________________________________________________________________________________________

Vážení čitatelia,

nami ponúkaná verzia Posolstva Grálu zožala už viac kritiky, hlavne ten, ktorý sa o túto opravu pričinil. Obhajoba tohto činu bola tiež vykonaná v tom zmysle, že bolo na faktoch dokázané, že do tohto Slova bolo neodborne zasiahnuté s úmyslom ho pošpiniť, ba jeho pochopeniu zamedziť.
Tentoraz podáme dôkaz Pravdy samotným Slovom autora, aby už konečne prestali zbytočné polemiky, ba každý si sám mohol spytovať vlastné svedomie.

 

PORADIE PREDNÁŠOK

Terajšie a nasledujúce prednášky sú rozšírením Posolstva! Kto im chce rozumieť, musí poznať Posolstvo. Je to jeden celok, ktorého pevne stanovené poradie sa musí tiež dodržiavať, ak sa má stať pravým vedením.
Ani jediná stať sa nemôže pritom vynechať. A pre poznanie stvorenia to nie je príliš veľká požiadavka. Komu je to príliš mnoho, ten sa s tým nikdy nebude môcť vyrovnať. Lenže bez takého vedenia niet už nijakého vzostupu a tiež nijakého dlhšieho zotrvávania; lebo čas keď mohol byť nevedomým je už preč!

Pokrivené duše.


________________________________________________________________________________________
24. január 2018 a dňa 20. 6. 2018 doplnené pod symbolom *** s podtitulom UPOZORNENIE

DVE VERZIE

   

Nakoľko sa znovu rozvírila diskusia na internete o pravosti dvoch verzií Posolstva Grálu, ktorú ja osobne považujem už dlhší čas za zbytočnú, predsa len bude potrebné znovu isté vysvetlenie, aby nedošlo k zvedeniu niektorých, ktorí sa už obrátili o radu.

Ako dôkaz Pravdy, budú použité iba tri argumenty, aj keď by ich bolo možné podať veľa.

Prvý argument je tento:
Na obálke PG pôvodného, z ktorého sme urobili slovenský preklad, máme predsa podpis samotného autora, a tento podpis, môžeme brať ako dôkaz, že je to Slovo pravé, teda zaručil sa zaň vlastným podpisom samotný autor. Nech zástancovia toho z druhej ruky, podajú rovnaký dôkaz, a predložia aspoň jeden výtlačok, alebo rukopis, tiež podpísaný autorom!

Druhý argument:
„Z obhajoby Abdrushinovej pred súdom dňa 22. októbra 1939:
Dokazujú to i moje zobraté spisy, týkajúce sa tejto oblasti. Preto sa nepotrebujem o tom ďalej rozširovať. Našťastie je to v mojom prípade niečo iného, pretože všetko čo som povedal, je vytlačené, t.j. moje zobraté práce, o ktoré sa hlavne jedná, kvôli ktorým ľudia našli ku mne cestu a tiež všetko robili sami, čo urobili, že totiž poskytovali pôžičky, ktoré slúžili len k ideálnym účelom pre podporu duchovnej činnosti.
Na týchto mojich slovách nesmie byt teraz zmenené ani to najmenšie. Majú sa dnes stále čítať presne tak ako na počiatku a môžu slúžiť ako dôkaz a podklad pre moju odpoveď. Také, aké sú dnes, boli od začiatku. Ak sa u toho alebo iného človeka posunulo alebo zmenilo jeho vlastné presvedčenie pod inými vplyvmi alebo názormi, tak preto sa mne nemôže predhadzovať úmysel nejako podvádzať.
Z mojej strany sa nestalo nič a nebolo zmenené nič, ale všetko zostalo tak, slovo za slovom. A tieto slová sú mojim nezmeneným, plným presvedčením, ku ktorému som nikdy nechcel prehovárať iného človeka, pretože mám radosť z práce samotnej a je mi ľahostajné, kto a koľko ľudí potom povie, že toto je tiež ich presvedčenie.“

Tieto slová, ktoré uviedol samotný autor v októbri roku 1939 pri výsluchu gestapom, jednoznačne dokazujú, že Jeho práce, teda Jeho napísané Slovo mu bolo odobraté a zo životopisu a udalostí vieme, že odvtedy mu bola akákoľvek aktivita zakázaná, nakoľko bol sledovaný gestapom, ba z týchto dôvodov vážne onemocnel, čo nakoniec ukončilo Jeho pôsobenie na Zemi 6. decembra 1941. Tak ako mohol, ba kedy, zmeniť svoje Slovo, ba aký by mal ku tomu dôvod, keď pred samotným gestapom sa takto vyjadril?!
Vždy si treba položiť kľúčovú otázku: „Kto bude mať z prevedenej zmeny prospech?“ Božie zákony sú nemenné, preto musí byť také aj Slovo, ktoré ich zvestuje!

Tretí argument:
Slovo PG z druhej ruky bolo vykonané nekompetentne, teda neodborne, preto to nemohol urobiť samotný autor. Znovu by bolo možné podať o tom veľa dôkazov zo samotného Slova, ale to nie je potrebné a bude uvedený iba jeden, ale kľúčový:
V pôvodnom Slove je uvedené nasledovné pomenovanie siedmich úrovní stvorenia: „Duchovné úrovne 1 až 7.“ V tom PG z druhej ruky, alebo trojzväzkovom, boli tieto úrovne premenované nasledovne:
„Praduchovné úrovne 1 až 7.“

Lenže toto pomenovanie je úplne nesprávne a preto ho nemohol vykonať autor, nakoľko Praduchovné úrovne sú iba prvé tri, a tie ďalšie štyri sú už iba čisto duchovné!

Potvrdíme si to Slovom samotného autora, ale z pôvodného Slova:
„Prvé oddelenie, teda prastvorenie zahrňuje tri hlavné stupne alebo úrovne. Druhé oddelenie čisto duchovnej ríše má štyri, spolu teda sedem základných stupňov, deliacich sa opäť na mnohé odvetvia.
Nemal som v úmysle ísť tak ďaleko v mojich prednáškach, preto som tie doterajšie prednášky o tom pomenoval jednoducho len „Duchovné úrovne“ a chcel som v nich priniesť všetko, čo nebolo hmotné.
Keďže sa teraz zmieňujem aj o ďalších podrobnostiach, musím tým doterajším prednáškam o čisto duchovnej ríši, ostrejšie rozlišujúc, dať nadpisy „Z čisto duchovnej ríše stvorenia“, aby lepšie vynikli rozdiely.“

Keby bol opravu robil samotný autor, tak to pomenovanie v tom trojzväzkovom, alebo z druhej ruky, by muselo mať názov: „Čisto duchovné úrovne 1 až 7!“

Toto je jasný dôkaz toho, že opravu robil niekto nekompetentný, teda taký, ktorý Slovu vôbec nerozumel! Toto je ale dôkaz aj toho, že kto toto Slovo uznáva ako pravé, rovnako tomuto Slovu nerozumie a mal by sa od Slova vzdialiť, lebo mu iba škodí!

