________________________________________________________________________________________

ODKAZ PRE KRITIKOV PROJEKTU
"RÁDIO ZÁCHRANA":

 

Pán vo svojom Slove nazval jednotlivé state: PREDNÁŠKY! Už tento názov hovorí za všetko, a to, že prednáška je určená k prednesu a následne teda zákonite aj k počúvaniu - ľudskému sluchu. A v Slove samotnom je už dokonale vysvetlené, že je značný rozdiel v tom, ako sa Slovo prijíma, teda že uspôsobenie nášho mozgu, ovplyvňuje jeho prijímanie.

Ďalej v samotných prednáškach Pán oslovuje tých, ktorým je Slovo určené, taktiež v tomto zmysle, lebo používa výrazy: ČITATEĽ - POSLUCHÁČ!

Nech teda všetci kritici neprehliadajú to podstatné, lebo takto oni samotní na to doplácajú tým, že Slovo im nemôže potom dať to, na čo je určené, nakoľko ani ich mozog nie je výnimkou, čo dokazujú už svojim správaním sa.

Preto nebudeme v tejto dobe robiť ústupky tým, ktorí chcú vlastne znovu podporovať iba svoju duchovnú lenivosť, aj keď sa hrdia poznaním. Takto by nikdy nezistili, že chybujú práve oni samotní!

TOTO VÁM ODKAZUJE AUTOR PROJEKTU!  

A tí, ktorí si myslia, že by to dokázali dokonalejšie, môžu si to predsa vyskúšať sami!

 

*

*        *        *

*

Aj keď nasledujúci text je pre nás, ktorí pracujeme na projekte rádia „Záchrana“, už iba dôvodom na úsmev, je potrebné kritikom projektu naštrbiť ich stupňujúcu trúfalosť.

Jediný citát z POSOLSTVA stále omieľajú a používajú ako kameň pre hádzanie na všetkých tých, ktorí sa snažia Slovo premeniť v čin, ako nám je to v Slove radené.

Toto je ten citát a kameň v ich rukách, ktorý mal byť naopak, tým najlepším poučením:

Polož Slovo Pravdy vysoko na skalu, aby sa človek musel namáhať, keď ho chce získať!

Také je prikázanie, podľa neho jednám.“


Tú prvú vetu síce zo Slova zacitujú, ale tú druhú – tú dôležitejšiu, tú už obchádzajú!
Teda to, čo nepochopili, ale  k tomu radia, teda to „vyloženie na skalu“, - to už urobil Pán sám – na príkaz Boha!

Toto „vyloženie na skalu“ – je pre nás vysvetlené na viacerých miestach POSOLSTVA, ale v nasledujúcom citáte je to pomerne dokonale zhrnuté: 

Tak som vám dal svoje Posolstvo, obsahujúce všetko, ktoré vás však núti, aby ste pri tom sami spolupôsobili. Nedá sa lenivo prijímať ako niečo, čo je pripravené hotové, ale vy sami si musíte zostavením vybrať úplný obraz na každú zo svojich otázok a sami sa pritom namáhať.

To je vlastnosť živého Slova, ktoré vás formuje, vychováva a núti k pohybu vášho ducha!

Ak by ste omylom alebo z povrchnosti chceli zostaviť nejaký obraz nesprávne, potom rýchlo uviaznete a zbadáte, že sa v tom nejaví nijaká harmónia, pretože ste azda iba jeden kamienok položili na nesprávne miesto, alebo jeho tvarom nie tak, aby sa hodil práve k tomu obrazu alebo stavbe, o ktorú sa usilujete. Z toho dôvodu to nemôžete dokončiť a budete musieť skúšať vždy nanovo, až kým to nebude stáť pevne a správne pospájané pred vami.

Každý kameň sa dá použiť k mnohým obrazom, nielen k jednému, avšak pre jeho vlastnosti ste prinútení sami klásť ho ku každému obrazu inak, vždy len tak, aby celkom presne zapadol medzi ostatné kamene. Ak jednotlivý obraz sám osebe dáva celok, potom sa môžete spoľahnúť na to, že vaša práca v hľadaní bola správna!

Nikdy vám pritom nebude chýbať ani jeden kameň, ani ten najmenší diel; lebo Posolstvo skrýva všetko, čo potrebujete! Len to skúšajte, pokiaľ táto práca nebude pre vás bežná, potom budete stáť sami pevne v celom stvorení!

V mojom Slove Posolstva dávam vám dokonalú stavebnicu s najlepšie obrúsenými drahokamami, aby ste s nimi mohli sami stavať. Sú už dopredu presne prispôsobené na všetko, čo je vám potrebné. Lenže stavbu musíte už postaviť sami; lebo taká je Všesvätá Božia Vôľa!“

     Posledná veta presne vysvetľuje to, čo je napísané vyššie: „...taká je Všesvätá Božia Vôľa!“
A túto vôľu splnil sám Pán!
Nesnažte sa HO preto opravovať vy – ktorí túto vetu chcete praktizovať!


Nasledujúce citáty budú pre tých kritikov, ktorí prehliadli to vyššie a dôležité poučenie, ba prehliadajú aj tie následné dôležité citáty, ktoré by mali byť práve ich popudom k činnosti, ktorú zanedbávajú, ba ešte aj tým, ktorí podľa Slova konajú, toto správne konanie vytýkajú.

Sú to prirodzene sprievodné javy môjho poslania. Pôda je tým pripravená pre sejbu môjho Slova. Až keď bude Stvorenie opäť v tom stave, v akom má byť podľa Vôle Božej, príde tiež doba pre moje Slovo. Lebo nesmú ešte raz padnúť perly do rúk nehodných! Keby bolo Stvorenie a s ním všetky ľudské duše také, ako by podľa prirodzených schopností mali byť, tak by sa nedostavili v dňoch súdu katastrofy. Tie nemuseli byť!“

Žiaľ, že pre nás už zostáva iba ten scenár, ktorý nemusel byť! A je to tento scenár, kvôli ktorému sa stal nutným aj projekt Rádia Záchrana. 

Vy ale, ktorí moje Slovo chcete nasledovať, budete pripravení za všetko, čo ste prijali, teraz vystúpiť! Premeňte teraz Slovo v čin! Kráčajte smelo vpred. Boh je s nami! Zem sa musí skloniť.

Buďte prísni a tvrdí! Svetlo pozná len Svetlo samotné! Nemôže strpieť ani ten najmenší prášok! –

A vlniac sa rozlieva teraz v sile Hviezdy Božie Slovo ako prúd nad celou Zemou. Kto sa chce stavať na odpor, bude odhodený, bez záchrany zničený; lebo všemohúca vôľa Boha je, aby v celom Stvorení bolo teraz Svetlo a tým Spravodlivosť!“

A moje Slovo je vynášané do všetkých častí svetov, preniká ako burácanie búrky lámuc nesprávne a posilňujúc správne, otvárajúc pri tom brány, ktoré vedú k doposiaľ netušenému Svetlu! Ešte skôr než vaše myslenie môže pochopiť správne moju reč, stala sa táto už v mnohých ríšach skutočnosťou! Tam už moje slová žijú skôr, než ste ich vy správne pochopili!“

Preto choďte teraz vy, ktorým som už cestu ukázal v Slove! Choďte von, objasňujte a vykladajte moje Slovo všetkým vážne hľadajúcim vo Svetle Pravdy, ktorého lúče vás budú pritom sprevádzať, lebo čas na to je tu!“

Keď sa teraz nečakane zrútia všetky opory medzi národmi, stratí sa viera v moc peňazí, dôvera vo vedomosti rozumu a predovšetkým tiež až pohasne posledný záblesk zdanlivého jestvovania ľudskej dôstojnosti, potom. . .potom príde váš čas, nositelia svätého kríža! Budete hlásať, musíte hlásať Pravdu, ktorej sa vám dostalo; lebo ľudia ju budú od vás očakávať, budú o ňu prosiť, budú ju od vás požadovať, ak sa budete chcieť zdráhať!

Buďte preto teraz pripravení! Doba vám privedie ľudstvo bližšie! Príde to k vám prostredníctvom vysokého duchovného vedenia ako samozrejmosť! Ak sa tomuto prúdu nebudete vyhýbať, splníte svoju povinnosť! Pristúpi to k vám. Buďte odvážni, hrdí a slobodní! Nemáte sa žobravo uchádzať o priazeň ľudí, ale iba vyhovieť tam, kde vás budú o to prosiť!“

Ja a Slovo jedno sme! Kto pozná teda moje Slovo, ten pozná tiež mňa. Telesné videnie nie je pri tom nutné; lebo tým dosiahol duchovné spojenie so mnou, bez toho, či si je toho vedomý, alebo nie. Človek, ktorý prijal moje Slovo, prijal tým aj mňa, je so mnou spojený.“

Ja posielam vás!
Choďte von, zvestujte a vysvetľujte moje Slovo vo Svetle Pravdy! Aby kráľovstvo Božie prišlo na Zem.“

A tento strach, ktorý si nechcete priznať, ten tu je vo veľmi mnohých prípadoch. Jedine on sám vás často núti otáľať so spĺňaním môjho Slova! Mohli by ste byť príliš nápadní, myslíte si pri tom či onom a  nachádzate všetky možné námietky pred sebou samými ako utešujúce ospravedlnenie pre to, že ste moje Slovo a moje požiadavky úplne nesplnili tak, ako by bolo nutné pre sväté víťazstvo Svetla tu na Zemi!“
 

V podobných citátoch by bolo možné ešte pokračovať!
Lenže pre tých, ktorým vládne strach –
JE TO ZBYTOČNÉ!

A ako poznáme ľudí, vyvstane znovu v niektorých ešte jedna otázka: „Prečo teda autor Slova - Posolstvo Grálu, mal najskôr príkaz od Boha Slovo VYLOŽIŤ VYSOKO NA SKALU, ale neskôr ten istý autor, radí napísať skrátenú a jednoduchšiu verziu Jeho Slova?“

Odpoveď je nasledovná:

Keď ľudstvu bola poskytnutá pomoc týmto novým Slovom, toto bolo určené už pre inú skupinu ľudských duchov, teda už vymenených na planéte Zem, ktorých zrelosť sa líšila od tých, ktorým bolo určené to Slovo pôvodné!

*

*        *        *

*

Pri pôsobení autorky Večných zákonov tu na Slovensku, ale aj celkovo na Zemi, došlo ako vždy v minulosti k dianiu, že práve tí, ktorí boli, ale iba podľa vlastného presvedčenia blízko Slova Božieho, – odmietli prichádzajúce nové zvestovanie.
Práve tí, ktorí mali byť pomocníkmi novému zvestovateľovi zasľúbenia Slova, stali sa najzarytejšími odporcami!
Slovo síce mali v rukách, ale žiaľ, bez akéhokoľvek porozumenia, jednali proti tomuto Slovu. Ako dôkaz tohto tvrdenia teraz použijeme iba jeden – ale ten najdôležitejší citát zo samotného SLOVA:

Ako ďaleko vzdialený sa javí ľudský duch od chcenia k vzostupu, keď myslí, že je pre neho celkom jedno, či vie o Imanuelovi alebo nie, pretože sa o ňom dosiaľ ešte nikdy nehovorilo! A iný dôvod nemajú k tomu, aby sa s obvyklou tvrdohlavosťou uzavreli voči zvestovaniu o ňom a jeho zvestovaní k terajšiemu obratu svetov; miesto toho, aby všetko prijali s radosťou a vďakou!

Ale ja vám hovorím:

Teraz budú ľudia prinútení Bohom, aby to prijali, lebo oni o tom musia vedieť, pretože by inak už nemohli duchovne stúpať nahor!“

Tak nastáva aj teraz pri pôsobiacom veľkom obrate svetov bezpodmienečná nutnosť rozšírenia vedenia až po bytie Imanuela, v ktorom sa tento obrat teraz splní!


Buď sa ľudský duch prinúti povzniesť sa až nahor k vedeniu o tom, alebo zostane stáť; čo pre neho vlastne znamená začínajúci rozklad v nepotrebnosti spôsobenej nečinnou prezretosťou ľudského ducha, ktorý zostal stáť a nevie už, ako správne použiť v ňom nahromadenú silu Svetla. Takže to, čo môže pomôcť a pomohlo by aj, stane sa mu záhubou, ako každá energia používaná nesprávne.


Preto musíte teraz vedieť o Imanuelovi; lebo tento čas je pre vás tu!
Kto na toto nové Božie zjavenie ešte naďalej nechce dbať, nesmie tiež zostať v stvorení, a bude vymazaný z knihy života. Takto to chce Boh! A jeho svätá vôľa sa na ľuďoch splní teraz od tejto hodiny so všetkou viditeľne nastávajúcou mocou silou Svetla, ktorej nikto nemôže klásť odpor.

(Z prednášky: Všemúdrosť)

 

 

A teraz si položme nasledujúcu otázku:

KOĽKO ĽUDÍ NA SLOVENSKU A AJ NA PLANÉTE ZEM

BY VEDELO O IMANUELOVI,

KEBY SME NEBOLI ZÍSKALI NOVÉ ZASĽÚBENIE

V KNIHE VEČNÉ ZÁKONY?

 

 

Odpoveď je veľmi jednoduchá, ale aj veľmi žalostná:


NEVEDEL BY O ŇOM TEMER NIKTO!


Držitelia Slova, organizovaní v hnutí Grálu sa nesprávne riadili, ba aj stále riadia podľa nepochopeného, na stránke už zverejneného, ba aj vysvetleného citátu: „polož Slovo Pravdy vysoko na skalu...“; a preto mladá generácia by sa nebola mohla túto dôležitú Pravdu dozvedieť nikde a nikdy!

Keby nebola bývala napísaná kniha Večné zákony!


Alebo...keby sa nedali spečatiť a prijať do organizácie, ktorá si túto výsadu vyhradila iba pre seba, a to iba v žiarlivosti, aby ich náhodou niekto nepredišiel pri vstupe do raja, ktorý si už vyhradili iba sami pre seba – presne tak, ako sa to už toľkokrát stalo!
Je to presne rovnaké počínanie, ako si snažili žiarlivo strážiť FARIZEJI!
A tu je to dôležité vysvetlenie z názvu!

Nech sa teraz zamyslia, či ich kritika obstojí a či je v súlade so Slovom, ktorým sa tak hrdia?!

 


________________________________________________________________________________________

POTVRDENÉ

 

Terajšia doba začína potvrdzovať zo všetkých strán našu Pravdu a Slovo, ktoré sa snažíme priblížiť hľadajúcim, ale aj tým, ktorí ešte stále pohodlne pospávajú a nedajú sa ničím vyrušiť.

Video zverejnené na stránke a aj text, pod názvom: Vesmír – následok, v priečinku Veda a vesmír, teraz našlo ešte podporu z tej najsprávnejšej strany, teda od tých, ktorých sme nazvali „farizejmi“, teda od samotných vedcov. Aj medzi nimi sú takí, ktorí sa nehodlajú iba spokojne zmieriť s osudom v klietke, aj keď je zlatá, ale hľadajú potrebné a logické súvislosti.

To potvrdenie prichádza v inom videu! 
(toto video sa nachádza na konci tohto príspevku)

To, čo sme uviedli my, ako jedným z nás prežité, ale nie ojedinelé, teraz je potvrdené samotnou vedou, ktorá doposiaľ stála na opačnej strane barikády v tomto boji. Ide o tú neviditeľnú a neuznávanú väčšinu vesmíru, ba aj prostredia, ktoré nás obklopuje – neviditeľnú jemnohmotnosť. Z toho potom vyplývajú tie nepochopiteľné, ba až fantastické možnosti prežívania a aj komunikácie, ba hlavne pokroku v kvalite ľudského života – bytia v úrovni večnosti.

Nadväzuje to na stavbu vesmíru, cestovania v ňom, ale nie iba v ňom, ale vlastne už v celom stvorení a potom aj vo vlastnom, blízkom okolí. Potom na to nadväzujú schopnosti, ktoré to umožňujú, ale objasňujú aj človeka a všetko živé, v iných dimenziách, ktoré kvalitatívne posúvajú všetko do tých, pre mnohých zatiaľ fantastických oblastí, o ktorých doposiaľ nemali ani tušenia, ale niektorí už tieto oblasti čiastočne dokázali prežívať a preto sa snažili tých ostatných informovať a usmerňovať.

Doposiaľ s veľmi chabým výsledkom! Prichádza však k zmene a pomoci sa dostáva aj tým nevercom!

Ak už ani tieto prichádzajúce dôkazy nepostačia a stále bude Pravda na obtiaž, bude teda i naďalej iba terčom posmechu a špinenia, tak všetkým tým, ktorí tak budú činiť, už skutočne niet pomoci a musia so svojou hlúposťou zahynúť.

Niet pre nich záchrany!

Nedokážu ich presvedčiť prežitia tých, ktorí to už v nejakej forme skúsili a o svojich prežitiach informovali, nedokážu ich presvedčiť tí, ktorí toto ich pomýlenie spôsobili, ale dnes už sami zistili, že doposiaľ blúdili a chcú to niektorí napraviť. Tak kto, alebo čo ešte dokáže pochybovačov zachrániť? No predsa nikto iní, iba oni samotní! To už bolo viackrát vysvetlené.

Iba sami musia opustiť klietku, do ktorej sa nechali vlákať a sú v nej iba z vlastnej vôle uväznení. Tí, ktorí ich tam vlákali, už túto klietku dokázali opustiť a aj sa snažia, tiež pomôcť tým, ktorí na ich hlúposť doplácali a stále doplácajú. Prišli už sami na to, čo ich za to čaká! Keď neveríte nám, ktorí to máme prežité, tak uverte tým, ktorých ste doposiaľ zbožňovali a ktorí vás do tej klietky vlákali. Pomôžete nie iba sebe, ale aj im, lebo tí musia tiež odčiniť svoje previnenie. Tak ako aj my všetci a teda hlavne vy, ktorí Pravdu dnes ešte odmietate. Využite tieto pomoci, ktoré sú ponúkané zo všetkých strán. Pokiaľ je čas!

Toho času už skutočne nezostáva veľa a preto neváhajte. Ak to nestihnete, sami sa odsúdite a musíte začať prežívať a požívať ovocie vlastného poblúdenia a verte, že bude veľmi trpké. Sami ste tak chceli!

Priblížiť sa ku Pravde je možné ešte aj dnes a začať oživovať svoju zakrpatenú výbavu, práve za pomoci toho nesprávne povýšeného nástroja – rozumu. Teda presne tak, ako to dokázal uvedený vedec, a je to zaznamenané v tomto videu. Prírodné – Božie zákony sú vrcholom logiky a tá je súčasťou rozumu! Preto niet pre nás žiadneho ospravedlnenia! Ani pre jedného!

Z našich poučení už viackrát vyplynul jeden dôležitý záver, že teda veda je bližšie k Pravde, ako cirkvi, lebo veda poznáva skutočného Boha, teda ako súčasť niečoho prirodzeného! Naproti tomu cirkvi ho vykresľujú, ako nepochopiteľnú bytosť a teda niečo nadprirodzené - neprirodzené.

Lenže Boh je prirodzenosť sama, lebo je príčinou všetkých prírodných zákonov, ktoré môžeme objavovať a z nich sa učiť!

Vedci teda už vo viacerých oblastiach prírodných zákonov, ktoré ale tiež iba oni takto kedysi neprirodzene rozdelili, potvrdili inteligentnú jednotu – príčinu všetkého a vysvetlenie nepoznaného. V mnohých dokumentoch sa snažia teraz napraviť svoju chybu z minulosti, a otvoriť tú klietku pre ľudskú pospolitosť, do ktorej ich kedysi nalákali a teraz sa už stala príjemným prostredím pre mnohých. Prečo? No iba preto, že nás všetkých táto klietka zbavuje nie iba slobody, ale aj nepríjemnej zodpovednosti za svoje činy! A to je po chuti mnohých a drží ich to v tejto klietke neslobody.

