré sme vytvorili.

Preto mnohí, ktorí Posolstvo ešte v ruke nemajú, ale nechávajú v sebe ducha pôsobiť sú Pravde bližšie,
ako tí, ktorí ho majú, ale ducha k prejavu nepustia!

Pôsobenie ducha. Ale čo je to pôsobenie ducha? Keď človek nechá pôsobiť ducha, tak v živote nasleduje svoje cítenie, svoj vnútorný hlas, svoje srdce, ktoré skoro stále vraví presný opak toho, čo vraví rozum, ako je to aj známe z mnohých rozprávok. Človek, ktorý necháva v sebe pôsobiť ducha sa rozhoduje nie v sebectve, či vypočítavosti ale jednoducho, so zmyslom pre spravodlivosť, v láske, aj napriek tomu, že vie, že bude musieť prekonávať odpor ľudí, ktorí práve takéto konanie neznášajú a že mu to prinesie možno aj výsmech, alebo nepochopenie od materiálne zameranej väčšiny. Kto sa usiluje o dobro, spravodlivosť, čistotu, lásku s ohľadom na celé okolie a nie len na jedného, alebo zopár ľudí, ten to v živote nikdy nemá ľahké, ale ten svoj život na Zemi nepremárňuje! Pre takého je tiež dielo „Posolstvo Grálu“, alebo dielo „Večné zákony“ dokonalou pomocou, pretože mu dodajú síl a potrebného vedenia, aby takýto človek v živote pochopil, odkiaľ a prečo fúka ten vietor, ktorý mu akoby chcel stále škodiť a ktorý naopak zdanlivo pomáha tým nespravodlivým. Tým si v živote ušetrí mnoho trápenia a stane sa omnoho silnejší vo svojom snažení. Poznanie stvorenia a zákonov v ňom pôsobiacich mu tiež otvorí oči pred mnohým čo predtým nevidel, hoci to denne prežíval, čo mu spôsobí len radosť a zvýšenú chuť do života. A  tých, ktorí takého morálne hodnoty do života dosiaľ neuvádzali, Posolstvo podnecuje a dáva dostatok dôvodov na to, aby človek začal takto konať.

„Lebo v Slove dávam vám cestu, pokrm a silu a tým máte všetko, čo potrebujete pre svoje bytie a svoj vzostup! To Slovo však, to som ja sám a vy prijímate časť mňa do svojho ducha.“

Tak môže Posolstvo prinášať len osoh kdekoľvek sa dotýka života, môže vytvárať len mier, porozumenie, samostatných ľudí, nezávislých od rôznych vodcov, s vlastným myslením a živým vnútrom – duchom.
Žiaľ, mnohí, ktorí hľadajú pravdu, ju chcú nájsť prví, sami, alebo na svojom poli pôsobenia a preto odmietajú, že všetko dôležité sme už dostali zodpovedané.

Dokonalým príkladom je dnešná oficiálna veda a tiež cirkev. Oba tieto tábory hlásia, že hľadajú Pravdu, ale tá pravá pokorná a úprimná túžba im chýba, alebo je prekrytá ctižiadosťou, či túžbou po ľahkom živobytí. Preto cirkev do svojej ustrnutej teórie nechce prijať aj trochu praxe, že prírodné zákony, ktoré skúma veda sú predsa dielom Božím; a veda do svojej praxe zase nechce prijať aj trochu teórie, že tie zákony, ktoré skúma, stvoril Boh. Pričom ak by tak urobili a úprimne hľadali odpovede, museli by skončiť pri Posolstve Grálu, pretože ono skutočne dáva komplexné vedenie o fungovaní vesmíru a jednoduchých  zákonoch, ktoré všetko riadia a to z pohľadu vyššieho, ako by kedy vedel obyčajný človek dosiahnuť. Ak by ho prijali, mohli by nájsť JEDNOTU. Potom by to pokračovalo tak, ako je popísané vyššie. Ľudstvu by to prinieslo netušené šťastie a pokrok. Aj keď musíme povedať, že aj v týchto dvoch táboroch sa stále nachádzajú istí jedinci, ktorí odmietli kráčať s davom a ich túžba poznávať Pravdu a pomáhať je úprimná. Preto niektorí vedci počúvli, čo im radili ich predchodcovia a skúmajú aj tú realitu, ktorá je nie hmotná a sami prehlásili, že niektorí z ich radov sú tiež ako cirkev – dogmatickí, bojazliví prijať niečo nové a myslieť inak, ako boli naučení. Dokonca sa týmto vedcom podarilo zistiť a potvrdiť, že vedomie človeka nie je viazané na rozum a tiež, že existujú aj jemnejšie úrovne reality.*

Lenže znovu aj tu uniká jednoduchá podstata, ktorú sme v predchádzajúcich príspevkoch odhalili v tom, že všetko je to omnoho jednoduchšie, ale práve v tej forme najťažšie prijateľné: Iba vtedy, keď človek spozná sám seba, správne pochopí vesmír, stvorenie, ba aj potrebné súvislosti. Hľadáme ďaleko, staviame drahé prístroje, ale na seba zabúdame, lebo v sebe máme odpoveď na všetky otázky, len ich treba vhodne klásť a hľadať tie jednoduché, ale vecné odpovede.

Lenže dnes je takáto zmena myslenia a postojov nemožná pre masy, možná je len pre jednotlivcov
a preto musí dôjsť k tomu „vývojovému - mutačnému skoku“, lebo inak by bol ďalší vývoj,
pre tých duševne zdravších ľudí, nemožný!

Na záver ešte zacitujeme z Posolstva Grálu, Odpovede na otázky:
„64. otázka:

Môžem povedať, že pri svojom hľadaní som so všetkou ľudsky možnou vážnosťou a vecnosťou prešiel postupne jednotlivé smery v okultizme, so zanietením som študoval teosofiu a neskoršie i antroposofiu.
Všade som nachádzal krásne a pravdivé, podporujúce, ale korunou mi bolo až Posolstvo Grálu svojou jasnosťou a predovšetkým svojimi jednoduchými závermi. Čo dobrého som našiel u tých ostatných, to všetko som našiel opäť v Posolstve Grálu. Doposiaľ som všade dostával iba nesúvislé kusé diela, teraz však som uvidel niečo celistvé, prehľadné, v zrozumiteľnom poradí, dávajúce jasný obraz, a tým až istotu môjho poznania. Správnymi väzbami a vyplnením doteraz jestvujúcich medzier sa všetky doterajšie jednotlivé časti stali živým organizmom.
Hovoril som teraz o tom so známymi teosofmi a antroposofmi, ktorých som poznal už predtým, ale ani jeden z nich mi nechcel rozumieť. Napriek mnohému novému, doteraz nikým nevyslovenému, nevideli v Posolstve Grálu nič nového. Jednoduchú jasnosť vyciťovali ako menejcennosť. Čo sa tu dá robiť?
Ľudia musia predsa vedieť, že s jednotlivými kúskami nemožno veľa narobiť, aj keď sú sebalepšie, a že len ten, kto musí byť Majstrom, nám ukáže ich skladanie, a tým i celkové použitie, ako je to v Posolstve Grálu. Od čias čistej náuky Kristovej som takú jasnosť a hĺbku už nenašiel.

Odpoveď:
Akú odpoveď ešte potrebujete? Dávate si ju v samotnej otázke. Nechajte len ľudí pokojne ísť ich cestou. Pre takých Posolstvo nie je! Okrem toho Posolstvo Grálu nebolo poskladané, ale je samo pre seba dokonale samostatné, nezávislé. O tom som už viackrát hovoril. Nie ste sám, kto mi takto píše; prišli viaceré listy s rovnakým obsahom a používajú sa v nich dokonca podobné slová. S tým, čo ste prežili, máte len potvrdenie, že na porozumenie Posolstva sa vyžaduje väčšia vážnosť a usilovnosť, ako si myslia povrchní ľudia a že hovorí vždy iba samo a priamo k jednotlivej duši, dávajúc jej to, čo práve potrebuje pre samu seba ku vzostupu. V tejto nenapodobiteľnej živosti musí samozrejme roztrieštiť každú sektu a tak sa stane pre jej existenciu veľkým nebezpečenstvom, pretože vytvára v sebe slobodných ľudí, ktorí musia byť nepriateľom všetkého sektárstva. Je to tušením inštinktu sebazáchovy, keď sa organizácie, združenia a sekty stavajú k Posolstvu s ignorovaním, vysmievaním, znižovaním alebo nepriateľsky. Ono ale „je“ a „zostane“, keď všetko ostatné sa rozpadne; a nedá sa ničím zastaviť na svojej ceste, ktorú dokonca každý útok musí podporovať.

„65. otázka:
Čo je to vážne hľadanie?

Odpoveď:
To nie je práve všetko to, čo sa tým dnes označuje. Kto vážne a čestne hľadá Pravdu, ten sa musí najprv vnútorne úplne očistiť; to znamená zbaviť sa všetkého naučeného a prečítaného, odsunúť to celkom nabok, vylúčiť tiež všetky osoby, a potom v tichosti precítiť v sebe „Slovo“ ako dieťa stojace pred niečím novým. Nie nadarmo nachádza človek u detí často to najneklamnejšie posúdenie vecí a ľudí, pretože ony pristupujú ku všetkému nezaujato a dobrosrdečne.
Znie to jednoducho, ale pre dnešného človeka je to to najťažšie. Niet preňho väčšej prekážky ako práve to. A keďže ja žiadam to vážne hľadanie ako základnú podmienku pre možnosť prijatia vlastného obsahu Posolstva Grálu, kladiem tým na človeka najväčšiu požiadavku, aká vôbec môže byť naňho kladená. Tým vylučujem celkom rozhodne súčasne aj všetkých tých, ktorí sú namyslení na vlastné vedomosti. Je to triedenie, pri ktorom len pokorný môže dostať palmu pravého poznania v spravodlivom zvratnom pôsobení, zatiaľ čo tí ostatní vyjdú naprázdno.
Všetko toto rozumovo spoznávať je až na malé výnimky vyhradené novému pokoleniu, ktoré prežije túto dobu; lebo iba očistený rozum, z ktorého prežívaním boli násilne odstránené všetky nánosy terajšieho chaosu a namyslenosti, prinesie na to patričnú neovplyvnenú možnosť chápania!
Toto nové pokolenie netreba však očakávať až počas storočí, lebo ono už je a bude nové len tým, že jeho príslušníci rozličného veku vyjdú očistení zo súkolesia mlynských kameňov, ktoré už teraz začali mlieť, a zatiaľ čo všetci ostatní budú v ňom rozomletí.
Ale takýto vážne hľadajúci nebude hľadať združenia, nepripojí sa k nijakým sektám a tiež sa nebude musieť združovať. Spracuje si to všetko sám v sebe, lebo nik iný mu pri tom nemôže pomôcť. Len tak sa to stane v ňom živým a jeho vlastníctvom, o ktoré sa s inými nemôže deliť.

* Odkaz na článok o novom objave vedcov: http://ac24.cz/zpravy-ze-sveta/9503-realita-je-jak-rekl-tesla-nefyzicka-aneb-proc-urychlovac-castic-nikdy-nenajde-bozskou-castici

* * *

OSOBNÉ PREŽITIE

Rád by som sa podelil o istú osobnú skúsenosť, ktorá možno pomôže niektorým, ktorí už objavili čistotu v Slove Pravdy a práve preto zúfajú nad nečistotou vo svojim okolí a možno aj nad svojou vlastnou.
Ako mladý človek som žil bežným životom dnešnej doby - naháňal sa za pozemskými majetkami a pôžitkami. Stále som ale mal v sebe istú zvedavosť a zaujímal som sa aj o to, ako to na Zemi skutočne funguje. Vedel som, že médiá nám nehovoria Pravdu a ani politici, a tak som ju hľadal. Našiel som a pochopil - pre seba dostačujúco, že na Zemi vládne istá temná elita, že riadi systém fungovania našej spoločnosti a z ľudí si urobila doslova otrokov.
Po istom čase mi to ale nestačilo, lebo som hľadal akýsi hlbší zmysel života, niečo, čo človeka naplní aj zvnútra a nie len logicky, a teda v mozgu. Spomenul som si na knihu Večné zákony s ktorou som sa kedysi stretol a veľmi ma oslovil jej obsah. Prečítal som ju a následne aj jej „pôvodný prameň“ teda Posolstvo Grálu. Boli to prvé dve knihy, ktoré som z vlastnej vôle prečítal a veruže iné už nehľadám! Veľmi som sa potešil, až jasal, keď som sa jednoducho dozvedel všetky tie súvislosti v živote, ktoré som denne prežíval, ale vôbec si neuvedomoval, že Pravda je taká jednoduchá a krásna. „Veď to ani nemôže byť inak!“ - jasalo moje vnútro. Už som chápal cirkvi, aj to, čo ma od nich stále odpudzovalo, napriek tomu, že som veril v existenciu Boha. Chápal som už aj vedu, aj život nás - ľudí, správanie zvierat, pôvod človeka, tie takzvané „nadprirodzené javy“, všetko sa mi spojilo do jedného celku. Pochopil som, kde je náš domov - že to nie je na Zemi, ale vyššie a zatúžil som sa tam dostať. To ale vyžadovalo istú moju zmenu, na ktorej som začal pracovať veľmi usilovne. Zatúžil som, aby to poznali aj iní ľudia, aj som sa snažil šíriť túto Pravdu vo svojom okolí, ale bolo to odmietané a tam kde aj bola prijatá, tak to bolo skôr len kvôli mne, a nie z túžby po Pravde, a teda sa to rýchlo rozpadlo. Pochopil som, že v dnešnej dobe šíriť Pravdu nejde, lebo len jeden z tisíca, možno sto tisíca a možno ešte menej, hľadá úprimne Pravdu. Preto som šťastím žiaril, keď som sa dozvedel o projekte Rádio Záchrana, ktoré bude šíriť v rádiu Slovo až vtedy, keď ľudí pritlačí núdza, budú Pravdu hľadať, ale internetu už nebude a teda to bude, z môjho vtedajšieho pohľadu, jediná cesta, ale čo je hlavné, potom to bude mať zmysel a aj prinesie ovocie. Tak som sa prihlásil a ponúkol svoju pomoc, že urobím rád hocičo, čo by bolo k úžitku a bude to v mojich silách. Tá túžba pomáhať bola vo mne taká silná, že som sa postavil aj rodičom, k ich údivu, ktorým vzoprieť som sa dovtedy celý život bál a celý svoj život som prispôsobil tejto svojej túžbe - službe. Po istom čase spolupráce sa užší kolektív kvôli ďalším prácam stretol.
Aký som ale bol prekvapený, keď som sa stretol s pánom, ktorý tento projekt založil! Moja predstava o ňom, ktorú som si urobil na základe svojej mylnej domnienky a svojho nesprávneho pochopenia Slova Pravdy sa vôbec nezhodovala s realitou, nakoľko mi ušlo to najhlavnejšie - v rozume som sa snažil byť „dokonalý“, ale na jednoduchú prirodzenosť, vychádzajúcu z vnútra človeka, som akosi zabudol.
Prečo to ale píšem? Lebo v tomto čase som aj ja istým spôsobom smútil nad nečistotou svojho okolia, ale práve tu som sa naučil, že omnoho väčší úžitok to prinesie, keď sa človek bude radšej snažiť šíriť túto čistotu, svojou prirodzenou pokorou, láskou, veselosťou, pochopením a dobrou radou, aj keď v nečistom prostredí, ako keď bude nad nečistotou tohto prostredia, alebo svojou, smútiť.
Pochopil som, že nie je treba hľadieť na seba, ale len na druhých a pomáhať.
Znie to síce veľmi jednoducho, ale je to pre väčšinu dnes veľmi ťažké, prestať pozerať na seba, ale pozerať na druhých - lenže pokorne - teda cez pohľad Absolútnej Pravdy, teda tej pravej lásky, ale aj spravodlivosti! Pozerať teda na celok a nie len na tých svojich najbližších.
Na začiatku som si aj ja zúfal nad tým, či správne chápem tú, alebo inú časť Slova, pritom som ho nechápal vôbec, lebo som stále hľadel len na seba.
Toto svoje prežitie som napísal ako istú podporu aj pre iných ľudí, ktorí sú možno v podobnej situácii, ako som bol aj ja, lenže dostalo sa mi usmernenia a preto som ho chcel podať ďalej.
Áno, treba sa zaoberať sebou a skúmať Slovo k jeho pochopeniu a vlastnej zmene. Lenže keď po pochopení Slova, človek zatúži slúžiť Bohu, tak čítať a meniť by sa už mal najmä pre to, aby slúžil čisto a dokázal týmto Slovom pomôcť druhým. Nie len preto, aby sa sám dostal k Bohu čím skôr. Prví budú poslední!
Treba sa držať Slova stále, ale netreba zabúdať, že Slovo je živé. Jeho forma sa mení s vývojom spoločnosti - ľudstva. Podobne aj zákony prírody sú stále rovnaké, ale jej forma sa vývojom mení. Spomeňte len na tvory, či rastliny, ktoré na Zemi žili pred tisíckami rokov. Sú úplne iné ako dnes a ako budú neskôr. Dnes sú dokonca iné, ako boli pred desiatimi rokmi! To ale neznamená, že zákony prírody sa zmenili. Tak isto aj Slovo Božie by dnes malo inú formu, ako v čase písania Večných zákonov a tiež inú, ako v čase písania Posolstva Grálu, alebo Biblie. Mnohí by v ňom dokonca našli protirečenia! Preto sa netreba kŕčovito držať formy, ako to robia cirkvi, ale pochopiť podstatu.

Tí, čo pochopili podstatu prírodných zákonov, nemusia poznať formu Božieho Slova a pritom ho budú žiť!
To budú tí poslední, ktorí budú prví!

 

_______________________________________________________________________________________________________________________
5. február 2017

HMOTNÉ - DUCHOVNÉ
 

Pri jednej mojej komunikácii s mne veľmi blízkou osobou, nastal jeden konflikt, ktorý možno pomôže vyriešiť problém viacerých, ktorí túžia po spravodlivosti. Bola to debata o tom, ako sa teraz máme a porovnávali sme terajší život s minulým. 
Na jednu moju odpoveď mi oponovala mojou vlastnou odpoveďou z dávnejšieho rozhovoru a jej výrok znel nasledovne: „Veď minule si mi tvrdil, že sa máme dnes dobre a teraz zas hovoríš, že sa máme veľmi zle.“

S týmto názorom som sa ja osobne stretol už viackrát, ale čo je zaujímavé, že vždy s tými, ktorí mi boli blízki, ale čo je horšie, poznali už aj Slovo, ktoré to vysvetľuje. A to ma doslova zranilo. Preto teraz použijem jeden krátky citát, priamo z toho Slova, ktoré na tento problém tiež samotné poukazuje, a preto by mu mali jeho čitatelia už rozumieť.

„Nechajte preto ľudí na pokoji, nech sa škriepia o Posolstve Grálu. Nejeden horlivec vo svojej zaslepenosti nájde v Posolstve dokonca protirečenia, a to práve tam, kde sa najlogickejšia vecnosť prejavuje najzreteľnejšie. Ak ale vážny čitateľ pôjde na koreň takýchto protivníkmi označených protirečení, potom čoskoro uvidí, že tieto protirečenia boli len odzrkadlením neschopnosti porozumenia dotyčného protivníka alebo dôkazom toho, ako sa tento zaplietol do nezmyselnosti vlastných názorov, od ktorých nechce upustiť vo vzdorovitej zaťatosti. Pri bližšom pozorovaní sa odhaľujú takéto napádania len ako svedectvá duchovnej úbohosti takých ľudí, ktorí tak chcú oslniť svojou múdrosťou. Vo väčšine prípadov títo ani neprečítali celé Posolstvo, ale jednoducho naň štekajú, i keď iba zbežne nazreli do niektorých častí; je to výraz strachu a starosti nad tým, že by ich doterajšia zdanlivá veľkosť mohla utrpieť od niekoho, kto to vie lepšie.“

Ja som odpovedal na položené protirečenia nasledovne: „Je smutné, že aj takí, ktorí už čítali Posolstvo Grálu, dokážu položiť takéto degradujúce vysvedčenie vlastnej schopnosti pochopenia Slova!“
Ďalej som pokračoval: „Vždy treba rozlišovať dve prežívania človeka – ľudského ducha, lebo to naše prežívanie hmotné - vonkajšie, je oproti minulosti veľmi dobré, ale to prežívanie ducha - vnútorné, je naopak, veľmi zlé!“ A pre našu záchranu, je podstatné, to prežívanie vnútorné, ktoré sa môže zlepšiť jedine vtedy, keď to naše prežívanie vonkajšie sa stane neznesiteľne tvrdým a teda zlým!

A to treba dodať, že tento rozhovor prebehol v rodine, ktorej príjem je minimálny. Lenže treba dodať aj to, že rozhodujúce je práve to bohatstvo duchovné! 
Rovnako teda v PG treba rozlišovať, ba oddeľovať, to hmotné od duchovného, alebo to, čo je podávané smerom zhora, od toho, čo naopak, je podávané zdola, teda od nás, smerom nahor. Pre dokonalejšie pochopenie uvediem podobenstvo: 
Každý, kto už použil vŕtačku, tak vie, že jej otáčky sú pravotočivé, ale to je pravda iba pri pohľade od nás – od toho, kto vŕtačku drží. Keď sa na otáčky vrtáka pozrieme z pohľadu steny, tak je to presne naopak!
Tak aké sú otáčky vŕtačky? Rovnaké, len náš uhol pohľadu rozhoduje o tom.

Teraz sa dostávame k podstate, ktorá rozhoduje o schopnosti pochopenia Slova PG, ba nie iba o tom, ale následne aj využitia tohto Slova v živote samom. Teraz je už možné použiť pre objasnenie jedno dôležité nepochopenie viacerých čitateľov tohto Slova. Mnohí teraz odmietajú „príchod Syna Človeka v oblakoch“ takým spôsobom, ako podávame my na stránke, teda v lietajúcich objektoch. Nech si skúsia položiť tie správne otázky a hľadať na ne odpovede:
Keď tá „temná flotila“, teda služobníci nepravého pána lietajú na tak vyspelých objektoch, aké už máme z mnohých strán potvrdené, tak potom akým spôsobom by mala prísť tá flotila Syna Človeka? Je nesporné, že aj tu treba oddeliť duchovné od svetského, teda jemnohmotné od hrubohmotného, nakoľko zákon rovnorodosti zostáva stále v platnosti. 
Či si títo skutočne myslia, že Syn Človeka príde tak, že bude sedieť na obláčku, ako je to na niektorých obrazoch podávané, ale pochádzajú z dávnej minulosti, keď ľudské chápanie bolo ešte na primitívnej úrovni? Žiaľ, toto myslenie mnohým zostalo dodnes.