Ako dôkaz tohto tvrdenia, ktoré sa možno bude zdať znovu pre zástancov toho trojzväzkového provokujúci, alebo dokonca urážajúci, nech poslúži posledné prežívanie, ba aktivita jedného pána na internete, ktorý sa snaží robiť falošné pokánie.
Ako sám uvádza, rovnako ako všetci čitatelia, zoznámil sa najskôr s jediným dostupným Slovom, teda tým trojzväzkovým, alebo z druhej ruky. Bolo tomu tak aj u mňa! Lenže ja už pri prvom prečítaní v roku 1992, som pochopil, kto toto Slovo napísal, ba pod meno autora: Abdruschin, som si napísal: „Syn Človeka – Imanuel!“
Uvedený pán, ale keď objavil pôvodnú verziu Slova, stala sa pre neho tou pravou, a bol jej propagátorom a zástancom, ale iba do istej doby, kedy svoj názor, pod iným vplyvom zmenil. Lenže keby skutočne rozumel Slovu, tak by sa tohto skutku nemohol dopustiť, nakoľko v Slove samotnom je jasne uvedené, že pri stretnutí sa s novým, vždy je dôležité prvé cítenie, a keď sa časom zmení, tak následne sa potvrdí, že to prvé cítenie bolo pravé!

Tú zmenu prvého – pravého cítenia, už vykoná nesprávne iba rozum!

Keď som ja zistil, že jestvuje aj druhá verzia tohto Slova, teda to pôvodné, tak som si zostavil Slovo v nasledovnej forme: Na počítači som si prepísal obidve verzie tohto Slova, pričom boli rozlíšené druhom písma tieto dve verzie. A z tohto dvojitého Slova som rýchlo pochopil, kto a prečo, musel vykonať túto zmenu a vyradiť veľa dôležitých statí!
A bolo to toto moje dvojité Slovo, ktorým som presvedčil samotného prekladateľa toho dovtedy iba dostupného – trojzväzkového, aby sa zjednala náprava a preložilo sa do slovenčiny to Slovo pôvodné! Nakoniec po daných dvoch podmienkach súhlasil:

     1. Podmienka: Mal som zohnať druhý zväzok pôvodného Doznievania PG, ktoré bolo dostupné vo Švajčiarsku.
     2. Podmienka: Že budem toto ním prekladané Slovo prepisovať na počítači, nakoľko on nemal túto možnosť.

Po splnení obidvoch podmienok, sme teda preklad pôvodného uskutočnili. Dokonca on samotný už mal doma dôležitý dôkaz pre seba a aj moje potvrdenie cítenia, lebo vlastnil Slovo Vo Svetle Pravdy, ktoré bolo podpísané samotným autorom, ba poradie prednášok v tom podpísanom potvrdzoval, kde je Pravda.

Toto je stručný dôkaz Pravdy pre tých, ktorí by chceli tiež
pod vplyvom iba rozumu meniť svoje presvedčenie vo svoj neprospech!

Teraz ešte treba podať dôkaz pre Pravdu v tom, prečo bolo potrebné usporiadať prednášky do správneho poradia, teda tak, ako boli Pánom prednesené! Mnohí ani tento čin nepochopili, ba kritizujú ho, ako neopodstatnenú trúfalosť. Preto je potrebné najskôr poukázať na dôležitý citát zo samotného Slova, teda priamo na Slovo samotného autora:
Poznám len príkaz svojho Otca a nič iné! A toto bude mnou splnené, či už to niekto uzná alebo neuzná!

Často som hovoril: Moje Slovo je čin! A predsa si nikto nikdy neurobil o tom správnu predstavu. Čo Bolo vinou samotných ľudí. Ak som hovoril o súde, mali za to, že ide len o proroctvo a čakali na skoré splnenie, ak počúvali moje Slová s dôverou. Tí ostatní čakali však len na to, aby ma mohli napadnúť, ak sa nič nesplní v dobe, ktorú si oni pritom mysleli.
Ani jeden z ľudí nevedel, že vyrieknutím môjho Slova nastalo ihneď dianie, ktoré sa vo svetovom súkolí dalo do pohybu! Nebolo to predsa iba ľudské slovo, ale Slovo Božie, ktoré pôsobí tvorivo v tej chvíli, keď bolo vyrieknuté a ktoré vo svojej činnosti nikdy neprestane, kým sa úplne nenaplní!
Zatiaľ čo mnoho ľudí prijímalo moje Slová len ako proroctvo, boli tieto slová už prvými údermi súdiaceho meča Božieho proti všetkému ľudstvu, namýšľajúcemu si, že je chytrejšie a múdrejšie než Boh sám; chcelo žiť iba podľa svojej vôle a dokonca sa odvážilo vítať s posmechom a vraždiť všetkých pomocníkov, ktorých Boh vyslal z najväčšej lásky.
A zatiaľ čo, mňa a moje Slovo zosmiešňovali vo svojej nevedomosti, to isté Slovo, živo pôsobiac, bežalo svojimi dráhami po celom stvorení, aby sa nakoniec pri uzavretí kruhu potom vrátilo späť k zemi, a pri tom dusilo a ničilo alebo prebúdzalo a povznášalo, pretože vyšlo odo mňa!

Preto som musel už pred rokmi hovoriť postupujúc s  vývojom a svojím Slovom, pevne zakotviť vždy nové diania v tejto hrubohmotnosti. V mojej reči máte iba rozoznávať, čo som hovoril tvorivo, a čo iba ako poučenie; tieto dva druhy reči mnou používané sa dajú ľahko spoznať a rozoznať, ak sa o to budete snažiť.
Tak sa moje Slovo stalo činom a prinieslo súd vo všetkých svetoch a teraz ho prinesie i na túto zem vám!

Tento záver citátu, dáva tú potrebnú odpoveď, ktorá je mnohými prehliadaná a im samotným vôbec nechýba scenár, ktorý bude ľudstvo v súde prežívať, ba ako ho budeme prežívať. Ten scenár je však možné získať a poznať jedine tak, že budeme Slovo poznať v takom znení – poradí prednášok a následne predpovedaných udalostí v tom tvorivom druhu Slova, ako zazneli od TVORCU tohto diania!

Ja netvrdím, že sa mi podarilo zostaviť Pánovo Slovo úplne dokonale a presne tak, ako NÍM bolo vyrieknuté, ale určite je to moje konečné usporiadanie najdokonalejšie, v porovnaní s tým, čo sme mali doposiaľ, nakoľko prednášky boli časovo nelogicky poprehadzované. Podľa mňa aj tento čin pochádza z dielne temna! Lenže osobné vyhodnotenie si musí urobiť už každý sám!

* * *

UPOZORNENIE

Ten, kto chce robiť nejaké zmeny v Slove Pánovom, musí dodržať nasledovné zásady:

1. Musí mať presvedčivé a samotným Slovom podložené argumenty, že v Slove došlo k nedokonalému zásahu, prípadne zámernému pokriveniu.
2. Musí mať dokonalý originál Slova, ku ktorému sa bude následne snažiť v novom preklade a usporiadaní priblížiť.
3. Musí mať súhlas toho, od koho táto, ako použitá správna predloha Slova pochádza - od jej vydavateľa.
4. Musí mať dokonalého prekladateľa, ktorý dokáže túto dokonalú predlohu, aj dokonale  zreprodukovať v tom novom preklade.