Teraz sa budeme venovať najnovšiemu modelu nášho vesmíru, v ktorom veda už objavila paralelné svety, teda tie jemnejšie, ktoré zasahujú do toho nášho a človek je za istých predpokladov schopný preniknúť cez túto bariéru, ktorá ich oddeľuje. Je to podložené už ich rovnicami a výpočtami. Na tomto modeli vesmíru už pracoval aj Einstein a svoju teóriu nazval: „teória všetkého“! Potom veda upustila od tejto teórie a bola nahradená teóriou strún, lenže ani táto sa dlho neudržala na tróne vedy a postupne ju vytlačila posledná teória: teória membrán (M), alebo teória paralelných svetov, ktorá už má iba jednu chybu krásy, ale znovu tú kľúčovú. Nedokáže zodpovedať prvotný vznik. (dostupný dokument: Paralelné svety, https://www.dailymotion.com/video/x1uc3ky )

Lenže táto posledná teória sa znovu priblížila aj tej pôvodnej „teórii všetkého“! Znovu až na isté zásadné „drobnosti“! Prišli už ale na to a potvrdili, že gravitácia, teda tiaž preniká všetkými týmito svetmi, aj keď v iných veličinách, ba pochádza zvonku, ako bude aj ďalej vysvetlené.

Na potvrdenie uvedenej teórie a jej správnosti, treba ešte uviesť dôležitú skutočnosť: Všetky rovnice a výpočty začali mať správny výsledok až vtedy, keď vedci dosadili do rovníc silu gravitácie, ale nie ako produkt nášho hrubohmotného vesmíru, ale práve ako silu prichádzajúcu sem, do nášho vesmíru zvonku, teda z toho paralelného sveta, ktorý doposiaľ neuznávali.

Nastali už mnohé diskusie, ba konflikty vedcov a rôznych bádateľov, ohľadne zostrojenia perpetummobile, teda stroja, ktorý by dokázal tvoriť energiu z ničoho. Práve teraz môžeme byť svedkami rovnakého konfliktu aj na Slovensku, nakoľko jeden pán tvrdí, že dokázal zostrojiť takéto zariadenie. Samozrejme, že narazil na konzervatívne názory a teórie vedcov, ktorí stále zotrvávajú v klietkach so svojimi predpotopnými teóriami a nie sú schopní sa ich zbaviť, aj keď výskum inde vo svete, teda tiež iba v istej skupine vedcov, už dosiahol pokrokových zistení, ktoré začnú postupne všetko okolo nás meniť.

Zariadenie, ktoré by dokázalo získať energiu z ničoho sa skutočne nedá vyrobiť, ale...
Také zariadenie, ktoré bude v našom vesmíre pracovať v režime, že môže produkovať viac energie, ako do neho dodáme, také je možné zostrojiť a bude funkčné.

Ako je to možné?

Neprehliadnite podčiarknutú časť vety hore, a na to nadviažte vo svojich úvahách. Toto zariadenie bude teda bežať na energiu z paralelného sveta, teda z jemnejších úrovní nášho vesmíru a veda to už vlastne dokázala a potvrdila, ale iba istá malá skupina, pričom väčšina zostáva v klietke konzervatívnych teórií.

Preto nechce nikto veriť pánovi Nemešovi a tvrdia, že je to proti fyzikálnym zákonom. Pravdaže! Keď neuznávajú tú hnaciu silu, ktorá hýbe aj našim vesmírom a všetko v tomto svete je od nej závislé. A túto energiu sme mohli už dávno výhodne a hlavne čisto využívať, keby nebolo ľudskej chamtivosti, ba obávam sa toho, že to aj v tomto prípade na Slovensku, skončí rovnako. Vo svete to už dokázali viacerí, ale takýto úspech nebol vítaný.

Všetky naše úvahy a teórie vychádzajú z rovnovážneho stavu na Zemi a našom vesmíre a všetky namerané veličiny, boli v tomto zmysle chápané. Čo sa doposiaľ nevedelo je tá skutočnosť, že jedna dôležitá veličina je vlastne zložená z dvoch (dokonca viacerých) veličín, a v konečnom výsledku a to aj pri výpočtoch a simulujúcich programoch sa musí prejaviť nerovnováhou, teda v istom ohľade je táto veličina ako prebytková. Jedná sa o tú nepoznanú a neuznávanú zložku vo veličine gravitácie, ktorá vo výsledku spôsobí to, že zariadenie využíva a mení do inej formy, túto prebytkovú veličinu energie.

Potrebné je zodpovedať aj logickú otázku, prečo tomu tak je!
A vtedy zamĺknu aj pochybovači!

A v tom nepoznanom prebytku je tá logická podstata.

Mnohí už pochopili a využili túto skutočnosť v praxi a zostrojili podobné zariadenia, lenže pochopili znovu iba následok niečoho a využili ho výhodne. Príčina – tá prebytková energia, im však zostávala neznáma, avšak nie všetkým. Boli aj takí, ktorí nadviazali na staré a už poznané vedomosti. Vlastne sme znovu neobjavili nič nového! To všetko už bolo známe, ba aj výhodne v minulosti využívané.

Túto teóriu paralelných svetov potvrdila veda dokonca aj v inej oblasti svojho bádania a znovu ale musela vlastne nadviazať na to staré a už dávno niektorým jedincom známe a pre nich bežné.

Amazonskí indiáni využívali už dávno na preniknutie do týchto vyšších a jemnejších svetov pomoc jednej rastliny, ktorej odvar im to umožňoval. Rastlina sa volala ayahuaska, a spôsobila dokonca aj v cirkvách určitý šok, ba rozvrat tým, že niektoré cirkvi vznikli na tento podnet ako nové a využívali rastlinu pri obradoch a s jej pomocou dokázali prežívať na jemnejšej úrovni. Tento fenomén spôsobila skutočnosť, že pôvodní indiáni sa zo svojho prostredia rozptýlili medzi kresťanskú populáciu.

Neskôr bola dokonca objavená molekula, ktorú nazvali „duchovná molekula“, (DMT) ktorá umožnila odstrániť bariéry v našom mozgu a umožnila prienik do týchto jemnejších svetov. Je to istý druh narkotika a to je tiež dôvodom toho, prečo po drogách siaha stále istá skupina ľudí. Chcú sa zbaviť tohto prežívania v našom terajšom svete, a prežívať v tých jemnejších. Mnohí vedci si však uvedomili nebezpečenstvo toho výskumu, lebo otvára dvere do tej komnaty, ktorá ešte pre nás nie je určená. (dostupný dokument: Duchovná molekula, https://www.youtube.com/watch?v=YpUcHWYxqWo)

Predsa však istý prínos tento výskum priniesol. Potvrdenie rôznych bytostí v týchto rôznych svetoch, nepredstaviteľné možnosti v rýchlosti prežívania a získavania informácií, ktoré zanechali veľmi silný dojem na všetkých testovaných osobách s touto molekulou DMT. Najväčším prínosom je však skutočnosť, že títo vedci začínajú robiť kroky ku tej potrebnej jednote – previazanie vedy s duchovnom! A to je ten hľadaný recept na mier, ba aj zjednotenie všetkých náboženstiev!

Nebezpečenstvo je však v tom, že otvoriť tieto dvere pre niektorých spôsobí viac škody ako úžitku a znovu vysvetlenie môžeme objaviť iba v Absolútnej Pravde – Posolstve Grálu, kde je vysvetlené, že je to znovu obmedzenie a teda narušenie slobodnej vôle, teda prirodzenej cesty, ktorá sa stáva nebezpečná v tom, že dnes obklopuje tú našu dimenziu veľmi temná dimenzia, vytvorená vlastne nami samotnými, ktorá negatívne ovplyvní každého, kto túto úroveň navštívi. My sme potom svedkami v tejto našej hmotnosti iba toho, ako sa takýto jedinci dopúšťajú činov, ktoré sú pre nich samotných, ale aj spoločnosť nebezpečné.

Absolútna Pravda stále teda dostáva dôkazy svojej pravosti, lebo s každým novým objavom rastie jej vážnosť a pravdivosť. V čom tak nie je, chyba je ešte na našej strane, že sme nedokázali preniknúť tak hlboko do jej podstaty, že jej teda ešte nie úplne rozumieme. Mnohí už prirodzeným vývojom dospeli k tomu, že tieto vyššie dimenzie dokázali prežívať a snažili sa aj podať svedectvo. Svedectvo prichádza stále presvedčivejšie aj od vedcov a je skutočne na poľutovanie, že istí jedinci dokážu napádať všetko to, čo sa im ponúka ku pomoci a držia sa na prežitých tradíciách, vytvorených tými, ktorí ich už dávno opustili.

Vo vede je to následok ctižiadosti vedcov, ktorí veria, že sú to práve oni samotní, korí rozlúsknu tento tajomný oriešok ľudstva. Chýba im teda potrebná pokora, ktorá by im to umožnila aj prežiť, bez drahých prístrojov, ba aj nebezpečných pokusov.

Chýbajúca pokora potom bráni v prijatiu tej dokonalej pomoci:
Prijatiu toho návodu na použite od samotného konštruktéra!

Niet už čo vymýšľať!
Všetko je už dávno a dokonale vymyslené!

 

Teraz budú použité tri krátke citáty z Pravdy, ktoré boli napísané temer pred sto rokmi, a ktoré dokonale vystihujú doterajšiu vedu, ba aj svetlé výnimky, ktoré sa občas vyskytli, ku poučeniu pre niektorých. Tieto citáty sú dokonalým úvodom pre zverejnené video, ba zároveň potvrdením tejto PRAVDY:

„Existenciu prasemena nemôže poprieť ani ten najfanatickejší pochybovač, a predsa toto semeno nemôže uzrieť ani jedno pozemské oko, pretože je z inej látky, je z „oného“ sveta. Môžeme ho pokojne nazvať opäť jemnohmotným.“

„Je neklamné, že prírodoveda v pomere k celému stvoreniu má dnes ešte veľmi nízky stupeň poznania a síce preto, že sa pridŕža iba hrubohmotného, lebo rozum v dnešnom zmysle dokáže púšťať sa iba do vecí, pripútaných na priestor a čas. Jedinou, samozrejme tiež neodpustiteľnou chybou pritom je len, že stúpenci tejto vedy sa snažia odtajiť s posmechom všetko, čo presahuje nad to, ako nejestvujúce, s výnimkou niekoľkých učencov, ktorí prekročiac mieru priemernosti, dovideli ďalej a odmietli nevedomosť pokryť domýšľavosťou.“

„A predsa môže ľudstvo stúpať nahor len plným pochopením, nikdy nie slepou, nevedomou vierou!“

Na záver jedno múdre porekadlo:
„Pomôž si človeče, aj Pán Boh ti pomôže!“

Na zverejnenom videu (na konci tohto príspevku) je teda slovo učenca, „ktorý prekročil mieru priemernosti, dovidel ďalej a odmietol nevedomosť, pokryť domýšľavosťou!“

Vedeckými metódami bolo potvrdené to, čo sme dostali v ponuke od samotného „KONŠTRUKTÉRA“ už pred sto rokmi! 

Video k textu "Potvrdené":


Plnú, neskrátenú verziu videa - prezentácie pod názvom "Jemnohmotné telo ako základ vedomia" so všetkými výpočtami a vzorcami si môžete pozrieť na tejto adrese:
https://www.youtube.com/watch?v=_aSGgsJZC8M

 


________________________________________________________________________________________

TEÓRIA A PRAX

Video, zverejnené na stránke v priečinku: Kritikom – farizejom, za textom s názvom POTVRDENÉ, v ktorom sú podané vedecké, ale teoretické dôkazy existencie jemnohmotnosti, je pre mňa osobne závažným dôkazom. Dalo by sa povedať, že táto teória nemá z môjho pohľadu chyby, ba potvrdzuje moje praktické návody na využitie!

 

Chybu však predsa len jednu má, ale pritom veľmi podstatnú!
Na podporu svojich teoretických uzáverov sa snaží prednášajúci vedec citovať, alebo lepšie povedané odkazovať na orientálne, staré náboženské smery, v ktorých možno objaviť čriepky tejto múdrosti, ako už dávno ľuďom známe, ba aj využívané. Sú to skutočne iba malé čriepky, pre nás bez potrebných súvislostí, ba hlavne bez praktických využití. Viem o čom píšem, lebo ja sám, keď som sa s touto formou hmoty stretol prakticky, ba začal ju aj prakticky využívať, tak som tiež začal študovať všetky tieto staré a vzdialené náboženstvá, v ktorých som objavoval čiastočne svoje prežitia.

 
Boli to však čiastočky múdrosti bez potrebnej súvislosti a hlavne s nádychom mystiky, ktorá mnohému bránila, ba neumožňovala v živote využiť.
 
Kameňom mudrcov sa pre mňa stalo až Posolstvo Grálu, kde bolo všetko to moje prežité, jednoducho a v súvislostiach vysvetlené, čo dokonale potvrdzovalo moje prežitia, ba umožňovalo následne podať praktické vysvetlenie pre každého, kto by to chcel využívať tiež.
 

Teraz je mi však smutno z toho, že všetci títo teoretici – vedci, poukazujú a stavajú do pozornosti tieto nepoužiteľné čriepky z exotických a vzdialených náboženstiev, pritom prehliadajú úplnú – nerozbitú nádobu, ktorá v sebe skrýva ten najcennejší poklad, teda tú úplnú múdrosť, ktorá zodpovedá všetky, ešte aj tie nepoznané otázky! A táto nádoba plná múdrosti im leží celkom blízko pod nohami! Prečo ju prehliadajú?

No iba preto, že múdrosť uložená v tejto nádobe, nehladká ich ego, neumožňuje budovať vlastnú ctižiadostivosť, lebo na všetky otázky sa v nej ukrýva odpoveď. Žiadny vedec už nenachádza žiadnu možnosť, blysnúť sa svojou múdrosťou!
 

Túto skutočnosť mám znovu prežitú, keď som ako jeden z tých, ktorý dokázal nahliadnuť občas do týchto jemnejších úrovní, začal chápať potrebné súvislosti, ba začal som učiť tieto vyššie frekvencie využívať prakticky aj iných. Nepochodil som práve z toho dôvodu, že ja som nebol žiadny vedec, nevlastnil som potrebné tituly na to, aby som bol zobratý na vedomie, ba mojimi snahami som podkopal to vlastné ctené ego vedcov, ktorí sa cítili takto ohrození.

Moje praktické pokusy vyústili do sformovania objavu prírodného zákona, ktorý som si nechal potvrdiť notárom v istom presvedčení, že sa tento zákon raz skutočne potvrdí a bude brať ako základ pre výhodné využitia v živote samotnom. Tento zákon je v úplnom znení zverejnený na stránke: www.absolutnapravda.sk pod lištou "Objav prírodného zákona".

Moje praktické využitia tohto zákona teraz teda boli podopreté teoretickými dôkazmi, čo by tento mnou sformulovaný zákon „mohlo“ postaviť do úplne iného svetla. Lenže iba mohlo! Lebo ctižiadostivosť vedcov a to ich ohromné ego je tu stále v pôsobnosti.

Ja sa teraz pokúsim zosúladiť túto teóriu s praxou tak, aby ju mohol začať využívať každý, teda aj tí, ktorí potrebné a vedou potvrdené schopnosti nemajú, teda nie sú jasnovidní. Na tomto fakte bol postavený „môj“ objav prírodného zákona, lebo na potvrdenie tohto druhu hmotnosti bola využitá táto schopnosť zvierat, ktoré ňou všetky disponujú. Aj táto skutočnosť už bola potvrdená viackrát prakticky. Napríklad pri nedávnej pohrome tsunami v Indonézii, keď zahynulo veľké množstvo ľudí, všetky zvieratá dokázali vopred opustiť ohrozené územie a neboli žiadne ich straty.

Výraz „môj“ objav je vlastne preto v úvodzovkách, lebo ten objav, ktorý som ja prakticky overoval nie je tiež vlastne mojím objavom, lebo úplnú definíciu som mohol zostaviť vlastne tiež až na podnet toho dokonalého SLOVA PRAVDY – POSOLSTVA GRÁLU! Bez pomoci Slova by som blúdil podobne, ako mnohí predo mnou, lebo si namýšľali, že tá sila, ktorú pozorujú, pochádza od nich samotných! A v tom sa všetci mýlili! Teraz bude vykonaný stručný výber z vedeckej teórie, podloženej meraniami a pochádza to z už menovaného videa:

Základom môjho vystúpenia je preukázanie laboratórnych experimentov vede zatiaľ neznámeho, ale inak celkom reálneho bioaktívneho druhu jemnohmotnej matérie.“

 

Pre zrak a zmysly nemerateľnej a nepoznateľnej.“

 

Má priestorovo rozsiahlu pulzujúcu štruktúru, poľa vysokej reálnej energie.“

 

A dokáže okrem iného ukladať informácie a reexprimovať ich, nie len v biologickej oblasti, ale aj anorganickej oblasti.“

 

Jasnovidným a jasnocitlivým ľuďom stačí, aby sa postavili ku vzorkám, natiahli ku ním ruky a prístroje začnú pulzovať v metrovom rozsahu.“

 

Predstavuje to elementárnu jednotku vedomia.“

 

Hmotnosť síce existuje, ale nie bodová a kompaktná, ale má charakter poľa.“

 

Tieto polia dokážu ukladať biologické a anorganické informácie, ba ich znova reexprimovať s účinkom určenia tvaru a štruktúry.“

 

Tieto kvanty rozpoznajú tvary.“

 

Majú nelineárnu vlastnosť a to je to, čo potrebujeme pre vedomie.“

 

Voda sa ukazuje byť veľmi dobrým pohlcovačom tejto formy hmoty.“

 

Lenže rovnako aj minerály a aj kovy.“

 

A to sú životné polia. Všetko teda žije!“

 

Jasnovidci môžu túto formu hmoty vidieť.“

 

Je to hmota, ktorá má neelektromagnetickú vlastnosť.“

 

Táto hmota je aj gravitačná.“

 

Jestvujú negatívne a pozitívne polia.“

 

Pozitívne polia – deštruktívne, negatívne polia – konštruktívne!“

 

S konštruktívnymi – negatívnymi poľami možno robiť v zdravotníctve zázraky.“

 

Pre túto hmotu nie je konečnou rýchlosť svetla.“

 

Vedomie pracuje vždy nadsvetelnou rýchlosťou.“

 

Takto môžeme komunikovať aj s bytosťami na inej planéte, musíte však splniť dve podmienky: poznať frekvenciu, dostať sa do potrebného stavu vedomia, teda zmobilizovať v sebe k tomu potrebnú výbavu. Nájsť metódy, ako sa dostať do stavu vyššieho vedomia.“

 

Jemnohmotnú matériu nikdy nenájdu terajšími prístrojmi, ktoré sú založené na elektromagnetickej interakcii, lenže táto v nej chýba. Preto na výskum týmto smerom, škoda každého Eura.“

 

Fenomén život: máme dvojúrovňovú štruktúru: hrubohmotnú a jemnohmotnú!“

 

Aj naše zmysly pracujú v oboch úrovniach.“

 

A toto pole pracujúce nadsvetelnou rýchlosťou nás napája na okolie vesmírneho univerza.“

 

Ak už jemnohmotnosť má tieto nádherné vlastnosti, tak jej pôvod musí byť ešte nádhernejší!