I keď už aj v minulosti niektorí praví umelci – vizionári, namaľovali obrazy na ktorých je UFO a tiež starozákonný prorok Izaiáš ich spomína ako Hospodinove vozy! 
(Záujemcov o vysvetlenie tých Hospodinových vozov odkazujeme na príspevok ISTO LIETAJÚ zo dňa 23. 10. 2014, umiestnený v priečinku „Veda a vesmír“.)

Táto svetlá flotila je už tiež veľmi blízko a podáva už aj znamenie pre nás. Zatiaľ sa nachádzajú v blízkosti svetla nášho Slnka, ba máme už aj o tom dôkazy. Teda tí, ktorí ich skutočne hľadajú!

https://www.youtube.com/watch?v=JcWUNYeVKvw&feature=share

Ďalšia otázka by mohla znieť nasledovne: Keď sú tieto objekty pri Slnku skutočnosťou, tak aký je ich zámer? Hádam si nikto nemyslí, že sa prišli iba opaľovať!

My sme často poukazovali na to, že aj tí „mimozemšťania“ sú dobrí aj zlí, podobne, ako ľudia na Zemi. Tí „zlí“ alebo slúžiaci nepravému vládcovi robia dlhé a veľké prípravy na to, čo ľudstvo v blízkej dobe čaká. Ten všetkými náboženstvami sľubovaný Posledný súd. Ako sme už upozornili v predošlých príspevkoch, budujú si základne aj mimo Zeme, nakoľko vedia, že na Zemi to už začína byť nebezpečné. Keďže ich dobrou živnou pôdou sú aj mnohí na cirkvách závislí veriaci, tak ich plánom je cirkvi zachovať, dokonca zjednotiť, ako sme to podrobne vysvetlili v príspevku Roztriedenie zo dňa 19. novembra 2016.

Vesmírom prúdi neutrálna – Božia sila, ktorú ľudia môžu smerovať nahor, k podpore stvorenia ako vďaku Tvorcovi, alebo ju môžu smerovať nadol. Keď je smerovaná nadol, tak slúži tiež k podpore, ale k podpore temných svetov, duchov a bytostí, ktoré z tejto sily takisto žijú. 
Sám Tvorca a Zdroj tejto sily jej únik nadol – nesprávnym chcením ľudí prirovnal ku krvácajúcej rane. Sila sa nevracia k Zdroju, ako pri kolobehu krvi, ale odchádza vyživovať tých, ktorí sú len na škodu. Je to podobné, ako keď živiny z tela odčerpáva parazit, až nakoniec telo úplne zabije. 
A je to táto neutrálna Božia sila, ktorá v našom svete je nositeľkou života vo forme sily duchovnej, ako tej najvyššej v našom svete, ktorá je využívaná aj vo svojich nižších formách ako zdroj napájania všetkých týchto lietajúcich objektov. Pochádza zo ZDROJA všetkého bytia a môže byť aj jej príliv prerušený, v prípade nesprávneho využívania. Alebo naopak Darcom v prípade potreby znásobený! Preto nie je ťažké pochopiť, kto bude v tomto boji Svetla s temnom víťazom! Tí, ktorí prídu na pomoc zo Svetla, sú nositeľmi tejto sily pre nami obývaný vesmír! Ako ich môže poraziť ten, ktorý využíva iba silu nimi samotnými darovanú?!

Práve strach, stres, nenávisť, závisť, nepriateľstvo a podobné emócie smerujú túto silu nadol, preto sa temno trvalo snaží tieto emócie u ľudí vzbudzovať.
Preto tiež dochádza k pomalému odkrývaniu UFO dôkazov, aby v budúcnosti mohli pozemskí vládcovia vyhlásiť, že sa svet musí spojiť (náboženstvá aj vlády) pod strachom z napadnutia mimozemskými bytosťami. A ten čas nie je ďaleko.

Tak isto sa ale usilujú aj tí dobrí mimozemšťania pomáhať nám, lenže tí to nikdy, na rozdiel od predošlých, nerobia proti slobodnej vôli ľudí. Tiež sa už dlho pripravujú na našu záchranu zo Zeme, keď sa stane v dôsledku nášho nesprávneho konania pre nás neobývateľnou. Je ale logické, že zachránení budú len takí ľudia, ktorí v sebe budú niesť isté duchovné hodnoty, aby nedošlo k spustošeniu aj toho nového bytia, ktoré zachránení dostanú. Aby to teda neskončilo ako s tými Rómami, ktorí si zničia domov, dostanú nový a ten si zničia tak isto.
Preto prišiel pred 100 rokmi sám Ježišom zasľúbený Duch Pravdy, Radca, aby nám tu zanechal Slovo Pravdy, podobne, ako nám ho kedysi zanechal Ježiš. Priniesol nám rady ako máme v tomto chaose dneška žiť, lebo Slovo Ježiša platilo inej dobe a navyše za tých dvetisíc rokov došlo k jeho prekrúteniu cirkvami. Jeho pozemské pôsobenie bolo ľudstvu oznámené vo Fatimskom zjavení, ktoré bolo zo Svetla a dodnes je tajené. Tí svetlí mimozemšťania tiež nadviazali so Zemou „Vesmírne spojenie“, kde nám pripomenuli, KTO pôsobí na Zemi a zasľúbili nám ich pomoc, keď budeme v núdzi, za istých podmienok!

Teraz zacitujeme priamo z Vesmírneho spojenia, kde nám bola oznámená tá najhlavnejšia podmienka: 
„Musíte poznať, pochopiť' a realizovať' v bežnom živote vesmírne (= prírodné = Božie) zákony,
aby ste boli schopní duchovnej premeny, ktorá má teraz na Zemi nastať u tých, ktorí sa o to usilujú.“

Keďže ľudstvo veľmi zlyhalo, Vyslanca nepoznalo, ba vypukla svetová vojna namiesto svetového mieru, ktorý tento Vyslanec mal založiť, a teda nebolo by koho zachraňovať, keďže takmer nikto tieto podmienky nespĺňal, konečné dianie bolo presunuté na neskôr, aby sme úplne nestratili možnosť záchrany. Počas toho času sa temnu podarilo pokriviť aj Posolstvo Grálu, ktoré nám tento Vyslanec zanechal a preto prišla zhora ďalšia bytosť, ktorá Slovo tohto Syna Človeka očistila podobne, ako On očistil Slovo Ježišovo. Táto vyššia bytosť bola ženského pohlavia, pretože mala osloviť hlavne ženy, ktoré dá sa povedať, odjakživa mali byť istým nositeľom morálnych hodnôt a strážcom ich uplatňovania v živote. Lenže ani JU a jej dielo – Večné zákony sme neprijali, nespoznali.

Pamätajme ale, že nebude nám naša ľahostajnosť večne tolerovaná!
Jediní kto na ňu doplatí, budeme my sami!

Preto je smutné pozorovať, že temní, oklamaní „kniežaťom sveta“ Luciferom, JEDNOTNE slúžia a plnia plán, ako vo vesmíre, tak aj na Zemi, pričom odmenou im bude len horký plač a naopak tí, ktorí prišli na Zem s poslaním zo Svetla, sa zabávajú hlúposťami v čase, keď by aj oni mali JEDNOTNE pomáhať na Svetlom diele ZÁCHRANY na Zemi, za čo by si „vyslúžili“ život v Svetle a radosti. Aj keď tí, ktorí pomáhajú z lásky k druhým, takúto odmenu vôbec neočakávajú, lebo vedia, že im bola daná rovnaká pomoc, ako teraz sami ponúkajú. 
Aj to „konečné dianie“ nejde odsúvať donekonečna a pokiaľ ľudia v sebe nebudú živí a neprebudia to ich vnútorné cítenie – ducha – tú ľudskú podstatu, ktorá usiluje len k dobru a ktorá dnes akoby vymrela, tak skutočne nebude koho zachraňovať a dopadne to s ľudstvom veľmi zle. 
Práve Posolstvo Grálu a Večné zákony oslovujú a prebúdzajú ducha človeka a dávajú potrebné poznanie na prekonanie ťažkostí spojených s vnútornou zmenou, pretože dnes sme už tak zamotaní v tej pavučine temna, že bez tejto pomoci Zhora je naše vnútorné prebudenie takmer nemožné. 
Nejde tu o žiadnu cirkev, či sektu, len o poznanie zákonitostí, ktoré vládnu v celom Stvorení a o to, aby sa človek tieto zákony naučil využívať vo svoj prospech. Ak to pochopí, tak už nebude viac škodiť, nebude potrebovať žiadnych vodcov a bude usilovať len o mier, lásku, a spravodlivosť vo svojom každodennom živote, a jediný koho bude z veľkej a úprimnej vďaky uctievať, bude len Tvorca týchto dokonalých zákonov.

Preto k vám ľudia znie volanie: Prebuďte sa z nezdravého duchovného spánku!
To hmotné oslavujete svojimi márnivými aktivitami v mene osobného prospechu, či zábavy a oddychu tela každodenne, ale to duchovné, to jedine pravé a večné, nechávate v sebe driemať už neprimerane dlhú dobu.
Majte však na pamäti, že otáľať sa nedá večne a čas na konečné rozhodnutie sa kráti. 
Tak ako je po noci zrána sa lepšie zobudiť do nového dňa plný sily prirodzene a samovoľne oproti tomu, keď vami niekto prudko zatrasie alebo nečakane zaznie hlasný budík, tak aj zmena v nasmerovaní vašich hodnôt k tomu, čo je jedine skutočné, podstatné a pravé je ľahšia, keď vás núdza ešte nenavštívila.
Rozdiel je iba v jednom, ale o to závažnejšom – ráno sa prebúdzate „iba“ do nového dňa, ale rozhodnutím o zmene vašich hodnôt, vášho vnútra, dostávate možnosť sa prebudiť do života večného!

***

ODHALENIE

Na TV PRIMA ZOOM bola odvysielaná druhá časť dokumentu: „Votrelci na Mesiaci“, v ktorom sme znovu dostali niektorí, istý dôkaz, alebo by sa dalo povedať, že došlo k závažnému odhaleniu Pravdy. 
Na jednom našom zábere z Mesiaca, nedávno zverejnenom, ktorý teraz znovu ponúkame nižšie, bol nasnímaný jeden objekt, ktorý je veľmi zaujímavý, ba po zverejnení informácií v uvedenom dokumente, aj veľmi výrečný, ktorý sa stáva dokonalým dôkazom Pravdy. Ja osobne som mal dávno toto tušenie, ale pre istú obavu, ba aj objektivitu tejto veľmi neuveriteľnej záležitosti, som si to nechával pre seba. (V závere príspevku bude jedno moje prežitie.) 
Tento objekt je zaujímavý tým, že v jeho blízkosti pristálo Apollo 15, ba boli urobené zábery tohto miesta, ktoré sa značne líšia od toho, čo mám na tomto mieste nasnímané ja na tomto zábere. Jedná sa o vysoký objekt, ktorý má výšku 25 km, ba táto výška bola potvrdená v prvom diele uvedeného dokumentu a na snímkach, ktoré urobila sovietska sonda bola uvedená výška tohto objektu na 22 míľ. Tento objekt je na strategicky výhodnej pozícii Mesiaca, pričom z jeho hornej časti je v dohľade veľká časť Mesiaca. Je ale zaujímavé, že na záberoch, ktoré zverejnila NASA, tento objekt chýba. Sú iba dve možnosti, prečo je tomu tak:

1.     Objekt bol zo snímky vymazaný, čo sa bežne deje.
2.     Objekt na tomto mieste skutočne v čase Apolla 15 chýbal.

Ja osobne som doposiaľ uznával skôr ten prvý prípad. Lenže dnes už zastávam skôr ten prípad druhý! 
Prečo? 
No preto, že v tejto druhej časti dokumentu, bol odhalený zaujímavý prípad, ktorý stručne teraz podáme: 
Ku jednému z mesiacov Marsu, menom Phobos, bola vyslaná sovietska sonda rovnakého mena „Phobos 1“, ktorá sa záhadne stratila. Sovieti preto vyslali k tomuto mesiacu sondu druhú, „Phobos 2“; ale ostro sledovali jej osud, ktorý skončil rovnako, ako pri tej prvej, až na to, že zistili zaujímavú skutočnosť: Túto sondu im zničil lietajúci objekt obrovských rozmerov – 25 km vysoký valec – veža, teda niečo podobné, ako mám nasnímané na Mesiaci ja. A tento fakt môže celé dianie postaviť do iného zorného uhla. Tento objekt, ktorý som nasnímal ja, môže byť na Mesiaci zaparkovaný obrovský lietajúci objekt, ktorý bol nasnímaný aj pri Marse, ba ja som mal s niečím podobným, zaujímavý zážitok v minulosti, ktorý nakoniec zverejním. Lenže v čase Apolla 15, tento objekt tam nebol, alebo ho jednoducho vymazali a zatajili. Rovnako údajne dopadli aj americké sondy, pričom prišli o miliardy dolárov. Obidva prípady ale niečo potvrdzujú, čo je už dávno známe: Zatajovanie Pravdy!

Záber, ktorý som zhotovil ja a na ktorom je viditeľná „veža“ – vysoký objekt
(záber pochádza z tohto videa 
https://www.youtube.com/watch?v=B6GNCW9SE1E ):

Záber tej istej časti Mesiaca, oficiálna fotografia NASA z Apolla 15, na ktorej objekt vidieť nie je:

Tento výrečný príklad a potvrdená skutočnosť, mne osobne potvrdili dávne prežitie, ktoré pochádza asi z roku 1989 - 90. Treba dodať, že to bolo po nežnej revolúcii a vtedy bol dokonalejší prístup k dôležitým informáciám, čo potvrdzuje aj moje prežitie:
V tej dobe som bol ešte vášnivým poľovníkom, ale aj zanieteným pozorovateľom oblohy, čo sa krásne dopĺňalo, lebo počas nočných postriežok na diviaky som mal k tomu vhodnú príležitosť. Počas jednej noci ma zaujal na oblohe zaujímavý objekt, ktorý sa choval veľmi podivne. Zbadal som vedľa seba dva svetlomety, ktoré sa naraz rozžiarili a začali svietiť z veľkej výšky dolu na zem, ale ich lúče nedopadali pred horský hrebeň v mojom dohľade, ale až za tento hrebeň, pričom uhol, pod ktorým svietili naznačoval, že musia byť veľmi vysoko, ba aj ďaleko od pohoria predo mnou. Svetlá boli od seba na vzdialenosť väčšiu, ako je Mesiac v splne, čo ma viedlo k záveru, že objekt musí byť aj obrovský. Nedalo mi to pokoj a doma som si urobil nákres, ba zaniesol aj potrebné veličiny z mapy a uhlov, pod ktorým objekt svietil na zem a vyšli mi zaujímavé, ale veľmi neuveriteľné veličiny. Objekt musel byť obrovský – 25 km a vo výške okolo 40 – 60 km nad zemou. V tejto výške nelietajú lietadlá, ba ani družice. Na lietadlá je to vysoko a na družice zas nízko!
S týmto zážitkom som sa podelil na lesnej správe a zožal som iba posmech, alebo opovrhnutie. Lenže na druhý deň, ráno v kancelárii, čakal na mňa netrpezlivo ekonóm, ktorý mi rozrušene hovoril: „Nedávno dávali v správach, že sovietske lietadlo, videlo rovnaký objekt ako si včera tvrdil ty.“ Počkal som si na správy aj ja, ktoré neskôr opakovali a zneli nasledovne:
„Lietadlo letiace z Kyjeva do Minska sa stretlo s objektom, ktorý bol obrovský, mal rozmer ako polovica Pskovského jazera (jeho rozmer je 60 km) a tento objekt letel podľa odhadu pilota asi 60 km vysoko a svietil dvomi svetlometmi z tejto výšky na zem, pričom bolo v tomto svetle dokonale rozoznať domy a autá.“

Čo dodať k tomuto môjmu zážitku? Iba toľko, že dnes by ste ho už v rozhlase isto nepočuli, alebo keď, tak iba v ironickom a podobnom prevedení. Ja osobne som prežil isté zadosťučinenie v tom, že som nebol v očiach toho ekonóma klamárom, ba možno som samotný získal poučenie, ktoré sa mi teraz znovu potvrdzuje. 
Tieto prežitia znovu potvrdzujú pravdivosť starých védskych textov, kde sa uvádza, že lietajúce objekty vtedy boli veľké ako mesto, ba potvrdzuje sa aj slovo zasľúbenia z Biblie, že z neba zostúpi „nebeský Jeruzalem“!

Ako to zapôsobí na čitateľov, to aj teraz bude veľmi subjektívne. 
Tí, ktorí žiadne prežitie nemali, tí zostanú skeptickí,
ale tí, ktorí už nejaké mali, týmto textom znovu niečo získajú!

***

Pohľad na oblohu – osobný zážitok

Pred pár dňami som sledovala kŕdle presúvajúcich sa divých husí. Vždy ma tento pohľad napĺňa veľkou radosťou, preto som vybehla na terasu, len čo som začula ich gagot. Kŕdle nemali konca. Vtedy ma upútala na oblohe jasná hviezda, presnejšie, bola to Večernica, čiže planéta Venuša. Cítila som v tej chvíli intenzívne spojenie s vesmírnymi bratmi, s vyspelejšími ľuďmi z iných planét, ktorí venujú svoju energiu a to najlepšie zo seba - prípravám na našu záchranu, v blížiacich sa ťažkých udalostiach. Slúžia tým Pánovi a pomáhajú nám. Robia pre nás toľko a my nielen že o nich a o tom veľkom dianí nič nevieme, my sa o to ani nezaujímame a dokonca sa nepoznanému vysmievame. Chcela som sa im zo srdca poďakovať, za všetku ich prácu, čo som aj urobila. A napokon, môj duch nemohol nič iné, než s vďakou vzhliadnuť k Bohu, k nášmu Stvoriteľovi, ktorého dokonalosť a milosť zostane pre nás nepochopiteľnou. Jeho veľkosť však môžeme spoznávať v zákonoch tohto stvorenia, ktoré sú vysvetlené v Jeho Slove, na ktoré neustále na stránke poukazujeme. Spoznanie a následné žitie podľa tohto Slova, je tou jedinou možnou záchranou pre nášho ducha.

Na myseľ mi potom prišla báseň od básnika Jána Botta:

Rád by ja

Rád by ja činom ožiarené čelá
venčiť - Bože môj - ale pusto všade!
Nekvitnú kvety po tom rodnom sade,
Dodola ku nám ešte nedospela.

Len viera slnkom nech tú pôdu zhreje,
a vôľa dobrá jarným vetrom veje:
životná sila zahrá v mŕtvej hrude,
i čoho nieto, to dá Boh, že bude.

- Áno, Boh dá to, čoho nieto, ale nie spôsobom, aký by si ľudia predstavovali a priali. Tvrdosť Posledného súdu, bude poslednou pomocou na prebudenie sa spiacich ľudských duchov! Zachytiť sa však v búrke pevne záchranného kruhu - Božieho Slova, nebude také jednoduché. Naučme sa preto plávať - žiť podľa večných zákonov - už teraz, aby sme potom nielen my sami mohli obstáť, ale podľa vzoru našich vyspelejších vesmírnych bratov - mohli tiež pomáhať ostatným prebudeným a po Svetle túžiacim! 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________
28. január 2017

OZNAM
 

Dnes je potrebné doplniť dôležitú informáciu, nakoľko sa potvrdili naše informácie a dôkazy, ktoré máme zaradené na stránke pod titulom: "Mesiac svedok Pravdy", a jedná sa o záber z Mesiaca, na ktorom máme dva objekty, ktoré sú červene zakrúžkované na druhom zábere z Mesiaca. Tieto objekty nasnímala aj sovietska sonda na Mesiaci a včera večer sa objavili v dokumente na TV Prima ZOOM, pod názvom: "Votrelci na Mesiaci", a teda sú potvrdené aj z druhej strany a tým získali na vierohodnosti, ako samotná informácia. 
Už dávno v minulosti, keď som pozoroval ten Mesiac, ba manželka sa mi občas aj vysmievala, som jej povedal toto: „Ja sa iba čudujem, že sa ešte nenašiel rovnaký "cvok" ako som ja, ale s dokonalejšou výbavou, ako mám ja!“ No a ten dokument vďačí za svoj zrod práve takému "cvokovi", - práve s tou dokonalejšou výbavou, lebo to bol on, ktorý nasnímal rovnaké, ba podrobnejšie zábery a vydal ich knižne, ba táto kniha potom pomohla k odhaleniu dôkazov aj z NASA.  

Pre mňa, ako toho, kto tieto zábery osobne nasnímal a sám viackrát na Mesiaci pozoroval a mám viac dôkazov na videách, pri viacerých fázach Mesiaca, ba aj rôznych uhloch pohľadu a osvetlenia, a teda aj tieňov týchto objektov, sú dokonalým potvrdením skutočnosti. Čitateľ nech si sám urobí objektívny úsudok!