V našom prípade boli tieto argumenty dodržané, ba aj zverejnená, ako dôkaz tá správna predloha, ktorej pravosť  potvrdzuje samotný autor svojim podpisom!
Pri väčšine terajších snáh tieto podstatné zásady chýbajú, ale dotyční sa snažia presviedčať okolie iba na základe svojich vlastných názorov, bez predloženia týchto argumentov!

Je to veľmi nebezpečné jednanie, ba aj protizákonné!


________________________________________________________________________________________
6. november 2015

PREHLÁSENIE

 

Som jedným z čitateľov Posolstva Grálu, ktorý toto Slovo objavil v roku 1992, teda hneď ako vyšlo na Slovensku. Nikto ma k tomuto dielu nepriviedol, ale bolo to na podnet vlastného hľadania Pravdy, pričom som už dovtedy mal preštudované všetky veľké svetové náboženstvá, ba hlavne Bibliu. Teraz ale sám život otvoril prežité minulé dianie a preto musím aj ja reagovať.
Moje hľadanie začalo na podnet mojej túžby po poznaní prírodných zákonov, ktorých pôsobenie  som začal objavovať v prírode, teda mojej lesníckej a poľovníckej praxi, ba mojej vlastne jemnejšej schopnosti cítenia, videnia, ba počutia. Objavil som nadzmyslový spôsob komunikácie v prírode, medzi rastlinou – zvieraťom – človekom. „Nadzmyslový“ je uvádzané iba preto, že do toho času a môjho stupňa poznania tomu tak bolo, ba pre väčšinu populácie tomu tak stále je. Lenže pre mňa sa tento spôsob stával každodennou skúsenosťou a potvrdením v živote samotnom. Dnes už ale viem, že je to spôsob rovnako zmyslový, ako ten všeobecne uznávaný, lenže za použitia zmyslov nášho jemnejšieho tela, ktoré vlastní každý z nás, ba aj tá rastlina a aj zviera. Umocnilo to ešte moje pozorovanie lietajúcich objektov, ktoré sa tiež vymykali nášmu vtedajšiemu spôsobu myslenia, ba hlavne našim technickým možnostiam, nášmu stupňu poznania a teda našej skutočnosti. 

Všetka dovtedajšia literatúra dávala síce čiastkové odpovede na niektoré moje zistenia – záhady, ale chýbali stále potrebné súvislosti.

A tieto súvislosti, teda ucelený obraz som získal až týmto SLOVOM:
POSOLSTVO GRÁLU!

Dnes o tom musím písať znovu, aj keď som sa tejto téme už viackrát venoval, lebo stále dochádza k starým chybám, že Slovo spochybňujú a degradujú práve tí, ktorí sa už dokonca za stúpencov Pravdy sami považujú, lenže ich vnútro je prehnité rovnako, ako tomu bolo predtým, pokiaľ boli ešte v nevedomosti. 
Tieto slová budú adresované teraz tým, ktorí sa už samotní považujú za stúpencov Pravdy, teda to Slovo, ktoré bolo uvedené, poznajú, ba snažia sa aj tvrdiť, že podľa neho konajú!

Pre nich bude adresovaný nasledovný citát, priamo zo SLOVA: 
Čo teda na jednej strane spôsobuje lenivosť ducha, to u druhých dokáže vypočítavý rozum.
Týmito oboma nepriateľmi duchovnej slobody v rozhodovaní je teraz ľudstvo spútané až na niekoľko málo tých, ktorí sa namáhajú rozbiť v sebe toto puto, aby sa stali skutočnými ľuďmi nasledovaním Božích zákonov.“

Medzi čitateľmi je veľa tých, ktorých teraz odhalilo samotné citované Slovo a stali sa jeho stúpencami iba z vypočítavosti a od viery očakávajú nejakú odmenu, alebo aspoň výhodu, ale nie sú naopak ochotní, podľa samotného Slova – SLÚŽIŤ! Lenivosť ducha, teda tú prvotnú prekážku pokroku ducha, dokázali prekonať iba vďaka tej vypočítavosti! A svojim konaním, to každodenne potvrdzujú! 
Iba tí duchovne čistí sú ochotní slúžiť, ba ich pravým motívom hľadania, je jedine objaviť Pravdu a potom ju aj žiť!
Aby sa moje slová nezdali mnohým urážlivé, musím teraz zverejniť príbeh zo života, ktorý siaha do minulosti, ale teraz tá vypočítavosť vyplavila na povrch následky tejto prvotnej príčiny, ktorú pomenovalo Slovo samotné a ja som ju zacitoval.

Dôkazy:

  

Autorovi tejto korešpondencie, a prekladateľovi PG, som ja napísal nasledovný list, ale z neho zverejním iba malú časť, lebo nie všetko je vhodné pre verejnosť, ba aj tú konkurenciu, ktorá stále číha, aby mohla škodiť:

 

Vážený pán Hurta!

Predovšetkým Vás tiež srdečne pozdravujem a aj celú rodinu a prajem veľkú ochranu zo Svetla, ktorú budeme teraz potrebovať!

Na úvod by som použil jeden citát z PG: 
„Temno sa však sťahuje stále viac.
Preto sa blíži čas, keď táto zem bude musieť byť na nejakú dobu ponechaná vláde temna bez priamej pomoci zo Svetla, pretože si to ľudstvo vynútilo svojím chcením. Následky chcenia väčšiny ľudí museli privodiť tento koniec. – Je to doba, ktorú smel kedysi vidieť Ján, kedy Boh zahaľuje svoju tvár. –“

Nič iné sa teraz nedá očakávať od okolia a ľudí, kedy dokonca aj mnohí stúpenci PG sa chovajú iba v mene vypočítavosti, lebo iba tá ich doviedla aj k PG. Tlak temna bude stále narastať a tí, ktorí slúžia skutočne Svetlu to budú mať ťažké a preto musia byť veľmi ostražití. 
Ja som zatiaľ o tom, čo ste mi písal nič nevedel, nakoľko som nie v kontakte s nikým iným, iba s kolektívom okolo rádia, lebo nechcem zbytočne ohroziť tento projekt, nakoľko cítim zodpovednosť voči tým, ktorí nám pomohli ho zrealizovať.
Vysielať budeme teda až potom, keď nastane príhodná doba a bude tak, ako napísal samotný Pán:

„Avšak uprostred vravy a rachotu ničenia, zachvieva sa Slovo!
Víťazne tiahne po krajinách, aby sa ešte mohol zachrániť ten,

kto sa o to poctivo usiluje!“

A je to tento výrok Pána, ktorý chceme splniť a tak pomôcť v hodine núdze ešte tým, poctivo sa usilujúcim!

                                                                                                                                                                                         Jaroslav Koškár!