A túto úroveň možno vo svojej hlave začať aktivovať!

A keď ju raz zažijete, tak prednášať budete vy.

Nikto vám nemusí rozprávať o zmysle života, pretože vy sa to pokúsite vysvetliť ostatným.

Čo ste tam (v sebe) našli. A to sa volá osvietenie.“

 

Bolo už mnoho takých, ktorí sa o to pokúšali!

Pomôcť aj druhým.

Ale žiaľ, doteraz vždy zbytočne!

 

Moja formulácia zákona vychádzala z toho, že pre mňa tá jemnejšia hmotnosť už bola samozrejmosťou, a ja sa pritom necítim byť osvieteným, ba vedel som už aj to, že človek, dokáže tieto jemnohmotné polia (auru) rastlín a aj zvierat meniť, ba teda aj svoju. A táto schopnosť pre človeka otvára ohromné možnosti využitia, dáva mu teda veľkú právomoc, lenže zároveň aj zodpovednosť!
 

Všetky moje praktické využitia tohto zákona som nahral na DVD, boli doložené písomnými dôkazmi vo forme evidencie, snažil som sa o propagáciu tohto využitia, ktoré umožňovalo šetrenie obrovských finančných prostriedkov, ba bolo dokázané, že my vlastne dnes platíme ľudí za to, že nám robia škodu. Obmedzenie aktivít by znamenalo šetrenie prostriedkov, ba vyhnutie sa obrovským škodám.
 

Všetko však stroskotalo na ľudskej obmedzenosti, neschopnosti vidieť to, čo je príčinou, aj keď túto človekom nevidenú hmotu, dokázali vidieť zvieratá a ich konanie túto formu hmoty dokazovalo, ba stále dokazuje. Sme to iba my, ktorí zostávame nevedomí, aj keď dôkazy nám ležia priamo pod nosom.
 

Každý záujemca si môže preštudovať tento prírodný zákon na uvedenej adrese stránky a zistí mnohé zhody s tým, čo bolo experimentálne a vedecky potvrdené, ba aj namerané. V prípade pôsobnosti tohto zákona jestvuje ešte jeden vedecký dôkaz a je to kirilianova fotografia, ktorá dokáže zaznamenať tieto žiarenia jemnej hmoty vo farbách a tak identifikovať tie deštruktívne farby a tiež tie konštruktívne; teda zaznamená ich tak, ako to vidia zvieratá, ba súvisí to aj s našimi schopnosťami pri liečení a to či už bylinami, alebo výťažkami, lebo všetko súvisí s tými, už uvedenými farbami vyžarovania, pomoci zvierat pri predpovedaní prichádzajúcich pohrôm, pri love, ba aj ochrane zveri, potom pri domestifikácii zvierat, ba pri šľachtení a pestovaní rastlín.
 

Každý poľovník vám potvrdí, že zviera presne vie, kedy je jeho čas ochrany, ba kedy naopak lovu – vie to na základe vysielaných obrazov, samotnými poľovníkmi.

 

Na základe tu napísaného môže potom teda každý robiť svoje pokusy na dokázanie si tejto jemnejšej hmoty, ale hlavne komunikácie na úrovni vyššieho vedomia a pritom nemusí byť sám jasnovidný. Stačí využiť túto schopnosť zvierat, prípadne rastlín a robiť si cielené testy a tiež otestovať svoje schopnosti, ako dokáže pôsobiť na okolie, teda aj na hrubú hmotu okolia za pomoci tej hmoty jemnejšej, ale nadradenej tej našej známej hrubej hmotnosti. Ponúkané sú tu ohromné možnosti využitia. A to pre každého! Len nie pre pyšného, tiež nie pre lenivého hlupáka, ktorý musí v dnešnej dobe už vynakladať značné úsilie, aby týmto hlupákom mohol aj naďalej zostať, lebo už zo všetkých strán je ponúkaná táto múdrosť.

 

Takto sa potom vlastne aj ten, kto začne s touto jemnejšou formou hmoty pracovať, stáva sám citlivejším a čo je podstatné, ladí sa na tie jemnejšie frekvencie, ktoré potom následne formujú aj jeho zdedený prijímací a aj vysielací aparát, ktorý je jeho chybou zakrpatený. Časom sám zistí, ako je to všetko múdro previazané a vymyslené, a vtedy začne byť pokorný a dokáže prijímať stále viac a podstatnejšieho.

 

A to je účelom tu napísaného!

 


________________________________________________________________________________________

ROZUZLENIE


Žijeme dobu, kedy sa zo všetkých strán, v mnohých vedných odboroch podávajú dôkazy pre Pravdu v rôznych zložitých a komplikovaných teóriách, s lepším, alebo horším výsledkom. Pripojili sme sa aj my k týmto aktivitám a snažili sa touto formou pomôcť tiež. Problematika je však v týchto teóriách tak neprehľadná, že je potrebné všetko zjednodušiť, a to za pomoci už nami poznanej Absolútnej Pravdy, ktorá jediná dokáže do problematiky vniesť tú vecnú jednoduchosť.

Rozhodujúce je vedieť nasledovné:
Ten nami objavovaný jemnohmotný svet, tak výrazne ovplyvňujúci dianie v našej hmotnosti, je z väčšej časti našim vlastným výtvorom!

Na definovanie tej, teraz už menšej časti nášho jemnohmotného okolia, ktoré bolo vytvorené niekým iným, by bolo potrebné obsiahlejšie objasnenie, ale nakoľko je pre nás toto okolie nie tak nebezpečné, vysvetlenie bude vynechané a ponechané iba pre tých, ktorí budú textom oslovení a vedomosti si môžu rozšíriť Absolútnou Pravdou.

Bez znalostí o jemnohmotnom svete, je reálne riešenie všetkých našich problémov iba teoretickou utópiou, ktorá v skutočnom živote nenachádza žiadne uplatnenie, aj keď všade možno pozorovať snahu o to, veľkým počtom slov nahrádzať Pravdu. Lenže ľudská civilizácia evidentne prežíva absolútnu krízu, ktorá zanikne až touto znalosťou Pravdy.
Náš skutočný domov nie je tu na Zemi, ba ani v tej objavovanej jemnohmotnosti – v záhrobí.  

Ľudský duch pochádza z ešte vyšších úrovní, do ktorých by sa mal vrátiť – je to duchovná ríša – RAJ!  
Na svoju púť stvorením, nám mali slúžiť dokonalé Božie zákony a schopnosti ducha – učiť sa z nich, aby sme v hmotnosti nepoblúdili. Na túto púť sme dostali dokonalú výbavu.  
Každý úspech a aj neúspech spočíva teda vo vnútri nás samotných!

Celým stvorením prúdi neutrálna Božia sila, ktorú každý ľudský duch môže usmerniť k dobrému, rovnako ako ku zlému a takto z nej urobiť konštruktívnu – budujúcu silu, alebo naopak, deštruktívnu – ničiacu!

To nám umožňuje prírodný – Boží zákon! Dôkazov už bolo podaných dosť.

Také ľahké sme to mohli mať, ba na začiatku sme aj mali. Lenže počas dlhých tisícročí, sme zneužili vlastný Boží dar – slobodnú vôľu, k usmerneniu neutrálnej Božej sily ku zlému!

Vytvorili sme silné centrály tejto deštruktívnej sily okolo Zeme, vo formách rôznych myšlienkových a citových obrazov zla, ktoré na nás teraz, zo všetkých strán doliehajú.

Z viacerých výskumov, ale aj skúseností už vieme, že tieto nami usmernené žiarenia sú uložené, aj ako záznamy v hmote okolo nás.

Je tu ešte ku našej škode celá armáda služobníkov temna, na čele s padlým archanjelom – Luciferom a s množstvom jeho služobníkov, a na spodku tejto reťaze služobníkov zla spočíva veľké množstvo padnutých ľudských duchov, nachádzajúcich sa teraz v jemnejších úrovniach hmotnosti, ktorí sa zo svojej slobodnej vôle zaradili do tejto temnej armády. Žijú však aj na mnohých temných planétach. Lenže aj medzi nami ľuďmi ich teraz pôsobí veľká armáda, ako vtelených – teda nám rovnorodých.

Títo všetci potom čakajú pripravení napadnúť každého, kto si dovolí im neslúžiť, teda nechce šíriť temno, ktoré už vládne v každej oblasti ľudských aktivít. Nemôžu však nútiť, môžu iba lákať, vábiť, odvádzať nenápadne od chceného cieľa, a v niektorých prípadoch aj priamo útočiť, cez žijúcich ľudských duchov, teda cez tých ľudí, ktorí sa tak sami rozhodnú. Mnohokrát aj cez tých zo záhrobia. To sú potom pre našu spoločnosť, tie nami nechápané a odsudzované činy mnohých, pritom skutočný vinník je neznámy, alebo nesprávne identifikovaný, ba aj odsúdený.

Najťažšie to majú tí, ktorí sa priamo rozhodli šíriť Pravdu a Svetlo. Dokonalým príkladom je samotný Syn Boží – Ježiš! Proti nemu vyrukovala celá táto armáda temna a zneužila ešte v telách žijúcich duchov na to, aby vykonali rozsudok Lucifera (kniežaťa sveta). A táto armáda žijúca ešte aj teraz v telách, urobila z tohto zločinu, akt spasenia pre pohodlných, ktorí sa takto uberajú za svojimi idolmi do hlbín.

Čím má niekto dôležitejšiu úlohu v službe pre Pravdu, tým je proti nemu nasadená väčšia armáda z temna!
Rovnako ako príklad môžeme použiť nedávne dianie, keď sme očakávali narodenie Imanuela!

Preto aj každé naše rozhodnutie pre pomoc blížnemu, je sprevádzané tvrdými bojmi o ľudské duše, ktoré samozrejme vždy radšej a s väčšou chuťou, podávajú ruku temnu. Je to nerovný boj, ktorý väčšinou ...zatiaľ vyznieva v náš neprospech.

Samozrejme, že aj pre všetkých tých, ktorí chcú slúžiť Svetlu a Pravde, je pripravená pomoc v tej neutrálnej Božej sile a posilnenie v pomoci zo strany svetlých pomocníkov. Takýto tvrdý boj teda teraz prebieha v tej nevidenej jemnohmotnosti! Ba nie už iba v nej, ale zasahuje aj do hrubej hmotnosti, v ktorej je to pre mnohých citeľné. Príčina však zostáva nepoznaná.

Naša púť hmotnosťou môže teda skončiť návratom domov, ale aj zahynutím v hmotnosti, a rozplynutím sa s ňou v pralátku.

Nezúčastnení stoja mnohí, potácajúc sa životom bez akéhokoľvek cieľa, aj keď utrpenie už mnohých navštívilo po celom svete, ba aj v blízkom okolí. Nebude im to však tiež už umožnené dlho - to ich nerozhodné potácanie sa! Pre každého jedného nadíde hodina konečného rozhodnutia. Dotkne sa to každého, a to, či chce alebo nechce. Bude vtiahnutý do tohto víru a musí preukázať, čomu dá prednosť. Na základe vyžarovania farieb jeho jemnohmotného tela bude zaradený a takto odsúdený! Každý má slobodnú vôľu - do konca.

Preto si zapamätajte všetci ľahostajní, ba všetci tí, ktorí ste chytení v dokonalej pavučine, ktorú pre vás uplietli služobníci temna:

Aj naša snaha k pomoci, má svoje hranice!
Naša snaha slúžiť je veľká!  

Lenže vaša neochota ešte väčšia!  
Z tohto dôvodu očakávajte najväčšiu pomoc až vtedy, keď vás navštívi utrpenie.  
Nás všetkých, ktorí sa vám snažíme pomáhať, stále navštevuje.  
Neospevujú nás žiadne chválospevy.  
Tie sú zatiaľ na strane tých druhých.  
Majte to na pamäti a nerobte nám to ťažším!  
Ale hlavne nie sebe!
Bojovať musíte sami!  
My vám iba môžeme ukázať nepriateľa.  
Ten najväčší nepriateľ sa ukrýva iba vo vašom vnútri! 

 

________________________________________________________________________________________
16. novembra a doplnenie 17. a 20. novembra 2014
 

VAROVANIE

 

Ak niekto spochybní TOHO, kto priviedol veľa hľadajúcich ku Slovu Božiemu, tak spochybní aj toto Slovo samotné, pred všetkými tými, ktorých tento ku Slovu priviedol!!!
Nech si všetci, ktorí tak konajú, uvedomia, čo im za také jednanie prinesie zvratné pôsobenie!
Toto odkazuje ten, ktorý tieto udalosti prežíval a Slovo Božie veľmi usilovne študoval.

My sa nechválime cudzím perím tak, ako naši kritici, ktorí našu tvrdú prácu využívajú a pritom sme my ešte tejto ich aktivite naklonení, lebo nám ide v prvom rade o Slovo a Pravdu!

Živé Slovo Posolstva Grálu dá každému iba toľko, koľko mu umožní prijať jeho vlastná zrelosť! Preto žiadny pravý vodca nemôže očakávať rovnorodosť ani v prijatí Slova. Môže však zrelosť svojich poslucháčov pozdvihnúť a zdokonaliť, pri rešpektovaní ich slobodnej vôle.

Otázka na zamyslenie:
                                       Môže byť založené kráľovstvo - "Tisícročná ríša"  bez kráľa?!

VŠETCI TERAJŠÍ "VODCOVIA", KTORÍ SPOCHYBŇUJÚ PRÍCHOD IMANUELA, AKO KRÁĽA TISÍCROČNEJ RÍŠE, SÚ ZVODCOVIA, KTORÍ SI PRIPRAVUJÚ POZÍCIU - ZAUJAŤ JEHO MIESTO, ALEBO V NEVEDOMOSTI SLÚŽIA VODCOVI NEPRAVÉMU!!!

 


________________________________________________________________________________________
22. novembra 2014

DÔKAZ PRAVDY

 

Biblia, Starý zákon, Izaiáš, 7. kapitola, verš 14:
Preto vám sám Pán dá znamenie: Ajhľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Immanuel.“

Doznievania k Posolstvu Grálu, prednáška Kristus riekol:
„Matúš nevidí napríklad ani rozdiel medzi zvestovaním Izaiáša, ktoré sám uvádza a zvestovaním anjela, ale oboje mieša dohromady s detskou nevinnosťou, pretože si to on tak „myslí,“ vôbec sa nestará o to, či je to aj správne. Nevidí pri tom vôbec, že spomínané mená sú rozdielne.
Lenže tieto mená neboli celkom určite označené bez účelu!
Izaiáš zvestuje „Imanuela“. Ale anjel „Ježiša“! Teda to nie je Imanuel, ktorého porodila Mária, a preto ani ten, ktorého zvestuje Izaiáš!
Izaiáš zvestoval „Imanuela“, Syna Človeka, ale anjel „Ježiša“, Syna Božieho! Toto sú zreteľne dve odlišné zvestovania, vyžadujúce si dve rôzne splnenia a tieto musia priniesť opäť dve rôzne osoby. Pomiešanie oboch týchto dejov nie je možné, môže byť tiež uchované len úmyselným chcením ľudí pri obídení všetkých podkladov.“

Tak, ako stále ľudia vo svojom neporozumení miešali Božie zvestovania, stále v tom pokračujú a teraz miešajú zas rôzne inkarnácie aj takzvaní „znalci“ Slova. Samotný Syn Človeka potvrdzuje svojim Slovom zvestovanie Izaiáša, ako správne a teda Jeho osoby IMANUELA!

LENŽE SYN ČLOVEKA UŽ BOL NA ZEMI INKARNOVANÝ DVAKRÁT, ALE EŠTE ANI RAZ NEDOSTAL PRI NARODENÍ MENO IMANUEL!!!

Zasľúbenie Izaiáša, ale aj Jeho samotného, sa teda počas týchto dvoch inkarnácií nevyplnilo,
ale ešte sa vtedy na to vyplnenie - iba čakalo !!!

 

________________________________________________________________________________________
30. novembra 2014

EŠTE RAZ ...!

 

Nasledujúci príspevok nemá byť našou obhajobou, ba ani obhajobou autorky Večných zákonov, ale má byť logickou úvahou slobodne hľadajúceho Pravdu, ako som to ja kedysi prežíval, pri úmornom hľadaní odpovedí na otázky, ktoré mi postavil do cesty sám život.

Na nasledujúcich príkladoch a faktoch si môžeme urobiť úsudok, ako vlastné presvedčenie niektorého jednotlivca ovplyvní výklad Slova, ba dokonca u tých, ktorí majú možnosť do neho zasiahnuť, takto pokrivia aj samotné Slovo. Niekedy aj neúmyselne a iba z vlastnej nedokonalosti, alebo nedostatočnej poctivosti v práci. Nech je to zároveň varovaním, pred vynášaním unáhlených uzáverov o neporozumeniach, ktoré môžu vyplynúť aj z nie celkom správneho prekladu samotného Slova, a iba z nepatrných „maličkostí“, ktoré ale sa nakoniec ukážu ako zásadné. Citáty uvádzané v predchádzajúcom príspevku, ale použité v knihe: Proroctvá vo Svetle Pravdy, pochádzali z pôvodného PG (Posolstvo Grálu), ktoré sa zachovalo v Zlíne, lebo slovenský preklad pôvodného vtedy ešte nejestvoval.

Najskôr jeden citát z DPG (Doznievania Posolstva Grálu) z prednášky „Strážkyňa plameňa“:
„Predovšetkým zasiahne volanie ešte raz všetko ženstvo! – budúci čas!

Tento citát pochádza z DPG, ktoré sa zachovalo ako pôvodné na Morave v Zlíne.

Ja som práve tento citát použil pri obhajobe autorky VZ (Večné zákony), pred jej vtedajším odporcom, s ktorým som neskôr spolupracoval na preklade pôvodného Slova do slovenčiny. A preklad tej istej vety, ktorý urobil kritik autorky VZ už v slovenskom preklade bol nasledovný:
„Volanie je ešte raz určené predovšetkým ženstvu! – prítomný čas!

„...Ale ženstvo sa musí k tomu najskôr samo očistiť a pozdvihnúť z bahna, do ktorého ľahkomyseľne doviedlo celé ľudstvo! A až vtedy bude schopné zase správne cítiť, keď sa zbaví márnomyseľnosti.“

To zasľúbenie: „ešte raz“ je vo vete síce ponechané, ale význam zmenený tak, že to volanie sa dá vysvetliť, ako terajšie - vtedajšie, a teda nie to nové – zasľúbené ako budúce! Keď ale budeme sledovať obsah aj ďalej, tak zistíme, že z textu vyplynie, že predsa len sa jedná o budúcnosť, lebo ženstvo musí dovtedy niečo vykonať a teda sa zmeniť. Na podporenie napísaného máme našťastie ešte jeden citát, ktorý to rozrieši!

Lenže v tomto druhom prípade, a to v tom, ktorý si ten prekladateľ nevšimol, lebo som ho vtedy aj ja prehliadol a teda nepoužil ako obranu autorky VZ, to už zostalo nezmenené a teda v pôvodnej forme, ako bolo napísané.

Jedná sa o citát z diela Vo Svetle Pravdy, z prednášky „Uvaľte na neho všetku vinu“:
Ešte raz zaznie volanie Pravdy po celej Zemi. Potom ale príde zúčtovanie osudu s každým a bude mu prisúdené, čo si sám utkal. Ľuďom sa dostane konečne to, čo doteraz tvrdošijne hájili. Budú musieť prežiť všetky tie bludy, ktoré vo svojich prianiach alebo v opovážlivých úmysloch sa pokúšali vytvárať alebo ich nasledovať. U mnohých bude to mať za následok divý nárek a škrípanie zubov zo strachu, zúrivosti a zúfalstva.“

Z tohto citátu jednoznačne vyplýva, že bolo myslené budúce dianie, lebo následné udalosti sa po tom vtedajšom volaní zo Svetla nevyvíjali podľa toho scenára, ktorý je v texte naznačený a teda je takto potvrdené, že je tu mienená budúcnosť!