 

_______________________________________________________________________________________________________________________
25. január 2017

REBEL
UTAJOVANIE

 

Každý ľudský duch, žijúci v hmotnosti, ktorý je aspoň trochu ešte živý, dospeje k zisteniu, že s našou spoločnosťou a teda ľudským konaním, nie je voľačo v poriadku. Potom začne hľadať a pokúša sa objaviť príčinu tohto stavu. Lenže vtedy vždy nastúpia jemnejšie pomocné oddiely pre každého hľadajúceho, ktoré sa snažia uviesť ho na správnu cestu. Až je jeho snaženie čisté a poctivo hľadá riešenie, tak  jeho pomoci prichádzajú z tej správnej strany a tak postupne sa približuje ku Pravde. Lenže temná rota je vždy v pohotovosti a pripravená činne zasiahnuť na každom stupni zrelosti tohto hľadajúceho. A tak si každý musí byť vedomý, že nikdy nie je bez pomoci, ale zároveň aj bez návnad, ktoré sú mu podhadzované z tej temnej strany. Keď ale začne u hľadajúceho prevládať ctižiadosť a osobné ego, ktoré mu postupne začne diktovať, že je to práve on, ktorý dokáže ľudstvu pomôcť, ba že už pozná spôsob, ako to urobiť, vtedy nastúpi táto temná rota so svojimi lákadlami a osobnosťami, ktoré zodpovedajú výške a kvalite, na ktorú sa už dotyčný dostal. Preto čím sa ľudský duch vyššie dostane, o to hrozí silnejší pád.

Preto môžeme pozorovať vždy dve cesty pri pôsobení všetkých, ktorí začali hľadať:
Pri prvej sa vždy dostane ku slovu to vlastné ego a časom sa "rebel" pri jeho zákonitom vzdore voči okoliu prejaví tak, že dotyčný sa stane v mene vlastnej ctižiadostivosti buď revolucionárom, alebo iba reformátorom a to v podobe politika, kňaza, alebo iného druhu vodcu. Lenže títo všetci už skočili na pripravenú návnadu z temna a zaradili sa na nie správnu stranu, lebo všetci takto slúžia, aj keď mnohí nevedome, nepravému vládcovi, ktorý im ponúkol tú svoju cestu – odpadlíka od služby pravému vládcovi, nakoľko všetci títo, nedokážu slúžiť, ale ich vedie nejaká forma ctižiadostivosti v službe vlastnému egu.

Tá druhá cesta je v začiatku rovnaká s tou prvou, ale tento poctivo hľadajúci si udrží čistotu a odolá sile vlastného ega, pričom pri hľadaní pochopí, že nie je z druhu, ktorý je určený vládnuť, a keď, tak iba v možnosti svojho druhu; ale naopak, prírodné zákony mu umožnia jedine v ich zmysle slúžiť tomu pravému vládcovi, pričom vlastne aj vládnuť sebe samému tak, aby dokázal vládnuť aj menej znalým, v zmysle vlastného druhu. Na svojej ceste je tiež nie bez pomoci, ale rovnako je vystavený aj temným zvodcom, rovnako rovnorodo vyspelých, s vlastným stavom.

Preto aj v PG nachádzame rady, aby tí, ktorí sa rovnorodo zblížili pri hľadaní Pravdy, sa snažili tvoriť spoločne akýsi ochranný val, voči tým temným nástrahám a tak eliminovať tieto tlaky temna. Pri hľadaní sa vyhli nie rovnorodým zväzkom. My všetci to teraz cítime, ako tento tlak narastá a preto sa snažíme o spoločný postup pri riešení úkolov, ktoré sme si vytýčili v zmysle Slova tak, ako je to radené. Snažíme sa kráčať za vytýčeným cieľom, teda slúžiť pravému vládcovi, ale nie iba rečami, ale skutkom a konať. Pomôžeme si dôležitým citátom zo Slova absolútnej Pravdy – Posolstva Grálu:
„To však len dokazuje správnosť vysvetlenia o jemnohmotných dejoch. Práve žena (*) svojou od prírody silnejšou schopnosťou vyciťovania prijíma tento jed zamoreného jemnohmotného sveta myšlienkových foriem skôr a hlbšie, hoci si to sama v sebe celkom nevedomujúc.“ (*) – To zostáva v platnosti aj pre muža.

„Tlakom a zhustením vznikne vlastnosť magnetickej účinnosti podľa zákona, že všetko silnejšie priťahuje slabé k sebe. Tým sa rovnorodé myšlienkové formy priťahujú zo všetkých strán, zhlukujú sa a zosilňujú čoraz viac moc vlastného pôvodného myslenia a napriek tomu pôsobia tak, že pôvodne vytvorený myšlienkový útvar sa pripojením cudzích útvarov obrúsi, pozmení a až pri zrelosti dostane pretvorenú podobu. To všetko dobre v sebe cítiš, avšak stále si myslíš, že je to len tvoje vlastné chcenie. Pri žiadnej veci nedávaš len celkom svoje vlastné chcenie, ale máš pri tom vždy i cudzie!“

Dokonca toto vysvetlené dianie treba ešte doplniť o ďalšiu dôležitú skutočnosť, že nie iba myšlienkové formy sú takto nebezpečné, ale hlavne duše ľudských, temných duchov. Tí sú omnoho nebezpečnejší, nakoľko pôsobia už veľmi inteligentne a rafinovane! A na tieto dôležité rady z PG, zabúdajú mnohí čitatelia. Preto stále radíme, aby sme sa sústavne kontrolovali týmto Slovom, iba tak sa vyhneme trvalému zvedeniu. Citát:
„Posadnutý človek je však „ovládaný“ zlomyseľným, nižším, teda temným záhrobným ľudským duchom, a to buď občas alebo natrvalo. To znamená, že jeho vlastný duch je počas posadnutosti zatlačený do úzadia a ochromený, zatiaľ čo votrelec sa zmocní tela a jeho mozgových funkcií, síce iba čiastočne, ale denného mozgu úplne.“

Nemusí dochádzať priamo k posadnutosti, ale iba k nenápadnému občasnému posúvaniu nesprávnym smerom. Toto dianie sa prejavuje všade v okolí, ba mnohí, ktorí mali prežitia to pociťujeme. Teší nás, že sa zobúdza stále viac takých, ktorí mali tiež prežitia, aj keď tlaky zvonku sa ich vždy doteraz snažili umlčať, ale niektorí o svojich prežitiach predsa prehovorili. Lenže doba tak dozrela, že títo s prežitiami o aktivitách temnej moci začali predsa hovoriť, nakoľko už ohrozenie prestalo, pretože mnohí prehovorili až na pokraji vlastnej smrti, alebo vtedy, keď už cítili, že tak urobiť musia. Obyčajne však túto radu odmietajú najviac takto postihnutí, ako by sa ich netýkala, ale verte, že sa týka každého z nás. Aj my sme si toho vedomí!

Teraz už vychádza na povrch skutočnosť, že tu máme dve vedy, dve vlády, dve armády a dva druhy technologického pokroku, ba dokonca dva druhy „cirkvi“ - veriacich. Aj keď cirkví je v spôsobe vyznania mnoho, v podstate sú iba dve. Tie doterajšie známe cirkvi sú iba organizácie, ktorým vládne vypočítavosť a túžba po moci, aj keď aj medzi nimi je pár jednotlivcov, ktorí sa snažia hľadať a uctievať pravého Pána. Takí, ktorí už pravého Pána poznajú, a snažia sa Jeho Slovo aj žiť, je veľmi málo a nie sú v žiadnej oficiálne organizovanej cirkvi. Tá oficiálna armáda, to sú iba deti hrajúce sa na vojakov, lebo ich potenciál je na úrovni gumipušky a luku, v porovnaní s tou tajnou. Je tu „elita“, ktorá má svoj pôvod mimo Zeme, ale mnohí z nich dnes žijú medzi nami, ako bežne vtelení pozemšťania, lenže so svojimi predchádzajúcimi záväzkami v službe svojich, spolupracujúci s tými svojimi mimo Zeme, ktorých veda, ba následne technologický pokrok, prevyšuje ten oficiálne uznávaný o značný technologický odstup, ktorý sa môže zdať oficiálne vychovanému vedcovi, alebo bežnému človeku, až fantastický. Táto temná elita má tajné základne na Zemi, Mesiaci, Marse, ba bežne udržujú tieto kontakty s tými, ktorí sú z ich úrovní podľa rovnorodosti, ale teraz vtelení na Zemi, ba pripravujú ich na rozhodujúci boj temna so Svetlom, ktorý je blízko pred nami. Aj keď niektorí ešte o tom ani nevedia, lebo nechápu zmysel prežitého diania. Je to akási tajná - vesmírna armáda, ktorá vie, že najdlhšie môžu prežiť na Zemi a v jej okolí. Božie zákony porušujú v tom, že konajú oproti slobodnej vôli, čo tie svetlé civilizácie nekonajú a nechávajú na nás samotných, ako sa rozhodneme a na ktorú stranu sa samotní zaradíme. Ani tie fantastické filmy o vesmírnych vojnách teda nie sú iba výmyslami. Nakoľko sa teraz odtajnilo veľa skutočných zdokumentovaných udalostí, ktoré sú už dostupné v dokumentárnych filmoch, môže sa ten, kto prejaví záujem k týmto informáciám dostať. Tieto utajované správy podávajú dôkazy o tom, že oficiálna armáda má priamo zákaz zasahovať do akcií a preletov týchto UFO lietajúcich objektov tejto tajnej armády, nakoľko tie dokážu eliminovať všetky zbrane oficiálnej armády a dokážu sa chrániť akýmsi energetickým poľom, ba dokonca boli prípady, že strela, alebo raketa vystrelená na tento objekt, bola vrátená presne na útočiaci objekt, ktorý sa zničil vlastnou zbraňou. Táto tajná flotila dokáže aktivovať, alebo dokonca deaktivovať naše raketové nosiče jadrových hlavíc, čo nám už viackrát demonštrovali v akcii a to za pomoci iba žiarenia – nejakého lúča, teda podobne, ako my diaľkovo ovládame naše spotrebiče. Pre slúžiacich vojakov pri týchto zbraniach, sa tieto stali na istý čas neovládateľné vždy, keď sa nad základňou objavilo UFO. Práve z toho dôvodu oficiálna armáda zostávala, ba aj zostáva, iba tichým pozorovateľom týchto akcií. Každý protizásah bol buď nemožný, pre nefunkčnosť systémov, alebo niekedy dokonca samozničujúci. Toto nie je žiadna fantázia, ale to sú zdokumentované, ale teraz odtajnené fakty! Pre väčšinu však iba hlúpe výmysly. Lenže na tieto „výmysly“ v krátkej dobe doplatíme. Naša ľahostajnosť sa nám trpko vypomstí!

Tak, ako spája svetlé civilizácie a svetlých duchov na Zemi služba pravému Pánovi, rovnako spája tých temných a temné civilizácie, služba tomu nepravému, ktorého už Ježiš nazval „knieža sveta“! Kto to skutočne je, to je dokonale vysvetlené vo „Večných zákonoch“ a „Posolstve Grálu“! Rovnako tam nájdeme aj vysvetlenie, kto je pravý Pán!

Keď má niekto taký prežitie s UFOM, ktorý nepatrí do temnej elity, tak nastúpia „temní agenti“, ktorých už nazvali „muži v čiernom“ a začne zastrašovanie, vyhrážky aj likvidáciou a utajovanie, aby tento fakt nevyšiel na povrch. Oficiálni vedci sa stali otrokmi ctižiadostivosti, pod vplyvom ega, tak ako to bolo vysvetlené v úvode a ignorujú prežitia tých, ktorí nie sú v službách temna a prežitia mali, ba poslúchajú tých, ktorí sú poznaním, ba aj technologicky míle pred nimi a držia sa pod vedením tých vyspelých v zaostalosti, iba prežitých teórií a téz. Hľadajú možný život v ďalekom vesmíre na drahých teleskopoch a pritom nám UFÁ dávno lietajú nad hlavami, ba aj nad ich teleskopmi! Tie nové a správne teórie sú oficiálnej vede zatajované a odopierané, lebo nepatria do ich rovnorodej - temnej úrovne a tak by mohlo dôjsť k  oslabeniu tej tajnej vedy získaným vyšším poznaním, k narušeniu ich nadradenosti tými, ktorí ešte nie sú v službách temnu. Mnohí americkí prezidenti prisľúbili pred zvolením, že odtajnia aktivity UFO, ale po zvolení zmenili svoj názor preto, že sa potom dozvedeli skutočnosť a že oni už pre záchranu a službu Svetlu neprichádzajú do úvahy, ba že sem prišli s temným poslaním, ktoré musia splniť, alebo v prípade nespolupráce dopadnú podobne, ako Kennedy. Nikto z nich nezvolil svoj skorší zánik a neobetoval sa podobne. Čiastočné odtajnenie bolo dosiahnuté iba skutočnosťou, že dnes je už vysoké percento tých, ktorí mali prežitia s týmito objektmi a stále počet narastá. Práve preto narastá aj roztrieštenosť spoločnosti, ktorá sa vystupňuje až k rozhodujúcemu konfliktu.

Všetci tí, ktorí slúžia Svetlu, dodržujú prírodné – Božie zákony a rešpektujú slobodnú vôľu, ktorá je ich súčasťou. Lenže tá druhá strana tak nečiní a preto musí dôjsť k zásahu od tých našich bratov vyspelejších, ktorí slúžia Svetlu. Bez ich pomoci sme už nie schopní prežiť, lebo moc je v rukách temných. Boží zákon vyrovnania sa musí tiež uplatniť aj tu a prístup k vyspelým technológiám sprístupniť všetkým.

Ľahostajnosť, ktorá teraz vládne väčšine, iba nahráva tejto temnej elite, ktorá ťaží z našej nevedomosti a vedú nás tam, kam potrebujú - do záhuby. Keď sa nájde niekto, kto sa snaží takto nevedomým otvoriť oči, hneď sa na neho vrhnú všetci z jeho okolia, začnú so zosmiešňovaním, potom s odhováraním ho z jeho cesty, neskôr, keď vytrvá, tak podľa svojich schopností začnú s nejakou formou nátlaku, a až to nepomáha, tak sa niekedy uchýlia k tomu najhoršiemu: Likvidácii buď iba morálnej, alebo niekedy už aj fyzickej. Preto mnohí radšej mlčia, aj keď majú prežitia, ktoré zatajujú, alebo ich odhalia v najintímnejších chvíľach, počas následných nepríjemných, alebo niekedy aj príjemných prežití.

ĽUDIA! VÁŽTE SI PRETO KAŽDÚ POMOC, KTORÁ KU VÁM PRICHÁDZA!
MNOHÍ UŽ MUSELI DRAHO ZAPLATIŤ ZA TÚTO SLUŽBU! 
A MNOHÍ EŠTE ZAPLATIA!

 

_______________________________________________________________________________________________________________________
11. január 2017

DUŠA
 

Po sérii posledných, možno trochu odvážnych príspevkov, je potrebné ešte niečo dôležité doplniť. Nakoniec samotné udalosti a prežitia zo záveru roka 2016, nám pomohli a vlastne dali za pravdu v tom, že je zrelá doba na to, aby ľudstvo poznalo súvislosti, ktoré mocní tohto sveta zatajujú, lebo ich celkom ani nepoznajú. Potvrdené sme to mali v tom, že sme vystihli správnu dobu. Prečo? No preto, že konečne aj na Slovensku si dovolili média zverejniť zábery UFA, ktoré sa ukázalo nad Michalovcami, aj keď priliehavý komentár vyznel znovu dvojzmyselne, ba dokonca znovu iba ironicky. My však chceme každého hľadajúceho priviesť k Pravde absolútnej, ktorá ho dokáže zachrániť. Znovu ale treba upozorniť, že ten výraz „absolútna Pravda“ treba chápať iba takto: absolútnou je iba z pohľadu svojho pôvodu, lebo pochádza zo ZDROJA všetkého bytia. V chápaní nás, teda ľudských duchov sa ale nemôže nikdy stať absolútnou, nakoľko by z našej strany muselo dôjsť k jej absolútnemu pochopeniu. A to je pre ľudského ducha nemožné! Prečo? To sa dozviete z tohto príspevku. Lenže túto Pravdu ale uznávať ako absolútnu je pre nás možné, ba potrebné, nakoľko jedine ona dokáže odstrániť všetky nezhody a rozkoly. Teda ľudstvo ZJEDNOTIŤ! Kde ju možno získať, sme vysvetlili v predchádzajúcich príspevkoch.

Ako pomôcku pochopenia už teraz ale uvedieme jedno podobenstvo:
Známemu mudrcovi položil jeho známy nasledovnú otázku: „Ako sa má tvoja žena?“ Mudrc mu odpovedal nasledovnou protiotázkou: „A v porovnaní s ktorou?“ 

Rovnako tí, ktorí poznajú absolútnu Pravdu v porovnaní s ňou samotnou, vedia ešte veľmi málo, ale v porovnaní s tými, ktorí ju nepoznajú, vedia mnoho!

Aj keď teda túto Pravdu nemôžeme nikdy úplne pochopiť, môžeme jej objavením a poučením sa touto pravdou obohatiť tak, že nám pomôže a jedine ona dokáže nájsť cestu záchrany nášho blúdiaceho ducha, späť do nášho domova – RAJA! Toho domova, ktorý sme kedysi opustili ako duchovne nevedomé zárodky, aby sme v rôznych úrovniach stvorenia získali potrebnú vedomosť skúsenosťou a neskôr touto Pravdou.
Teraz je znovu potrebné nadviazať na jeden dôležitý citát, ktorý sme zverejnili už viackrát, ale stále zostáva pre mnohých nepochopený, dokonca v ňom mnohí chápu isté protirečenie. Lenže pre znalého práve takéto „protirečivé“ citáty, dokážu dať najdôležitejšie odpovede. Tak je tomu aj s týmto citátom:

„A Svetlo vám to zvestuje v krátkom čase a ľudia, ktorí neveria, sa zľaknú!

A naplní sa zasľúbenie proroka, že prídem v oblakoch a oni uvidia moje meno a poznajú ma! (*)
A vystavím vám chrám vášho BOHA a PÁNA tu na zemi a budem vaším Kráľom, ktorý vás bude navždy spájať so silou z Ducha, keď ponesiete v sebe vôľu k vzostupu.
Príďte a nasledujte ma, lebo som tu!“

Keď chceme pochopiť tento citát, musíme sa najskôr snažiť pochopiť seba samého, teda vlastnú podstatu pôvodu a druhu, ku ktorému patríme, ako ľudskí duchovia, vyvíjajúci sa v rôznych úrovniach stvorenia. Keď človek správne spozná seba samého, iba potom začne správne chápať vesmír, ako svoje pôsobisko, následne celé stvorenie Božie a všetky potrebné súvislosti. Musíme teda začať trochu obšírnejšie. 
Podstatou každého človeka je duchovné semeno, ktoré sa zdokonalením a vývojom cez skúsenosti a spoznávanie seba samého, neskôr za pomoci uvedenej Pravdy, môže vyvinúť v nesmrteľného ducha, ktorý sa môže vrátiť do svojho domova, ako už bolo uvedené. Môže, ale aj nemusí, presne tak, ako nám to už Ježiš vysvetlil tiež v tejto absolútnej Pravde v podobenstvách, hlavne v tom o rozsievačovi, ktorý rozosieva semená, ale niektoré sa nevyvinú v rastlinu, lebo padnú na kamenistú pôdu, alebo zhnijú, iné zas zožerú vtáci a podobne. 
My, ľudskí duchovia už máme vyvinuté tieto duchovné semená do rôznych štádií ducha a podľa toho sa rodíme do vhodných a priliehavých pomerov, takto sme teda roztriedení po rôzne vyspelých planétach vesmíru a to tiež rôznej hmotnosti, ba dokonca aj podľa zrelostí rás a národov na Zemi. Vesmír je plný života, rôzne vyvinutých ľudských duchov a následne aj vyšších, ale aj nižších bytostí. Teraz ale zostaneme iba pri človeku, teda pri nás ľudských duchoch, ktorí žijeme na planéte Zem, ba aj vo vesmíre, ktorý je hmotný, ale v rôznych stupňoch hutnosti. Naša planéta Zem patrí medzi tie hutnosti v Efezuse, ktorá môže byť ešte ako posledná a najhutnejšia zachránená aj s vyvíjajúcimi sa tu duchmi. Náš duch je ale obalený všetkými hutnými obalmi, z jednotlivých úrovní, pod úrovňou svojho pôvodu, ako jednotlivými telami, ktoré má každé aj priliehavé zmyslové orgány, pre patričné pôsobenie v jednotlivých úrovniach. Ľudský duch žijúci na Zemi teda vlastne žije a pôsobí súčasne aj v iných úrovniach, nakoľko má telo a zmyslové orgány každej úrovne nad Zemou a pod úrovňou svojho pôvodu. O čom však vôbec nevie, alebo iba hmlisto, teda tak, ako mu dovolia jeho zmyslové orgány pre jemnejšie svety, ktoré nám už väčšinou nepoužívaním zakrpateli. Teda presne v zmysle prírodných zákonov, ako to už popísala aj naša veda a zistil aj Darwin. Poznáme vtáky, ktoré už nedokážu lietať, lebo krídla nepoužívali. Preto prežitia z našich snov sú mnohokrát zmätené a putovania jemnejšími svetmi nejasné, aj keď sa jedná o naše skutočne prežívané pôsobenie v jednotlivých jemnejších úrovniach. Teda rovnako, ako aj to, ktoré je nám jedine známe, teda tu na Zemi. Potom aj naše pôsobenie mimo tohto hrubohmotného tela, teda v tých jemnejších úrovniach sa líši, nakoľko náš mozog sa už tak aktívne neprejavuje a začínajú prevládať nástroje duše a ducha. Aj úrovní hrubohmotnosti je viac a človek pôsobí vo všetkých, ale ako bolo uvedené – rozdielne. 
Každý si svojou aktivitou buduje úroveň, ktorá mu bude po odchode zo Zeme novým domovom. Okrem Zeme sme najaktívnejší v najbližšej nám úrovni, kde sú naše aktivity pre niektorých ešte jemnejšími zmyslami vnímateľné, ba vlastne sa na formovaní tohto diania nevedome zúčastňujeme všetci, lenže v rôznych dresoch a za rozdielne družstvá. Ku vlastnej škode, väčšinou za tie družstvá nesprávne!

Každý jeden z nás je teda nie iba pozemšťanom, ale v správnom chápaní svojho druhu, rovnako aj mimozemšťanom!
Ľudia sa stránia, ba doslova vyhýbajú hovoriť o mimozemšťanoch,
pritom nevedia, že samotní aj mimozemšťanmi sú! 
O mimozemšťanoch nechceme nič vedieť rovnako, ako o svojom pôvode iba preto, lebo pôvod je ten istý! 
Nie je to ironické?!