 

Teraz, keď som bol prekladateľom oslovený a on samotný potvrdzuje, že získal odo mňa jednu časť Doznievania PG, tak ja tiež verejne prehlasujem, pre všetkých tých, ktorí sa snažia očierňovať jeho osobu, že je to skutočne Pravda a ja som získal toto dielo zložitou cestou priamo zo Švajčiarska prostredníctvom ďalšieho čitateľa a cenu toho diela radšej neuvediem. 
Teraz už môžem aj dodať, že som to bol vlastne ja, kto prekladateľa presvedčil k tomu, aby toto pôvodné dielo preložil do slovenčiny. On vtedy podmienil túto činnosť tým, že musí mať k dispozícii, ešte tú spomenutú časť Doznievania PG, ktorú sa mi nakoniec podarilo zohnať. 
Ja som už v tom čase mal zostavené toto pôvodné dielo, a skombinované aj s tým trojzväzkovým, ktoré bolo dovtedy iba dostupné na Slovensku. Boli to teda obidve verzie tohto Slova, ktoré boli písané odlišným písmom, aby bolo zrejmé, kde a v čom došlo k najväčšiemu pokriveniu Slova. A tieto fakty zavážili najviac u prekladateľa. Iba ja som použil pre toto porovnanie české vydanie, pre ktoré som si bol priamo v Zlíne u pána Kovářa. Aj tam som si nasnímal isté dôkazy! 
Ja som potom aj prepisoval na PC pánove Hurtove preklady tohto diela a preto som dôveryhodným svedkom toho, že on toto dielo skutočne prekladal z nemeckého originálu a nie z českého prekladu! A toto bola vlastne jeho druhá podmienka k prekladu, teda že som musel vopred sľúbiť, že budem toto Slovo na PC po ňom prepisovať, nakoľko on ho písal na písacom stroji.
Potvrdzujem aj pravosť toho diela, lebo som ho osobne videl a aj podpis autora, ktorý teraz uvádzam aj tu, ba je aj na stránke (www.absolutnapravda.sk), kde toto dielom zverejňujem v úplnej forme, teda aj so všetkými nezverejnenými prednáškami, lebo pán Hurta následne knižne vydal iba tie, ktoré boli dovtedy knižne zaradené. Toto je môj obrázok, ktorý som si urobil ako dôkaz z jeho knihy:

Tento istý dôkaz použil aj on v svojom prehlásení, ale bol horšej obrazovej kvality a preto som použil môj!

Je veľmi smutné, že ešte aj dnes, toľko rokov po odchode Syna Človeka, autora tohto diela, sú tu ľudia, ktorí sa snažia robiť obchod s týmto Slovom, keď samotný autor s ním obchod nerobil. A znovu dôkaz, je to veta, ktorú napísal samotný autor:

Prednášky Posolstva nežobrú o priazeň ľudí, neponúkajú sa na predaj pre zisk, ako je to u kníh samozrejmé, ale sú dávané!

Túto vetu nech si vryjú do pamäti všetci tí dnešní samozvaní „duchovní vodcovia“, ktorí znovu iba chcú ťažiť z Pravdy a robiť s ňou obchody! 
Práve preto je našim zámerom na stránke nie získavať masy a žobrať o priazeň pre seba ba aj Slovo Pravdy, ale získať iba tých pravých, ktorí ešte v tejto dobe nebudú prekážkou dokončenia chceného projektu. Bolo by pre masy efektívnejšie zaoberať sa iba tými nepodstatnými následkami, lebo to sa teraz „nosí“, ako sa zvykne hovoriť, ale to by sme získali takých, ktorí sa prejavili aj pri tomto popísanom prežití, a vlastne pošpinení Slova. Už nami bolo napísané, že dnes je ešte medzi tými ľahostajnými, ktorí Slovo nepoznajú, viac čistejších, ako je medzi tými, ktorí už Slovo poznajú, ale....motívom pre nich bola iba tá vypočítavosť. 
Sú to poľutovaniahodné karikatúry vodcov, ktorí už teraz páchnu rozkladom, ktorý na nich čaká! 
Ale čo je poľutovaniahodnejšie, to je skutočnosť, že práve títo „vodcovia“ dokážu získať ešte aj dnes stúpencov, ale tí praví, zostávajú nepovšimnutí. Lebo ich skromnosť je nie vtieravá a sa nevidí! Pravda nám nikdy nebude lichotiť, ale práve poukazovať na naše chyby a nedostatky. Lenže o tom nechce počúvať, a ani čítať nikto!

Ja si znovu dovolím prehlásiť, aj keď som to už viackrát urobil, že všetci dnes inkarnovaní duchovia sú tu kvôli tomu novému a poslednému Slovu zo Svetla, ktoré sme dostali pod názvom:

Večné zákony

a nie kvôli tomu Slovu, ktoré už malo byť pre nás samozrejmosťou a natoľko známe, že sme na jeho základe mali ľahko prijať aj jeho najnovšiu verziu. Ba potom aj Vyslankyňu tohto Slova!
História sa vždy opakuje a ľudskí duchovia dokážu spoznať vždy iba to staré Slovo, ktoré si prinášajú ako známe už z jemnohmotnosti, a na jeho základe by mali spoznať to nové, kvôli ktorému sú teraz inkarnovaní. Lenže to už nedokážu a stávajú sa nie pomocou Vyslancovi Slova, ale naopak – pohoršením! Dokonca ja, ktorý mám istú zásluhu na tom, že máme už aj na Slovensku čisté, úplné SLOVO PRAVDY, musím, ba aj chcem tiež prehlásiť, že najväčšiu zásluhu na tom má predsa len autorka knihy Večné zákony, lebo to bola ONA, kto vniesol znovu potrebný nepokoj, ba aj pochybnosť medzi už spiacich duchov, ktorí čítali pokrivené PG a boli s ním spokojní. Dokonca aj osoba TOHO, KTO prinesie ľudstvu súd - IMANUELA, bola z tohto Slova úplne vylúčená. Ona ešte tých živších, prinútila znovu hľadať, ba sama poukázala na pokrivenia, ktoré boli v rozpore s Jej tvrdeniami, ktoré sa následne potvrdili v čistom Slove. A boli to tieto pokrivenia, ktoré nám bránili prijať aj JU samotnú! Veď to bol práve ten hlavný dôvod pokrivenia SLOVA, aby sme nevedeli o tom podstatnom. A teraz znovu sú tu takí, ktorí dokonca ešte aj s tým Slovom starším, pre nich známym, chcú robiť iba obchod! Takto je tu znovu snaha, očierniť Pravdu, ba aj tých, ktorí jej najviac pomohli k tomu, aby vyšla na povrch. A teraz znovu robia najväčší hluk a snažia sa odchytiť najviac stúpencov, pre svoje poblúdenie. Toto bolo treba znovu napísať, aj keď tieto slová splodia znovu najviac odporcov a nerozšíria sa naše rady. Lenže to sú práve tí, ktorí Pravde aj tak pomôcť nemôžu, ba práve škodia a preto nás tá ich absencia veľmi netrápi. Zopakovalo sa znovu dianie z minulosti, ktorým tí pravoverní sú utvrdení prežívaním už pri Ježišovi, potom Synovi Človeka a aj nakoniec Prakráľovnej a Imanuelovi. Slovo v tej novej forme bolo vždy spoznané iba hŕstkou verných, ktorí pochopili, že je to jedno a to isté Slovo! A tí nikdy s týmto Slovom nerobia obchod, ale sa snažia ho dávať iným, tak ako uviedol jeho autor, a slúžiť blížnym, ale nie ich očierňovať a snažiť využiť vo svoj prospech.