Aj v tomto druhom prípade to potvrdzuje nasledujúci text, že sa jedná o budúcnosť, lebo to zúčtovanie osudu sa po prinesení Slova vtedy neudialo!

Aby sme si potvrdili, že sa jedná o budúcnosť, pomôžeme asi ešte nasledujúcimi citátmi a potvrdíme si aj to, že vždy tu bola snaha temna, aby sa hľadajúci presvedčil, že všetko to už prebehlo. Aj v tomto prípade je dôkazom pokus, zameniť budúci čas za minulý!

Citát pochádza z prednášky „Tisícročná ríša“:
To je zmysel a nutnosť tisícročnej Božej ríše tu na zemi. Smutná pravda, že nemôže byť zahanbujúcejšej pre toto ľudstvo! Miesto toho je vo svojom bezuzdnom velikášstve pyšné na tieto zasľúbenia! Toto vydedenie bude dosiahnuté najjednoduchším spôsobom, a to tým, že do tohto neskoršieho stvorenia sa postaví Vôľa vyslaná Bohom, ktorá stojí vyššie ako všetko ľudské chcenie! Samotná táto skutočnosť stačí, aby prirodzeným spôsobom spútala všetky ľudské práva vo stvorení! Bude ... Bola to Božia vôľa sama, vyslaná v mäse a krvi, voči ktorej sa nemôže účinne postaviť všetko ľudské chcenie, a ktorá jedine svojim bytím bude vládnuť a viesť vo stvorení, pretože podľa prazákonov stvorenia sa musí všetko riadiť podľa nej, keďže kedysi mohlo vzniknúť iba z nej, je a bude od nej závislé.

Božia vôľa je teda sama počas súdu medzi pozemskými ľuďmi; urýchľuje samočinne súd k rýchlemu riešeniu a potom tiež povedie samotnú novú výstavbu, aká má byť k požehnaniu všetkých tvorov celého stvorenia, aby sa na tom ľudstvo učilo prežívaním!

Tak bude tisícročná ríša školou pre ľudstvo, v ktorej sa má učiť, ako má v tomto neskoršom stvorení stáť, myslieť a konať, aby svoju prislúchajúcu úlohu aj riadne splnilo, a tým bolo samo šťastné!“

Tisíc rokov však nezostane Božia vôľa sama tu na zemi v  mäse a krvi, ale po uskutočnení výstavby odíde potom nahor do hradu Grálu. Na jeho mieste bude však vládnuť potom na zemi počas týchto tisíc rokov vždy jeden nositeľ jeho vôle priamo s nim spojený. Je to vždy jeden prastvorený, čisto duchovný, ktorý už svojim druhom, poznaním a mocou ďaleko prevyšuje ľudských duchov tohto neskoršieho stvorenia, patriacim iba k vyvinutým. Bude to vždy rytier svätého Grálu, z hradu, kde bude vopred pripravovaný, ako nositeľ meča Imanuelovho, Božej vôle.“

Citát z prednášky „Vývoj stvorenia“:
„Raz má nastať na zemi odlesk skutočného raja, pôsobením Syna Človeka, na počiatku tisícročnej ríše, súčasne s tým vznikne tiež pozemský obraz hradu Grálu, ktorého praobraz stojí na najvyššom vrchole skutočného raja ako doteraz jediný pravý chrám Boží.“

Splnenie mnohých zasľúbení je nevyhnutné a na nás to všetko ešte iba čaká! Menovať ich je zbytočné, vyhľadať si ich môže každý sám.

Božia vôľa je Duch Svätý – Syn Človeka - IMANUEL!

Aj v tomto prípade vidíme pokus o zmenu času, ako v  prvom prípade, ale v tom nasledujúcom texte (podčiarknuté) už „oprava“ nebola vykonaná, ba niektorí sa na radu temna snažia aj o zmenu osoby. A pritom je všetko zo Slova také jasné – pre niekoho!

Znovu viem, že pre niektorých nepostačí žiadny fakt a dôkaz, ale predsa je potrebné poučiť niektorých, ktorí sú toho ešte z vlastnej vôle schopní, teda poučiť pri rešpektovaní slobodnej vôle, ktorá nesmie byť nátlakom menená. Toto nech si uvedomia všetci tí, ktorí volajú po jednote, lebo ku tej na planéte Zem, nemôže dôjsť dovtedy, pokiaľ neprežijeme „Veľkú očistu“ a teda nedôjde ku roztriedeniu ľudských duchov aj v hrubohmotnosti tak, ako je tomu v záhrobí – teda podľa Božích zákonov. A ako nám je to aj v tých citátoch, ba celom Slove zasľúbené! Použijem znovu fakty a citáty zo samotného Slova, konkrétne z prednášky „Ideálni ľudia“:
„Ak to vážne posudzujeme, zistíme, že ľudia s ideálne komunistickými myšlienkami sú škodcami ľudstva, pretože uskutočnenie týchto ideí by prinieslo len čosi nezdravé, i napriek tomu, že sami chcú len dobro. Podobajú sa staviteľom, ktorí v dielni starostlivo stavajú dom, ktorý má byť postavený na inom mieste. Vyzerá pôvabne a krásne v dielni. Premiestnený na vlastné stavenisko stojí nakrivo a nepevne, takže v ňom nemôže nikto bývať, lebo pôda bola nerovná a nedala sa vyrovnať aj napriek najväčšiemu úsiliu. Stavitelia zabudli s tým počítať. Zanedbali správne ohodnotiť to, čo je a čo bolo základnou a nemeniteľnou podmienkou pre túto stavbu! Také niečo nerobí nikto, kto skutočne usiluje o ideál!

Uskutočnenie ideálnych komunistických ideí nemôže vyrastať z takéhoto základu a tým menej v ňom zakotviť, alebo dokonca sa s ním spojiť, lebo tento základ, teda ľudia, sa k nemu vôbec nehodia! Základ je príliš nerovný a takým vždy zostane, keďže na zemi sa nedá docieliť rovnomerné dozrievanie všetkých ľudí. Stále a stále bude veľký rozdiel v súčasnej zrelosti, lebo jednotlivci sú a duchovne zostanú úplne svojráznymi osobnosťami, ktoré sa môžu iba rozvíjať rozmanitým spôsobom, pretože týmto duchovným osobám nemá byť nikdy odňatá slobodná vôľa o nich samých!

Komu ani tieto fakty nestačia, pre toho zopakujeme ešte raz už použitú, ale veľmi dôležitú vetu:
„Ešte raz zaznie volanie Pravdy po celej Zemi.“

Rovnako túto predpoveď možno nájsť i v Biblii.
Nový zákon, Evanjelium podľa Matúša, kap. 24, verš 14:

„Toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete, na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec."

Alebo iný slovenský preklad Biblie (Roháčkov):
A toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedoctvo všetkým národom, a vtedy prijde koniec." 

V nemeckom preklade Biblie je však napísané namiesto „toto evanjelium“ - „NOVÉ EVANJELIUM“!

A znalým je jasné, že Posolstvo Grálu je nazývané „Novou Bibliou“ a Večné zákony „Novým evanjeliom“. Ale keďže sme my ľudia vyslancov Svetla neprijali, ako sme mali, nešírilo sa Slovo po celom svete a ešte ani ten „koniec“ nenastal, hoci je už blízko.

Necítia sa trochu ako sebci, všetci tí, ktorí si myslia, že tí ostatní, ktorí doposiaľ neprišli do kontaktu so Slovom Pravdy, sú už odsúdení a nemajú šancu sa poučiť Pravdou?! Taká nespravodlivosť je pri Božej láske a spravodlivosti nemožná.

Nech všetci terajší mudrlanti nezabúdajú na Slovo Ježiša: „Prví budú poslední!“ Mnohých, ktorí majú teraz Slovo v rukách ešte predbehnú iní spravodliví.

Keď budeme chcieť byť pravdiví a aj presní, tak volanie Pravdy ešte ani raz nezasiahlo celú Zem! A práve toto sa musí stať, lebo doposiaľ vždy Slovo zasiahlo iba lokálne časti Zeme a teda tie, kde priamo, alebo v blízkom okolí pôsobil Vyslanec Svetla.

Neuspokojujme sa iba s tým starým a už prežitým, lebo na nás všetkých čaká ešte veľa nového, ktoré iba doplní to staré! Teda ani tí nie, ktorí už vedia aj o Imanuelovi. Aby sme to znovu neprespali.

Všetci tí, ktorí dnes volajú po jednote, dopúšťajú sa rovnakej chyby ako tí komunisti, a preto nech si zoberú ponaučenie z prežitých udalostí, o ktorých ale žiaľ, mnohí ani nevedia, lebo ich neprežili. Práve preto tento príspevok vznikol. My, starší, ktorí sme prežili aj túto dobu, tak vieme, že skutočný a pravý komunista skutočne usiloval o dobro a chcel zušľachtiť ľudskú spoločnosť, ale žiaľ, bolo to prakticky nemožné. A treba dodať, že takých bolo ako šafránu. Práve my, tu, v Československu, sme prežili toto dianie najdokonalejšie a všetci tí, ktorí prežili rok 1968, tak vedia, že pokus o tú krásnu a šľachetnú reformu komunizmu, ktorú chcel uskutočniť Alexander Dubček, ba aj mal získané masy, musel stroskotať na samotných pohlavároch komunistickej ideológie, lebo to vyžadoval nie iba zákon rovnorodosti, ale v tomto prípade práve zákon doplnenia celku, preto, že chýbala tá pravá – duchovná rovnorodosť! Teda presne tak, ako je to v citáte vysvetlené, a do istej doby nedosiahnuteľné.

Do tej doby žatvy, ktorú nám zasľúbil aj Ježiš!
A pri tom nemôže chýbať SUDCA, ako nám to ON sám znovu zopakoval!

Vtedy to ešte pohlavári zachránili v prospech komunizmu – násilím a vojskom! Lenže aj tak Božie zákony to vyrovnali v roku 1989. Vlastne ešte nevyrovnali, lebo došlo znovu k chybe, pretože to zmenili iba tí istí ľudia, ktorí vládli dovtedy, nakoľko potrebovali zlegalizovať ten kapitál, ktorý nečestne získali, ale dovtedy ho museli ukrývať, ba takto skutkom spochybnili vlastnú ideológiu. Boli to znovu tí, ktorí tú ideológiu iba zneužívali, nakoľko im to tak diktovalo ich vnútro, teda slobodná vôľa. Na prevrat využili iba nevedomých krikľúňov, ktorí nevedeli, koho záujmy plnia a netušili, ako sa im títo odmenia. Zistili to až o hodne neskôr, keď sa z mnohých tých, ktorí chceli byť slobodní a cestovať po svete, stali bezdomovci, ktorí teraz nemajú nie len na to cestovanie, ale ani na bývanie a spávajú pod mostom.

Preto je potrebná osveta a poskytovanie informácií, ktoré môžu pomôcť tým, ktorí skutočne hľadajú Pravdu a túžia po pravej slobode.  Náprava môže dôjsť iba cez vyrovnanie zrelosti duchovnej a iba tým smerom má sledovať táto osveta; lebo podstatou človeka je duch. Lenže do nej patrí veľké množstvo smerov, ktoré dnes ľudstvu vládnu a preto tá Absolútna Pravda musí zastrešiť každú oblasť ľudského poznania, zodpovedať otázky všetkých skupín, pričom zo všetkého vznikne jediný nápoj občerstvenia, pre všetkých hľadajúcich. Ak po nápoji Pravdy skutočne túžia?! Lenže aj takých je veľmi málo, rovnako, ako bolo aj tých pravých komunistov!

Preto je tak potrebné aj poučenie o živote v okolitom vesmíre, ba aj na samotnej planéte Zem, o živote nám doposiaľ nevidenom, nepoznanom, ale o ktorom už vie istá skupina ľudí. Aj z tejto strany hrozí veľké nebezpečenstvo pre nevediacich. Preto neznalosť môže byť hrobom mnohých. Neodsudzujme preto tých, ktorí o tom vedia, ba sa snažia pomôcť, a snažia sa varovať pred zvedením. Aj v okolitom vesmíre, ba aj v jemnejších úrovniach Zeme, číha temno so svojimi služobníkmi a nástrojmi na zvedenie. Technologická vyspelosť nie je meradlom pravého pokroku, ba mnohokrát práve naopak.

Dnes už aj veda dokazuje staré pravdy a potvrdzuje, že naša minulosť nebola až taká primitívna, ba opak je pravdou, že staré poznania sa teraz iba objavujú a tak sa nám môžu stať návodom a inšpiráciou. Prišlo sa na to, že napríklad starí Egypťania, nemali vo svojich znakoch písma, ani znak pre smrť, ale iba pre istú časovú postupnosť, podobnú západu a východu Slnka, s istým časovým úsekom, mimo nášho sveta.

Odštiepenou skupinou od Egypťanov, je údajne kmeň Dogonov v západnej Afrike, ktorý ešte aj dnes má kňazov, s istými vedomosťami, ktoré sú kozmologické a prekvapili už mnohých vedcov. Nedošlo teda u nich k zániku ich kultúry a dá sa od nich všeličo čerpať. Na otázku: „koľko poznáme elementárnych častíc?“ vedec vraj odpovie, „že vyše dvesto“. Dogonský kňaz vraj odpovie: „dvesto šesťdesiat šesť!“ Dogoni dávno pred vedcami vedeli, že Sírius je zložená hviezda a mnoho podobného.

Jedna vedkyňa, ktorá sa tomu venuje, vystihla náš problém – teda problém našej vedy: „Máme mnoho rôznych vedeckých disciplín, ktoré sa hrabú na svojom piesočku a tvoria vlastné teórie, ale nemáme takého vedca, ktorý by poznal a dokázal skĺbiť všetko toto poznanie do jedného celku, až v čom by sme získali rozriešenie a pravé poznanie. Chýbajú nám údajne súvislosti!“

Lenže...! Táto vedkyňa nevie, že také poznanie už dávno máme, ale žiaľ, stále je odmietané a to najviac práve tými vedcami, lebo ich samoľúbosť a pýcha nepripustí, že by mohol niekto iný, okrem nich dať odpovede, ktoré im samotným chýbajú. Práve autor PG uviedol, že nám dáva potrebné súvislosti, ktoré pre nás dokážu dať ucelený obraz o diele stvorenia, v ktorom žijeme. A je to skutočne tak! Je to návod na použitie od samotného konštruktéra!

Ten istý problém, ktorý spôsobuje nepochopenie vo vede, prejavuje sa aj v duchovných smeroch: Každá skupina sa hrabe iba na svojom piesočku a vládne jej samoľúbosť!

Preto neprekvapuje, ako môžu odsudzovať niektorí tých, ktorí majú skúsenosť a prežitie s mimozemskými civilizáciami, a obviňovať ich z poblúdenia, keď im samotným, to prežitie chýba! Lenže keby to prežitie mali, tak by svoj názor iste zmenili. Nerozumejú ani tomu Slovu, ktoré nám podáva všetky súvislosti a teda aj tie, ktoré im k pochopeniu chýbajú. Že mu nerozumejú, dokazujú svojou spokojnosťou s tým Slovom pokriveným, ba hlavne tým, že volajú po jednote tam, kde je nemožná.

V tom Slove nepokrivenom sme poučení, že aj v hrubohmotnosti musí dôjsť k roztriedeniu ľudských duchov podľa zrelosti, lebo planéta Zem je už v područí temna a ak má byť ešte zachránená a aj niektorí jej obyvatelia, musí byť oslobodená od tých, ktorí už patria k temnu, ba na temnejšie planéty. Veď to bol ich niekdajší domov. Bez toho roztriedenia je náprava nemožná a bez násilia sa to nemôže uskutočniť, lebo ani jeden vládca sa nevzdá svojej moci dobrovoľne. Nebude to teda žiadna nežná – zamatová revolúcia! Bude to ale evolučný skok, keď začne vládnuť ľudstvu duch! A že ľudstvo ešte neprežilo toto dianie, je každému znalému jasné. Znalému je jasné aj to, kto je ku tomu určený.

A toto isté nám tvrdia aj „vesmírni bratia“ vo svojom „vesmírnom spojení“, ktoré tiež máme k poučeniu, ba pochádza z toho istého zdroja. Je to teda znovu to isté a tiež nepoznané Slovo! Tento prerod človeka bude spojený s veľkým nebezpečenstvom pre tých, ktorí budú neznalí a môžu sa prikloniť na nesprávnu stranu, keď uvidia vyspelejšiu technológiu, ktorá bude chcieť „pomôcť“. Ba už aj „pomáha“, ale na nesprávnu stranu a k tým nepravým vládcom, ktorí teraz vedú ľudstvo do záhuby. Mnohí sa snažia poučiť a upozorniť nevedomých, alebo ľahostajných, ktorí si to ešte zaslúžia. Je tu pomerne dosť ľudí mravných, ale žiaľ, zatiaľ veľmi ľahostajných, preto je taký výsledok. Poučenia sú zbytočné! A tu je každá snaha márna, keď samotný duch nechce nič vedieť, je spokojný s tým, ako to teraz je, alebo sa znovu usiluje o nepravú revolúciu, ktorých už bolo veľa, ale výsledok sa nikdy nedostavil. Už sme si vyskúšali všetky cesty a pokusy o nápravu už boli mnohé. Iba na jedinú správnu a stále radenú cestu vôbec nedbáme a nechceme ju uskutočniť preto, lebo vyžaduje našu veľkú zmenu. A tú nie je ochotný nikto urobiť. Každý chce meniť iba druhého a svoje okolie, ale seba nie!

Prípadne sa mnohé duchovné smery správajú pyšne a povýšenecky v domnienke, že práve oni sú už znalí, lebo poznajú aj Slovo Syna Človeka. Lenže to je už dnes málo, lebo aj to Slovo je už dnes nie celkom nové, ba bolo nami aj pokrivené, a to isté Slovo v novšom šate tiež teraz nepoznali. A teraz sú tu vtelení práve kvôli tomu Slovu novému! To som si dovolil napísať ja, ktorý som v minulej inkarnácii tiež nepoznal to Slovo najnovšie, ale stačilo mi to predošlé, lenže z pohľadu Svetla nestačilo! Preto som teraz opatrný pri posudzovaní Slova a viem, aká zodpovednosť spočíva v tom, keď odsúdime to, čo vlastne nepoznáme, lebo nie sme dostatočne usilovní pri hľadaní Pravdy. Táto skúsenosť ma teraz prinútila, preputovať si všetky „pieskoviská“ a tak objaviť na nich jednotu – Absolútnu Pravdu. To ale neznamená, túto jednotu násilne vnucovať, ale zatiaľ postačí, neplodiť neznášanlivosť a rozbroje.

Prestaňte už konečne chváliť iba vlastné pieskovisko a skúste sa pozrieť aj na tie ostatné, aby ste sa nemuseli niekedy červenať za tie klapky na očiach, ktoré ste si sami založili, alebo nechali založiť inými, a bránia vám vo výhľade. Ja stále tvrdím, že ľudstvo sa ešte stále nezbavilo geocentrizmu a je v jeho područí, iba že v trochu modernejšej forme. A pritom mu už bolo poznaním sprístupnené celé stvorenie, ba aj všetky tie súvislosti; teda pôsobiace zákony v ňom.