My sme už viackrát radili, že sa nám treba zbaviť konečne toho nám stále vládnuceho geocentrizmu. Našim trvalým domovom nie je planéta Zem, ale iba na krátky čas prechodným. Aj keď je krásna, jej krása nie je večná, rovnako ako naša; ale tie vyššie svety, sú ešte krajšie, tiež ako môžu byť aj tie naše jemnejšie telá. Nie sú potom všetky tie ochranárske, politické, vedecké, vojenské a aj cirkevné aktivity malicherné? Sú to aktivity detí v materskej škôlke, ale presýtené pýchou, ktorá malým deťom v tej škôlke ešte chýba!
Niektorí o tom vieme, ba dokonca si aj svoje prežívania pamätáme a teda vieme, že sa zúčastňujeme na dianí, ktoré je prípravou na veľký obrat – mutačný skok ľudstva, ktorých sme už prežili viac, čo už potvrdila aj naša veda, lenže tento posledný mutačný skok, bude najdôležitejší, ba rozhodujúci pre každého ľudského ducha. Bude rozhodovať o tom, či semeno ducha zahynie v hmotnosti, alebo sa vráti ako zrelý duch do Raja.

Ľudský duch, ktorý je obalený všetkými jemnejšími hmotnosťami nad tou našou (obalmi  - telami všetkých jemnejších hmotností), sa nazýva DUŠA! 
Pokiaľ zostáva v tomto štádiu duše, musí tiež zotrvať v hmotnosti, lebo s týmito telami ducha, sa nemôže vrátiť do duchovnej ríše – Raja! 
Lenže hmotnosť nie je večná, ale podlieha vzniku – vývoju a zániku! 
Duch však pochádza z úrovne, ktorá je večná!

Pri tomto poznaní si už každý môže uvedomiť, aký rozhodujúci krok na nás v blízkej dobe čaká a je to ten dávno zasľúbený POSLEDNÝ SÚD, teda roztriedenie ľudských duchov, podľa ich zrelosti. Podľa toho, aké telo duše si duch vybudoval, tam budeme zaradení!
Na tomto dianí budú spolupracovať aj naši duchovne vyvinutejší bratia, ktorí žijú na vyšších hmotných úrovniach, lebo duchovne pokročili, lenže rovnako zasahujú do tohto diania aj tí menej duchovne vyspelí, aj keď rozumovo vyvinutejší ako my, ktorí sa pokúšajú už dlhšiu dobu ešte zachrániť v našej úrovni a planéte Zem. Mnohí, ktorí nám teraz vládnu pochádzajú z týchto temnejších úrovní, ba dávno spolupracujú s tými duchovne rovnorodými – svojimi zvonku, a bránia pravému poznaniu a záchrane ostaných duchovne vyspelejších, ba aj záchrane samotnej Zeme, ktorú tiež chcú ovládnuť natrvalo, ba toto dianie oddialiť, čo sa im aj našim pričinením darí, lebo potrebujú neznalých, ktorých môžu využívať a z nich čerpať energiu. Naša planéta by im ešte umožnila prežívanie, ktoré už na svojej stratili. Svoje, ba aj mimozemské aktivity utajujú, lebo nemôžu zverejniť, že sú na nesprávnej strane a nás ostaných zneužívajú! Nie je to teda náhoda, že je Zem teraz značne preľudnená a ešte doposiaľ toľko ľudských duchov na nej nežilo. Či nevidíte, že sa to deje a táto niť sa tiahne celou históriou Zeme? Oni stále potrebovali a potrebujú sluhov a poskokov! A my sme sa k tejto nepravej službe svojou nevedomosťou radi prepožičali! Odmietame slobodné poznávanie stvorenia, ba dary od pravého Darcu a vymenili sme ich za otroctvo mocichtivým vládcom, ktorých si „slobodne“ vyberáme. Máme si teda možnosť vybrať „slobodne“, kto nás, ba aj pravého Darcu bude počas ďalšieho volebného obdobia okrádať! 

Toto obšírne vysvetlenie bolo potrebné pre pochopenie toho úvodného citátu, nakoľko aj Vyslanec zo Svetla, ktorého pôvod je vysoko v úrovniach nad našou, musí mať a aj má, obaly - telá všetkých úrovní, pod úrovňou svojho pôvodu. Jeho rovnorodým obalom k tomu nášmu je tiež duchovný obal, ba aj on musí mať obaly ducha, teda dušu a pôsobí rovnako v tých úrovniach, ako aj ľudský duch a teda tak, ako bolo popísané vyššie pre nás, ktorí máme pôvod iba v duchovnom druhu.

Na rozdiel od nás, pôsobí ale v týchto úrovniach úplne vedome, teda rovnako skutočne v prežívaní a aj dokonalom - vedomom pôsobení, a takto vlastne nie je jeho pôsobenie iba jednostranné, ale všeobsiahle, teda jednotné vo všetkých úrovniach pod úrovňou svojho pôvodu. 
U neho je konanie - myslenie - cítenie jedno v celom stvorení! 
On disponuje teda aj pohľadom zvonku, nakoľko jeho pôvod je z úrovne nad stvorením! 
Naše konanie - myslenie - cítenie nie je rovnorodé, teda v súlade. 
Nám chýba rovnako ten dôležitý pohľad zvonku, nakoľko sme iba súčasťou neskoršieho stvorenia - zatiaľ.

Ako pomôcku pre pochopenie je ešte potrebné uviesť nasledovné: Každý z nás má svoje pravé – duchovné meno, zaznamenané v knihe života a toto pozemské, je iba dočasné, ba každý sme ich mali už viac. (*)
Keď teda pôsobil v našej úrovni a priniesol nám svoje Posolstvo Grálu, ale tiež pod menom nie pozemským, lebo toto Slovo bolo rovnako určené aj tým úrovniam  jemnejším – vyspelejším, kde Jeho pôsobenie bolo ním vedome prispôsobené patričnej úrovni, teda zrelosti vyvíjajúcich sa duchov. A odtiaľ bolo nadviazané „Vesmírne spojenie“ až k Zemi. Lenže rovnako nie pod menom pozemským! A v tej úrovni, z ktorej by bola prišla pomoc v dobe Jeho pôsobenia na Zemi, pôsobil a pripravoval záchrannú akciu, ba nadviazal a vytvoril uvedené spojenie, ktoré obidve sa mali spojiť podľa toho citátu a starých aj nových zasľúbení – Príchod Syna Človeka v oblakoch. Tak by sme HO boli úplne poznali, keby sme Ho boli NASLEDOVALI! Lenže my sme to neučinili a tak sme sa aj patrične odsúdili! Teraz čakajme priliehavú odmenu v dianí, ktoré je pred nami! Lenže v tých zrelších úrovniach duchovia tak nesklamali a pomoc prijali. 

Pri tej záchrannej akcii nám bude vysvetlené dianie, ktoré bolo pre nás pripravené už vtedy, ba mohli sme ho prežiť v jemnejšej forme. A rovnako tomu bolo v roku 1998, kedy sme my, v našej hmotnosti na Zemi, znovu pripravovanú pomoc odmietli a zasľúbenia sa udiali znovu tam, kde ľudskí duchovia - naši vyspelejší bratia sa Pravde otvorili a pomoc prijali. A je to v úrovni, z ktorej príde pomoc Syna Človeka s nebeským vojskom duchov, ktorí sú zrelší, a to nie iba rozumovo, ale hlavne duchovne a podľa prijatej Pravdy žijú. Mnohí budeme prekvapení, lebo tam máme svojich blízkych z minulosti!

Naše vedomie a naša planéta musia byť pozdvihnuté k úrovni,
v ktorej sa naše jemnejšie zmysly potom dokážu uplatniť,

ba zasľúbenia sa vyplnili a aj pre nás vyplnia.
Využime čas, ktorý nám zostáva! 
Dokážeme to jedine za pomoci tej absolútnej Pravdy!

Záverečné vyznanie: 
Ku tomuto príspevku som sa odhodlal iba po jednom nedávnom prežití v tej jemnejšej úrovni, aj keď ja som ich mal v minulosti už mnoho. Lenže iba toto posledné prežitie mi umožnilo popísané dianie dokonalejšie pochopiť a preto uvádzam nasledovné: 

Uvedomil som si, že keď ja, iba obyčajný ľudský duch dokážem vedome občas prežívať tú jemnejšiu úroveň, ba vedome v nej aktívne pôsobiť, o čom som sa osobne presvedčil, 
tak o čo výraznejšie a účinnejšie je to u samotného Vyslanca Svetla – Syna Človeka?!

Jeho Slovo:
„Tak v mojom Posolstve ukazujem iba cestu, aby človek, ktorý po nej kráča, sa na nej dostal k prežitiam, prinášajúcim mu to vedenie. Človek musí „prežívať“ tiež stvorenie, ak o ňom skutočne chce vedieť. Možnosť k prežívaniu mu dávam svojim vedením, lebo ja sám stvorenie trvale prežívam!

 
_______________________________________________________________________________________________________________________
29. december 2016

VAROVANIE


Podané dôkazy mimozemských aktivít na našej Zemi a v jej okolí v minulom príspevku je potrebné ešte doplniť o dôležité skutočnosti, ktoré sú pre mnohých ľudí zatiaľ v ľahostajnosti neznáme, ba bude to hlavne pre tých, ktorí sa už samotní radia medzi duchovne pokrokových. Pre týchto posledne menovaných, teda konkrétne tých, ktorí už poznajú aj PG bude potrebné poznamenať nasledovnú skutočnosť:

Posolstvo Grálu bolo napísané začiatkom minulého storočia a od tej doby vedeckotechnický pokrok, teda to vedecky rozumové poznanie ľudstva tak pokročilo, že pre súčasníkov autora PG, by ten dnešný svet,
bol už cudzí a neuveriteľný. 

A teraz nech si spytujú svoje svedomie dnešní čitatelia tohto Slova a skúsia nájsť ospravedlnenie svojho konania, podľa nedávnej rady našej, ale hlavne pôvodnej od autora PG, ktorá nasleduje:

Najsvätejšou povinnosťou človeka je, aby v poznaní Boha, ako aj vo svojom duchovnom vývoji kráčal dopredu. Každé podviazanie a pripútanie na jestvujúce je zastavenie majúce za následok krok späť. Rozumové vedecké bádanie a objavovanie kráča neprestajne dopredu; ak pri tom to duchovne vedecké nebude držať rovnaký krok, musí byť časom otrasené a zakolíše, pretože chýba vyrovnanie k harmónii obidvoch týchto rozličných druhov, majúcich ísť ruka v ruke. Ukončením bude potom nevyhnutné zrútenie, pretože tomu rozumovo vedeckému chýba nutná živá duchovná opora; lebo mystika túto rozumovej vede nemôže dať.“ (Odpoveď č. 80.)

Naša doba sa vyznačuje rýchlymi skokmi vpred v tom rozumovo vedeckom a preto aj museli pribudnúť nové posolstvá. 
Vatikánski astronómovia už verejne prehlásili nasledovné: „Aj mimozemšťania sú súčasťou Božieho stvorenia!“ 
A čitatelia PG, ktorým bolo celé dielo stvorenia vysvetlené už v minulom storočí, samotní sa hrdiac tým, že sú stúpencami nového SLOVA PRAVDY, tieto mimozemské aktivity, ba práve tú najdôležitejšiu:  Príchod Syna Človeka v oblakoch – odmietajú! Teda príchod Pána vinice, práve TOHO, ktorého nám zasľúbil aj Ježiš, že príde v oblakoch s nebeským vojskom. A to je TEN JEDINÝ, ktorý je Pánom stvorenia a majiteľ všetkého, o čo ho teraz mocní tohto sveta okrádajú. 
Práve tí, ktorí mali ohlasovať Jeho príchod, stali sa odporcami a duchovnými spiatočníkmi, ktorí všetko nové – zasľúbené odmietajú! Veď ich už predišli aj mnohé cirkvi, aj keď opačným smerom! Nie je to na zamyslenie? Tí už tiež vedia, ku čomu sa chýli a preto vedia aj to, že sú na opačnej strane, ako mnoho tých mimozemských pomocníkov, ktorých služby, ba aj pomoc, dávno využívajú. Spájala a stále ich spája túžba po moci a ľahkom živobytí! A túto pomoc využívajú aj politickí vodcovia, armáda, ba aj veda. No a tí, ktorí by mali ohlasovať príchod TOHO pravého Pána a jediného vládcu, ba aj Jeho svetlé nebeské vojsko, tak tí mlčia, ba túto jedinú pomoc odmietajú a dokonca tých pri poznaní odsudzujú! Tak potom komu tiež takýmto konaním prisluhujú? Na ktorú stranu patria teraz a na ktorú sa priradia potom, keď zasľúbené udalosti nastanú? 
Je to neuveriteľné, ale reálne a dokonca mnohí konajú tak, ako by Slovo Pravdy vôbec nepoznali, lebo nedávnu pomoc a poučenie o prichádzajúcom dianí nie že iba prespali, ale dokonca prehliadli pre seba najdôležitejšie varovanie zo SLOVA PRAVDY, ktoré vraj uznávajú:

Varovanie.

Keby ste vedeli, ako dlho vás môže žiaľ ťažiť za činy, ktorých ste sa dopustili neciteľnosťou alebo dokonca súdiacou domýšľavosťou, boli by ste snáď opatrnejší. Kiež by ste mohli vidieť, ako horko toho ľutujú tí, ktorí odsúdili osobu Svetlu milú a stojacu v službe PÁNOVI bez toho, aby poznali jej vnútro. Keby ste boli v planúcej pohotovosti a plní nezištnej lásky, mohli by ste poznať núdzu tých ľutujúcich, ktorí nevidia žiadnu možnosť, ako napraviť, čo zavinili. Ktorí naopak musia vidieť, ako ich nesprávne stanovisko prináša stále ešte chladné ovocie odsudzovania a necitlivosti. Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Zakaždým, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, lebo ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.
Chráňte sa! Čo vás očakáva, musí byť hrozné. Keď napadnete služobníka PÁNA, tak napadnete JEHO! Ujasnili ste si to? A kto stojí v službe PÁNA, kto je skutočne poslušný len Jeho vôli, toho vy nemôžete poznať. Sú to často práve tí vnútorní, tichí, nestojaci v popredí, ale v najvyššej miere vnútorne oddaní PÁNOVI. Oni sú pripravení ku každej obeti, učia sa pokore, čo ich učiní schopnými, aby splnili svoju službu. Musia odstúpiť bokom tí, ktorí svoje miesto spĺňajú ešte len zdanlivo, ale vôľu Pánovu už vôbec neplnia. On bude najschopnejší povznášať a používať ich darov, nedbajúc ich doterajšieho postavenia medzi vami. Zdržte sa každého úsudku! Neprislúcha vám to. A kde ste vy práve odsúdili, snažte sa to ešte teraz napraviť, tu na zemi! Je to omnoho ľahšie tu, než na onom svete. Môžete si mnohé ušetriť! Jednajte podľa toho!“

My sme už na stránke viackrát radili, aby všetci kritici Večných zákonov, ale hlavne autorky, zostali radšej ignoranti, ktorí mlčia a nevšímajú si tohto diania, ktorému nerozumejú, ako by sa stali kritikmi, ba dokonca odporcami, podľa uvedeného varovania! Čo žiaľ, mnohí takto činia a zabúdajú na toto veľmi vážne VAROVANIE PÁNA! 
My všetci, ktorí sme teraz TÚTO „OSOBU SVETLU MILÚ“ neodsúdili, niektorí sme ale tiež čiastočne sklamali niekedy v minulosti podobne, za čo teraz trpíme a trpko toho ľutujeme, ba teraz chceme ušetriť tohto utrpenia iných, a pripraviť na to dianie najdôležitejšie, ktoré na ľudstvo čaká a ktorého súčasťou je aj to nebeské vojsko, s ktorým máme prežitú skúsenosť, ba je pre niektorých pripravenou pomocou. Dnes je už verejnosť v tichosti pripravovaná na dianie, ktoré je blízko pred nami, ale žiaľ, pravá pomoc je tu definovaná ako invázia a dnešní vládcovia a služobníci temna, sú definovaní ako záchrancovia ľudstva. Rozhoduje uhol pohľadu:
Z pohľadu tých nespravodlivých a mocných, ktorí doposiaľ slúžia nepravému vládcovi, to skutočne inváziou bude. Lenže pre tých spravodlivých a slabých, to naopak bude vytúženou a zasľúbenou pomocou a ZÁCHRANOU, a konečne výstavbou spravodlivej spoločnosti, aká tu už dávno mala byť, ba ako všetky pravé zasľúbenia podávajú! My už na ne dlho poukazujeme. Tí spravodliví už dlho zažívajú inváziu, ba útlak mocných, pri ktorom spolupracujú túžiaci po moci domáci s tými zvonku a preto musí dôjsť k vyrovnaniu a náprave. Všetky konflikty vo svete sú touto inváziou chamtivých mocipánov. Skúste sa všetci spravodliví zamyslieť, ako ste s terajšími vládcami spokojní, ba či konajú tak, ako je to vo všetkých duchovných knihách a zasľúbeniach radené! Stačí sledovať každodenné správy a udalosti. A nezmenia to ani jedni voľby! A nezachráni vás ani jedna cirkev! Zachrániť sa môže iba každý sám - pravými posolstvami z Pravdy!

Citáty z Vesmírneho spojenia:                                                                                                  
- „Názov  tohto  Posolstva  -  „Vesmírne  spojenie“  znamená,  že  sa  v  príhodnom  čase  spojí  Zem  kozmickou  záchrannou  akciou  s  vyššími  hmotnými  svetmi.
- Objavenie  sa  nadľudskej  pomoci  v  kríze  očakávajú  na  celom  svete  rôzne,  i  keď  ide  o  ten  istý  aspekt,  podľa  Biblie  „druhý  príchod  Krista”,  alebo  „objavenie  sa  Syna  človeka  v  oblakoch”.
Podľa  Biblie  prídem  v  oblakoch  s  nebeským  vojskom.
- Sľubujem  vám,  že  každá  kozmická  loď  bude  na  desatinu  milimetra  presne  tam,  kde  má  byť,  než  začneme  svoju  záchrannú  akciu.

 My, ktorí chceme pri tom pomáhať, nazvali sme tiež náš projekt rádio ZÁCHRANA, lebo sme pochopili, že každý Vyslanec Svetla mal svoje presne vymedzené určenie a pôsobenie v mnohých úrovniach Božieho stvorenia, v postupnom zdokonaľovaní zrelosti ľudských duchov a že osoba Ducha Svätého - Imanuela - Syna Človeka, spolupôsobila pri všetkých pravých posolstvách. Jeho pôsobenia boli priame medzi nami,- tie boli dve, alebo nepriame, prostredníctvom iných bytostí, ktoré pôsobili rovnako priamo, teda vtelením, medzi nami, ako prostredníci, pod jeho vedením, aj keď niekedy prostredníctvom dlhej reťaze – hierarchie nižších bytostí. Takto sme získali v poslednej dobe Vesmírne spojenie a aj Večné zákony! 
My to už máme teraz uľahčené tým, že na základe toho isto pravého Posolstva zo Svetla – Posolstva Grálu, ktoré sme dostali ako priame, od Syna Človeka na Zemi, môžeme porovnávať aj pravosť tých nepriamych posolstiev, ktoré sme získali iba prostredníctvom iných osôb zo Svetla. Všetko to boli dôležité opatrenia, ba naša príprava pre ten rozhodujúci a vo všetkých starších posolstvách zasľúbený PRÍCHOD V OBLAKOCH, - Posledný súd, ktorý na ľudstvo čaká, ba je veľmi blízko!

Dôležité citáty z PG:
„Pôvodná krása, čistota a zdravie, ktoré sú vždy dôsledkom zachvievania sa v prazákonoch stvorenia, boli nesprávnym chcením tohto ľudstva postupne pokrivené a porušované. V nezadržateľnom vývoji mohli tak vznikať len karikatúry miesto zdravého dozrievania k dokonalosti!
Predstavte si raz hrnčiara, ako sedí pri svojom hrnčiarskom kruhu a má pred sebou hlinu, ktorá sa dá svojou tvárnosťou vytočiť do akéhokoľvek tvaru. Hrnčiarskym kruhom však neotáča sám hrnčiar, ale hnací remeň, ktorému zase sila stroja nedovolí, aby sa zastavil.
Tlakom prsta sa hlina formuje za neustáleho otáčania kruhu, na ktorý bola hlina položená. Ako prst tlačí, tak sa vytvára forma. Môže byť pekná, nepekná, ba aj ošklivá.
Rovnako pôsobí aj duch človeka v tomto svete neskoršieho stvorenia. Vedúce postavenie vykonáva svojím chcením, teda tlakom na všetko bytostné, ktoré formuje jemnohmotnosť a tiež hrubohmotnosť. Bytostné je pre ducha prstom, ktorý podľa jeho chcenia tento tlak vykonáva. Hlinou je jemnohmotnosť a hrubohmotnosť, avšak pohyb, bežiaci nezávisle od ducha človeka, to sú samočinné pohyby prazákonov stvorenia, ktoré podobajúc sa prúdom, ženú nezadržateľne k vývoju všetko to, čo človek formuje svojím chcením.

Tento citát by mal byť dôkazom a príkladom pre porovnanie podobenstiev, ktoré mohol použiť pre nás Syn Človeka v dobe, počas ktorej pôsobil medzi nami. Nasledujúci citát bude z Večných zákonov, teda Slova, ktoré pochádza už z novšej doby – nám priliehavej, v ktorom bolo použité prirovnanie ku vysvetleniu pôsobenia večne platných Božích zákonov. Tieto dva príklady – podobenstvá, najdokonalejšie objasnia ten rozdiel, ktorý nastal vplyvom vývoja toho rozumovo vedeckého oproti dobe písania PG. Každý musí uznať, že pre dnešného človeka je prirovnanie z VZ priliehavejšie. Aj keď treba uznať, že ešte aj dnes sú mnohí, ktorí to nové a teda aj Počítač odmietajú – a to sú vlastne tí aj duchovní spiatočníci, ktorí odmietajú to nové!