________________________________________________________________________________________
20. jún 2018

SVEDECTVO
 

Raduj sa, ty malý zástup, vyvolený k tomu, aby si spolupôsobil na tom nezmerateľne veľkom diele v sile Najvyššieho! Váš čas začne omnoho rýchlejšie, ako si dnes myslíte; lebo príde naraz neočakávane cez noc! Buďte silní vo vytrvaní, potom sa vám ako samozrejmé dostane plodov, ktoré máte požívať v radostnom tvorení ako vyvolené dietky Vášho Pána! Sila, ktorú vám On daruje, bude vás chrániť v tiesni a povznesie vás k najčistejšej radosti, akú sú schopní precítiť ľudskí duchovia.

Svetový súd vám má priniesť korunu, ale nie zánik, nový život plný plodnej práce a pokoja v ochrane Svätého Grálu, ktorému chcete slúžiť v radostnom chcení na výstavbe Božej ríše tu na zemi, pomáhajúc všetkým ľuďom, podriaďujúcim sa v pravej pokore prazákonom stvorenia!

Chceme podať isté svedectvo o stave Slova na Slovensku a v ostatných krajinách, nakoľko si myslíme, že môže niektorým pomôcť nasmerovať ich aktivity. Tento text bude písaný v množnom čísle, pretože sa jedná o prežitia viacerých, ktorí sa rozhodli pomáhať šírením Slova. Pri tejto práci sme, ako naši čitatelia vedia, pripravovali vysielanie v mnohých cudzích jazykoch, ba stále pripravujeme. Pracovali sme s anglickým prekladom Posolstva Grálu, ktorý je na internete prezentovaný ako očistený - doplnený, tiež s nemeckým, francúzskym, prišli sme do kontaktu s ruským, španielskym, talianskym voľne dostupným Posolstvom Grálu. V niektorých rečiach, v ktorých máme prichystané vysielanie ešte Poslstvo Grálu je nie vôbec dostupné v akejkoľvek forme.

S presvedčením môžeme povedať, že v žiadnej inej reči nie je voľne dostupné Slovo Pravdy v takej kvalite, akú ju máme na Slovensku. Teda pokope všetky prednášky, aj tie, ktoré dosiaľ známe neboli, usporiadané v takom podarí, ako boli Pánom dávané a v Slove je aj zvýraznené čo z tohto Slova bolo ľudskou rukou po odchode Autora z tejto zeme odstránené, aby si čitateľ urobil prehľad, čo bolo práve najdôležitejšie ukryť! Toto nemá byť porovnávanie za účelom chvály ale len vecný poukaz pre jasnejší prehľad. Aj v Nemecku sa istý pán snažil vytvoriť súbor Slova DPG a Odpovedí na otázky s doplnením a aj vyznačením prednášok a častí ktoré boli v trojzväzkovom vydaní odstránené ba aj prednášky usporiadal v poradí ako boli Pánom dané. On tiež pochopil, že toto poradie je dôležité a nie náhodné, čo vyplýva aj zo Slova. (Vysvetlenie sme podali v príspevku DVE VERZIE.)

Lenže tento jeho súbor neobsahoval samotné PG a čo je dôležitejšie, aj z DPG nemal všetko to, čo majú k dispozícii Slováci. Nemá to tiež tak prehľadne spracované. Ostatné reči na tom ale boli omnoho horšie, čo sa kvality prekladu týka. Už samotná angličtina, ako najpoužívanejší jazyk, je prekladaná niekým, kto Slovu PG nerozumel, pretože neporozumel rozdiel medzi bezbytostným - bytostným, a duchom – bytosťou. Potom je to v preklade miešané a pre čitateľa správne pochopenie nemôže vôbec nastať. Slová „bytostné“ (ako Božie vyžarovanie) a „bytostní“ (ako bytosti živlov) sú totiž v angličtine nie podobné ako v slovenčine, ale úplne rozdielne a preto ich zámena v texte robí Posolstvo nepochopiteľným.  O chýbajúcich častiach a nesprávnom poradí ani nehovorím, lebo to je problémom už všetkých ďalších jazykov. V Ruštine nebola, okrem mnohých iných dostupná ani prednáška Človek a Zem, poradie prednášok je tiež nie správne. Dostupný obsah je teda ešte chudobnejší ako v anglickom jazyku. Tak to pokračuje cez francúzštinu, španielčinu, taliančinu kvalitou Slova stále nižšie. Že Slováci majú Slovo v takej kvalite je nie náhoda a potvrdzuje samotné Slovo!

Vôľa Božia tak rozhodla. Všetka milosť a ochrana, všetko požehnanie a pomoc Božích pomocníkov bude odobratá veľkému národu, ktorý zradil svoje poslanie a daná inému národu, malému národu. Národu, ktorý verný svojej tradícii vždycky stáť pri pravde Božej, pilne a verne prijíma Slovo Pravdy, snaží sa podľa neho žiť a tým sa urýchlene pripravuje stať sa vyvoleným národom služobníkov Božích, ktorí budú učiť všetky národy novej múdrosti vo Svetle Pravdy.
Šťastný národ!
Prosím svojho Všemohúceho Otca, aby vylial svoju silu a svoje požehnanie na malý národ Jeho verných, aby rozmnožil jeho možnosti a schopnosti k veľkému poslaniu, k budovaniu kráľovstva Otcovho.
Amen.“

A my, ktorí žijeme v tomto národe, ktorému bolo dané Božie požehnanie – čisté Božie Slovo, ale aj Boží pomocníci, teda v prvom rade tu pôsobila Prakráľovná, lenže ako Slovo samé naznačuje je nie sama, ktorá má pôsobiť v tomto národe.

Slováci majú preklad od niekoho kto Slovu skutočne zasvätil život, ale aj mu porozumel, pretože pochopil z neho, že udalosti Súdu prinesením Posolstva Grálu neskončili, ale budú pokračovať:

Bude to Božia vôľa sama vyslaná v mäse a krvi, voči ktorej sa nemôže účinne postaviť všetko ľudské chcenie, a ktorá jedine svojim bytím bude vládnuť a viesť vo stvorení, pretože podľa prazákonov stvorenia sa musí všetko riadiť podľa nej, keďže kedysi mohlo vzniknúť iba z nej,  je a bude od nej závislé.

Vo Svetle sú všetky tieto zákony teraz známe a vysielanie výkonných poslov alebo zvláštnych príkazov je zariadené tak, že konečné prejavy a účinky sa stretnú, ako to chce Boh.

Najbližší príchod takého vyslanca Grálu nech je znamením pre všetkých hľadajúcich, aby sa mocne vzchopili k dobru a ušľachtilosti; lebo to pripomína neodvratný súd, ktorý ako posledný súd jedného dňa prísť musí.