Je zarážajúce, že aj tí, ktorí sa snažia poučovať iných, hrajú sa teda na expertov Slova, svojimi uzávermi ale podávajú dôkaz toho, že Slovu vôbec nerozumejú. To sú tí, ktorí síce uznávajú zriadenie Tisícročnej ríše, ale jej zriadenie prenechávajú priamo Bohu. Lenže tento názor sa nezakladá na pochopení Slova, ale práve naopak.

Keby to bolo možné týmto spôsobom, tak Boh sa nemusel stať trojjediný!

Dôkazov o tejto pravde je v PG veľa, ale postačí iba jeden, z prednášky „Boh“:
„Boh Otec a Boh Syn sú teda dvaja a v skutočnosti len jeden! A „Duch Svätý?“ Kristus sám o ňom povedal, že hriechy proti Bohu Otcovi a Bohu Synovi síce môžu byť odpustené, ale nikdy nie hriechy proti „Duchu Svätému“!

Je teda „Duch Svätý“ podľa toho vyšší alebo niečo viac ako Boh Otec a Boh Syn? Táto otázka ťažila a zamestnávala už nejednu myseľ a taktiež nejedno dieťa uviedla do zmätkov.
„Duch Svätý“ je duch od Otca, ktorý oddelený od neho pôsobí zvlášť v celom stvorení a tiež ako Syn napriek tomu ešte úzko s Ním spojený, zostal s Ním zajedno. Nemenné zákony vo stvorení, ktoré ako nervové vlákna prenikajú celým vesmírom a prinášajú nevyhnutné zvratné pôsobenie, osud človeka alebo jeho karmu, sú ... z „Ducha Svätého“,(*) alebo ešte zreteľnejšie: jeho pôsobením!

A Jeho meno je IMANUEL!

V tomto citáte je pre znalého povedané všetko a netreba nič viac dodať.
Ako už bolo uvedené, podávať dôkazy nie je potrebné, lebo SLOVO JE! 

Môže ho vlastniť dnes už každý a iba na každom záleží, ako si ho kto vysvetlí. Lenže Pravda zostáva Pravdou a tá je Absolútna – z pohľadu svojho pôvodu. Iba z pohľadu príjemcu sa stáva mnohokrát v nepochopení – nepravdou. Vtedy ale treba hľadať chybu v sebe a to aj tí, ktorí sa cítia znalí. Ja som si vedomý, že nie som výnimka a preto sa snažím vyhýbať vodcovstvu. Mojou snahou bolo a je, upozorniť na SLOVO – Absolútnu Pravdu a brániť JU, ale aj vlastné presvedčenie, ktoré sústavne kontrolujem Slovom. Nakoľko som so Slovom prekonal dlhú a ťažkú cestu hľadania, ponúkam svoje skúsenosti, ale zároveň upozorňujem, že:

Hľadať Pravdu musí každý sám!
A VODCA je iba jeden! 

Je to však aj ten pravý SUDCA!

Tento príspevok bude zakončený nenútenou inšpiráciou, iba na zamyslenie sa všetkých hľadajúcich Pravdu:
Aká forma šírenia Pravdy môže byť zvolená k tomu, aby „ZASIAHLA CELÚ ZEM?“ Aj na túto otázku nám už dali odpoveď mnohí umelci – vizionári a nachádzame ju na mnohých obrazoch, ale aj v ich slove. Aj v predošlom príspevku môžeme nájsť niektorí odpoveď. Poučenie nachádzame aj vo „Vesmírnom spojení“ od našich vesmírnych bratov. Snažme sa aj my pričiniť, ako sa o to už niektorí snažíme a bude nám poskytnutá aj pomoc. Práve to je tá forma, ktorá je už známa, aj sa prejavuje po celej Zemi a vo VZ je sprístupnená, ba z tohto dôvodu nami pripomínaná. To je tá GLOBÁLNA akcia šírenia PRAVDY!!!

Musí dôjsť k vyrovnaniu, lebo NEPRAVDA SA UŽ TAK ŠÍRI DLHO!

Na záver, iba štyri poučenia z Vesmírneho spojenia:
„Pre túto Zem som Alfou a Omegou. Som skutočný, i keď prichádzam k vám z neba. Oslobodím vás od vašej biedy. Prinesiem vám mier.“

„Nové pokolenie má veľa dôvodov na radosť bez ohľadu na to, čo sa stane s ostatnými. Tí, ktorí sa vrátia na Zem, dostanú nový spôsob existencie. Tí, čo zomrú, budú v ďalšom vtelení pokračovať vo vývoji na nižších planétach.“

„Môj príchod bude revolučný, nič neostane z toho, čo existuje teraz.“

„Na Zemi budete žiť tisíc šťastných rokov. Budem stále s vami a budem vám ukazovať cestu vo vývoji.“

 

________________________________________________________________________________________
11. január 2015

POČATIE

 

Najviac odporcov si získala autorka knihy Večné zákony v závere svojho pôsobenia, keď odhalila vlastnú identitu, lenže to sa udialo pri každom vyslancovi zo Svetla, teda bolo tomu tak pri Ježišovi, Imanuelovi a aj Prakráľovnej. 

Lenže toto odhalenie bolo v istom čase nutné! 
Inak by sme nemohli pochopiť zasľúbené dianie!

Medzi už vtedajšími čitateľmi Posolstva Grálu, vzbudila nesúhlas, ba až odpor svojim vyhlásením, že počala Imanuela z Ducha Svätého, teda bez hrubohmotného aktu plodenia, lebo v Slove Syna Človeka, teda samotného Ducha Svätého, čitatelia nachádzali „dôkaz“ – tvrdenie, že taký akt je podľa Božích zákonov nemožný.

Pre bežného čitateľa, by sa dalo skutočne povedať, že v PG je skutočne uvedené, že počatie človeka, je bez hrubohmotného aktu plodenia nemožné! Neprehliadajme: Jedná sa o počatie človeka! Dokonca je tomu rovnako aj v prípade Syna Božieho – Ježiša!

Lenže človek so živým duchom a zdravým svojim nástrojom, teda mozgom, pri pozornom hľadaní a aj porozumení Slova Syna Človeka – Ducha Svätého Imanuela, pochopí, že predsa len v tom napísanom, je aj potrebné správne vysvetlenie, ktoré dianiu, popísanému vo VZ neodporuje.

V dobe písania a vysvetlenia uvedeného aktu Duchom Svätým, bola ľudská zrelosť ešte nedostatočná na to, aby mohol napísať otvorene a úplne presne o tomto dianí, nakoľko ešte ani Jeho osoba nebola ľudstvu známa. V tom čase by to bol príliš veľký skok v poznaní Pravdy! Lenže pochopením Jeho Slova sme mali získať poznanie, ktoré by v budúcom čase splnenia týchto zasľúbení, už umožnilo pokročiť tak ďaleko, že čitateľ poctivo hľadajúci Pravdu, bude schopný si prichádzajúce dianie vysvetliť z toho, čo už bolo prinesené.

Bol v tom zasľúbení aj ďalší zámer Svetla: Získanie pravej zrelosti pri vlastnom hľadaní Pravdy a tým triedenie pre prichádzajúci súd!

Teraz budú nasledovať citáty zo Slova, ktoré mali osvetliť našu chápavosť v dobe splnenia zasľúbení a až nakoniec, bude objasnený tento akt počatia samotný!

Viete, že všetko, čo sa môže vo svetoch sformovať, spočíva vo vyžarovaní všesvätého Svetla. Vyžarovanie Svetla obsahuje všetko, čo bolo nutné k vytvoreniu všetkých svetov, čo sa nemôže postrádať k ich udržiavaniu. Ak ma chcete správne sledovať, tak už vopred robte ostrý rozdiel medzi Bohom, samotným všesvätým Svetlom a Božím vyžarovaním.

Boh teda neprehovoril len slová: „Buď Svetlo!“ podľa ľudských pojmov, ale bol to súčasne aj čin! Bola to veľká udalosť vyslania alebo vyrodenia časti Imanuela z Božského! Časť Svetla bola postavená von z Prasvetla, aby samočinne svietila a rozjasňovala vonku, mimo bezprostredného Božieho žiarenia. Začiatok veľkého vzniku stvorenia nebolo nič iné, než súčasne začínajúci dôsledok zrodenia alebo vyslania Imanuela.

Tak bol ten veľký čin obeťou lásky Boha, ktorý oddelil od seba časť Imanuela a vyslal ju, len aby trvalo prosiacej túžbe duchovného poskytol vedomé užívanie bytia.

Tam je teda Prakráľovná ženstva a má trón v božskej časti hradu Grálu! Len pri zrode Parsifala, časti Imanuela, prebývala občas zahalená v najvyšších záhradách čisto duchovnej časti hradu, tesne na hranici k Božskému.

Parsifal je spojený zväzkom žiarenia s Imanuelom a zväzkom žiarenia súčasne aj s Elizabeth, Prastvorenou kráľovnou ženstva v čisto duchovnom, ako matkou, a týmto spojením žiarenia vytvára tak trvalé zakotvenie.
Elizabeth, vznikla ako prvá modrá kvetina pod ochrannou opaterou žiarenia Večne–Nezmeniteľných, Najstarších v Božskej ríši a strážcov Grálu, je kráľovnou všetkého ženstva a býva preto nazývaná tiež Pramatka. To však nemá nič spoločného s pozemským ľudským pojmom „matka“.

Neskoršie stvorenie mohlo potom vzniknúť pôsobením čisto duchovných ľudí prastvorených. Tento zostupný dej je trvalým, aj keď tiež slabším opakovaním prastvorenia, prebiehajúcom v zmysle príslušných zákonov, pričom druh diania sa samozrejme tiež prispôsobuje práve platným zmenám foriem zákonov.

Vo svätom hrade Svetla, uchovávajúcom skutočný Grál, je zlyhanie niektorého z jeho strážcov úplne nemožné, lebo tam sa zdržuje Parsifal, v ktorom samom je zakotvená bezbytostná časť samého Svetla z Imanuela, sprevádzaného nadol prakráľovnou Elizabeth pri Božích slovách: Buď Svetlo!

Žiariaca Prakráľovná, zanechávajúc za sebou tvorivý život, rastie do nezmerateľných, obrovitých rozmerov. Je vo všetkom tak veľká, že to ľudská myseľ nemôže pochopiť. To je Pramatka stvorenia Elisabeth, Kráľovná, najčistejšia zo všetkých, jediná.
Vôkol nej to znie a spieva ako miliardy blažených hlasov a predsa je to jemné ako dych.

V jej blízkosti a s ňou môže byť len žiarenie.
Znie to, spieva a šumí a stále mocnejšie krúžia veľké, prekrásne, posvätné svetlá, obaľujú živým plášťom činnosť Prasily, spočívajúcej na zlatých Božských záhradách, udržujúcich a pôsobiacich, odievajúcich Vôľu Božiu do praformy.

Aj Syn Človeka je vyslanec Boží a pochádza z Božsky-bezbytostného. Avšak pred svojim vyslaním do hrubohmotného sveta vtelil sa najprv do večného čisto duchovne bytostnéhoteda bol tesne spojený s tou duchovnou podstatou, z ktorej pochádza semeno ľudského ducha! Tým pristupuje Božsky-bezbytostné jadro tohto druhého vyslanca bližšie k ľudskému duchu v jeho pôvode, čím získava tiež viac ochrany a bezprostrednej sily proti nemu.
V najvyšších výšinách rovnorodej podstaty ľudského ducha žije pre všetko jestvujúce skutočne dokonalý ideál toho, čo všetko ďalší vývoj z duchovne bytostného môže niesť v sebe. Tak tiež večný čisto duchovne bytostný ideál všetkého ženstva, súčasne ako kráľovná ženskosti so všetkými živými cnosťami. Každý ženský duchovný zárodok prechováva v sebe neuvedomelú túžbu, ísť za týmto čistým, v najušľachtilejšej forme žijúcim ideálom. Žiaľ, táto nevedomá túžba zvŕha sa pri putovaní hmotnosťou často v márnomyseľnosť, ktorá má nahradiť predstieraním a v sebaklame mnohé, čo neprišlo k životu, ale predsa vytúžené. Lenže táto túžba stáva sa vedomejšia ešte v jemnohmotnom svete pri vzostupe ku Svetlu. Len čo začnú odpadať nízke žiadostivosti, tak prepukáva stále mocnejšie, aby konečne oživila a posilnila cnosti. Magnetom a ohniskom tejto ušľachtilej túžby po ženských cnostiach je kráľovná ženskosti v nehynúcej ríši Otcovej, v čisto duchovne - bytostnom. Božsky - bezbytostné jadro druhého vyslanca Božieho vnorilo sa teraz do tohto duchovne - bytostného ideálu ženskosti a bolo ňou ako duchovne bytostnou matkou vychované vo večnej ríši Boha Otca v Hrade Grálu ako domove jeho duchovnej mladosti.

Elizabeth, prakráľovná ženskosti, zahrňuje vo svojej dokonalosti všetky cnosti a prednosti.
Z nej potom vychádzajú žiarenia zodpovedajúce jej druhu ďalej nadol do oblasti Božského a vystupujú aj von do ríše čisto duchovného kde sa nachádzajú mnohé odstupňovania všetkých prastvorených.

Pri každom stupni nadol štiepia sa tieto žiarenia na jednotlivé základné druhy, ktoré sa v bytostnom ihneď stelesňujú do obrazov svojho pôvodu, v tomto prípade teda ako obrazy Elizabeth, východiska týchto vyžarovaní. To sa deje v bytostnom aj v duchovnom, lebo obidva druhy žiarení vychádzajú z prakráľovnej, ktorá ich má v sebe spojené.
Ich formy sa vytvárajú presne podľa súčasných celkom určitých jednotlivých druhov žiarenia, ktoré stelesňujú a ktorými vlastne samé Tým sa prirodzene vyskytujú tiež rôzne odchýlky vo výzore alebo v zjave tých obrazov, vyjadrujúcich vždy jasne a jednoznačne to, čo dotyčný druh žiarenia obsahuje a ako pôsobí.

Pán poslal Syna Človeka ako základný pilier nového mostu ku stvoreniu. Pri vstupe do stvorenia, teda na najvyššej hranici čisto duchovného prvotného stvorenia, bolo v hrade Grálu učinené mystérium, ktoré spojilo Syna Človeka s čisto duchovným. Ako prostredníka k tomu vyvolil Boh Pramatku Elizabeth, ktorá v hrade Grálu vládne ako kráľovná ženstva pre celé stvorenie. Ona je pannou, ktorá bola už zasľúbená Izaiášom, aby stvoreniu priniesla Syna človeka Imanuela.

Po ceste až nadol, k tým miestam, kde sa môžu zhutňovať a formovať hmotnosti, sa už mnohé uvoľnilo k  formovaniu, ako rôzne stupne čisto duchovného, duchovného a bytostného. Tým sa mohli utvárať úrovne a svety, neprekračujúce určité hranice, ktoré krúžia sami v sebe.

Všade pri tejto práci sú činní láskaví a pomáhajúci bytostní pomocníci, ktorí sa môžu vytvárať ešte pred hrubším vyzrážaním semenných častí pod pôsobením zmenených žiarení, ako ich už často vídavali rôzni ľudia, a to gnómovia, elfovia atď.

Zlúčením žiarení hornín, rozkladajúcich sa rastlín, vody ako aj vzduchu a zeme vznikajú pri celkom zákonite určenom množstve a druhu tiež prvé zvieratá, ktorých hrubohmotné zárodky sa taktiež nachádzajú, neviditeľne odpočívajúc, v hlavnom žiarení.
Dotyčná, k tomu vhodná zmes žiarenia vyťahuje magnetický jestvujúce časti z hlavného žiarenia, ktoré zahrňuje všetko a tak sa formuje najprv zárodok, ako zrazenina, nie snáď zviera, vyvíjajúce sa až potom z toho vyzrážaného semena.

Tým je taktiež urobený koniec okrídleným slovám hádanky: čo bolo na svete skôr, sliepka, alebo vajce?
Vývoj potom pokračoval týmto zákonitým spôsobom tvorenia, spočívajúcom v zmenách žiarenia, stúpajúc zo stupňa na stupeň, až nakoniec to najvyššie vyvinuté zviera v celkom určitom stave zrelosti, dostalo také vyžarovanie krvi, ktoré umožnilo ľudskému zárodku priťahujúc ho, dokonca nútilo, aby sa vplyvom druhu vtedajšieho vyžarovania krvi vtelil a prebudiac sa pomaly vo zvieracom tele, toto pretvoril, aby aj zovňajškom formoval dnešného človeka so vzostupnými stupňami sebauvedomenia.

Pri pozemskej smrti takého hrdinu odvádzali bytostní bytostnú časť žiarenia hrdinstva do Valhally, najvyššieho hradu v bytostnom kruhu stvorenia, zatiaľ čo duch musel odísť do určenej mu úrovne. Napriek tomu ostávali obe časti spojené vláknami, ak duch pôsobil v dobrom zmysle.
Obe tieto časti boli oddelené len vtedy, keď duch kráčal dolu, aby nebola s ním strhnutá aj bytostná časť. Inak obe časti opäť splynuli pri pozemských inkarnáciách.

Tento prídavok hrdinstva je zvláštnym darom pre pozemských ľudí. Jeho prijatie je pripravované určitou zrelosťou dotyčného ducha a tiež jeho určitou cestou.

Toto je iba stručný výber toho diania, ktoré mnoho vysvetľuje a v Slove môžeme objaviť ešte viac dôkazov. Pre pochopenie zasľúbenia to ale postačí každému, kto si dá tú pravú námahu a jeho duch sa ešte úplne v hmotnosti a rozume nestratil.
Teraz bude nasledovať logické zdôvodnenie zasľúbenia, ktoré bude v súlade s Božími zákonmi:

Zo Slova jednoznačne vyplýva, že všetky formy vo stvorení pochádzajú z vyžarovania Ducha Svätého - Imanuela a negatívneho protipólu Prakráľovnej!
Tieto žiarenia sa vnorili do priestoru bez Svetla a života a formovali všetky úrovne, ktoré sú popísané v PG a takto sa tvorili svety a bytosti, ktoré túžili po uvedomení a zdokonalení. Nie je potrebné menovať tieto úrovne a svety, lebo sú známe z PG. 

Potrebné je ale uviesť to, že jedine osoba Ducha Svätého je určená Bohom k tomu, aby z NEHO vznikali všetky formy vo stvorení a že je pri tom nevyhnutná aj negatívna, teda ženská bytostná forma, ktorá vždy spolupôsobí. 
Z tohto žiarenia sa teda sformovalo všetko, čo vo stvorení má formu a aj naša Zem v hrubej hmotnosti a následne aj schránka človeka, do ktorej sa vnoril duchovný zárodok človeka – tiež ako produkt Ducha Svätého, za účelom vývoja, ktorého aj duchovná forma tiež sa následne sformovala. 
Celý tento vývoj je už potom uložený vo forme samotnej, k následnej reprodukcii, teda v rozmnožovaní už predtým, Duchom Svätým všetkého sformovaného. Je to teda program, vytvorený Duchom Svätým, a Prakráľovnou, ktorý sa už potom následne samostatne, vo všetkých úrovniach opakuje!

Z uvedeného vyplývajú dve zásadné podmienky:
Jedine osoba Ducha Svätého je určená ku tvoreniu foriem vo stvorení! 

Nevyhnutnosť prítomnosti negatívnej – ženskej časti pri formovaní!