PG  nás nemá vracať späť do doby jeho prinesenia ľudstvu, ale práve naopak - malo a má nás naučiť, správne sa prispôsobiť tomu novému, čo ešte náš rozum vymyslí, teda každému pokroku ľudstva!

Citát z Večných zákonov: 
„Praktický  život  nám  poskytuje  nemálo  analógií  spájania  základnej  sily  s  hmotou.  Jednou  z  nich  je  napríklad  počítač.  Tento  hmotný  predmet  bez  oživenia  nepracuje,  lebo  hmota  je  neživá.  Aby  sa  zaktivoval,  treba  mu  dodať  energiu.  Preto  počítač  musíme  napojiť  na  elektrický  prúd.  To  však  nestačí,  aby  mohol  pracovať  a  prejaviť  svoje  inteligentné  schopnosti.  Potrebuje  program,  ktorý  usmerní  ich  použitie  podľa  určitých  pravidiel.  Kto  ich  vytvoril?  Prirodzene  nejaká  inteligencia  -  autor  programu.  Tieto  nadväznosti  vyzerajú  asi  takto:
             počítač  -  elektrický  prúd  -  program  -  autor.

Porovnajme  si  teraz  analógiu  tohto  počítačového  reťazca     s  celým  stvorením.  Skrinku  počítača,  ako  najhmotnejšiu  časť,  môžeme  porovnať  s  vesmírom.  Elektrický  prúd,  ktorý  oživuje  počítač,  môžeme  prirovnať  k  bytostnej  ríši,  lebo  poháňa  a  oživuje  vesmír.  Vesmír  je  tiež  riadený  programom  -  večnými  zákonmi.  Takisto  má  svojho  tvorcu  -  autora,  a  tým  je  najvyšší  Zdroj,  ktorý  tieto  zákony  stvoril  a  uplatňuje.  Vzájomnú  väzbu  môžeme  schematicky  zoradiť  takto:
             vesmír  -  bytostná  ríša  -  večné  zákony  -  Tvorca.

Celá  elektrotechnika  a  technika,  všetky  prístroje  a  stroje  fungujú  na  týchto  štyroch  základných  úrovniach.  Z  tejto  analógie  vidíme,  že  hoci  materialisti  nepoznajú  a  neuznávajú  inteligentný  Zdroj,  ani  večné  zákony,  predsa  im,  a  tým  aj  Tvorcovi,  podliehajú.

             počítač            - elektrický prúd         - program                     - autor
             vesmír             - bytostná ríša             - večné zákony            - Tvorca
             ľudské telo      - duša                          - duch                          - Stvoriteľ“

A tento ďalší citát z PG je dôležitý pre mnohých, ktorí odmietajú nový príchod Syna Človeka, alebo ak ho očakávajú, tak odmietajú to, že to bude Jeho príchod v hmotnom tele:
Bude to Božia vôľa sama, vyslaná v mäse a krvi, voči ktorej sa nemôže účinne postaviť všetko ľudské chcenie, a ktorá jedine svojim bytím bude vládnuť a viesť vo stvorení, pretože podľa prazákonov stvorenia sa musí všetko riadiť podľa nej, keďže kedysi mohlo vzniknúť iba z nej,  je a bude od nej závislé. 
Božia vôľa je teda sama počas súdu medzi pozemskými ľuďmi; urýchľuje samočinne súd k rýchlemu riešeniu a potom tiež povedie samotnú novú výstavbu, aká má byť k požehnaniu všetkých tvorov celého stvorenia, aby sa na tom ľudstvo učilo prežívaním!
Tak bude tisícročná ríša školou pre ľudstvo, v ktorej sa má učiť, ako má v tomto neskoršom stvorení stáť, myslieť a konať, aby svoju prislúchajúcu úlohu aj riadne splnilo, a tým bolo samo šťastné!“

„Ako kráľ Imanuel vo vesmíre, ako Parsifal prastvoreným a v duchovnej ríši, a konečne ako Syn Človeka v hrubohmotnosti na tejto planéte Zem. Trojdielny v jednom, pôsobiaci súčasne ako božské mystérium. Je to dej, ktorý nemôže byť pochopený vyvinutými ľudskými duchmi, prastvorení majú však na ňom už podiel, lebo aj oni môžu pôsobiť tu na Zemi, zatiaľ čo súčasne plnia svoju úlohu hore v hrade Grálu.

„A Svetlo vám to zvestuje v krátkom čase a ľudia, ktorí neveria, sa zľaknú!
A naplní sa zasľúbenie proroka, že prídem v oblakoch a oni uvidia moje meno a poznajú ma!
A vystavím vám chrám vášho BOHA a PÁNA tu na zemi a budem vaším Kráľom, ktorý vás bude navždy spájať so silou z Ducha, keď ponesiete v sebe vôľu k vzostupu.
Príďte a nasledujte ma, lebo som tu!

Koľkí HO nasledovali a nasledujú?! 
Preto museli byť zasľúbenia odsunuté,
ba poskytnuté nové pomoci a aj posolstvá! 
Využime ich, je najvyšší čas! 
Slobodná vôľa zostáva stále každému zachovaná!

 

_______________________________________________________________________________________________________________________
18. december 2016

UFO NA SLOVENSKU
MESIAC - SVEDOK PRAVDY

 

Pre všetkých tých, ktorí sa cítia byť veriacimi, ale aj čitateľov Posolstva Grálu, odmietajúcich Večné zákony a aj autorku tejto knihy, ba nedávajúcich si všetky zasľúbenia a udalosti prežití ľudstva do potrebných súvislostí, pokúsime sa teraz podať isté dôkazy iba jedného z tých, ktorým sa dostalo dôkazov v prežití. U každého to začne nenápadne, nejakým prvotným prežitím, alebo impulzom, za ktorým potom začne hľadanie v túžbe po odhalení Pravdy.
Skúsenosť ale potvrdzuje aj v tomto jedno pravidlo: Výsledok je úmerný čistote snaženia, ale hlavne ochote z tej druhej strany!
Všetky získané dôkazy, to jednoznačne potvrdzujú! Keď som sa snažil získať dôkazy, tak sa mi to vôbec nedarilo, ale niekoľko som ich získal vtedy, keď som ich neočakával, ba objavil som ich až niekedy neskôr akoby náhodou, alebo dokonca ich objavil v tých mojich záznamoch niekto iný.
Napríklad sledovaním Mesiaca som strávil veľa hodín v nádeji, že objavím rukolapný dôkaz aktivity na tomto našom blízkom vesmírnom telese. Objavil som na ňom síce veľa zaujímavých tiež dôkazov o niečom, ale to, po čom som túžil najviac, sa mi zaznamenať nedarilo. Lenže ja som sa nikdy neuspokojil iba s tým, čo som počul od iných, ale musel som sa presvedčiť sám. Teraz nech čitatelia sami posúdia, či sa mi podarilo získať dosť presvedčivých dôkazov pre seba. A až to nestačí aj im, tak každý to môže skúsiť sám, ako som konal ja!

A teraz nech sa pokúsia tí, ktorí také skúsenosti a prežitia nemajú, mňa presvedčiť, že mimozemské aktivity nejestvujú!
Rovnako nech skúsia vysvetliť dôvod týchto mimozemských aktivít!
Ten, ktorý je skutočne pri Pravde, musí dokázať zaradiť všetky svoje prežitia, ba aj
prežitia iných, do diania vo stvorení.
Ako teda dokážu tieto a im podobné prežitia mnohých zaradiť do diania –
zodpovedajúceho zasľúbeniam z Pravdy tí, ktorí sa ňou
sami pyšne vychvaľujú?!

Teraz už, po nadobudnutí istých skúseností, môžem prehlásiť, že naša silná myšlienka – túžba, je zaznamenaná tak ďaleko od svojho zdroja, teda od nás, že tí, ktorých chceme vidieť, o tom vedia a zariadia sa podľa vlastného chcenia. Potom je tu ešte druhá podmienka úspechu pri pozorovaní: Je zbytočné očakávať úspech, pri pozorovaní Mesiaca vtedy, keď sú podmienky pre jeho pozorovanie priaznivé, nakoľko oni vtedy svoje aktivity obmedzujú tak, aby nevzbudzovali našu pozornosť. Obidva moje úspešne získané dôkazy mimozemskej aktivity pri Mesiaci som zaznamenal práve vtedy, keď som neočakával, teda v prvom prípade ešte za slnečného svetla, pričom som si iba nastavoval pozorovacie zariadenie a v druhom prípade vtedy, keď Mesiac bol veľmi nízko nad obzorom a ja som si chcel zaznamenať iba jeho presvitanie pomedzi koruny stromov.
Lenže je veľký rozdiel v tom, čo Vám oni dovolia zaznamenať a čo vám umožnia prežiť!
Keby mi bolo umožnené zaznamenať všetko, čo som počas môjho života prežil, tak to by sa všetkým veriacim, ba aj tým všetkých hľadajúcim Pravdu, ale odmietajúcim mimozemské aktivity, zakrútila hlava, alebo stalo niečo ešte horšie, prípadne naopak, zmenili by určite svoj, teraz odmietavý názor.
Priliehavé komentáre budú pri jednotlivých dôkazoch.

 

MESIAC
(1.video)

Na tomto videu z Mesiaca máme zaujímavý dôkaz tiež, ba zároveň názorný príklad, ako som ja za pomoci mojej techniky a 160 násobného priblíženia sledoval Mesiac celé hodiny, ba doslova som sa cítil tak, ako keby som bol na jeho obežnej dráhe, dokonca aj dokonalejšie, lebo ja som sa mohol posunúť za časťou môjho záujmu, čo obežná dráha neumožňuje. Je to ale aj dôkaz toho, ako sa zistenia vedy posúvajú ďalej verejnosti! Ľutoval som iba to, že nemôžem nahliadnuť aj na odvrátenú stranu, lebo tam by som našiel omnoho cennejšie informácie. To je zas výhoda obežnej dráhy, ale iba pre tých, ktorí tam dovidia.
Toto video podáva svedectvo niečoho, čo mocní tohto sveta nechcú zverejniť. Vľavo je More Dažďov, ktoré je osvetlené Slnkom iba z pravej polovice a ľavá je v tieni; a vpravo More Jasu. Na Mori Dažďov máme tri krátery: Ten najväčší, je kráter Archimedes, vpravo nad ním je ten menší, menom Autollycus a ten väčší Aristillus. Presne v ich osi, smerom dole, začína pohorie Apeniny. No a na jeho pravej hornej strane je zaujímavý objekt, ktorý je tak zaujímavý, že presne tam, kde tento objekt vrhá tieň na mojom videu, zvolila NASA ako miesto pristátia Apolla 15! Dokonca ja mám v jednej učebnici: Obloha na dlani, záber z obežnej dráhy pristátia Apolla 15 na to miesto, teda tie dva menšie kráteri, ale zámerne vpravo od toho cieleného objektu, už na žiadnom zábere nenájdete, iba na tomto mojom videu, alebo nájdete záber upravený. Prečo? No lebo tam stojí a týči sa do veľkej výšky zaujímavý objekt! Ja mám podobných záberov celé kvantá, lebo takto som sa „vznášal“ nad Mesiacom celé hodiny, ba sledoval tento objekt aj z inej strany osvetlený Slnkom, ba aj z inej polohy a sklonu Mesiaca, až sa mi manželka začala smiať, že čo tam chcem stále vidieť. No a teraz si urobte úsudok, či sa sedenie vyplatilo, ba aj to, čo som chcel vidieť, ba aj videl. Chcel som vidieť to, čo nám mocní tohto sveta ukázať nechcú!
Bude potrebné dodať niečo, čo nechcem, aby bolo zobraté ako chvála, ale skutočnosť, že tieto informácie nepochádzajú od konšpiračného teoretika a žiadnej „tlčhuby“, ako to činí mnoho podobných, ale od toho, kto všetko čo píše a hovorí skutočne sám prežil, ba dlho si nechával iba pre seba, lebo aj tak je to pre verejnosť neuveriteľné. Dokonca keby som zverejnil všetko, čo som prežil, tak by ma zaradili medzi tých, kde isto nepatrím, ba patrí tam väčšina dnešnej populácie. Lenže teraz nadchádza čas Pravdy, ba už aj opozícia sa razantne prejavuje, ba zavádza na nesprávne cesty a zverejňuje aj to, čo doposiaľ tajila. Iba preto som niečo zverejnil!

V príspevku budú videá, ale pri ich pridávaní na internet došlo k určitému skresleniu a strate kvality. Preto záujemcom odporúčame si videá aj stiahnuť a pozrieť si ich priamo v počítači - v lepšej kvalite. Pod každým videom sa nachádza odkaz na stiahnutie.

Pre všetkých tých, ktorí sa cítia byť veriacimi, ale aj čitateľov Posolstva Grálu, odmietajúcich Večné zákony a aj autorku tejto knihy, ba nedávajúcich si všetky zasľúbenia a udalosti prežití ľudstva do potrebných súvislostí, pokúsime sa teraz podať isté dôkazy iba jedného z tých, ktorým sa dostalo dôkazov v prežití. U každého to začne nenápadne, nejakým prvotným prežitím, alebo impulzom, za ktorým potom začne hľadanie v túžbe po odhalení Pravdy.
Skúsenosť ale potvrdzuje aj v tomto jedno pravidlo: Výsledok je úmerný čistote snaženia, ale hlavne ochote z tej druhej strany!
Všetky získané dôkazy, to jednoznačne potvrdzujú! Keď som sa snažil získať dôkazy, tak sa mi to vôbec nedarilo, ale niekoľko som ich získal vtedy, keď som ich neočakával, ba objavil som ich až niekedy neskôr akoby náhodou, alebo dokonca ich objavil v tých mojich záznamoch niekto iný.
Napríklad sledovaním Mesiaca som strávil veľa hodín v nádeji, že objavím rukolapný dôkaz aktivity na tomto našom blízkom vesmírnom telese. Objavil som na ňom síce veľa zaujímavých tiež dôkazov o niečom, ale to, po čom som túžil najviac, sa mi zaznamenať nedarilo. Lenže ja som sa nikdy neuspokojil iba s tým, čo som počul od iných, ale musel som sa presvedčiť sám. Teraz nech čitatelia sami posúdia, či sa mi podarilo získať dosť presvedčivých dôkazov pre seba. A až to nestačí aj im, tak každý to môže skúsiť sám, ako som konal ja!
 
A teraz nech sa pokúsia tí, ktorí také skúsenosti a prežitia nemajú, mňa presvedčiť, že mimozemské aktivity nejestvujú!
Rovnako nech skúsia vysvetliť dôvod týchto mimozemských aktivít!
Ten, ktorý je skutočne pri Pravde, musí dokázať zaradiť všetky svoje prežitia, ba aj
prežitia iných, do diania vo stvorení.
Ako teda dokážu tieto a im podobné prežitia mnohých zaradiť do diania –
zodpovedajúceho zasľúbeniam z Pravdy tí, ktorí sa ňou
sami pyšne vychvaľujú?!
 
Teraz už, po nadobudnutí istých skúseností, môžem prehlásiť, že naša silná myšlienka – túžba, je zaznamenaná tak ďaleko od svojho zdroja, teda od nás, že tí, ktorých chceme vidieť, o tom vedia a zariadia sa podľa vlastného chcenia. Potom je tu ešte druhá podmienka úspechu pri pozorovaní: Je zbytočné očakávať úspech, pri pozorovaní Mesiaca vtedy, keď sú podmienky pre jeho pozorovanie priaznivé, nakoľko oni vtedy svoje aktivity obmedzujú tak, aby nevzbudzovali našu pozornosť. Obidva moje úspešne získané dôkazy mimozemskej aktivity pri Mesiaci som zaznamenal práve vtedy, keď som neočakával, teda v prvom prípade ešte za slnečného svetla, pričom som si iba nastavoval pozorovacie zariadenie a v druhom prípade vtedy, keď Mesiac bol veľmi nízko nad obzorom a ja som si chcel zaznamenať iba jeho presvitanie pomedzi koruny stromov.
Lenže je veľký rozdiel v tom, čo Vám oni dovolia zaznamenať a čo vám umožnia prežiť!
Keby mi bolo umožnené zaznamenať všetko, čo som počas môjho života prežil, tak to by sa všetkým veriacim, ba aj tým všetkých hľadajúcim Pravdu, ale odmietajúcim mimozemské aktivity, zakrútila hlava, alebo stalo niečo ešte horšie, prípadne naopak, zmenili by určite svoj, teraz odmietavý názor.
Priliehavé komentáre budú pri jednotlivých dôkazoch.
 
MESIAC
(1.video)
 
Na tomto videu z Mesiaca máme zaujímavý dôkaz tiež, ba zároveň názorný príklad, ako som ja za pomoci mojej techniky a 160 násobného priblíženia sledoval Mesiac celé hodiny, ba doslova som sa cítil tak, ako keby som bol na jeho obežnej dráhe, dokonca aj dokonalejšie, lebo ja som sa mohol posunúť za časťou môjho záujmu, čo obežná dráha neumožňuje. Je to ale aj dôkaz toho, ako sa zistenia vedy posúvajú ďalej verejnosti! Ľutoval som iba to, že nemôžem nahliadnuť aj na odvrátenú stranu, lebo tam by som našiel omnoho cennejšie informácie. To je zas výhoda obežnej dráhy, ale iba pre tých, ktorí tam dovidia.
Toto video podáva svedectvo niečoho, čo mocní tohto sveta nechcú zverejniť. Vľavo je More Dažďov, ktoré je osvetlené Slnkom iba z pravej polovice a ľavá je v tieni; a vpravo More Jasu. Na Mori Dažďov máme tri krátery: Ten najväčší, je kráter Archimedes, vpravo nad ním je ten menší, menom Autollycus a ten väčší Aristillus. Presne v ich osi, smerom dole, začína pohorie Apeniny. No a na jeho pravej hornej strane je zaujímavý objekt, ktorý je tak zaujímavý, že presne tam, kde tento objekt vrhá tieň na mojom videu, zvolila NASA ako miesto pristátia Apolla 15! Dokonca ja mám v jednej učebnici: Obloha na dlani, záber z obežnej dráhy pristátia Apolla 15 na to miesto, teda tie dva menšie kráteri, ale zámerne vpravo od toho cieleného objektu, už na žiadnom zábere nenájdete, iba na tomto mojom videu, alebo nájdete záber upravený. Prečo? No lebo tam stojí a týči sa do veľkej výšky zaujímavý objekt! Ja mám podobných záberov celé kvantá, lebo takto som sa „vznášal“ nad Mesiacom celé hodiny, ba sledoval tento objekt aj z inej strany osvetlený Slnkom, ba aj z inej polohy a sklonu Mesiaca, až sa mi manželka začala smiať, že čo tam chcem stále vidieť. No a teraz si urobte úsudok, či sa sedenie vyplatilo, ba aj to, čo som chcel vidieť, ba aj videl. Chcel som vidieť to, čo nám mocní tohto sveta ukázať nechcú!
Bude potrebné dodať niečo, čo nechcem, aby bolo zobraté ako chvála, ale skutočnosť, že tieto informácie nepochádzajú od konšpiračného teoretika a žiadnej „tlčhuby“, ako to činí mnoho podobných, ale od toho, kto všetko čo píše a hovorí skutočne sám prežil, ba dlho si nechával iba pre seba, lebo aj tak je to pre verejnosť neuveriteľné. Dokonca keby som zverejnil všetko, čo som prežil, tak by ma zaradili medzi tých, kde isto nepatrím, ba patrí tam väčšina dnešnej populácie. Lenže teraz nadchádza čas Pravdy, ba už aj opozícia sa razantne prejavuje, ba zavádza na nesprávne cesty a zverejňuje aj to, čo doposiaľ tajila. Iba preto som niečo zverejnil!
 
V príspevku budú videá, ale pri ich pridávaní na internet došlo k určitému skresleniu a strate kvality. Preto záujemcom odporúčame si videá aj stiahnuť a pozrieť si ich priamo v počítači - v lepšej kvalite. Pod každým videom sa nachádza odkaz na stiahnutie.

Video si môžete stiahnuť TU

Obrázky objektov, ktoré je možné vidieť na videu:

Všimnite si výškový mrakodrap - stĺp, ktorý má abnormálnu výšku, lenže si treba uvedomiť, že na Mesiaci je nižšia gravitácia a teda je to možné. Že sa jedná o vysokú a štíhlu stavbu je zrejmé aj z tieňa, ktorý vrhá. 

Hore je objekt, ktorý určite nie je prirodzený, nakoľko vidno pravouhlé dve strany a aj dve úplne vodorovné.
Dolný objekt je opäť ten, z predošlého obrázka.

Jestvuje už aj hodne dôkazov na internete, ktoré potvrdzujú tieto objekty. Nájdu sa medzi nimi iste aj nepravé fotomontáže, ale určite aj pravé, rovnako, ako je tomu na týchto doložených snímkach a videu z Mesiaca. Za pravosť týchto ručíme, ba mohli by sme to ešte potvrdiť aj ďalšími.

O aktivitách na Mesiaci už niet pochybností, ba dokazujú to aj stavby na odvrátenej strane Mesiaca, ktoré sa značne líšia od tých, na strane, ktorú vidíme my. Na tejto nami pozorovateľnej strane sú teda ich objekty prispôsobené viac na objekty prirodzené. Dokonca sú už dôkazy o jestvovaní mimozemských objektov aj na Zemi, ba aj v oceánoch! Ba aj o tom, že je tu veľa rôznych rás mimozemských bytostí, čo tiež vyplýva z predpovedí a zasľúbení, o konečnom dianí, lebo my sme zaradení až ako poslední, kde prebehne očista. Mnoho temných entít sa teraz už ukrýva na Zemi a v jej okolí. Naše vlády o tom vedia, ale mlčia, lebo všetci patria do jedného mecha a ten mech podľa zasľúbení patrí tam, kde uvádzajú tiež tie pravé zasľúbenia!

MESIAC
(2.video)

Hore je objekt, ktorý určite nie je prirodzený, nakoľko vidno pravouhlé dve strany a aj dve úplne vodorovné.
Dolný objekt je opäť ten, z predošlého obrázka.
 