Volanie zasiahne ešte raz všetko ženstvo!

Ešte raz zaznie volanie Pravdy po celej Zemi!

Prídu iní, ktorí z každej mojej prednášky budú môcť napísať jednu alebo tiež viac kníh.

Mnohí Slováci tieto udalosti prežili a našli presvedčenie o pravosti tohto „Posla“, „najbližšieho Vyslanca Grálu“ „ktorého volanie má zasiahnuť ešte raz všetko ženstvo“. Predsa ale niektorí hľadajú správny preklad Slova u tých, ktorí Slovu nerozumejú, pretože si myslia, že dianie súdu prinesením Posolstva Grálu skončilo a tohto Posla, ba aj všetko ďalšie dianie odmietajú.

Ako môže niekto, kto neuznáva tohto Posla a jeho dielo Večné Zákony, dokonale a nezaujato preložiť PG? Nemôže, lebo mu chýba to správne pochopenie. A je to toto pochopenie, ktoré jedine otvára brány k Pravde a to rozhoduje pri každom preklade, ktorý môže byť seba dokonalejší,  ale pre niektorých, stále nepochopiteľný! A pre iných, stačí k pochopeniu, aj ten preklad nedokonalý, lebo si dokážu vytvoriť vo svojom duchu tie správne obrazy pre pochopenie.

My namiesto toho aby sme sa snažili šíriť čisté Slovo, ktoré už máme v kvalite, ktorá inde chýba, aj ostatným ľuďom, do iných národov, k ich pomoci a záchrane, pretože to majú vo svojich zemiach už aj teraz ťažké, pretože ich postihuje to, pred čím sme my boli dosiaľ uchránený práve preto, aby sme im mohli Slovom pomôcť, aby pochopili to veľké utrpenie, ktoré ich denne stretáva, namiesto toho my na Slovensku trieštime sily a venujeme mnoho energie a času prehnanému zdokonaľovaniu toho, čo už máme v takej forme, že keď podľa tohto Slova budeme žiť, ba aj iní obyvatelia Zeme, isto zvládneme tú duchovnú premenu, ktorá na ľudstvo čaká rovnako ako Súd. Či niektorí z tých, ktorí chcú blížnemu skutočne pomôcť si myslí, že toto Slovo, ktoré ponúkame je nedostatočné a chybné? Načo sú dobre opravy a korekcie Slova, ktoré nikde inde na Zemi v lepšej kvalite nie je, načo dlhé diskusie, vyložené prostriedky, čas a energia? Či by nebolo lepšie zjednotiť sa a šíriť toto Slovo ďalej – jednotne, či by nebolo Bohu viac po vôli ak by sme sa snažili nájsť cesty ako dostať Jeho Slovo k ľuďom, ktorí trpia a ešte len budú, namiesto toho, že každý ide svojou vlastnou cestou a prerába prácu druhého, ktorý ju tiež urobil v najlepšom chcení, tiež poctivo a úplne dostatočne? Z čoho pramení chuť opäť opravovať, prerábať a meniť formu Slova? Po prekladateľovi predsa už bola jedna korektúra do podoby dnešnej slovenčiny urobená! Ak by každý robil opravu Slova podľa svojej chuti koľko verzií Slova by sme mali?

Či to je nie jedno tým, ktorých celá rodina zahynula pod žeravým popolom zo sopky, nakoľko vznešená, alebo dôstojná bude forma odpovedí, ktoré im Boh chce prostredníctvom svojho Slova dať, na otázky, ktoré ich tak veľmi trápia? Len si predstavte seba po autonehode, ako potrebujete urýchlene pomoc a záchranári budú diskutovať kde na aute by asi nápis záchranka bolo dobré dať a ako! Pritom autá aj s nápisom už majú dávno pripravené! Ako sa budete cítiť?

Takáto aktivita prerábania Slova je nie len zbytočná ale môže priniesť veľa škody a preto uvedieme jednu radu:

Je na mieste pomenovať tento problém väčšiny, ktorý pretrváva už veky:

Prehnane puntičkársky sa venujeme detailom, ktoré sú nepodstatné, ba zbytočné, ale tie zásadné problémy, ktoré sa už v živote stali faktami, prehliadame, ba nevenujeme im žiadnu pozornosť!

Obyčajne mnohých ku týmto nepodstatným detailom niekto privedie bez toho, aby sme my samotní vybojovali svoj vlastný boj s pochybnosťou, a vyzbrojení iba vlastnými prežitiami, vlastnou logikou a veľkou odvahou, bez spoliehania sa na stádo, iba v ktorom sa väčšina cíti bezpečne. Necháme sa ovplyvňovať samozvaným vodcom, ktorý potom každý, žiarlivo strážia to svoje vlastné poučenie pre stádo, v strachu, že by o toto stádo prišli. Pravého vodcu vždy splodí iba jeho viditeľné a pravé riešenie tých najdôležitejších a prehliadaných problémov, ktoré jeho nasledovníci objavia samostatným bádaním a  vyhodnotením jeho aktivít. Ku tomu je nevyhnutná veľká odvaha a schopnosť vlastného logického myslenia. Od pravého vodcu sa jeho stúpenci niekedy aj odvrátia, keď ho nepochopia, alebo ho niektorí naopak, chcú nahradiť. Iba vodcovia v stáde sa môžu cítiť bezpečne, lebo  ich stádo je zložené iba z takých, ktorí nedokážu samostatne myslieť, ba ani nemajú odvahu stádo opustiť.  Tento fakt už mnohokrát potvrdila história, ba mnohí sme to už viackrát prežili. Zoberme si z toho ponaučenie a jednajme tak, aby sme raz mohli slobodne zabojovať za iba vlastné presvedčenie, aj keď nám ku nemu bolo potrebné cudzej pomoci, ktorú sme ale získali vlastným rozhodnutím.

Neberte teda ohľady na osobu, ale vždy sa snažte stavať na faktoch a hľadajte príčinu toho jednania a diania, ktoré pred vás život postaví. Iba tak si zachováte slobodného ducha, ktorý časom začne správne vyhodnocovať nie iba udalosti, ale následne aj tých, ktorí ich vyvolali.

Ten, kto chce robiť nejaké zmeny v Slove Pánovom, musí dodržať nasledovné zásady:

1.    Musí mať presvedčivé a samotným Slovom podložené argumenty, že v

Slove došlo k nedokonalému zásahu, prípadne zámernému pokriveniu.

2.    Musí mať dokonalý originál Slova, ku ktorému sa bude následne

snažiť v novom preklade a usporiadaní priblížiť.

3.    Musí mať súhlas toho, od koho táto, ako použitá správna predloha

Slova pochádza - od jej vydavateľa.

4.    Musí mať dokonalého prekladateľa, ktorý dokáže túto dokonalú

predlohu, aj dokonale  zreprodukovať v tom novom preklade.

V našom prípade boli tieto argumenty dodržané, ba aj zverejnená, ako dôkaz tá správna predloha, ktorej pravosť  potvrdzuje samotný autor svojim podpisom!