Vlastne by bolo možné uviesť aj tretiu podmienku pri tomto dianí, ktorou je prítomnosť duchovných, ale aj bytostných žiarení a aj foriem ako spolupôsobiacich. Pojednáva o tom posledný odsek citátov zo Slova PG. Tá bytostná forma spolupôsobiaca niesla to meno „Labutia Panna“!

Z týchto podmienok teda vyplýva, že jedine osoba Ducha Svätého môže byť formovaná týmto spôsobom!

Teraz niekoľko faktov ku samotnému aktu plodenia, ktoré sa udialo v roku 1998.
V celom stvorení, teda už vo všetkých jeho úrovniach, teraz pôsobí program formovania, ktorý sa v hrubohmotnosti Zeme javí ako prirodzený zákon rozmnožovania. Je uložený už vo všetkých jestvujúcich formách. Práve preto musela byť v hmotnosti inkarnovaná bytosť negatívna, ako protipól pre vyžarovania Ducha Svätého, ktorá v sebe niesla formy všetkých úrovní, aby bola schopná sformovať osobnosť TOHO, ktorý formoval už všetky predošlé formy. A táto forma musela byť formovaná tiež vo všetkých predošlých, už predtým formovaných jemnejších bytostiach. 

Z citátov vyplýva, že najskôr sa zo žiarenia sformuje vajíčko, ktoré sa uloží do vhodnej a iba jemu určenej „pôdy“, kde sa vyvinie. Touto „pôdou“ vhodnou pre vznik a vývoj formy Ducha Svätého, bola v hrubohmotnosti, rovnako, ako v celom stvorení, forma – bytosť Prakráľovnej, ktorá pre splnenie tohto diania a zasľúbenia, musela byť inkarnovaná už vopred v hmotnosti. A z Jej prehlásenia to vyplýva, ba takto dokazuje pravdivosť zasľúbení, Slova Pravdy a samotného diania.

Splnenie tohto deja a zasľúbenia, vyžadovalo teda prítomnosť Prakráľovnej v hmotnosti!
Nebol to teda všedný akt, ale ani nie nemožný!

Toto dianie pre nás nemusí byť už veľkým tajomstvom, veď už aj človek samotný dokáže pomocou žiarení tvoriť formy a je to už bežnou súčasťou nášho života, každodenne využívanou. Žiarenia, ktoré prichádzajú z vesmíru, pochádzajúce z Ducha Svätého obsahujú namodulované informácie, ktoré ešte nemáme dokonale dešifrované a nepoznáme vôbec ich funkciu, ak odmietame poučenia samotného konštruktéra stvorenia – Ducha Svätého!
Kto teda dokáže pochopiť správne dej počatia Imanuela, dokáže pochopiť aj pravosť osoby Prakráľovnej a potom aj JEJ SLOVO! Hlavne však aj PG!

Pre tých, ktorí považujú toto vysvetlenie za príliš zložité na pochopenie, použijeme jednoduchší pohľad na vysvetlené dianie:
Ľudská hrubohmotná schránka tela je výsledkom formovania Ducha Svätého a negatívneho – ženského protipólu a v ľudských telách spočíva už uložené, ako istý program. 

Pre naše chápanie to bol vývoj v dlhom časovom slede! 
V PG sme však poučený, že v Božom pôsobení jestvuje aj dej, ktorý by sme mohli chápať, ako zázrak! Budú nasledovať dva citáty z PG:
Ovšem nejestvujú také zázraky, ako si predstavujú mnohí veriaci v Boha! Títo považujú za zázrak taký dej, ktorý sa odohráva mimo prírodných zákonov, alebo za niečo, čo odporuje všetkým zákonom prírody. Práve v tom vidia to Božské! Pre nich je zázrakom to, čo je možné len ich Bohu, ktorý tým prejavuje svoju zvláštnu milosť a používa pritom svoju všemohúcnosť.

V Božskom pôsobení spočíva v prvom rade bezpodmienečná dokonalosť, bez chýb a bez medzier. A dokonalosť vyžaduje najprísnejšiu logiku a bezvýhradnú dôslednosť v každom smere. Podľa toho sa zázrak musí prejaviť len ako dej s dokonalou dôslednosťou. Rozdiel je len v tom, že dej, ktorý pre pozemské chápanie potrebuje k svojmu rozvinutiu dlhší čas, pri zázraku sa odohráva síce obvyklým spôsobom, ale s úžasnou rýchlosťou; nech je to už prostredníctvom toho, že je človeku zvlášť prepožičaná sila, alebo inými cestami. Toto mimoriadne rýchle dianie by mohli ľudia potom označovať ako podivuhodné, skrátka ako zázrak.

Človek je výsledkom deja, alebo formovania, ktoré teda prebehlo, podľa prírodných – Božích zákonov, a dôkazom tohto formovania je forma ľudská. Keď toto isté dianie urýchlime pôsobením Božej sily na zázrak, tak je výsledkom formovanie, ktorého sme boli svedkami v roku 1998. Lenže tento zázrak vyžaduje tie dve nevyhnutné podmienky, ktoré už boli vysvetlené: Iba osoba Ducha Svätého môže byť takto v hmotnosti sformovaná a jedine za účasti Prakráľovnej v hmotnosti!

Toto vysvetlenie nemá byť znovu snahou o vystatovanie, ba ani poučovanie, ale iba našou obranou pred urážkami a osočovaním, ba aj ochranou samotných tých, ktorí tak činia a tým si nadväzujú nebezpečné vlákna pre zvratné pôsobenie.

Ako pomôcku pre lepšie pochopenie uvedieme jednu dôležitú odpoveď na otázku: 
37. otázka:
Skúmam kyvadlom! Nie obyčajným spôsobom, ale v rámci vážneho výskumu. Viem, že sa na moje výsledky môžem bezvýhradne spoľahnúť. Tak okrem mnohých zaoberám sa skúmaním o Kristovi, Mojžišovi, Budhovi, a to s výraznými výsledkami. Nakoniec som nevynechal ani skúmanie o Abdrushinovi a preto viem, kto to je. Okrem seba poznám ešte mnohých, v inom smere nadaných, ktorí to tiež vedia a nedajú sa v tom pomýliť. Pri odpovedaní na otázku, či Abdrushin je veštec, odmieta také otázky ako zvedavosť a dá odpoveď obsahovo zaiste správnu a zodpovedajúcu pravde, ale mala by byť predsa omnoho zreteľnejšia. Preto svojím listom dávam Abdrushinovi otázku: Prečo Abdrushin odmieta také ľudsky oprávnené otázky, prečo sa verejne neprizná k tomu, čo je predsa už mnohým známe?

Odpoveď:
Preto, lebo to nepovažujem za potrebné! Skutočne povolaní budú to vždy vedieť v pravú hodinu, kedy to budú potrebovať, a to aj bez môjho pričinenia. Tí však, ktorí si namýšľajú, že sú povolaní, a nie sú, to nepotrebujú vedieť. Okrem toho tu ide o SLOVO ako také a nie o mňa osobne. Zamieňanie Slova s osobou odvádza bezpodmienečne časť pozornosti od Slova na osobu. To síce neškodí Slovu a ani autorovi tohto Slova, iste však vždy tomu, kto chce prijať do seba Slovo nedelene a neovplyvnene. Jedine z toho dôvodu nebudem odpovedať na také otázky, kým nenastane nová doba, očakávanie ktorej už nevyžaduje mnoho trpezlivosti. Kto chce počuť, ten počuje aj tak, a iným by sa nepomohlo ani väčším vyjdením v ústrety. Tak zostanú títo prinajmenšom ušetrení toho, aby si snáď nenaviazali novú karmu svojím nepremysleným vysmievaním, ktoré by potom museli trpko oľutovať.

Toto varovanie nech je výstrahou pre všetkých, ktorí sú veľmi rýchli v úsudku, bez toho, aby sa poctivo namáhali spoznať Pravdu. Už im bolo na našej stránke radené, že vždy je vhodnejšie zostať ignorantom, ako odporcom, keď ide o hodnotenie osoby Vyslanca Svetla, ktorý časom je nútený zverejniť svoju identitu, za účelom pomoci tým poctivo hľadajúcim, ba pochopenie prežívaného diania!
Mnohí terajší odporcovia mali byť práve pomocníci Vyslankyne NOVÉHO SLOVA, lenže ako vždy doposiaľ, im postačilo to staré! 

To, že naše rady sa vždy snažíme formulovať v zhode so Slovom, potvrdzuje znovu Slovo samotné: 
Pre toho, kto Posolstvo Grálu nie je schopný duchovne nasledovať, bude lepšie, ak pôjde radšej nevšímavo svojou cestou, ako by chcel na ňom ukazovať svoje „záblesky múdrosti“; lebo príde hodina, kedy by si potom ešte rád, ale príliš neskoro spomenul na to lepšie, pričom však terajšie detinské vystatovanie tvorí žarnov, ktorý ho drží dolu.  – –

„Pre toho, kto Večné zákony ....–“
– Ďalej ten citát zostáva v rovnakej platnosti, ako veľmi dobrá rada aj pre to Nové Slovo! Rady zo Slova sú citované z toho starého, lebo to Slovo NOVÉ je pre nich, žiaľ,...neaktuálne.

Každý bežný človek 21. storočia nech si skúsi vysvetliť zasľúbenie: „príchodu Syna Človeka v oblakoch“ - z pohľadu jemu priliehavej doby!

80. otázka:
Jedna už zodpovedaná otázka v zošite mi dáva podnet k novej otázke: Abdrushin by predsa ľahko mohol osvetliť všetky slabiny a nedostatky cirkví a siekt, čím by ich útoky možno už z predvídavosti zatíchli.

Odpoveď: (iba malá časť) 
Najsvätejšou povinnosťou človeka je, aby v poznaní Boha, ako aj vo svojom duchovnom vývoji kráčal dopredu. Každé podviazanie a pripútanie na jestvujúce je zastavenie majúce za následok krok späť. Rozumové vedecké bádanie a objavovanie kráča neprestajne dopredu; ak pri tom to duchovne vedecké nebude držať rovnaký krok, musí byť časom otrasené a zakolíše, pretože chýba vyrovnanie k harmónii obidvoch týchto rozličných druhov, majúcich ísť ruka v ruke. Ukončením bude potom nevyhnutné zrútenie, pretože tomu rozumovo vedeckému chýba nutná živá duchovná opora; lebo mystika túto rozumovej vede nemôže dať.

Na záver ešte ako posledná snaha ku pomoci, bude citované jedno stále prehliadané varovanie od TOHO najkompetentnejšieho, a aj uznávaného tými, ktorý ale toto varovanie najviac prehliadajú. Na našej stránke sme už použili slová varovania aj my, ako pomoc pre mnohých, ale bez účinku. Nech aspoň tieto Slová padnú na úrodnú pôdu:

Varovanie.

Keby ste vedeli, ako dlho vás môže žiaľ ťažiť za činy, ktorých ste sa dopustili neciteľnosťou alebo dokonca súdiacou domýšľavosťou, boli by ste snáď opatrnejší. Kiež by ste mohli vidieť, ako horko toho ľutujú tí, ktorí odsúdili osobu Svetlu milú a stojacu v službe PÁNOVI bez toho, aby poznali jej vnútro. Keby ste boli v planúcej pohotovosti a plní nezištnej lásky, mohli by ste poznať núdzu tých ľutujúcich, ktorí nevidia žiadnu možnosť, ako napraviť, čo zavinili. Ktorí naopak musia vidieť, ako ich nesprávne stanovisko prináša stále ešte chladné ovocie odsudzovania a necitlivosti. Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdyZakaždým, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, lebo ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.
Chráňte sa! Čo vás očakáva, musí byť hroznéKeď napadnete služobníka PÁNA, tak napadnete JEHO! Ujasnili ste si to? A kto stojí v službe PÁNA, kto je skutočne poslušný len Jeho vôli, toho vy nemôžete poznať. Sú to často práve tí vnútorní, tichí, nestojaci v popredí, ale v najvyššej miere vnútorne oddaní PÁNOVI. Oni sú pripravení ku každej obeti, učia sa pokore, čo ich učiní schopnými, aby splnili svoju službu. Musia odstúpiť bokom tí, ktorí svoje miesto spĺňajú ešte len zdanlivo, ale vôľu Pánovu už vôbec neplnia. ON bude najschopnejší povznášať a používať ich darov, nedbajúc ich doterajšieho postavenia medzi vami. Zdržte sa každého úsudku! Neprislúcha vám to. A kde ste vy práve odsúdili, snažte sa to ešte teraz napraviť, tu na zemi! Je to omnoho ľahšie tu, než na onom svete. Môžete si mnohé ušetriť! Jednajte podľa toho!

 

________________________________________________________________________________________
22. január 2015 a doplnenie 28. január 2015 a 30. január 2015

NÁROD SLOVENSKÝ A DÔLEŽITÉ DIANIE V ŇOM
 

 

Ľudstvo bolo od počiatku vedené a vychovávané vyslancami Svetla, ktorí mu priniesli vždy toľko poznania v oblasti duchovnej, úzko prepojenej i s oblasťou hmotnou, koľko dokázali prijať a koľko teda potrebovali a mohlo im priniesť aj úžitok.

Mali sme od začiatku dostatok pomocí na to, aby sme sa spájali iba so svetlými výšinami a dopracovali sa k Pravde, mohli podľa nej žiť a teda žiť iba v mieri a šťastí. Len keby sme – chceli.

Priblížime si teraz dobu, keď prišiel na Zem Abdruschin, pod občianskym menom Oscar Ernst Bernhardt, aby nám priniesol svoje dielo Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu.

V tom čase bol nemecký národ - národom vyvoleným, pretože v ňom sa sústredilo najviac duchovne vyvinutých ľudí na svete. Tento národ mal ako prvý prijať Pravdu, žiť vedome podľa večných – Božích zákonov a toto Slovo Pravdy potom šíriť ďalej, medzi ostatné národy. Aj ďalšie národy však mali v tom čase pripravené svoje zrelé osobnosti, ktoré im mali pomôcť pozdvihnúť ich duchovne a byť mostom, prostredníkom, pre prinesené Slovo Pravdy. Pomocníci, ktorí sa mali podieľať na tom, aby sa Pravda rozšírila po celom svete, boli vopred vyhliadnutí a pripravovaní na túto úlohu. Nič nebolo ponechané na náhodu, všetko bolo dokonale pripravené, ako pri každom Božom pláne.

Keď sa pozrieme do histórie slovenského národa, ale tiež aj keď sa opýtame ľudí z tohto národa, ktorá osobnosť z jeho histórie je ich srdciam najbližšia a podľa nich najvýznamnejšia,  dostaneme sa ku menu: Milan Rastislav Štefánik. Nie nadarmo, pretože okrem toho, že pozdvihol náš národ politicky a kultúrne, obdivujeme jeho vnútornú silu, túžbu poznávať a slúžiť, lásku k vlasti a ku všetkému, čo nesie v sebe morálne hodnoty. Tento „malý Slovák“ zostal našim veľkým hrdinom až po dnes. Avšak ten pravý dôvod, prečo nás priťahuje a prečo ho „história nezabudla“, spočíva ešte hlbšie, než dnes tušíme.

Bol to práve Milan Rastislav Štefánik, kto mal tvoriť most pre Slovákov ku Slovu Pravdy.

Ako ale vieme a ako je aj spomenuté na našej stránke vo videu „Pre národ slovenský“, tento most nám spadol, keď Štefánik tragicky zahynul. Nie je však cieľom tohto príspevku venovať sa jeho náhlemu odchodu, ale ani ódam na jeho osobnosť. Jediný dôvod, prečo je dôležité povenovať sa teraz aj jeho osobnosti – je práve spojitosť so zasľúbeniami, ktoré majú význam pre celé ľudstvo.

Nemecký národ napokon zlyhal, vybral si iného vodcu, ktorého nasledoval, čo vyústilo do 2. svetovej vojny, čiže do opačného extrému, než sa mohol udiať. Namiesto Tisícročnej ríše mieru, ktorá mohla nastať už vtedy, za života Abdruschina, ľudia sa nechopili prinesenej pomoci a stretlo ich utrpenie, ako následok za ich činy.

Vyvolenosť národa prešla tým na iný národ.

Abdruschin v Doznievaniach vo Svetle Pravdy, v prednáške 18. Apríl 1937, napísal:
„Vôľa Božia tak rozhodla. Všetka milosť a ochrana, všetko požehnanie a pomoc Božích pomocníkov bude odobratá veľkému národu, ktorý zradil svoje poslanie a daná inému národu, malému národu. Národu, ktorý verný svojej tradícii vždycky stáť pri pravde Božej, pilne a verne prijíma Slovo Pravdy, snaží sa podľa neho žiť a tým sa urýchlene pripravuje stať sa vyvoleným národom služobníkov Božích, ktorí budú učiť všetky národy novej múdrosti vo Svetle Pravdy.

Šťastný národ!
Prosím svojho Všemohúceho Otca, aby vylial svoju silu a svoje požehnanie na malý národ Jeho verných, aby rozmnožil jeho možnosti a schopnosti k veľkému poslaniu, k budovaniu kráľovstva Otcovho.
Amen.“

Jedná sa o národ slovenský.

Dôkazom toho je, že práve na Slovensku sa mali vyplniť ďalšie dôležité zasľúbenia prostredníctvom ďalšieho Božieho vyslanca – pani Natálie de Lemeny Makedonovej, vtelenej Prakráľovnej. Ona napísala knihy Večné zákony 1., 2. a 3. diel, čím priniesla Slovo, odeté v novom šate, obohatené o ďalšie dôležité informácie a zasľúbenia. Jej sa mal na Slovensku narodiť 28. 11. 1998 Syn Človeka – Imanuel, budúci kráľ zasľúbenej Tisícročnej ríše.

A do slovenského národa sa znovu narodil i vtedajší Milan Rastislav Štefánik, aby dokončil svoju úlohu z predchádzajúcej inkarnácie.

Priniesol Slovákom očistené Slovo Posolstva Grálu od Abdruschina, ktoré dovtedy utrpelo cenzúrou a bolo na Slovensku dostupné len pokrivené, tzv. „trojzväzkové vydanie“ alebo „vydanie z druhej ruky.“

To, že sa Štefánik vráti a zohrá ešte nejakú úlohu v pomoci národu v čase Posledného súdu, zachytil i inšpirovaný umelec, Štefan Krčméry, vo svojej básni „Štefánikova matka“.

Úryvok básne:
Choď, syn môj, vo svet ďaleký,

na mater nezabudni,
a vráť sa, vráť sa víťazom,
keď príde raz deň súdny.

Na to, že samotné Slovensko zohrá ešte dôležitú úlohu, upozornil aj Hermann Wenng (text nájdete v príspevku Zasľúbenia), keď napísal:
„Svojim tvarom Slovensko pripomína kuklu, z ktorej vychádza motýľ!
Spomínali sme v predchádzajúcich príspevkoch aj Slovenský znak, ktorý tvarom pripomína „Žezlo Abdrushinovo“,  a tiež je tento dvojkríž na známom „medailóniku Panny Márie“. Tiež ďalšieho inšpirovaného slovenského umelca Jána Botta, ktorý popísal príchod Syna Človeka v oblakoch, vo vrchole Súdu. Tých zasľúbení v súvislosti so Slovenskom, je príliš veľa a stále nachádzame ďalšie, než by to mohlo byť vážne hľadajúcimi prehliadané.

Treba však spomenúť, že aj slovenský národ zlyhal, nevytvoril podmienky pre narodenie Imanuela na Zemi a preto sa tu Imanuel napokon nenarodil. Narodil sa do hmotnosti ako bolo zasľúbené, ale nie na Zemi a ani v našom národe. Preto akákoľvek domýšľavosť musí ísť stranou, sklamali sme rovnako, ako iné vyvolené národy.