Jestvuje už aj hodne dôkazov na internete, ktoré potvrdzujú tieto objekty. Nájdu sa medzi nimi iste aj nepravé fotomontáže, ale určite aj pravé, rovnako, ako je tomu na týchto doložených snímkach a videu z Mesiaca. Za pravosť týchto ručíme, ba mohli by sme to ešte potvrdiť aj ďalšími.
O aktivitách na Mesiaci už niet pochybností, ba dokazujú to aj stavby na odvrátenej strane Mesiaca, ktoré sa značne líšia od tých, na strane, ktorú vidíme my. Na tejto nami pozorovateľnej strane sú teda ich objekty prispôsobené viac na objekty prirodzené. Dokonca sú už dôkazy o jestvovaní mimozemských objektov aj na Zemi, ba aj v oceánoch! Ba aj o tom, že je tu veľa rôznych rás mimozemských bytostí, čo tiež vyplýva z predpovedí a zasľúbení, o konečnom dianí, lebo my sme zaradení až ako poslední, kde prebehne očista. Mnoho temných entít sa teraz už ukrýva na Zemi a v jej okolí. Naše vlády o tom vedia, ale mlčia, lebo všetci patria do jedného mecha a ten mech podľa zasľúbení patrí tam, kde uvádzajú tiež tie pravé zasľúbenia!
 
MESIAC
(2.video)
 

Video si môžete stiahnuť TU

Pozorne sledujte 0:22 minútu - odlet a potom ešte pozornejšie 0:41 minútu, lebo tam je riadne rýchly prílet.

MESIAC
(3.video)

Video si môžete stiahnuť TU

Na tomto videu si všimnite hneď od začiatku spodok Mesiaca. „Neznámy objekt“ letí zdola smerom naľavo nahor a bliká.  Ten záznam je asi spred piatich rokov, teda z času, keď sme my pozemšťania na Mesiaci neboli, ale aj keď to, kedy to bolo nakrútené, sa dokázať nedá, dôkazom stále zostáva fakt, že tak veľký objekt nie je isto dielom pozemšťanov!

(4. video)
Hviezda cez deň

Hviezda cez deňNa tomto videu si všimnite hneď od začiatku spodok Mesiaca. „Neznámy objekt“ letí zdola smerom naľavo nahor a bliká.  Ten záznam je asi spred piatich rokov, teda z času, keď sme my pozemšťania na Mesiaci neboli, ale aj keď to, kedy to bolo nakrútené, sa dokázať nedá, dôkazom stále zostáva fakt, že tak veľký objekt nie je isto dielom pozemšťanov!
 
(4. video)
Hviezda cez deň

Video si môžete stiahnuť TU

K videu bol pridaný audio komentár priamo do videa.

(5. video)
Svetlý objekt pod parašutistom

Video si môžete stiahnuť TU

V čase 0:42 si všimnite svetlý plochý objekt, ktorý sa na chvíľu objaví pod parašutistom.

UFO NAD VOMPERBERGOM
(6. video)

Video si môžete stiahnuť TU

Na tomto videu je nie ťažké nájsť svetlo žiariaci lietajúci objekt, pre tých, ktorí si ho ale nevšimli uvádzame pomôcku: V čase 0:39 sa dívajte na oblohu.

Ak tento prelet chceme zachytiť v jednotlivých obrázkoch, vyzerá to nasledovne:

Z knihy Večné zákony 2:
„Videli ste aj neskôr tú hviezdu, čo vám pred plnením poslania ukázala kríž, aby vám pripomenula vašu úlohu?
Áno, ale len teraz, nedávno. Jednej noci som sa zrazu prebudila a cez poodhalený záves som zbadala v okne silno žiarivú hviezdu. Hneď som vedela, že je to Hviezda Syna človeka, a rýchlo som priskočila k oknu od radosti, že ju zasa vidím. Lenže v tom okamihu stlmila jas a odletela. Stihla som si iba všimnúť, keď stúpala hore nad naším panelákom, že jej obrysy svietili ako obrovský zlatý klobúk alebo zvon.* Videla som to úplne plasticky.“

*Všimnite si tvar UFO objektu na tomto videu.

Či toto video nie je dokonalým dôkazom pravdivosti slov autorky Večných zákonov?!

Podľa nás je nie náhodný nie len tvar UFO objektu, ale aj miesto jeho výskytu, pretože je to práve nad miestom, kde Abdrushin napísal Posolstvo Grálu a kde sa nachádza pyramída, s Jeho telesnými pozostatkami.

Podľa nás to má istý súvis aj s Vesmírnym spojením, z ktorého teraz zacitujeme jednu vetu:
„Nikomu sa neukazujeme bez prípravy, ani našim vyvolencom, vlastným ľuďom, ktorí žijú na Zemi s poslaním.

Ich objavenie teda bolo účelové a bolo pre nás pomocou! Jednak pre tých, ktorí odmietali knihu Večné zákony kvôli autorkiným tvrdeniam a vysvetleniam týkajúcich sa mimozemského života. Je to tiež istým odkazom na Vesmírne spojenie a s tým súvisiaci príchod Syna Človeka v oblakoch. Je to pomocou tiež pre členov Hnutia Grálu, ktorí sa cítia byť stúpencami Abdrushina, ale zároveň odmietajú jeho ďalšie Posolstvá, práve pre to, že sú v nich podané vysvetlenia toho, čo im lieta nad hlavou a v čo oni neveria. A je to tiež krásnym dôkazom pre všetkých ľudí, ktorých to môže pohnúť k tomu, aby si začali klásť tie dôležité otázky a hľadať na ne odpovede.

Fotografia UFO V TATRÁCH

Z týchto pozorovaní, ba aj z pozorovaní iných ľudí, je možné všimnúť si, že existujú dva hlavné typy týchto objektov, tak ako sú aj dva hlavné druhy tých, ktorých tieto dopravné prostriedky prenášajú. Sú to svetlí – „dobrí“, a potom temní – „zlí“.

Svetlí mimozemšťania sú tí, ktorí už poznajú jednotné zákony vesmíru – Božie zákony. Keďže poznajú, že hlavným dôvodom života ľudí v hmote je vývoj ich podstaty – ducha, tak aj ich snaženie smeruje nie len k hmotnému, ale aj k poznávaniu Boha a teda k duchovnému. Ich UFÁ sú preto menej hmotné -  sú žiarivé ako hviezdy. Z viacerých pozorovaní z rôznych kútov sveta vyplýva, že často majú tvar „zvona“, alebo odborne sa to nazýva „diamantový tvar“.

Tie UFÁ ktoré patria temným sú poväčšine tmavé – hutné, podobne ako aj ich snaženie a vzdelanie smeruje len k hmote, a je nie v rovnováhe s duchovným vzdelaním.

Z Posolstva Grálu:
Najsvätejšou povinnosťou človeka je, aby v poznaní Boha, ako aj vo svojom duchovnom vývoji kráčal dopredu. Každé podviazanie a pripútanie na jestvujúce je zastavenie majúce za následok krok späťRozumové vedecké bádanie a objavovanie kráča neprestajne dopredu; ak pri tom to duchovne vedecké nebude držať rovnaký krok, musí byť časom otrasené a zakolíše, pretože chýba vyrovnanie k harmónii obidvoch týchto rozličných druhov, majúcich ísť ruka v ruke. Ukončením bude potom nevyhnutné zrútenie, pretože tomu rozumovo vedeckému chýba nutná živá duchovná opora; lebo mystika túto rozumovej vede nemôže dať. (Odpoveď č. 80.)

 

 

TU BUDE VIDEO

 

Na tomto videu je nie ťažké nájsť svetlo žiariaci lietajúci objekt, pre tých, ktorí si ho ale nevšimli uvádzame pomôcku: V čase 0:39 sa dívajte na oblohu.

 

Ak tento prelet chceme zachytiť v jednotlivých obrázkoch, vyzerá to nasledovne:

 

 

 

 

fotky VOMP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z knihy Večné zákony 2:

 

Videli ste aj neskôr tú hviezdu, čo vám pred plnením poslania ukázala kríž, aby vám pripomenula vašu úlohu?

Áno, ale len teraz, nedávno. Jednej noci som sa zrazu prebudila a cez poodhalený záves som zbadala v okne silno žiarivú hviezdu. Hneď som vedela, že je to Hviezda Syna človeka, a rýchlo som priskočila k oknu od radosti, že ju zasa vidím. Lenže v tom okamihu stlmila jas a odletela. Stihla som si iba všimnúť, keď stúpala hore nad naším panelákom, že jej obrysy svietili ako obrovský zlatý klobúk alebo zvon.* Videla som to úplne plasticky.

 

*Všimnite si tvar UFO objektu na tomto videu.

 

Či toto video nie je dokonalým dôkazom pravdivosti slov autorky Večných zákonov?!

 

Podľa nás je nie náhodný nie len tvar UFO objektu, ale aj miesto jeho výskytu, pretože je to práve nad miestom, kde Abdrushin napísal Posolstvo Grálu a kde sa nachádza pyramída, s Jeho telesnými pozostatkami.

 

Podľa nás to má istý súvis aj s Vesmírnym spojením, z ktorého teraz zacitujeme jednu vetu:

 

„Nikomu sa neukazujeme bez prípravy, ani našim vyvolencom, vlastným ľuďom, ktorí žijú na Zemi s poslaním.“

 

Ich objavenie teda bolo účelové a bolo pre nás pomocou! Jednak pre tých, ktorí odmietali knihu Večné zákony kvôli autorkiným tvrdeniam a vysvetleniam týkajúcich sa mimozemského života. Je to tiež istým odkazom na Vesmírne spojenie a s tým súvisiaci príchod Syna Človeka v oblakoch. Je to pomocou tiež pre členov Hnutia Grálu, ktorí sa cítia byť stúpencami Abdrushina, ale zároveň odmietajú jeho ďalšie Posolstvá, práve pre to, že sú v nich podané vysvetlenia toho, čo im lieta nad hlavou a v čo oni neveria. A je to tiež krásnym dôkazom pre všetkých ľudí, ktorých to môže pohnúť k tomu, aby si začali klásť tie dôležité otázky a hľadať na ne odpovede.

 

 

 

 

Fotografia UFO V TATRÁCH

 

1

2

 

 

 

 

 

Z týchto pozorovaní, ba aj z pozorovaní iných ľudí, je možné všimnúť si, že existujú dva hlavné typy týchto objektov, tak ako sú aj dva hlavné druhy tých, ktorých tieto dopravné prostriedky prenášajú. Sú to svetlí – „dobrí“, a potom temní – „zlí“.

Svetlí mimozemšťania sú tí, ktorí už poznajú jednotné zákony vesmíru – Božie zákony. Keďže poznajú, že hlavným dôvodom života ľudí v hmote je vývoj ich podstaty – ducha, tak aj ich snaženie smeruje nie len k hmotnému, ale aj k poznávaniu Boha a teda k duchovnému. Ich UFÁ sú preto menej hmotné -  sú žiarivé ako hviezdy. Z viacerých pozorovaní z rôznych kútov sveta vyplýva, že často majú tvar „zvona“, alebo odborne sa to nazýva „diamantový tvar“.

Tie UFÁ ktoré patria temným sú poväčšine tmavé – hutné, podobne ako aj ich snaženie a vzdelanie smeruje len k hmote, a je nie v rovnováhe s duchovným vzdelaním.

 

 

Z Posolstva Grálu:

 

Najsvätejšou povinnosťou človeka je, aby v poznaní Boha, ako aj vo svojom duchovnom vývoji kráčal dopredu. Každé podviazanie a pripútanie na jestvujúce je zastavenie majúce za následok krok späť. Rozumové vedecké bádanie a objavovanie kráča neprestajne dopredu; ak pri tom to duchovne vedecké nebude držať rovnaký krok, musí byť časom otrasené a zakolíše, pretože chýba vyrovnanie k harmónii obidvoch týchto rozličných druhov, majúcich ísť ruka v ruke. Ukončením bude potom nevyhnutné zrútenie, pretože tomu rozumovo vedeckému chýba nutná živá duchovná opora; lebo mystika túto rozumovej vede nemôže dať. (Odpoveď č. 80.)

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________
27. november 2016

CHÁPANIE SLOVA

 

Dlhodobé skúsenosti, ba rôzne teórie a vysvetlenia budúceho diania, ktoré nás údajne očakáva, nás inšpirovali, ba vlastne si vynútili, isté vysvetlenie, nakoľko mnoho čitateľov, nárokujúcich si na titul: „znalec Slova“, svojimi vysvetleniami zavádzajú čitateľov, ba ani netušia, že pripravujú pôdu temnu. Nie teda iba služobníci cirkví, zvádzajú svoje ovečky na temné cesty, ale aj tí, ktorí by ich už mali zachraňovať! 
Teraz žijeme dobu, kedy začína úradovať pochybnosť v rôznych formách a preto možno pomôže tento príspevok! 

My sme už upozorňovali, že temno má pripravené dokonalé návnady, pre všetky skupiny ľudských duchov, rozdelených podľa zrelosti. Teda aj tí, ktorí majú v rukách Slovo, a to buď Bibliu, Posolstvo Grálu, alebo Večné zákony, nie sú ešte úplne zbavení nebezpečenstva, skočiť na takto pripravenú návnadu. 
Mnoho čitateľov Posolstva Grálu odmietlo nedávno to isté Slovo v novom šate pod názvom Večné zákony, rovnako, ako tí, ktorí mali predtým v rukách Bibliu a odmietli prijať Posolstvo Grálu! 
A táto nemoc ľudského ducha sa prejavuje sústavne a ľudia zostávajú stále v zajatí tradičných a prežitých názorov, pričom odmietajú tie nutné nové! 
Dnes je veľa čitateľov PG, ktorí odmietajú Večné zákony, hrdo sa hlásia k titulu „znalec Slova“, ba sa to aj snažia podporiť dôkazmi, lebo údajne vlastnia úplné Slovo, ba dokonca viac prednášok, ako tí druhí, ale žiaľ, ich skutky hovoria skôr o tom, že Slovu vôbec nerozumejú. Teda presne tak, ako je to v samotnom Slove napísané: „A keby ste moje Posolstvo vedeli aj celé recitovať naspamäť, nič vám to nebude platné, až podľa neho nebudete konať!“ No a ich skutky hovoria výrečne! 
Potom produkujú teórie o udalostiach, ktoré na nás údajne čakajú, ktoré ale nemajú nič spoločné s Pravdou, ale ani so Slovom, na ktoré sa odvolávajú. Niektorí tak činia neúmyselne, iní iba z ctižiadostivosti, ale iní vedome, lenže všetci svorne, ako služobníci temna. Skočili na pripravenú návnadu temna!

Medzi takéto pomýlené predpovede patrí aj nasledovná: „že Imanuel príde k súdu v oblakoch - a teda oni tvrdia, že to znamená, že príde duchovne a ľudia ho uvidia duchovným zrakom.“
Tvrdí sa, že: samozrejme sa nejedná o príchod v hmotnom tele.“
Keby to bolo také jednoduché, nebolo potrebné žiadne vtelenie zo Svetla a to Syna Božieho, Syna Človeka a ani Prakráľovnej! 
Vyvrátiť tieto slová by nám umožnilo veľa citátov z PG, ale to je zbytočné rovnako, ako presviedčať veriacich, že slúžia nepravému vládcovi. Preto zo Slova použijeme iný – príbuzný argument, ale ten najpresvedčivejší, lenže iba pre logicky mysliaceho človeka, ktorý má ešte živého ducha a teda mu vládne hlavne cit. Tento argument pomôže aj tým pravým čitateľom, priblížiť sa skutočne k Pravde! Ako najdôležitejší citát, teda najpresvedčivejší argument, použijeme tento: 
„Ľudia nevedeli, alebo neverili že Ja som živý zákon sám a živé Slovo, Božie Slovo, ktoré neprorokuje, ale je tvorivé, pratvorivé: Čin!
Keby ma aj celý svet trvale zasypával posmechom a výsmechom a keby sa všetci v pochybách boli odo mňa odvrátili, bol by som predsa hovoril bez vynechania jediného slova, tak ako som to urobil; pretože v týchto slovách bolo sväté splnenie!
Ak pôsobím vo všemohúcej vôli Božej, ktorou som Ja sám, čím je mi potom posmech ľudstva! Prečo by som mal dbať na pochybovačné pozemské malichernosti, zhovievavé usmievanie alebo tiež nenávisť pozemských ľudí!
Poznám len príkaz svojho Otca a nič iné! A toto bude mnou splnené, či už to niekto uzná alebo neuzná!
Často som hovoril: Moje Slovo je čin! A predsa si nikto nikdy neurobil o tom správnu predstavu. Čo Bolo vinou samotných ľudí. Ak som hovoril o súde, mali za to, že ide len o proroctvo a čakali na skoré splnenie, ak počúvali moje Slová s dôverou. Tí ostatní čakali však len na to, aby ma mohli napadnúť, ak sa nič nesplní v dobe, ktorú si oni pritom mysleli.
Ani jeden z ľudí nevedel, že vyrieknutím môjho Slova nastalo ihneď dianie, ktoré sa vo svetovom súkolí dalo do pohybu! Nebolo to predsa iba ľudské slovo, ale Slovo Božie, ktoré pôsobí tvorivo v tej chvíli, keď bolo vyrieknuté a ktoré vo svojej činnosti nikdy neprestane, kým sa úplne nenaplní!“

Slovo potrebovalo zákonom podmienenú dobu, aby prebehlo všetkými svetmi, prv, ako sa v uzavretí kruhu vráti späť ku svojmu východisku, k zemi a prinesie so sebou konečné naplnenie.
Konečný dôsledok bude teraz celé ľudstvo trvale postihovať, pokiaľ sa i posledné z mojich slov celkom naplní!“

V priebehu rokov som musel v určitých dobách hovoriť o veľkom dianí, ktoré malo prísť, aby sa splnilo. Nemalo to byť výstrahou ľuďom, ako si to oni mysleli, ale bol to čin, splnenie, ktoré som tým prinášal!

Preto som musel už pred rokmi hovoriť postupujúc s  vývojom a svojím Slovom, pevne zakotviť vždy nové diania v tejto hrubohmotnosti. V mojej reči máte iba rozoznávať, čo som hovoril tvorivo, a čo iba ako poučenie; tieto dva druhy reči mnou používané sa dajú ľahko spoznať a rozoznať, ak sa o to budete snažiť.
Tak sa moje Slovo stalo činom a prinieslo súd vo všetkých svetoch a teraz ho prinesie i na túto zem vám!

Ktorý čitateľ pri týchto slovách nepocíti potrebu poznať presne tento scenár udalostí, ktoré nás čakajú, a bol nám poskytnutý v živom Slove, ten už nemá cit, teda živého ducha!
Ten ani nepotrebuje potom poznať presné poradie prednášok, tak, ako boli vyslovené v tomto živom Slove! 
Ten ale nikdy nebude poznať ani tento scenár, ktorý na nás čaká na prežívanie! 
Lenže ten ani nikdy nepochopí toto živé SLOVO Posolstva Grálu! 
A tento si nikdy ani nemôže nárokovať na to, že je schopný poučovať druhých!