Pri väčšine terajších snáh tieto podstatné zásady chýbajú, ale dotyční sa snažia presviedčať okolie iba na základe svojich vlastných názorov, bez predloženia týchto argumentov!

Je to veľmi nebezpečné jednanie, ba aj protizákonné!

SVEDECTVO
 

Raduj sa, ty malý zástup, vyvolený k tomu, aby si spolupôsobil na tom nezmerateľne veľkom diele v sile Najvyššieho! Váš čas začne omnoho rýchlejšie, ako si dnes myslíte; lebo príde naraz neočakávane cez noc! Buďte silní vo vytrvaní, potom sa vám ako samozrejmé dostane plodov, ktoré máte požívať v radostnom tvorení ako vyvolené dietky Vášho Pána! Sila, ktorú vám On daruje, bude vás chrániť v tiesni a povznesie vás k najčistejšej radosti, akú sú schopní precítiť ľudskí duchovia.
Svetový súd vám má priniesť korunu, ale nie zánik, nový život plný plodnej práce a pokoja v ochrane Svätého Grálu, ktorému chcete slúžiť v radostnom chcení na výstavbe Božej ríše tu na zemi, pomáhajúc všetkým ľuďom, podriaďujúcim sa v pravej pokore prazákonom stvorenia!

Chceme podať isté svedectvo o stave Slova na Slovensku a v ostatných krajinách, nakoľko si myslíme, že môže niektorým pomôcť nasmerovať ich aktivity. Tento text bude písaný v množnom čísle, pretože sa jedná o prežitia viacerých, ktorí sa rozhodli pomáhať šírením Slova. Pri tejto práci sme, ako naši čitatelia vedia, pripravovali vysielanie v mnohých cudzích jazykoch, ba stále pripravujeme. Pracovali sme s anglickým prekladom Posolstva Grálu, ktorý je na internete prezentovaný ako očistený - doplnený, tiež s nemeckým, francúzskym, prišli sme do kontaktu s ruským, španielskym, talianskym voľne dostupným Posolstvom Grálu. V niektorých rečiach, v ktorých máme prichystané vysielanie, ešte Poslstvo Grálu je nie vôbec dostupné v akejkoľvek forme.

S presvedčením môžeme povedať, že v žiadnej inej reči nie je voľne dostupné Slovo Pravdy v takej kvalite, akú ju máme na Slovensku. Teda pokope všetky prednášky, aj tie, ktoré dosiaľ známe neboli, usporiadané v takom poradí, ako boli Pánom dávané a v Slove je aj zvýraznené, čo z tohto Slova bolo ľudskou rukou po odchode Autora z tejto zeme odstránené, aby si čitateľ urobil prehľad, čo bolo práve najdôležitejšie ukryť! Toto nemá byť porovnávanie za účelom chvály, ale len vecný poukaz pre jasnejší prehľad. Aj v Nemecku sa istý pán snažil vytvoriť súbor Slova DPG a Odpovedí na otázky s doplnením a aj vyznačením prednášok a častí, ktoré boli v trojzväzkovom vydaní odstránené, ba aj prednášky usporiadal v poradí, ako boli Pánom dané. On tiež pochopil, že toto poradie je dôležité a nie náhodné, čo vyplýva aj zo Slova. (Vysvetlenie sme podali v príspevku DVE VERZIE.)

Lenže tento jeho súbor neobsahoval samotné PG a čo je dôležitejšie, aj z DPG nemal všetko to, čo majú k dispozícii Slováci. Nemá to tiež tak prehľadne spracované. Ostatné reči na tom ale boli omnoho horšie, čo sa kvality prekladu týka. Už samotná angličtina, ako najpoužívanejší jazyk, je prekladaná niekým, kto Slovu PG nerozumel, pretože neporozumel rozdielu medzi bezbytostným - bytostným, a duchom – bytosťou. Potom je to v preklade miešané a pre čitateľa správne pochopenie nemôže vôbec nastať. Slová „bytostné“ (ako Božie vyžarovanie) a „bytostní“ (ako bytosti živlov) sú totiž v angličtine nie podobné ako v slovenčine, ale úplne rozdielne a preto ich zámena v texte robí Posolstvo nepochopiteľným.  O chýbajúcich častiach a nesprávnom poradí ani nehovorím, lebo to je problémom už všetkých ďalších jazykov. V ruštine nebola, okrem mnohých iných, dostupná ani prednáška Človek a Zem, poradie prednášok je tiež nie správne. Dostupný obsah je teda ešte chudobnejší, ako v anglickom jazyku. Tak to pokračuje cez francúzštinu, španielčinu, taliančinu kvalitou Slova stále nižšie. Že Slováci majú Slovo v takej kvalite je nie náhoda a potvrdzuje to samotné Slovo!

Vôľa Božia tak rozhodla. Všetka milosť a ochrana, všetko požehnanie a pomoc Božích pomocníkov bude odobratá veľkému národu, ktorý zradil svoje poslanie a daná inému národu, malému národu. Národu, ktorý verný svojej tradícii vždycky stáť pri pravde Božej, pilne a verne prijíma Slovo Pravdy, snaží sa podľa neho žiť a tým sa urýchlene pripravuje stať sa vyvoleným národom služobníkov Božích, ktorí budú učiť všetky národy novej múdrosti vo Svetle Pravdy.
Šťastný národ!
Prosím svojho Všemohúceho Otca, aby vylial svoju silu a svoje požehnanie na malý národ Jeho verných, aby rozmnožil jeho možnosti a schopnosti k veľkému poslaniu, k budovaniu kráľovstva Otcovho. 
Amen.“

A my, ktorí žijeme v tomto národe, ktorému bolo dané Božie požehnanie – čisté Božie Slovo, ale aj Boží pomocníci, teda v prvom rade tu pôsobila Prakráľovná, lenže ako Slovo samé naznačuje je nie sama, ktorá má pôsobiť v tomto národe.

Slováci majú preklad od niekoho, kto Slovu skutočne zasvätil život, ale mu aj porozumel, pretože pochopil z neho, že udalosti Súdu prinesením Posolstva Grálu neskončili, ale budú pokračovať:
Bude to Božia vôľa sama vyslaná v mäse a krvi, voči ktorej sa nemôže účinne postaviť všetko ľudské chcenie, a ktorá jedine svojim bytím bude vládnuť a viesť vo stvorení, pretože podľa prazákonov stvorenia sa musí všetko riadiť podľa nej, keďže kedysi mohlo vzniknúť iba z nej,  je a bude od nej závislé.

Vo Svetle sú všetky tieto zákony teraz známe a vysielanie výkonných poslov alebo zvláštnych príkazov je zariadené tak, že konečné prejavy a účinky sa stretnú, ako to chce Boh.

Najbližší príchod takého vyslanca Grálu nech je znamením pre všetkých hľadajúcich, aby sa mocne vzchopili k dobru a ušľachtilosti; lebo to pripomína neodvratný súd, ktorý ako posledný súd jedného dňa prísť musí.

Volanie zasiahne ešte raz všetko ženstvo!

Ešte raz zaznie volanie Pravdy po celej Zemi!

Prídu iní, ktorí z každej mojej prednášky budú môcť napísať jednu alebo tiež viac kníh.