Prečo sa teda venujeme Slovensku vo vzťahu so zasľúbeniami pre ľudstvo? Z jednoduchého dôvodu. Pretože ak chceme pochopiť terajšie a najmä nastávajúce dianie a nezmeškať a nepokaziť aspoň to posledné, čo ešte máme pred sebou – musíme sa konečne poučiť!

Tak ako je nám v Slove radené, že človek nemá hľadieť na rečníka, ale skúmať to, čo vraví, rovnako človek nemá hľadieť na to, ktorý národ vraví a upozorňuje na dôležité dianie, ktoré sa v ňom odohralo, odohráva a odohrá, ale má skúmať, či to, čo vraví, je v súlade so Slovom, so starými a novými zasľúbeniami a či to teda zapadá do celkovej stavby! Len tak sa človek dostane k pravdivému videniu skutočnosti, keď odhodí všetku pýchu a domýšľavosť a bude bdelo skúmať všetko ku nemu prichádzajúce.

Národ slovenský mal v čase inkarnácie Prakráľovnej, po plánovanom narodení Imanuela na Slovensku – stáť v čele ostatným národom, ale nestalo sa, pretože národ sklamal. Preto nám ochrana bola odňatá a navštívi nás utrpenie tak, ako i ostatné národy.

Jednu šancu však stále máme, všimnite si nasledujúce verše z básne Štefánikova matka:

A roztúžil sa bolestne
A bôľ mu viazol v hrdle,

a vyšvihol sa ako vták
a za ním celé kŕdle.

Hoj, za ním kŕdle bez počtu
a všetky jasne, smele,

slobodu nesie, slobodu
a on im lieta v čele.

Zvýraznená druhá strofa, sa nachádza len v jednej verzii básne. Prečo bola v inej verzii vynechaná, to nevieme, mohlo ísť o jej vynechanie aj samotným autorom, ktorý v čase písania, nemohol jej obsahu ešte rozumieť. Veď rovnako i Botto robil úpravu svojej básne Zjavenie z roku 18**.
Skúsenosť nám však vraví, že keď je niečo vynechané, často to býva to podstatné.

A keďže vieme, že Štefánik je opäť v našom národe, a nielen že nám priniesol očistené Slovo Posolstva Grálu, ale i začal a aj vedie projekt určený na šírenie Slova – celoplošne vo svete, v čase najväčšej krízy ľudstva, ktorá je predo dvermi...
A keďže to jediné, čo človeka dokáže oslobodiť je Slovo Božie a žitie podľa neho...
Čo to môže znamenať?? Skúste sa namáhať a poctivo, bez zaujatia, skúmať!

Čitatelia Večných zákonov dobre vedia, že ani pani Makedonová, nie veľmi rada zverejnila svoju identitu – teda svoj vyšší duchovný pôvod (že je Prakráľovná), pretože práve tento fakt vytvoril na jednej strane rad jej ctiteľov, ktorí sa ku nej chceli upínať iba ako k osobe a na druhej strane rad jej protivníkov, ktorí boli príliš leniví alebo namyslení, než by si túto informáciu poctivo overili skúmaním jej kníh. A pritom ona musela zverejniť svoju identitu, lebo len vďaka tomu, mohla upozorniť na súvisiace zasľúbenia, ktoré sa mali naplniť.
Jediné, ku čomu však chcela ľudí doviesť, bolo Slovo Božie!

Rovnako tak, nech nie je pre nás podstatné, že tento spomínaný projekt, ktorého cieľom je šírenie Slova, naštartoval a vedie náš bývalý „národný hrdina“, lebo ak toto u nás akokoľvek zaváži, či kladne alebo záporne, poškodíme tým samých seba. Akýkoľvek nevecný postoj, nám znemožní vidieť pravdivo skutočnosti a správne konať.

Prestaňme už konečne so závisťou hľadieť druhým do kuchyne, prestaňme sa nezmyslene škriepiť a osočovať. Komu záleží na tom, či práve jeho národ je zvaný vyvoleným, bez tak by k vyvoleným ľuďom, pre svoju pýchu – nepatril. Komu záleží viac na osobe, ktorá je spätá so zasľúbeniami, než na zmysle zasľúbenia, ten ide nesprávnou cestou!

Kto je dobrej vôle, nech hľadá Pravdu! My mu ju ponúkame, nech ju teda skúma!
Kto Pravdu našiel, nech ju príjme do seba!

Kto ju prijal do seba, ten bude otvorený každému novému poznaniu a súvislostiam!

Na záver vám ponúkame celú báseň, ktorá ku nám prišla ako staré, ale nami - novo objavené zasľúbenie.

Štefan Krčméry
Štefánikova matka

Choď, syn môj, vo svet široký,
keď už raz to tak byť musí.
To naše plemä slovenské
I tak sa v biede dusí.

Choď, syn môj, vo svet ďaleký,
na mater nezabudni,

a vráť sa, vráť sa víťazom,
keď príde raz deň súdny.

A išiel chlapec belavý
A míňali sa letá,
a naučil sa vo svete,
ako sa voľne lieta.

Po púšťach lietal, ostrovoch
A meral hviezdne dráhy,

matkino slovo v srdci mal,
na mysli domov drahý.

A keď mu boli tri svety,
za matkou túžil veľa,

a v očiach sa mu zaiskrilo,
keď zahrmeli delá.

A roztúžil sa bolestne
A bôľ mu viazol v hrdle,
a vyšvihol sa ako vták
a za ním celé kŕdle.

Hoj, za ním kŕdle bez počtu
a všetky jasne, smele,

slobodu nesie, slobodu
a on im lieta v čele.

Slobodu nesie, slobodu
A rodná zem ho čaká,

už vidieť lietať oblohou
najjasnejšieho vtáka.

Slobodu nesie, slobodu,
hoc život svoj dá za ňu.

Už rodná zem mu pije krv,
A matke slzy kanú.

Už si mi, syn môj, dolietal,
už ty môj sokol prvý,

nech čistý kvet tu vyrastie
z tej tvojej čistej krvi.

Nech slnko božie svieti naň
a zem mu dáva vlahy.

Mať tvoja rodná žehná ťa,
spi sladko, syn môj drahý!

 

***

 

NOVÉ ZJAVENIA

 

Ľudstvo začína prežívať dobu dávnych zasľúbení, ale aj tých nových a každodenne sa stávame svedkami toho, ako sa objavujú stále staré a nové zasľúbenia, ktoré sa začínajú doplňovať, ba inšpirovaných je stále viac prijímajúcich ľudí po celom svete, a ani netušiac, prispievajú k tomu, čo sme nedávno prežívali a takto pomáhajú doložiť dôkazy pre Pravdu, ktorú nedávno väčšina ľudstva zavrhla, ba tých, ktorí znovu poznali v prežívaných udalostiach staré zasľúbenia, a snažili sa byť pomocníkmi Vyslankyne Svetla, odsudzovali ako poblúdených.

Teraz pre tých, ktorí Slovo Pravdy už mali v rukách, ale nové udalosti odmietali, zacitujeme zo Slova, ktoré je aj im už známe, ale žiaľ, nezobrali si jeho obsah, ako dobrú radu k srdcu a nevyužili ho pre seba.

Bude to z Prednášky „Vyhýbajte sa farizejom“:
Výraz farizej sa stal pojmom, ktorý nemá v sebe nič dobrého; znamená iba súhrn duchovnej namyslenosti, pokrytectva, prefíkanosti a sem tam aj zákernosti.
Ľudí, zasluhujúcich toto označenie, nájdeme dnes všade, vo všetkých krajinách a vo všetkých kruhoch. To nemá nič do činenia ani s rasou ani s národnosťou a je ich teraz omnoho viac ako predtým. Každé povolanie má svojich farizejov. Lenže najviac ich možno ešte nájsť tam, kde ich bolo možné stretnúť aj predtým vo veľkom počte a v každej dobe medzi služobníkmi a predstaviteľmi chrámov a cirkví.
A je to zvláštne: Nech to bolo hocikde, keď niektorý vyslanec Svetla mal zvestovať Pravdu podľa vôle Božej, bol napádaný, špinený, osočovaný a prenasledovaný predovšetkým zástupcami a služobníkmi práve vládnucich náboženstiev, ktoré predstierali, že slúžia Bohu a taktiež ľuďmi, osobujúcimi si práva chcieť byť zástupcami Božej vôle.
Tak to bolo odjakživa, od najobyčajnejšieho čarodejníka a kúzelníka až po najvyšších kňazov. Všetci, bez výnimky, vždy mali pocit, že sú Pravdou ohrozovaní, a preto skryte brojili, alebo verejne štvali proti každému človeku, ktorého Boh určil, omilostil, alebo vyslal priniesť Svetlo týmto pozemským ľuďom.
Proti tejto skutočnosti, ktorá sa nedá vyvrátiť, nepomôže nijaké zapieranie, nijaké prekrúcanie ani skrášľovanie; lebo o tom svedčia svetové dejiny! Jasne a zreteľne, nezmazateľne svedčia o tom, že to nikdy nebolo inak a ani v jednom prípade z mnohých nebolo výnimky. No, zakaždým boli to práve kňazi ako najvyslovenejší protivníci Svetla a tým nepriatelia Boha, ktorí nechceli dbať na jeho vôľu, ba čo viac, bojovali proti nej a presadzovali proti nej svoje vlastné chcenie.
Čo bolo platné, keď potom došli k poznaniu, často až vtedy, keď to bolo na mnohé už príliš neskoro.

K poznaniu prišli len niekoľkí z ľudu. Nikdy nie kňazi alebo tí, ktorí sa s chcením poznávať Boha zaoberali čisto profesijne.

Zahĺbte sa raz vážne skúmavo do svetových dejín a zistíte, že to nikdy nebolo inak. Ale ešte ani jeden človek si z toho nechcel vziať ponaučenie. Nikto to neprijal ako varovanie, pretože v podstate nemenné veci zjavujú sa vždy v novej forme, takže aj človek zase len z pohodlnosti si myslí, že práve teraz v jeho dobe je to predsa iné. Lenže ako to bolo kedysi, tak je to ešte aj dnes. Prítomnosť nejaví nijaký rozdiel oproti minulosti. Nič sa v tom nezmenilo, iba nanajvýš ešte zostrilo!

Lenže vy, ľudia, z týchto mnohých skutočností, tak ľahko poznateľných zo sporov všetkých cirkví medzi sebou, nevyvodzujete nijaké užitočné závery pre seba a svoje hľadanie. Ľahkomyseľne sa s tým uspokojujete.
Nedomnievajte sa, že aj Boh vo svojich svätých zákonoch to kvôli vám ponechá na pokoji! Budete náhle a drsne vyburcovaní z tejto nezodpovednej lenivosti.–

Medzi týchto menovaných, možno teraz zaradiť aj všetkých tých, ktorí majú v rukách už aj Posolstvo, ale zachovali sa presne tak, ako je to v citátoch uvedené, lebo ich domnelá vedomosť a už tiež skoro profesijná pýcha spôsobila, že nedokázali tiež prijať to NOVÉ, pre ktoré sa práve v tejto dobe vtelili a mali byť udalostiam nápomocní.

„Nikto to neprijal ako varovanie, pretože v podstate nemenné veci zjavujú sa vždy v novej forme, takže aj človek zase len z pohodlnosti si myslí, že práve teraz v jeho dobe je to predsa iné.“

Všetko to staré nám malo iba pomôcť poznať a pochopiť to NOVÉ!

Nech aspoň teraz tieto všetky fakty, ktoré sa vynárajú v toku času a našich prežití, im ešte otvoria oči a pomôžu im pochopiť tie súvislosti, ktoré sa tak presvedčivo začínajú radiť za sebou.
Títo teraz menovaní, určite uznajú, že na obrazoch je Prakráľovná s Imanuelom a teda sa stávajú dosť výrečné, aby sa mohli stať dôkazom Pravdy a pravdivosti  prežitých udalostí, ktoré vtedy odmietali. Ako sa s tým teraz vyrovnajú, to zostáva znovu na ich slobodnej vôli!

V minulosti, kedy ešte umelci nezískavali svoje schopnosti štúdiom, ako je tomu dnes a teda neboli to temnom pokrivené karikatúry, lebo umelcom sa človek rodí, ale na neho sa neštuduje; vtedy získavali inšpiráciu tak, že im boli z vyšších úrovní ponúkané obrazy, ktoré oni potom pre nás zvečnili. Pravý umelec nič nezískava, ale iba prijíma a ku tomu je potrebná pravá pokora! Preto tieto diela môžeme označovať ako zjavenia a zasľúbenia! Sú aj o hodne výrečnejšie, ako už potom iba následne rozumom formované slová! Vtedy aj slovné - básnické inšpirácie sa takto rodili a mali tiež pravú hodnotu, boli teda dielom ducha a nie iba rozumu, ako je tomu dnes. Všímajme si ich pozorne, majú v sebe neoceniteľnú hodnotu!

Obr. č. 1 Sandro Botticelli: Madona s dieťaťom a piatimi anjelmi

 

Na obraze je znázornená Prakráľovná, ktorá píše knihu (Večné zákony). Jej ruku drží - vedie Imanuel. Zaujímavé je, že Prakráľovnej ešte len dávajú korunu na hlavu. Čo to môže znamenať? Práve prinesením Slova v novom šate (VZ), pod vedením Imanuela, mohla v osobe pani Makedonovej povstať vysoká duchovná osobnosť Prakráľovná.
Malý Imanuel je znázornený ako blond chlapček s modrými očami. Čitatelia Posolstva Grálu, poznajú opis vzhľadu Imanuela, keď na seba berie formu – ako blond vlnité vlasy a modré oči, zatiaľ čo Ježiš má hnedú farbu vlasov a hnedé oči.

Zaujímavé je i to, že Imanuel na obraze drží niečo v ruke.(Ku tomu sa ešte vrátime.)

 

Obr. č. 2

 

Na tomto obraze je neprehliadnuteľné, že dieťa – Imanuel ukazuje na rukách číslo 8. Zvláštne a neobvyklé je i to, že Prakráľovná, ktorá je vždy znázorňovaná s 12 hviezdami okolo hlavy, ich síce má isto 12 (chýbajúce tri sú za ňou), ale namaľovaných a viditeľných je len 9. Väčšinou sú totiž zobrazené všetky.
Pozrime sa teda bližšie na čísla z tohto obrazu:

9 8, to je ako 98, čiže plánovaný rok narodenia Imanuela na Zemi 1998.

Gesto malého Imanuela nás odkazuje vlastne ešte aj na číslo 18, ktorého význam sme už nedávno zdôvodňovali. Každý vie, že človek má celkovo 20 prstov a malý Imanuel má na ruke zohnuté dva prsty presne tak, ako to robíme pri geste, keď gestikulujeme  číslo (8). Tu sa teda jedná na rukách o číslo 8, ale celkovo aj 18!

 

Obr. č. 3 Sandro Botticelli: Madona s granátovým jablkom

 

Na tomto obraze, akoby sa Imanuel lúčil. Pani Makedonová vravela, že keď (dnes už „keby sa“) Imanuel na Zemi narodil, bude v útlom veku uchvátený k Bohu, teda bude odvezený UFOm mimo Zeme – do bezpečia i so svojou matkou. Tomu nasvedčuje i oválny žltý zdroj svetla na vrchu obrazu.
Anjeli držia v rukách dve knihy... .

To, čo Imanuel drží v ruke a čo sa nachádza i na obraze č. 1, je podľa vzhľadu, a aj podľa názvu tohto obrazu - granátové jablko. To je spájané s láskou a najmä s plodnosťou. Že by to pripomínalo práve nezvyčajné nehmotné počatie Imanuela, ktoré je možné iba zlúčením žiarenia Prakráľovej a Imanuela?

 

Obr. č. 4  Sandro Botticelli : Panna a Dieťa s dvoma anjelmi a mladým svätým Jánom Krstiteľom

 

A na tomto poslednom obraze, akoby dieťa brali z rúk matky. Vieme už, že Imanuel sa nakoniec na Zemi Prakráľovnej nenarodil. Nenarodil sa teda Prakráľovnej v osobe pani Makedonovej, ale samotnej Prakráľovnej sa narodil, ale jej časti spojenej s iným ľudským duchom – na inej planéte. Nemohol by tento obraz predpovedať túto možnosť, ktorá sa napokon aj udiala?
Tých obrazov obsahujúcich zjavenia je ďaleko viac, už len od maliara Botticelliho nájdete ďalšie napríklad na tejto internetovej adrese:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_works_by_Sandro_Botticelli

Podobných odkazov v dielach inšpirovaných umelcov je neúrekom, je len na nás, kedy otvoríme oči a uši a vezmeme si z ponúkaných dôkazov, kým je ešte čas.

Dôkazom nášho tvrdenia, že už aj väčšina čitateľov PG sa počíta medzi farizejov, je teraz nasledovné objavenie sa dôkazu pokriveného Slova Posolstva Grálu, ktorého sa dopustili znovu iba nepraví "stúpenci", ktorým malo vyhovovať pre následné živobytie to Slovo - pokrivené, už prispôsobené ich potrebám a tiež aj moci. A terajší nasledovníci týchto farizejov ich slepo nasledujú, bez vlastnej slobodnej vôle, avšak pri zachovaní im prináležiacej zodpovednosti. Nech je to znovu pre nich varovaním!

(Nasledujúce uvedené fotodokumentácie, boli prevzaté z tejto stránky: https://mensagem-do-graal-estudos.blogspot.com.br/2013/04/stranka-z-povodneho-nemeckeho-vydania.html)

 

 

 

 

Preklad dôkazu, kde Abdrushin píše o tom, že nikdy nepostúpil a ani nepostúpi nikomu autorské práva:
„Ja kráčam sám svojou cestou a k uverejneniu svojich prednášok používam naďalej len Nakladateľstvo Listy Grálu v Tutzingu, kam treba tiež zasielať všetky dopyty.

Všetky ostatné práce nie sú odo mňa; lebo Oskar Ernst Bernhardt a Abruschin je jedna a tá istá osoba. Autorské práva mojich prednášok nikdy nedám do iných rúk, aby si vždy podržali pokojnú vecnosť, ktorú majú od začiatku. Neosobnú, nadčasovú.“

 

 

Doplnenie príspevku

Nasledujúce citáty od Ľudovíta Štúra vznikli predtým, ako sme dostali ku pomoci NOVÉ SLOVO Posolstvo Grálu! Lenže aj v nich možno poznať isté záblesky zasľúbení, ako napríklad v nasledujúcej vete:
„My chytili sme sa do služby ducha, a preto prejsť musíme cestu života tŕnistú." (list J. M. Hurbanovi z 18. 4. 1853. In: Listy Ľudovíta Štúra I. - III. Zost. J. Ambruš. Bratislava 1956, zv. 2, list č. 344, s. 281)"

Alebo:
„Každý národ má svoj čas pod Božím slnkom, a lipa kvitne až dub už dávno odkvitol.“
(Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 59) 
(Pozn.: /Lipa je stromom slovanských národov, dub je stromom germánskych národov./)

 

Na stránke sa neustále snažíme upozorňovať na to, aby každý, kto poctivo hľadal, neprehliadal to NOVÉ!
Či si kresťania myslia, že náš OTEC nebeský nám prestal posielať pomoc po ukrižovaní - zavraždení Jeho Syna - Ježiša? Nechali sa uspať farizejmi a nechali si vnútiť klamstvo, že práve tento zločin, ich má na veky zachrániť!