Temno vždy nájde spôsob, ako Slovo pokriviť a takto znehodnotiť. Stalo sa to aj s PG a bolo potrebné veľa námahy, získať v dnešnej dobe Slovo celé, ale ešte ani to nebolo zárukou Pravdy, lebo bolo potrebné Slovo aj správne usporiadať, aby ten vyslovený scenár v tomto živom Slove, sa priblížil skutočnosti. Nestačí mať všetky prednášky, ale časovo poprehadzované, lebo týmto činom, sa scenár znehodnotil, a čitateľ nemôže získať pravý obraz, teda ten, ktorý je postupne v jednotlivých prednáškach formovaný, podľa predošlého citátu. Dá sa to prirovnať k životopisu, v ktorom by boli síce všetky prežité udalosti, ale ich poradie by bolo zmenené tak, že prežitia z práce a dôchodku by boli na začiatku a zo škôlky a školy na konci. A práve tí, ktorí vlastnia Slovo v takejto neusporiadanej forme, aj keď úplné, snažia sa poučovať ostatných, teda aj tých, ktorí Slovo majú úplné a aj usporiadané správne! Čo sa dá k tomu ešte dodať? Nastolené otázky nech si zodpovie každý čitateľ sám, aj keď mu možno trochu pomôžeme:

ZHRNUTIE

Ku získaniu správneho scenára, ktorý na ľudstvo čaká, je nevyhnutné splniť tri zásadné podmienky:

 1.     Poznať SLOVO PG v úplnej forme, a s usporiadaním prednášok v správnej časovej postupnosti! (**)  
 2.     Na takomto základe, poznať najnovšiu formu tohto Slova pod názvom: Večné zákony! (**)
 3.    Tieto dve podmienky umožnia potom prijať aj tú zásadnú tretiu podmienku: Prijatie Vesmírneho spojenia, ako dôležitej súčasti toho istého SLOVA. (**)

Tieto tri formy jedného Slova, dokonale zapadajú aj do všetkých starých zasľúbení, ktoré boli ľudstvu dostupné v minulosti a uväznené v rôznych náboženstvách! (*) - Dôkazy boli podané v minulom príspevku! (S názvom "Roztriedenie" z 19. novembra 2016, príspevok je umiestnený v priečinku ZÁCHRANA)
Ten, ktorý splní tieto tri podmienky, je ochotný potom zaradiť do skupiny ľudských duchov, vyvíjajúcich sa v hmotnosti, aj tých zrelších, žijúcich na rôznych iných planétach a rovnako aj tých menej zrelých. A keď to má tento ešte aj prežité a ako vlastnú skúsenosť, tak kto mu ju môže potom, z tých neskúsených vyvrátiť?! Tak, ako sú rozdelení duchovia podľa zrelosti na planéte Zem, tak je tomu v celom hmotnom vesmíre, až na to, že mimo Zeme už niet inej planéty, totožnej so Zemou v tom, že na nej žijú pomiešaní, tak rôznorodí ľudskí duchovia. A to je tá zásadná podmienka, ktorá sa musí zmeniť aj na Zemi a to je aj ten dôležitý bod toho scenára, ktorý na nás čaká! 
Pre tých niektorých, ktorí teraz možno zostali prekvapení, pomôžeme podporiť toto tvrdenie citátom z POSOLSTVA, prvej časti: Vo Svetle Pravdy a z prednášky č. 64: „Čo oddeľuje dnes tak mnoho ľudí od Svetla“:
„Preto sa blíži čas, keď táto zem bude musieť byť na nejakú dobu ponechaná vláde temna bez priamej pomoci zo Svetla, pretože si to ľudstvo vynútilo svojím chcením. Následky chcenia väčšiny ľudí museli privodiť tento koniec. – Je to doba, ktorú smel kedysi vidieť Ján, kedy Boh zahaľuje svoju tvár. – (*) Staré zasľúbenia.
Všade vôkol je noc. Avšak v najväčšej núdzi, keď všetkému i tomu lepšiemu, hrozí utonutie, začínajú tiež súčasne svitať ranné zore! Ale ranné zore prinesú vopred bolesti veľkej očisty. Táto očista je nevyhnutná prv, ako bude môcť začať záchrana všetkých vážne hľadajúcich; avšak nikomu z tých, ktorí usilujú o nízke, nebude môcť byť podaná pomocná ruka! (**) Budú sa musieť zrútiť až do tých hrôzyplných hlbín, kde jedine ešte môžu dúfať v prebudenie, a to v utrpeniach, v ktorých sa musia zoškliviť sami sebe.
Tí, ktorí doteraz mohli s posmechom a zdanlivo beztrestne klásť prekážky všetkým nahor usilujúcim, zmĺknu a zamyslia sa, až nakoniec ešte žobrajúc a nariekajúc úpenlivo budú prosiť o pravdu.
Nebude to potom pre nich také ľahké, budú nezadržateľne prevedení medzi mlynskými kameňmi železných zákonov Božskej spravodlivosti, až kým v prežití nedôjdu k poznaniu svojich omylov.– “

„Beda však tomu, kto Pravdu falšuje, alebo mení preto, aby sa k nemu zbiehali ľudia, lebo im je to v pohodlnejšej forme aj príjemnejšie. Taký človek neuvaľuje na seba len vinu falšovania a zavádzania, ale nesie tiež celú zodpovednosť za tých, ktorých sa mu podarilo privábiť tým, že učinil Pravdu pohodlnejšou alebo prijateľnejšou. Jemu nebude pomoci, až príde hodina odplaty. Zrúti sa do hlbín, ktoré ho už nikdy nevydajú, a to právom! Aj to smel vidieť Ján a vo svojom Zjavení pred tým varoval.
A keď začne raz veľká očista, tentoraz nezostane človeku čas, aby sa vzpieral, alebo dokonca staval na odpor voči tomuto dianiu. Božie zákony, o ktorých si človek tak rád robí nesprávny obraz, prejavia sa potom neúprosne.
Práve v čase najväčších hrôz, aké kedy zem zažila, ľudstvo konečne spozná, že Božia láska je veľmi ďaleko od zmäkčilosti a slabosti, ktoré sa jej opovážlivo pripisujú.
Viac ako polovica všetkých ľudí v prítomnosti nepatrí vôbec na túto zem! (**)
Už za niekoľko tisícročí toto ľudstvo pokleslo natoľko a žije tak silne v temnote, že svojím nečistým chcením vybudovalo mnoho mostov k temným sféram, ležiacim veľmi hlboko pod úrovňou tejto Zeme. Žijú tam hlboko kleslí, ktorých jemnohmotná tiaž doteraz nikdy nepripúšťala možnosť dostať sa na túto zemskú pláň.
V tom spočívala ochrana pre všetkých žijúcich na zemi práve tak, ako aj pre týchto temných samotných. Sú oddelení prirodzeným zákonom jemnohmotnej tiaže. Tam dolu môžu sa vyzúriť vo svojich náruživostiach, vo všetkých nízkostiach, bez toho, že by tým spôsobili škodu. Ba naopak. Ich nespútané vyžívanie zasahuje len takých, ktorí sú rovnakého druhu práve tak, ako vyžívanie sa týchto druhých zase zasahuje ich. Trpia tak obojstranne, čo vedie k dozrievaniu, nie však k ďalšej vine. Pretože utrpením môže sa časom v nich prebudiť odpor voči nim samotným a s odporom i prianie uniknúť z tejto ríše. Toto prianie vedie neskoršie k mučivému zúfalstvu, ktoré môže nakoniec vyústiť do najvrúcnejších modlitieb, a tým aj vo vážne chcenie k polepšeniu.
Tak sa to malo stať. Avšak nesprávnym chcením ľudí stalo sa inak! 
Ľudia svojím temným chcením vytvorili most do oblasti temna. Podali tak tam žijúcim ruku a umožnili im pomocou príťažlivej sily rovnakého druhu dostať sa hore na zem. Tu našli títo temní prirodzene aj príležitosť k novej inkarnácii, ktorá pre nich podľa normálneho svetového diania nebola ešte predurčená. 
Lebo na zemi, kde prostredníctvom hrubohmotnosti môžu žiť spoločne so svetlejšími a lepšími, spôsobujú len škodu a uvaľujú na seba novú vinu: To nemôžu vo svojich nížinách; lebo ich seberovným prináša nízkosť len úžitok, pretože v tom konečne predsa spoznajú napokon samých seba a naučia sa mať k tomu odpor, čo prispeje k polepšeniu.

„Možno teda v tom vidieť len lásku, keď záverečné pôsobenie zákonov celkom spravodlivo zmetie konečne z pozemskej úrovne tých, ktorí sem nepatria, aby sa zrútili do tej ríše temna, kam podľa svojho druhu prináležia. Tak už nebudú môcť viac prekážať svetlejším dušiam vo vzostupe a uvaľovať na seba novú vinu; snáď ešte predsa dozrú v zošklivení si svojho vlastného prežívania. – –“

Presne túto dobu teraz prežívame, že temno je na svojom vrchole a my sme ponechaní bez pomoci zo Svetla tak, ako začína tento citát! A to, čo bude nasledovať, máme v krátkosti načrtnuté v ďalšom texte citátu a je to ten scenár, ktorý nás očakáva. Rovnako je vykreslený vo Večných zákonoch a aj vo Vesmírnom spojení, ba vlastne vo všetkých náboženstvách. Či sa nájde niekto, kto sa nazdáva, že tá temná elita - háveď, ktorá teraz vládne na Zemi, sa vzdá svojej moci iba duchovným poučením a bez priameho hrubohmotného zásahu? Tisícročia potvrdzujú opak!

Je nás už veľké percento z ľudskej populácie, ktorí máme skúsenosť s mimozemskou civilizáciou! Ale väčšina z týchto si kladie nasledovnú otázku: „Aký majú zámer – dôvod ich prítomnosti títo mimozemšťania?“ Odpoveď sme práve poskytli! Je to príprava na POSLEDNÝ SÚD! 
Ten, kto sa hrdí, že je pri Pravde, čo mnohí čitatelia PG tvrdia, nech sa pokúsia zodpovedať túto otázku všetkým tým, ktorí majú uvedenú skúsenosť! V PG je predsa uvedené: „Pravda vylučuje každú nezodpovedanú otázku!“

Pre niektorých by bolo možno vhodné doplniť, aj keď sme už na stránke na tento problém tiež upozorňovali, že ani všetko to, čo prichádza z oblakov, nie je to pravé a teda zo Svetla! 
Pravý záchranca bude obdarený nenapodobiteľnými znameniami: Bude z neho vyžarovať zlatý kríž Pravdy a holubica, ako znamenie Ducha Svätého! 
Väčšina čitateľov PG zastáva prežitý a skostnatený názor, ako keby stále nechápali stavbu stvorenia a bytostí v ňom žijúcich, vládne im stále rovnaký geocentrizmus, ako všetkým cirkvám, a odmietajú prijať to nové. Títo nevedia, že sú tu aj takí čitatelia, ktorí boli k PG privedení práve tými mimozemskými aktivitami a našimi bratmi, žijúcimi mimo Zeme. Nech sa teda nepokúšajú takýchto urobiť sebe podobnými!

(**) – Citáty z Vesmírneho spojenia:

  • Podľa  Biblie  prídem  v  oblakoch  s  nebeským  vojskom.
  • Môj  plán  je  dokonalý,  všetko  bolo  pre  túto  akciu  starostlivo  pripravené.  Každý  bude  umiestnený  na  takom  mieste,  aby  to  zodpovedalo  jeho  duchovnej  výške.  V  dome  môjho  Otca  je  veľa  príbytkov.  Mám  miesto  pre  každého,  treba  však  urobiť  určité  odstupňovanie  jedincov.
  • Sľubujem  vám,  že  každá  kozmická  loď  bude  na  desatinu  milimetra  presne  tam,  kde  má  byť,  než  začneme  svoju  záchrannú  akciu.
  • Musíte  poznať,  pochopiť  a  realizovať  v  bežnom  živote  vesmírne  zákony,  aby  ste  boli  schopní  duchovnej  premeny,  ktorá  má  teraz  na  Zemi  nastať  u  tých, ktorí  sa  o  to  usilujú(***)
    (***) Porovnajte tento citát s tým z PG, ktorý máme v úvodníku NOVINIEK!

Pre tých, ktorí sa o to poctivo usilujú, pomôžu možno nasledovné slová: Nasledujúce citáty boli vylúčené zo Slova Pravdy, prvý z PG, z prednášky Otčenáš a druhý z Vesmírneho spojenia. Prečo? No preto, lebo obidva nám radia, aké dôležité je poznať vesmírne - Božie zákony! Bolo nám zamlčané, že ich máme hľadať a kde ich môžeme objaviť! Už tento jednotný čin temna potvrdzuje jednotnosť týchto dvoch posolstiev!

(***) Už trikrát mu bola daná príležitosť, aby správne spoznal Božiu vôľu! Raz Mojžišom, ktorý bol k tomu osvietený. Druhýkrát samotným Ježišom, Synom Božím, ktorý predsa v sebe niesol Pravdu, a teraz po tretíkrát a tým naposledy v Posolstve Grálu, ktoré je opäť čerpané priamo z Pravdy.–  (Citát vylúčený z PG.)

Bod č. 62 z Vesmírneho spojenia hovorí toto: „Prvou knihou bol Starý zákon, druhou Nový zákon a tretia kniha sa pre Vás píše. – (Citát vylúčený z Vesmírneho spojenia.)

 

_______________________________________________________________________________________________________________________
19. november 2016

ROZTRIEDENIE

 

Na našej stránke sme už mnohokrát upozorňovali na to, čo na ľudstvo čaká! Samozrejme, že vždy s rovnakým výsledkom - dalo by sa povedať, že so žiadnym výsledkom, lebo iba ľahostajnosť bola odpoveďou. Prípadne niekde možno aj posmech. 
Lenže tento stav dlho nepotrvá a rýchlo pominie, nakoľko udalosti nám začínajú dávať za pravdu. Pritom všetky náboženstvá tvrdia to isté a každý, kto si dal tú námahu, mohol toto dianie, ktoré nás očakáva v týchto starých zasľúbeniach objaviť. Tentoraz vysvetlíme podstatu očakávaného diania, citátom z knihy: Proroctvá vo Svetle Pravdy, ale citát z nej pochádza z indických Véd, a dokonale vystihuje podstatu: 

„Pod vplyvom iluzórnej energie sa živá bytosť žiaľ stáva nepravým užívateľom podľa diktátu kvalít prírody. Oklamaná živá bytosť, ktorá si pyšne myslí, že sa stala Bohom, tak mnohými spôsobmi zvyšuje svoju hmotnú silu a stáva sa príťažou pre Zem; do tej miery, že pre duševne zdravého človeka prestáva byť možné na Zemi žiť. Táto situácia sa nazýva dharmaya glánih alebo stav, kedy ľudská bytosť zneužíva svoju energiu. Keď toto zneužívanie ľudskej energie začne prevládať, rozumnejšie živé bytosti začnú byť znepokojené neznesiteľnou situáciou vytvorenou skazenými vládcami, ktorí sú pre Zem len príťažou. Vtedy sa Pán zjavuje Svojou vnútornou silou, aby zachránil rozumnejšiu časť ľudstva a aby znížil záťaž, ktorú pozemskí vládcovia v rôznych častiach sveta vytvárajú. On sám sa k žiadnemu z nechcených vládcov neprikláňa, ale svojou skrytou silou, medzi nimi vytvára nepriateľstvo, rovnako ako vietor založí lesný požiar tým, že spôsobuje trenie bambusu. Lesný požiar vzniká silou vetra automaticky a podobne nepriateľstvo medzi rôznymi skupinami politikov neviditeľným riadením Pána. Nechcení vládcovia, pyšní na svoju falošnú moc a vojenskú silu, tak medzi sebou začínajú bojovať z ideologických dôvodov, a tým sa sami o všetku moc pripravia. Vo svetových dejinách je zreteľne vidieť túto vôľu Pána, a bude to pokračovať do tej doby, dokiaľ sa živé bytosti nepripútajú ku službe Pánovi.“

„Zem, či ktorákoľvek planéta vo vesmíre je teda absolútnym majetkom Pána. Všetky živé bytosti sú Jeho potrebnými časťami, Jeho synmi a každá z nich má preto právo žiť z milosti Pána a plniť svoju predpísanú povinnosť.“

„Niekedy však vplyvom najnižšej kvality hmotnej prírody, kvality nevedomosti /tamo-guny/, prichádzajú k moci králi a vládcovia, ktorí nemajú zodpovednosť ani poznanie, a títo blázniví vládcovia žijú ako zvieratá pre svoj osobný záujem. Výsledkom je, že ovzdušie sa naplní anarchiou a neresťou. V spoločnosti začína vládnuť protekcia, úplatky, podvádzanie a nátlak, a to sa prejavuje núdzou, epidémiami, vojnami a ďalšími rušivými javmi. Oddaní Pána, alebo veriaci sú všemožne prenasledovaní. To všetko sú príznaky toho, že sa blíži doba, kedy Pán vo svojej inkarnácii obnoví zásady náboženstva a zničí nehodných vládcov. To rovnako potvrdzuje aj Bhagavad-gíta.“

Upozornenie na tento dôležitý medzník ľudstva nachádzame teda vo všetkých náboženstvách, aj keď dnes už v mnohých ukryté, alebo pokrivené, prípadne ignorované duchovnou vládnucou elitou. My sme na stránke uverejnili aj citáty z Koránu, kde je nazývaný ten pravý Vodca „Milosrdný“ a sám autor Koránu o ňom napísal: 
„Aký bude výzor Majstra?
Mohamed tvrdil, že Božské Svetlo bude vyžarovať z Majstra a jeho šat bude „šíriť Svetlo medzi ľudí.“

Ale čo s vlastnosťami jeho fyzického tela? Ako to bude s fyzickými znakmi Pána, ktoré Mohamed videl vo svojej vízii?
Podľa Mohamedovej vízie bude Majster neveľmi vysoký, bude mať husté vlasy, hrubé a tmavé, ktoré budú siahať až po plecia (koruna z vlasov, o ktorej hovorí aj sv. Ján a indiánsky náčelník - vizionár Čierny Los). Jeho široké čelo bude čisté a vyduté. Obočie bude mať spojené a jeho oči budú tmavé. Jeho nos bude jednoduchý s neveľkou priehlbinkou pri násade, bude mať medzeru medzi dvoma prednými zubami a na líci výrazné znamenie, "jasné ako hviezda". Nebude mať bradu. Farba jeho tváre bude rôzna - občas tmavá, občas ako zlatohnedá minca a občas, taká jasná, že nebude možné rozpoznať jej skutočnú farbu. A nakoniec Mohamed opisuje, že tento "Duch Svätý" bude mať šat až po päty a ten bude mať farbu ohňa, čiže bude červeno - pomarančový, ako to predpovedali aj iní vizionári.“

Z textu vyplýva, že aj Indiáni vedia o tejto udalosti a aj osobe a potvrdzuje to aj ich duchovná kniha POPOL VUH. Tento Duch Svätý, je zasľúbený rovnako v Biblii a Ježiš Ho nazval: Radca - Duch Pravdy - Syn Človeka.

Budhisti ho nazvali TATHAGÁTA - Svätý kráľ, a vo všetkých zasľúbeniach nám je vysvetlené, čo bude Jeho úlohou a čo čaká na nás. Je to ten bibliou zvestovaný POSLEDNÝ SÚD!

Všetky cirkvi však túto najdôležitejšiu udalosť ignorujú, alebo vysvetľujú falošne, ba dokonca stoja na strane opozície tohto zvestovaného - Bohom poslaného! Smelo dnes možno povedať, že je to pravda, lebo o tejto dôležitej osobe mlčia, zatajili ju, aj keď boli vyzvaní o ňom informovať, ba pripraviť mu pôdu a slúžiť. Lenže oni chcú vládnuť a tak prestúpili do opozície a slúžia „kniežaťu sveta“ - ako ho nazval Ježiš, ale Duch Svätý ho už pomenoval pravým menom: Lucifer!
Dnes už všetci veriaci sú teda tiež v opozícii, voči tomuto zasľúbenému a teda vlastne Bohu, pritom si ale pyšne namýšľajú, že tiahnu v tom správnom šíku. Lenže tých šíkov je už toľko, teda koľko jednotlivých cirkví, ktoré broja oproti sebe a pritom Boh je iba jeden! Preto tí, ktorí sú ešte nie zavesení na udici žiadnej cirkvi, majú väčšiu šancu poznať Pravdu a s ňou aj pravého PÁNA, lebo nie sú obmedzení silónom tej udice, ale sú voľní, ako tie iné ryby v rieke alebo jazere. Z tých už lapených na návnadu cirkví - Lucifera, je iba veľmi málo takých, ktorí ešte dokážu získať späť svoju slobodu a priblížiť sa k PRAVDE. Je ich asi iba toľko, koľkým rybám sa ešte podarí uvoľniť sa z udice. 

Lenže aj vodcovia cirkví vedia, čo na nás čaká a teda sa snažia zjednotiť oproti tomu pravému a tak čím viacej ľudských duchov pripraviť ešte o večný život, ktorý už oni dávno stratili!
Táto veta možno niektorých pobúri, ale dôkazy znovu prichádzajú od samotných vládcov, ktorí vedú ľudstvo do záhuby. Vymenujeme iba zopár posledných, známych z médií.

- 20. septembra sa konalo medzináboženské stretnutie s názvom „Smäd po mieri“ v Assisi. Pápež sa stretol s ďalšími vrchnými predstaviteľmi rôznych svetových cirkví a náboženstiev. (*1)

- 24. septembra 2016 sa pápež stretol s príbuznými obetí teroristického útoku, ktorý sa stal 14. júla v Nice. Ako sa v článkoch o tom zdôrazňovalo, medzi pozvanými boli kresťania, moslimovia a židia. Podľa pápežových slov by „silné vzťahy medzi jednotlivými náboženstvami dokázali „zmierniť bolesť po týchto dramatických udalostiach““. (*2)

- 26. septembra 2016 prijal pápež členov Svetového židovského kongresu na súkromnej audiencii. Hlavnými témami bol pokoj vo svete, dialóg medzi kresťanstvom a židovstvom, ktorý podľa pápeža znamená: kráčať spolu, priblížiť sa jeden k druhému, lepšie sa spoznať, rozprávať sa, spriateliť sa a ísť vpred.“ Ďalšou podstatnou témou bol vzťah s Islamom.(*3)

- 1. októbra 2016 pápež blahoželal židom k ich blížiacim sa sviatkom a opäť zameriava pozornosť na dobré vzťahy medzi nimi. (*4)

- 2. októbra 2016 sa konalo v Azerbajdžane medzináboženské stretnutie, na ktorom sa zúčastnil pápež spolu s vedúcimi zástupcami ostatných náboženstiev. (*5) Z pápežovho prejavu v mešite:
„Katolícka cirkev v línii Druhého vatikánskeho koncilu presvedčivo «povzbudzuje svojich synov a dcéry, aby s múdrosťou a láskou vydávali svedectvo o viere a kresťanskom živote, nadväzovali dialóg a spoluprácu s vyznávačmi iných náboženstiev a uznávali, chránili i zveľaďovali duchovné, mravné a kultúrno-spoločenské hodnoty, ktoré sa u nich nachádzajú“

„Teraz sa od nás žiada dať odpoveď, ktorú už nemožno odkladať, vybudovať spoločne budúcnosť pokoja: nie je čas na násilné a náhlivé riešenia, ale je najvyšší čas začať trpezlivé procesy zmierenia.“

- 5. októbra 2016 bola v Ríme podpísaná spoločná deklarácia o práci na jednote vrchnými predstaviteľmi katolíckej a anglikánskej cirkvi.(*6)

- 30. októbra 2016 bola na TV Noe odvysielaná reportáž o stretnutí katolíckych ordinárov Svätej zeme, ktoré sa konalo 11. a 12. októbra 2016 v Haife, v Jeruzaleme. Odznelo tam:
„Zaoberáme sa rôznymi témami na základe novo publikovaných vatikánskych dokumentov.  ... Ide (v tých dokumentoch) tiež o vzťah katolíckej cirkvi k našim pravoslávnym bratom, k protestantom a tiež k príslušníkom iných náboženstiev – zvlášť k moslimom a židom.“

- 31. 10. – 1. 11. 2016 bol pápež vo Švédsku, pri príležitosti slávnostného pripomenutia 500. výročia začiatku luteránskej reformácie. Vrchní predstavitelia katolíkov a luteránov sa spoločne modlili a pápež vyzýval na jednotu katolíckych i protestantských kresťanov. Pápež a predseda luteránskeho zväzu spoločne podpísali vyhlásenie, zamerané na jednotu katolíkov a luteránov. (*7) Úryvok:
„Zatiaľ čo sme hlboko vďační za duchovné a teologické dary nadobudnuté skrze reformáciu, rovnako vyznávame a pred Kristom oplakávame to, že luteráni a katolíci zasadili ranu viditeľnej jednote Cirkvi. Teologické rozdielnosti boli sprevádzané predsudkom a konfliktami a náboženstvo bolo využívané pre politické ciele. Naša spoločná viera v Ježiša Krista a náš krst od nás žiadajú každodenné obrátenie, ktorým odvrhneme nesúlady a konflikty minulosti, ktoré bránia službe zmierenia.“
„Mnoho členov našich spoločenstiev si túžobne želá prijímať Eucharistiu pri jednom stole, ako konkrétny prejav plnej jednoty. Zažívame bolesť tých, ktorí zdieľajú svoje celé životy, ale nemôžu mať spoločnú účasť na Božej vykupiteľskej prítomnosti pri eucharistickom stole. Uznávame našu spoločnú pastoračnú zodpovednosť odpovedať na duchovný smäd a hlad nášho ľudu po jednote v Kristovi. Vrúcne túžime po tom, aby táto rana na Kristovom Tele bola uzdravená. To je cieľ našich ekumenických snažení, v ktorých si želáme pokročiť, a to aj cez obnovenie nášho záväzku k teologickému dialógu.“

Z rozhovoru s pápežom pre švédsky časopis (*8):
...Čo by sa mohla Katolícka cirkev naučiť od luteránskej tradície?
„Prichádzajú mi na myseľ dve slová: «reforma» a «Písmo». ...