Mnohí Slováci tieto udalosti prežili a našli presvedčenie o pravosti tohto „Posla“, „najbližšieho Vyslanca Grálu“, „ktorého volanie má zasiahnuť ešte raz všetko ženstvo“. Predsa ale niektorí hľadajú správny preklad Slova u tých, ktorí Slovu nerozumejú, pretože si myslia, že dianie súdu prinesením Posolstva Grálu skončilo a tohto Posla, ba aj všetko ďalšie dianie odmietajú.

Ako môže niekto, kto neuznáva tohto Posla a jeho dielo Večné Zákony, dokonale a nezaujato preložiť PG? Nemôže, lebo mu chýba to správne pochopenie. A je to toto pochopenie, ktoré jedine otvára brány k Pravde a to rozhoduje pri každom preklade, ktorý môže byť seba dokonalejší,  ale pre niektorých stále nepochopiteľný! A pre iných, stačí k pochopeniu aj ten preklad nedokonalý, lebo si dokážu vytvoriť vo svojom duchu tie správne obrazy pre pochopenie.

My namiesto toho, aby sme sa snažili šíriť čisté Slovo, ktoré už máme v kvalite, ktorá inde chýba, aj ostatným ľuďom, do iných národov, k ich pomoci a záchrane, pretože to majú vo svojich zemiach už aj teraz ťažké, pretože ich postihuje to, pred čím sme my boli dosiaľ uchránení práve preto, aby sme im mohli Slovom pomôcť, aby pochopili to veľké utrpenie, ktoré ich denne stretáva, namiesto toho my na Slovensku trieštime sily a venujeme mnoho energie a času prehnanému zdokonaľovaniu toho, čo už máme v takej forme, že keď podľa tohto Slova budeme žiť, ba aj iní obyvatelia Zeme, isto zvládneme tú duchovnú premenu, ktorá na ľudstvo čaká rovnako ako Súd. Či niektorí z tých, ktorí chcú blížnemu skutočne pomôcť si myslí, že toto Slovo, ktoré ponúkame je nedostatočné a chybné? Načo sú dobre opravy a korekcie Slova, ktoré nikde inde na Zemi v lepšej kvalite nie je, načo dlhé diskusie, vynaložené prostriedky, čas a energia? Či by nebolo lepšie zjednotiť sa a šíriť toto Slovo ďalej – jednotne, či by nebolo Bohu viac po vôli, ak by sme sa snažili nájsť cesty ako dostať Jeho Slovo k ľuďom, ktorí trpia a ešte len budú, namiesto toho, že každý ide svojou vlastnou cestou a prerába prácu druhého, ktorý ju tiež urobil v najlepšom chcení, tiež poctivo a úplne dostatočne? Z čoho pramení chuť opäť opravovať, prerábať a meniť formu Slova? Po prekladateľovi predsa už bola jedna korektúra do podoby dnešnej slovenčiny urobená! Ak by každý robil opravu Slova podľa svojej chuti koľko verzií Slova by sme mali?

Či to je nie jedno tým, ktorých celá rodina zahynula pod žeravým popolom zo sopky, nakoľko vznešená, alebo dôstojná bude forma odpovedí, ktoré im Boh chce prostredníctvom svojho Slova dať, na otázky, ktoré ich tak veľmi trápia? Len si predstavte seba po autonehode, ako potrebujete urýchlene pomoc a záchranári budú diskutovať o tom, kde na aute by asi nápis záchranka bolo dobré dať a ako! Pritom autá aj s nápisom už majú dávno pripravené! Ako sa budete cítiť?

Takáto aktivita prerábania Slova je nielen zbytočná, ale môže priniesť veľa škody a preto uvedieme jednu radu:
Je na mieste pomenovať tento problém väčšiny, ktorý pretrváva už veky:

Prehnane puntičkársky sa venujeme detailom, ktoré sú nepodstatné, ba zbytočné, ale tie zásadné problémy, ktoré sa už v živote stali faktami, prehliadame, ba nevenujeme im žiadnu pozornosť!

Obyčajne mnohých ku týmto nepodstatným detailom niekto privedie bez toho, aby sme my samotní vybojovali svoj vlastný boj s pochybnosťou a vyzbrojení iba vlastnými prežitiami, vlastnou logikou a veľkou odvahou, bez spoliehania sa na stádo, iba v ktorom sa väčšina cíti bezpečne. Necháme sa ovplyvňovať samozvaným vodcom, ktorý potom každý žiarlivo stráži to svoje vlastné poučenie pre stádo v strachu, že by o toto stádo prišiel. Pravého vodcu vždy splodí iba jeho viditeľné a pravé riešenie tých najdôležitejších a prehliadaných problémov, ktoré jeho nasledovníci objavia samostatným bádaním a  vyhodnotením jeho aktivít. Ku tomu je nevyhnutná veľká odvaha a schopnosť vlastného logického myslenia. Od pravého vodcu sa jeho stúpenci niekedy aj odvrátia, keď ho nepochopia, alebo ho niektorí naopak chcú nahradiť. Iba vodcovia v stáde sa môžu cítiť bezpečne, lebo  ich stádo je zložené iba z takých, ktorí nedokážu samostatne myslieť, ba ani nemajú odvahu stádo opustiť.  Tento fakt už mnohokrát potvrdila história, ba mnohí sme to už viackrát prežili. Zoberme si z toho ponaučenie a jednajme tak, aby sme raz mohli slobodne zabojovať za iba vlastné presvedčenie, aj keď nám ku nemu bolo potrebné cudzej pomoci, ktorú sme ale získali vlastným rozhodnutím.

Neberte teda ohľady na osobu, ale vždy sa snažte stavať na faktoch a hľadajte príčinu toho jednania a diania, ktoré pred vás život postaví. Iba tak si zachováte slobodného ducha, ktorý časom začne správne vyhodnocovať nie iba udalosti, ale následne aj tých, ktorí ich vyvolali.

Ten, kto chce robiť nejaké zmeny v Slove Pánovom, musí dodržať nasledovné zásady:

 

1. Musí mať presvedčivé a samotným Slovom podložené argumenty, že v Slove došlo k nedokonalému zásahu, prípadne zámernému pokriveniu.

2. Musí mať dokonalý originál Slova, ku ktorému sa bude následne snažiť v novom preklade a usporiadaní priblížiť.

3. Musí mať súhlas toho, od koho táto, ako použitá správna predloha Slova pochádza - od jej vydavateľa. 

4. Musí mať dokonalého prekladateľa, ktorý dokáže túto dokonalú predlohu, aj dokonale  zreprodukovať v tom novom preklade.

 

V našom prípade boli tieto argumenty dodržané, ba aj zverejnená, ako dôkaz tá správna predloha, ktorej pravosť  potvrdzuje samotný autor svojim podpisom!

Pri väčšine terajších snáh tieto podstatné zásady chýbajú, ale dotyční sa snažia presviedčať okolie iba na základe svojich vlastných názorov, bez predloženia týchto argumentov!

Je to veľmi nebezpečné jednanie, ba aj protizákonné!