A teraz si pripomeňme už citovanú, nosnú myšlienku Lutherovej reformy, ktorá znie:
„Človek nepotrebuje medzi sebou a Bohom žiadneho prostredníka!“

Takúto reformu určite na mysli pápež nemal! Reforma v cirkvi, už nie je nikde žiadnou reformou, len navonok sa meniacou formou - tej istej túžby po moci! 
Písmo je naďalej krivené a zavádzajúco vysvetľované a čisté - novo prinesené Slovo Pravdy, je odmietané a znevažované!
Zacitujme si z Písma, z Biblie, a položme si otázku, ako vysvetľujú túto časť katolíci i luteráni! Prečo zostáva oboma stranami táto dôležitá časť Písma obchádzaná?

(Evanjelium Jánovo; kap. 14,)
(16) A ja budem prosiť Otca, a dá

vám iného Radcu, aby bol s vami
až na veky, Ducha pravdy, ktorého
svet nemôže prijať, pretože Ho
nevidí, ani nezná.

(26)Ale Radca, ten Duch Svätý, 
ktorého pošle Otec v mojom mene,
ten naučí vás všetkému a pripomenie
vám všetko, čo som vám hovoril.

(kap. 15; verš 26-27)
Keď však príde Radca,
ktorého ja pošlem od Otca,
Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca,
bude svedčiť o mne, a aj vy budete svedčiť,
pretože ste od počiatku so mnou.

(kap. 16; verš 7. – 15.)
Vám prospeje,
aby som odišiel; lebo ak neodídem,
Radca nepríde k vám; ale keď odídem,
pošlem Ho k vám. A keď príde,
poučí svet: o hriechu a o spravodlivosti
a o súde; o hriechu, že neveria vo mňa;
o spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac
ma neuvidíte; a o súde, že knieža
tohto sveta je už odsúdené. Ešte
mnoho vám mám povedať, ale teraz
neznesiete. Keď však príde On, Duch 
pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy
lebo nebude hovoriť sám od seba, ale
bude hovoriť, čo počuje; a bude vám
zvestovať aj budúce veci. On mňa 
oslávi, lebo z môjho vezme a bude 
zvestovať Vám. Všetko čo má Otec,
je moje, preto som vám povedal, že 
z môjho vezme a bude zvestovať vám.

 

V uvedených veršoch je jasne napísané, že Ježiš pošle Niekoho iného, Niekoho, Kto všetko objasní a Kto bude súdiť svet. Je tam popísaný Duch Pravdy, Duch svätý - Syn Človeka – Imanuel. A on skutočne prišiel, narodil sa na Zemi a v 20. storočí napísal očistené Slovo Božie, dielo Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Gráluktoré vydal pod menom Abd-ru-shin.
Žiadna cirkev ho však doposiaľ neuznala ako druhého Syna Stvoriteľa, napriek tomu, že má dôkazy o Jeho pravosti, a ten najväčší dôkaz je v Jeho diele samotnom, pretože vysvetľuje zákony vo stvorení – bez medzier, plne v súlade s prírodnými zákonmi, ktoré sú s nimi totožné. Podáva výklad stvorenia a dáva jasný návod na to, ako ŽIŤ a ako sa vyvíjať, aby sa ľudský duch raz mohol po svojom vývoji v hmotnom svete vrátiť do duchovnej ríše – do raja. Vo svojom diele hovorí o Súde a poúča svet, presne ako to zasľúbil Ježiš. Lutherova myšlienka, že človek nepotrebuje žiadneho prostredníka medzi sebou a Bohom –  je v súlade s Pravdou a preto je prítomná aj v Posolstve Grálu, ktoré sa obracia na jednotlivého človeka a vyžaduje jeho samostatnú prácu na sebe samom.

Cirkvi sa však snažia tieto verše vykladať tak, že Ježiš oznamuje sám seba. Preto sa pýtame:
1. Prečo je tam teda písané, že Otec dá iného Radcu (/iného Tešiteľa - v katolíckom preklade)  ak by to bol ten istý?

2. Prečo Ježiš raz hovorí v jednotnom čísle, v prvej osobe - (ja budem prosiť, atď.) a potom hovorí o Niekom v tretej osobe jednotného čísla?
(„ktorého ja pošlem od Otca...bude svedčiť o mne...keď však príde On, Duch pravdy......On mňa oslávi...)
3. Ako je myslené: A keď príde, poučí svet: o hriechu a o spravodlivosti a o súde...  (budúci čas). – Niektorí to vysvetľujú tak, že Ježiš oznamuje svoju smrť a následné zmŕtvychvstanie. Ale keď Ježiš vstal z mŕtvych a zjavil sa svojim učeníkom, tak azda hovoril o tomto všetkom??

Všetky terajšie cirkvi zjednocuje spoločný hriech - vina: Ani jedna z nich nepoznala a neprijala každej z nich,  zasľúbený príchod sudcu - pravého vládcu, ale všetky ho jednotne odmietli!
Urobiť tento krok je už teraz pre všetky neskoro, čo je zároveň potvrdením tejto viny!

Niektoré cirkvi už predsa začínajú očakávať  tzv. „druhý príchod Krista“, pretože v Biblii je zasľúbený „Príchod Syna Človeka v oblakoch“. Ale ani tu sa nejedná o Ježiša, veď v citovaných veršoch Ježiš jasne hovorí: „idem k Otcovi a viac ma neuvidíte“.

Popieraním týchto faktov z biblie a ich nelogickým prekrúcaním, cirkvi a ich veriaci napĺňajú nasledujúce:

(Evanjelium podľa Matúša; kapitola 13; verš 14-15):
„A naplní sa na nich proroctvo Izaiášovo:
Ušami budete počúvať,
ale nebudete rozumieť,
a očami budete pozerať,
ale nebudete vidieť.
Lebo otupelo srdce tomuto ľudu
a ťažko počúvajú ušami
a zažmúrili oči,
aby nevideli očami
a nepočuli ušami
a nechápali srdcom a neobrátili sa,
aby som ich neuzdravil.“

Z diela Večné zákony, od Natálie de Lemeny Makedonovej:
„... Očakávanie opätovného príchodu Krista. Zámenou, resp. zlúčením Ježišovej osoby so Synom človeka sa temnu podarilo v celej Biblii, nielen v evanjeliách, udržať tento omyl, ktorý mal a ešte len bude mať pre ľudstvo neblahé dôsledky. Tým, že sa pre cirkev stal Ježiš aj Synom človeka, stratila sa totožnosť pravého Syna človeka a cirkev bude donekonečna čakať na Ježiša ako na očakávaného hosťa, ktorý nikdy nepríde. V jeho mene sa dostavia tí, ktorí sa o tento omyl zaslúžili, a budú zvádzať ľudí Ježišovými výrokmi, zázrakmi a sľubmi, len aby si získali ich dôveru a moc. Podľa Lukášovho evanjelia, 21. kapitoly, 8. verša Ježiš v súvislosti so súdom varuje:
„Dajte si pozor, aby vás nezviedli, lebo mnohí prídu v mojom mene...“ Zvedení si neuvedomujú, že popieraním pravého Syna človeka sa sami vylučujú z existencie v jeho budúcom kráľovstve. Podpisujú si tým vazalský list pod vládu vyslanca temna, ktorý sa predstaví v mene Krista alebo ako jeho ctiteľ či vyslanec.
Napriek tomu, že o pravom Synovi človeka je v Biblii dlhý text v Jánovom evanjeliu, 14. kapitole, 17. – 26. verši, kde sa spomína ako Duch Pravdy, existujú mnohé duchovné smery, ktoré neuznávajú Božiu trojicu. Popierajú, že aj Svätý duch je osobou, ktorá prišla na Zem v osobe Ducha Pravdy, Sudcu, Radcu, Tešiteľa. Tým len dokazujú svoju obmedzenosť a zároveň skutočnosť, že sa skrýva v ich radoch temno. Popieraním Svätého ducha ako osoby a vykladaním uvedeného textu v Biblii, že je to iba obrazný pojem, sa má zaprieť skutočný predstaviteľ Syna človeka – Abd-ru-shin. Temno na tomto omyle naďalej zotrváva, aby aj pri ďalších, ešte len očakávaných udalostiach ľudia nespoznali a neprijali pravého Syna človeka.

Prečo vlastne temnu na tom tak záleží? Veď je to nad slnko jasné:
Vládca novej ríše – Syn človeka – Imanuel zničí všetko temné, aby mohol konečne na Zemi zavládnuť mier a spravodlivosť.

Prečo by sa malo temno vopred vzdávať? Do poslednej chvíle bude skrývať pravého Syna človeka, ktorý sa má stať jeho premožiteľom. Keďže Ježiš už nepríde, nemôže byť ani bezprostredným nepriateľom temna, preto práve jeho osobu tak vyzdvihuje a zdôrazňuje. Ak väčšina veriacich napokon prijme, že Ježiš nie je Synom človeka, temno sa okamžite dokáže preorientovať a bude svojich služobníkov vyhlasovať za Imanuelových vyslancov. Niektorí temní vodcovia už začali používať určité výrazy a pojmy z Posolstva, miešajú ich s Kristovými výrokmi a robia aj „zázraky“ a liečia.
Podobne ako znalci Starého zákona nespoznali očakávaného Mesiáša – Ježiša, hoci sa s ním aj s jeho učením osobne stretli, tak aj teraz znalci Biblie nespoznali Syna človeka – Ducha Pravdy, hoci sa prejavoval podobne ako predtým Ježiš. Kritizoval nedostatky cirkvi, ale nie preto, aby cirkev znevážil, ale aby jej predstaviteľov prebudil z duchovnej povrchnosti.

Keby si cirkev priznala svoje chyby a omyly, na ktoré ich sprvu Abd-ru-shin upozornil, dokázala by tým, že jej ide o skutočné poznanie Boha a jeho Pravdy, a nielen o pozemský vplyv. Mlčaním a odmietaním Syna človeka jej predstavitelia dokázali, že im je postavenie medzi ľuďmi dôležitejšie než Božia Pravda, teda, že sú iba služobníkmi ľudí, a nie Najvyššieho.“

„Temní majú najväčší strach pred Imanuelom, ktorý má vládnuť v tisícročnej ríši. Pred jej založením má dôjsť k „spútaniu“ Lucifera, k odstráneniu temna na tisíc rokov. Ešte prv však zahynie v očiste mnoho padlých anjelov, ktorí už nie sú schopní nápravy. Preto hlavným cieľom temných je poprieť existenciu a príchod Imanuela ako osoby a vyvolávať davový klam, že nie je druhým Stvoriteľovým synom, ani Svätým duchom, ani Duchom Pravdy, a teda ani ďalšou osobou z Božej trojice.“

3. 11. 2016 prijal pápež vo Vatikáne predstaviteľov rôznych náboženstiev, v rámci Jubilejného roku milosrdenstva. Medzi 200 účastníkmi boli kresťania, židia, moslimovia, budhisti, hinduisti a ďalší. (*9)
A práve Korán nazýva Sudcu – „MILOSRDNÝM“, ako sme už uviedli v úvode príspevku a podrobne rozpísali na stránke v príspevku „Desiate Božie prikázanie a migranti“. (*10)
A kresťania slávia rok MILOSRDENSTVA a v Biblii majú zasľúbený príchod tohto Sudcu, ktorý nám doniesol to dôležité Slovo pre Súd. A pritom ani moslimovia, ani kresťania zasľúbeného Sudcu – Milosrdného nespoznali! Tak by si mali teraz spoločne vstúpiť do svedomia!

Faktom ostáva, že mnohé správy zo sveta a správanie vodcov cirkví, to všetko dokazuje, že sa vodcovia cirkví a náboženstiev naozaj spájajú za „určitým CIEĽOM“. Doteraz sa osočovali, správali sa k inovercom povýšenecky a náhle sa dokážu spojiť a nevidieť rozdiely! A veriaci, ktorí sa „z presvedčenia“ pridali ku konkrétnemu náboženstvu, nemajú s tým odrazu problém, čo zas svedčí len o tom, aké to ich „presvedčenie“ je!
Podľa prežití a v zhode s doterajšími praktikami mocných, to bude skôr tak, ako vždy doposiaľ, že niektoré informácie ešte nie sú určené „ovečkám“, ale zatiaľ iba ich „pastierom“, ktorí až potom opatrne musia ovečky začať usmerňovať na cestičky už predtým pastiermi vyhliadnuté! 
Ale ten cieľ spájania - nie je mier, ako to tvrdia, pretože ten by bol možný len vtedy, keby všetky cirkvi viedli seba aj veriacich k pravému poznaniu večných – Božích zákonov a k žitiu podľa nich. Ale to by znamenalo aj u nich okamžité vzdanie sa všetkej moci, službu nie sebe, ale iba Bohu, priznanie všetkých omylov a pokleskov a odhalenie Pravdy o stvorení, o Synovi človeka - Imanuelovio Jeho príchode k Súdu, o Prakráľovnej, o Slove Pravdy – o Posolstve Grálu! Stačí to prvé uvedené ako dôkaz – svojej moci sa žiadna cirkev vzdávať nechystá, čiže ani to ďalšie z jej strany nenastane. 
Verejnosť sa nedozvie, čo všetko preberú vedúci cirkví za zatvorenými dverami, ale viditeľné  je aktívne stretávanie sa,  prudká zmena postojov, čiže musí byť za tým niečo veľmi súrne, keď sa takto začali cirkvi správať, keď u nich nastal takýto obrat.
Spomínané aktivity vedúcich predstaviteľov cirkví, jednoznačne smerujú k zjednoteniu veriacich pod jeden prápor, a to ten nepravý, pod ktorým budú všetci slúžiť tomu, ktorý sa vyhlási za nepravého mesiáša - Ježiša, keďže vedia, že Ježiš k Súdu nepríde.
Tí, ktorí ho očakávajú a vedú k Ježišovi, sú na nesprávnej strane a teraz sa usilujú spojiť sily, proti pravému poslovi od Boha - Synovi Človeka. To celosvetové náboženstvo, ktoré sa snažia nenápadne postupne založiť – bude len rafinovaným prevliekaním kabátov! 
Časom určite vyplávajú na povrch aj nové informácie, ba sme presvedčení, že cirkvi budú opatrne svoje ovečky aj viesť k tej ich zamýšľanej jednote. A to je práve to podstatné, ba aj vlastne nemožné, pokiaľ neuznajú Pravdu! K jednote takto nikdy nemôže dôjsť, lebo všetky cirkvi jednajú tak, ako je to už vysvetlené Ježišom v podobenstve o nehodnom hospodárovi na vinici Pána!  Že JEHO, ale aj svoje ovečky jednoducho okrádajú!

Svet sa má v zasľúbenej tisícročnej ríši mieru zjednotiť a všetky náboženstvá splynú v jedno, - ale nie dohodou mocných ľudí, ale po očiste, po Súde, keď prežijú len tí najčistejší a príjmu neskalenú Pravdu, priamo od Imanuela -  od Syna Človeka,
ktorý je Synom Stvoriteľa!

Ľudia sa teda opäť stavajú do úlohy Boha, ktorého chcú nahradiť a na ktorého zástupcu sa hrajú a tak lákajú svoje ovečky miesto k Bohu – k sebe a do záhuby!
Imanuel má prísť k Súdu podľa zasľúbení „v oblakoch“, a ako sme už o tom na stránke viac krát písali, bude to hrubohmotný príchod na Zem, teda z vesmíru, aj s Jeho svetlou armádou, ktorá pozostáva z vyšších bytostí inkarnovaných do hmotnosti, ako aj z „vesmírnych bratov“, teda mimozemšťanov zo svetlejších planét ako je tá naša.

Existencia mimozemskej civilizácie, je ešte stále témou, ktorá rozdeľuje spoločnosť a dá sa povedať, že napriek mnohým dôkazom, je všeobecne vnímaná, ako nezmysel, ako sci-fi. Existujú však stále ďalšie dôkazy a čo je podstatné, sú postupne sprístupňované verejnosti, takže možno očakávať, že v blízkej dobe už táto téma nebude znevažovaná, ale verejne sa mimozemský život, ako aj kontakt s mimozemskou civilizáciou potvrdí a uzná. (*11)
Ale z pohľadu všetkých tých, ktorí neočakávajú príchod toho pravého vládcu, nechcú poznať Božie zákony a to sú dnes všetci politici, všetky cirkvi a mnohí duchovní vodcovia, nebude tento zverejnený fakt dávaný do súvislosti s príchodom Syna človeka k súdu, ale bude to podávané ako "invázia"! A týmto názvom nás aj budú všetkých strašiť, ba už to aj robia.
Lenže z pohľadu tých, teraz trpiacich spravodlivých, ktorí očakávajú pravého vládcupoznajú Božie zákony a sú ochotní podľa nich žiť, sa nejedná o inváziu, ale o pomoc, ktorá znovu nastolí spravodlivosť a zriadenie, ktoré je potrebné pre správny vývoj každej bytosti, žijúcej vo stvorení Božom. Teda presne tak, ako je to v úvodnom texte z Véd vysvetlené a ten text je 5000 rokov starý!

V najnovšom zasľúbení príchodu pravého vládcu - vo Večných zákonoch od Natálie de Lemeny Makedonovej, dostávame túto informáciu už doplnenú o podrobnosti a súvislosti s tými vesmírnymi bratmi.
Z knihy Večné zákony 2. diel, Odpovede na otázky:

158

Z Nostradamových proroctiev vyplýva, že na prelome tisícročia navštívia našu Zem mimozemšťania. Viete, z ktorej civilizácie alebo hviezdy priletia?

Našu Zem sporadicky navštevujú rozličné civilizácie, zhora aj zdola. Ide však o malé prieskumné akcie, ktoré nemajú globálny vplyv na ľudstvo.
Nostradamom oznámená vesmírna návšteva bude mať celosvetový charakter a kľúčový význam, lebo to bude „príchod Syna Človeka v oblakoch.“

159

... Zjavenie sa Syna Človeka v oblakoch už nie je len symbolom Božej pomoci, ale jej aktom. V najkritickejšom okamihu sa vynorí na oblohe množstvo lietajúcich diskov, ktoré budú zachraňovať nové pokolenie. Celú záchrannú akciu bude riadiť na Zemi Syn Človeka – jemnohmotný Parsifal, do ktorého sa znesie duch Imanuela. ... “

Preto rovnorodí temní sa usilujú o zjednotenie a hľadajú podporu tiež v rovnorodom vesmíre - u temných, nakoľko aj oni vedia, čo nás - ich očakáva. Práve preto sa snažíme o rozšírenie vedomosti o tomto dianí, lebo v týchto posledných časoch ľudského bytia, budú všetky bytosti roztriedené podľa toho, ako sa samotné rozhodnú. A verte nám, že ide o veľa, ide o viac, ako sa zvykne hovoriť: „Ide o život!“ Lenže o život večný, lebo to, čo zatiaľ smrťou označujeme, je iba zmena stavu duše, alebo zmena odevu.

Odkazy na spomenuté a citované články z médií:
*1 http://sk.radiovaticana.va/news/2016/09/20/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_pricestoval_do_assisi_/1259394
*2 http://www.cas.sk/clanok/453224/papez-frantisek-prijal-pozostalych-po-utoku-v-nice-pozval-krestanov-moslimov-aj-zidov/
*3 http://sk.radiovaticana.va/news/2016/09/28/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_prijal_%C4%8Dlenov_svetov%C3%A9ho_%C5%BEidovsk%C3%A9ho_kongresu/1261296
*4 http://sk.radiovaticana.va/news/2016/10/01/p%C3%A1pe%C5%BE_zablaho%C5%BEelal_%C5%BEidom_na_celom_svete_k_nov%C3%A9mu_roku_5777/1262176
*5 http://sk.radiovaticana.va/news/2016/10/03/slov%C3%A1_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_na_medzin%C3%A1bo%C5%BEenskom_stretnut%C3%AD_v_me%C5%A1it/1262404
*6 http://sk.radiovaticana.va/news/2016/10/07/spolo%C4%8Dn%C3%A1_deklar%C3%A1cia_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_a_arcibiskupa_welbyho/1263554
*7 http://sk.radiovaticana.va/news/2016/11/01/spolo%C4%8Dn%C3%A9_vyhl%C3%A1senie_katol%C3%ADkov_a_luter%C3%A1nov_pri_500_reform%C3%A1cie/1269313
*8 http://sk.radiovaticana.va/news/2016/10/29/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_pre_%C5%A1v%C3%A9dsky_%C4%8Dasopis_%C4%8Do_sa_katol%C3%ADci_m%C3%B4%C5%BEu/1268791
*9 http://sk.radiovaticana.va/news/2016/11/03/p%C3%A1pe%C5%BE_predstavil_nekatol%C3%ADkom_odkaz_roku_milosrdenstva/1269740
*10 príspevok „Desiate Božie prikázanie a migranti“, nájdete na našej stránke na tomto odkaze http://www.radiozachrana.sk/cirkev-a-politika/, s dátumom uverejnenia 12. november 2015
*11 nové informácie o UFO sú prístupné napr. aj TV Prima ZOOM v dokumente „Mufon“, alebo aj v inom dokumente na TV Kino svět. Zatiaľ sú tieto informácie podávané „bombastickým“ spôsobom, teda nepôsobia na prvý pohľad dôveryhodne, ale skúste si niečo z toho pozrieť a pospájať súvislosti, potom neskôr zistíte, že týmto spôsobom je postupne podávaná verejnosti pravda o UFO a mimozemskej civilizácii.