Nedávno zas stúpenci Syna Človeka, sa nechali uspať podobnými farizejmi, keď si dali nanútiť pokrivené Slovo, ako výplod týchto farizejov, ba prijali aj ich odporúčanie, aby sa to pokrivené Slovo stalo pre nich NEDOTKNUTEĽNÝM! Po uvedenom pokrivení ešte splodili falošné tvrdenie, že všetko už skončilo, teda nič NOVÉ už nie je pre nás pripravené a preto aj tie dôležité citáty zo SLOVA boli v prvom rade odstránené.  Lenže v tom pôvodnom a pravom Slove nájdeme mnoho dôkazov o tom NOVOM, ktoré potom, keď to prežívali - prehliadli a nepoznali.

Vyvolenosť slovenského národa ale ešte úplne nezanikla, lebo jej podstata v súde spočíva v tom podstatnom pre ľudstvo:
"UČIŤ ostatné národy pravému Božiemu SLOVU:  VO SVETLE PRAVDY!"

Snažme sa nesklamať a splniť svoje určenie aspoň v tomto, lebo pri tom narodení, ktoré muselo ísť "bočnými cestami", malo Slovákom vlastne pomáhať celé ľudstvo! Lenže to bol úkol nad sily Slovákov!

SLOVÁCI, zobuďte sa zo spánku svojho ducha a potom sa snažte o to isté aj u iných!

Vybrané citáty od Ľudovíta Štúra

"Po každom lete nastane v prírode jeseň a napokon zima, a táto postupnosť sa objavuje aj vo svetových dejinách. Národy ukonané horúčavou a prácou opúšťajú postupne javisko dejín a nasleduje dejinný nečas, duchovná zima, ktorou sa končí jeden život... Vývoj ľudstva napriek tomu pokračuje, večné pravdy sa nerúcajú, naopak: tak ako sa s príchodom jari príroda po zime prebúdza do bohatého života a začína s obnovenými silami, podobne je tomu aj v živote ľudstva."
(Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 174)

***

"Čím národ v úplnom ducha svojho rozživotený postavený viac a viac ustáva, tým sa väčšmi uňho k večeru blíži a oči druhých tiež pomaly z neho sa spúšťajú a na druhé vychádzajúce svetlo obracajú."
(Život národou. In: Orol tatránski, 1846, roč. 2, č. 43, s. 338)

***

"Nič veľkého, nič pekného, nič šľachetného sa nevytvorilo bez obete, len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo duch ukazuje."
(Ňeopúšťajme sa! In: Slovenskje národňje novini, 1846, č. 57)

***

"Kto žije duchom, v tom žije celý svet a on v celom svete."
(Reč v Ústave roku 1842. In: AMBRUŠ, J.: Ľudovít Štúr. Dielo v piatich zväzkoch, Bratislava 1954, zv. 2, s. 15)

***

"Pravý Slovan sa nepustí do ničoho bez toho, aby neprosil o pomoc Boha a každé dielo zavŕši tým, že Bohu za jeho pomoc poďakuje."
(Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 168 n.)

***

"Nie je šťastie nad druhými sa vypínať a druhých utláčať, ale šťastie s druhými žiť, rovne vzdelanými, rovne šťastnými, rovne spokojnými."
(Ňeopúšťajme sa! In: Slovenskje národňje novini, 1846, č. 55)

***

"Prázdna je každá márnomyseľnosť nacionálna, ktorá nijaký hlbší základ nemá v sebe. O ľudstvo ide koniec-koncov, ktorého členmi sme my spolu so všetkými ostatnými národmi."
(Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 174)

***

"Po stoletiach driemoty prebudili sa v našich časoch ako na hlas trúby archanjela aj kmene slovanské k duchovnému životu..."
(Nárečie slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí. Na vydanie pripravil H. Bartek. Turčiansky S. Martin 1943, s. 26)

***

"Každý národ má svoj čas pod Božím slnkom, a lipa kvitne až dub už dávno odkvitol."
(Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 59)

(Pozn.: Lipa je stromom slovanských národov, dub je stromom germánskych národov.)

***

"Príklad jeden, ktorý je opravdivý, platí viac než tisíc rýchle zapadajúcich slov."
(Reč v Ústave roku 1842. In: AMBRUŠ, J.: Ľudovít Štúr. Dielo v piatich zväzkoch, Bratislava 1956, zv. 2, s. 19)

***

"Objavilo sa vari od vzniku kresťanstva niečo lepšie, dokonalejšie a čistejšie, ako je ľudský vzťah k Bohu a ku všetkým jeho blížnym...?"
(Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 75)

***

"My chytili sme sa do služby ducha, a preto prejsť musíme cestu života tŕnistú."
(list J. M. Hurbanovi z 18. 4. 1853. In: Listy Ľudovíta Štúra I. - III. Zost. J. Ambruš. Bratislava 1956, zv. 2, list č. 344, s. 281)

***

"Ale človek nevychováva sa preto, aby len žil, ale hlavne preto, aby niečo pre svojich, pre obec svoju vykonal, aby sa jej užitočným stal, on sám si je len druhým, lebo to prvé je vyššie a vznešenejšie nad jednotlivca."
(Život domáci a pospolití. In: Slovenskje národňje novini, 1845, č. 25)

***

"Celé dejiny sú v službách ducha, alebo inými slovami, pôsobia a vplývajú na ne duchovné záujmy, ako napríklad náboženstvo a štát, umenie a veda. Prostredníctvom tohto všetkého sa má ľudský rod stále viac a viac zušľachťovať, oslobodzovať a dospievať k vedomiu samého seba, má sa čoraz viac približovať k ideálu ľudského života."
(Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 62)

***

"V kmeni našom musíme byť Slovania, v národe našom ľudia: to je slávne, požehnané, to je vysoké určenie naše slovanské!"
(Nárečie slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí. Na vydanie pripravil H. Bartek. Turčiansky S. Martin 1943, s. 45)

***

"A kto počúva, počúva seba, alebo zákon - zákon pravdivý je rozumný, vec samu chcejúci, a človek sa potom rovnako rozumom riadi a riadiť sa musí,, ak sa teda podriaďuje zákonu, podriaďuje se sebe a nikomu inému, iba ak rozumu svojmu, ktorý pri tej istej veci by práve taký zákon bol musel urobiť, snáď nepatrne zmenený, ale v podstate ten istý. I koná teda človek, rozumu svojmu poslušný, slobodne, a sám on je slobodný."
(Reč v Ústave roku 1842. In: AMBRUŠ, J.: Ľudovít Štúr. Dielo v piatich zväzkoch, Bratislava 1956, zv. 2, s. 23)

***

"Zvláštny jav sprevádza pôsobenie veľkých svetodejinných národov, ktoré sa ocitli na výške svojej moci: keď duchovne prevýšia a ovládnu iné národy, pokúšajú sa im vtlačiť pečať svojho ducha".
(Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 174)

***

"Čím národ nižšie stojí, čím hlbšie v živote telesnom je ponorený, tým menej vážnosti má sám k sebe a tým ľahšie si dá so sebou zahrávať a svoje si odnímať, ako i jednotlivý človek v bahne telesného života zaviaznutý je bez vážnosti k sebe samému a ľahko sa ... za úžitok telesný nielen s telom, ale aj s dušou zapredá."
(Život národou. In: Orol tatránski, 1846, roč. 2, č. 41, s. 323)

***

"Ako sa však pozdvihne (Slovanstvo) a ako sa rozvinie, keď si jasne uvedomí večný vzor v plne prijatom a pochopenom kresťanstve a keď sa tento vzor stane jeho pravdou!"
(Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 128)

***

"Kresťanská idea je zo všetkých tou najvznešenejšou už kvôli svojej ľudskosti".
(Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 65)

***

"Národ, v ktorého duši je hlboko zakorenená úcta k právam každého človeka a pre ktorého je samozrejmosťou, že všetci sú si rovní, nosí v srdci lásku k človeku a nerobí medzi ľuďmi rozdiel a navyše sa aj sám spravuje - len takýto národ môže byť úprimným, otvoreným a čestným národom."
(Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 122)

***

"Myšlienka Slovanská bola mi od prvej mladosti hviezdou, ona ma zahrievala, obživovala a na veky živiť bude..."
(list M. P. Pogodinovi z 31. 10. 1846. In: Listy Ľudovíta Štúra I. - III. Zost. J. Ambruš. Bratislava 1956, zv. 2, list č. 250, s. 149)

***

"Obyčajne to býva tak, že tí, ktorí sú namyslení, väčšinou sú aj obmedzení: usilujú sa takto zakryť svoju hlúposť, no človek vedomý si svojej sily a dôstojnosti uteká pred pochvalou davu."
(Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 125)

***

"Národy, ktoré odvrhli Kráľovstvo Božie, spravodlivosť, opravdivé ľudské konanie, zabudli na Boha a zaujímali sa len o to "ostatné", teda len o svetské veci, rad za radom upadli, a tento výrok sa aj v budúcnosti ukáže ako pravdivý. Vzchopme sa, Slovania!"
(Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 169)

***

"Pokloňte sa Tatry Pánovi svojmu a vyjasnite sa, lebo on z výsosti svojej pohľadel na vaše rody, jemu verné, milostivo! Vyplnená je žiadosť ich vrúcna, obdarené sú tým, za čím dávno horeli: vychodiť budú noviny aj v ich reči materinskej!"
(Ohlas o Slovenských národných novinách a Orlovi Tatránskom)

***

"...Svätá je naša povinnosť všetko nášmu ľudu podávať, na čom sa on povýšiť môže a seba samého viacej vážiť navykne."
(Nárečie slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí. Na vydanie pripravil H. Bartek. Turčiansky S. Martin 1943, s. 117)

***

"Podľa schopnosti obetovať sa posudzujeme človeka aj národ, a keďže má obeť v živote taký hlboký význam, musí mať svoju obeť aj najvyššia oblasť života, náboženstvo, musí ju zobrazovať a neustále k nej nabádať ducha". (Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 70)

***

"Ak raz človek vypustí dušu, stane sa z tela mŕtvola, a tak ukončí svoj život aj každý jav, každá ustanovizeň, keď sa zriekne svojho poslania."
(Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 57)

***

"Hlboko si padol, rod môj, že rozkazy k mukám a k záhube Svojej sám vykonávaš, ktoré by iný odmrštil s nevôľou zvrchovanou. Podhodil si sa nohám šliapateľov Svojich a oni teraz rajtujú s potupou a s výskaním po Tebe."
(Starý a nový vek Slovákov. Bratislava 1994, s. 59)

***

"Aj keď tu i tam bývaš nespravodlivo pokarhaný, odíď, poteš sa, slová jeho potup, tie sú len bubliny, ktoré sa v rýchlosti vznietia a hneď zase zhasnú, nepotupuj medzitým samotného človeka, ktorý sa raz môže napraviť, aj keď je o tom veľká pochybnosť."
(list P. Čendekovičovi z 9.5. 1835. In: Listy Ľudovíta Štúra I. - III. Zost. J. Ambruš. Bratislava, SAV 1954, zv. 1, list č. 8, s. 33)

***

"Nesie vari kresťanstvo vinu na tom, že národy, ktoré ho prijali a ďalej ako prvé šírili, nedokázali celkom vysvetliť jeho zmysel?...Nemali by si tu svoju silu odskúšať aj iné národy? Alebo sú už naše dni spočítané a svet dospel k svojmu koncu?"
(Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 76)

***

"Každý, kto pácha bezprávie a tak sa snaží zachovať, sám nad sebou vyslovuje kliatbu."
(Sťažnosti a žaloby Slovanov v Uhorsku na protizákonné prechmaty Maďarov. In: ORMIS, J.V.: O reč a národ. Bratislava 1973, s. 541)

***

"Podstata všetkých povstaní sa vyjadruje vo vodcoch; čím plnší obsah majú tieto povstania, tým sú ich vodcovia čistejší, charakternejší, výraznejší."
(Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 72)

***

"Človečenstvo sa nenechá zaprieť, a rovnako nie ani mohutný duch časov. ... Veru naozaj sa zle vzdoruje skutočnému duchu času a jeho požiadavkám. V práve toľkej miere, v ktorej vzdorujúci poznáva mohutného ducha času, poznáva aj čas jeho."
(Devätnáste storočie a maďarizmus. In: ORMIS, J.V.: O reč a národ. Bratislava 1973, s. 720)

***

"Kto si nevyvolil znášať príkoria na obranu spravodlivosti, ten nepoznal jej svätosť."
(Starý a nový vek Slovákov. Bratislava 1994, s. 61.)

***

(Komunizmus)..."robí zo všetkých ľudí zaťatých egoistov, likviduje akýkoľvek vývin a mení ľudskú spoločnosť na skleník, na dielňu, kde pracujú všetci jednotlivci mechanicky ako stroje."
(Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 78)

***

"Nech by sa akokoľvek komunizmus namáhal a predstieral, že chce ľuďom dopomôcť k ich právam, nič nevie o ľudstve, žalostne ho ponižuje, a keďže lipne na ustanovizniach, ktoré sú nepraktické a neuskutočniteľné, patrí k najdivším výplodom, aké vôbec vzišli z ľudského mozgu."
(Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 78 n.)

***

"...Slovo zachytí, skutok utvrdí človeka."
(Spolki mjernosťi. In: Slovenskje národňje novini, 1845, č. 11)

***

"Nazdáva sa (katolícka cirkev), že sa svet uspokojí s formou kresťanstva namiesto jeho obsahu? A myslí si ešte, opierajúc sa o svoju neomylnosť, že bude môcť zostať orákulom národov, keď bude potierať akýkoľvek výskum v duchovnej oblasti...?"
(Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 111)

***

"Ak chceš zmeniť svoj stav, najviac sebe dôverovať môžeš a musíš, veď sám máš prístup k hlbinám srdca, citov a myslenia svojho, musíš sa spytovať, či budeš vytrvalý, či budeš pripravený znášať nepriaznivosti, ktoré by sa v premene tvojho stavu na odpor položili. "
(list P. Čendekovičovi z 9.5. 1835. In: Listy Ľudovíta Štúra I. - III. Zost. J. Ambruš. Bratislava 1954, zv. 1, list č. 8, s. 33)

***

"Preto nech neprejde jediný deň bez toho, aby ste vy, Slovania a synovia týchto kmeňov nevykonali jediný dobrý skutok pre svoj kmeň, obraňujte jeho právo, vzdelávajte ho a nestaňte sa nikdy služobníkmi jeho cudzích vládcov."
(Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 140)

***

"Servilnosť je, keď sa človek vzdáva svojej dôstojnosti a výhod a podrobuje sa vôli iného; o servilnosti možno hovoriť vtedy, keď sa nechá človek z úbohej vypočítavosti zneužívať ako nástroj proti svojmu národu..."
(Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 124)

***

"Od Západu sme sa naučili veľa, veľmi veľa, ale nemôžeme začať tým, čím sa sám privádza k úpadku, ale tým, čím sa stal veľkým a mocným."
(Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 151)

***

"Čo sa týka štátu, máme sa od Západu čo učiť prísnemu podriaďovaniu štátnym záujmom prostredníctvom odstránenia samovôle a jednotlivých neopodstatnených nárokov bez toho, aby sme sa vzdali sami seba, môžme sa od neho naučiť, ako vybudovať v štáte mnohé praktické ustanovizne, môžme si vziať za príklad jeho niekdajšiu sebadisciplínu a mimoriadne veľa krásneho môžeme načerpať z vied; musíme sa ním nechať voviesť do chrámu umenia, aby sme potom mohli dosiahnuť najvyšší cieľ ľudského života a uplatnili a uskutočnili všeľudské ideály."
(Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 151)

***

"Nielen vlády sú zlé, ale aj ľud je často skazený, a vlády len odrážajú jeho kvality."
(Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 162)

***

"Umenie napospol je jedna z najšľachetnejších stránok ľudstva, v ňom, kde sa ujalo, javí sa lepšia čiastka človeka i národa."
(O národných povestiach a piesňach plemien slovanských. Turčiansky Sv. Martin, Matica slovenská a Kníhtlač. účast. spolok 1932, s. 12)

***

"Čo by bolo zdrojom našej činnosti, ak len nie Božie vnuknutie? Kam má smerovať, kde sa má zavŕšiť, ak nie v dobrom, spravodlivom živote?"
(Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 169)

***

"Slovan nosí všetko v srdci a v duši a dokáže to aj vyjadriť silou prejavu."
(Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 169)

***

"Slová takrečené odťažené, číre pochopy bez obrazov vyjadrujúce, alebo čiastočky reči nenázorné, len slová jedny s druhými spojujúce najmenej pristanú básni, a od pravých umelcov len zriedka, iba pri nevyhnutnosti v reči sa užívajú. V básni i výpovede i slová majú byť obrazy."
(O národných povestiach a piesňach plemien slovanských. Turčiansky Sv. Martin, Matica slovenská a Kníhtlač. účast. spolok 1932, s. 17)

***

"Aj keby sa zdalo, že ľudstvo upadáva, nemôže sa na dlhý čas samo sebe spreneveriť a vzdať sa svojej podstaty, predovšetkým pri dnešnom neopbyčajnom pokroku. Napreduje stále ďalej a nik nemôže povedať dopredu, kam dospeje. No zhoršenie môže byť len dočasné."
(Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 174)

***

"Kto je muž a muž šľachetný, ten so svojim presvedčením najmä tam, kde mnohým, kde jednému veľkému celku pomôcť môže, vždy a na mieste vystúpi, len človek slaboch, ducha a mysle otrockej a srdca babského, len ten sa pred druhými utiahne a myseľ svoju zatají."
(Ňeopúšťajme sa! In: Slovenskje národňje novini, 1846, č. 56)

***

"Otvorte svoje dlho stiesnené srdcia, Slovania, naberte s Božou pomocou odvahy k činom!"
(Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 174)

***

"O tom, čo je to pravda, hovorí podrobne Kristus, keď určuje povinnosti človeka ako takého a keď ich nám, ktorí sme okolo neho zhromaždení, kladie na srdce."
(Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 65)


________________________________________________________________________________________
17. máj 2015

NÁBOŽENSTVO MIMOZEMŠŤANOV

 

My, na planéte Zem, máme nespočetné množstvo náboženstiev, ktoré sú všetky vlastne iba následkom jedinej príčiny – boja o moc. 
Prvotná motivácia sa však zakladala na prežitiach niektorých citlivých jednotlivcov, ktorí dokázali vycítiť pôvodný zdroj – jediného nezávislého darcu všetkého – BOHA. Lenže toto čisté prvotné cítenie bolo hneď prekryté už spomenutou túžbou po moci necitlivými jedincami a ten vyciťovaný pôvodný zdroj – Boh, ten sa stal iba zásterkou a kultom, za ktorý sa tá túžba po moci zamaskovala. 

Časom dokonca vznikli aj ideológie, ktoré už aj ten pôvodný zdroj – Boha, úplne vylúčili. Bol to nami niektorými prežitý komunizmus. Priradili sa aj rôzne vedecké smery, ktoré už tiež začali nahrádzať dokonalosť a zákony, platné a pozorovateľné všade vo vesmíre a prírode, iba za výsledok náhody. 
A tak došlo k tomu, že ľudstvo úplne odbočilo od PRAVDY a zamotalo sa vo vlastných bludných teóriách a nastal dnešný zmätok, ktorému absentuje tá potrebná JEDNOTA! 
Lenže aj dnes sú tu jedinci, ktorí hľadajú PRAVDU, ku ktorej nerozlučne patria jej najcennejšie zbrane: logika a fakty. A títo si dokonca pamätajú na svoje mnohé poblúdenia v minulých životoch. 
O tom, že nie sme vo vesmíre sami, ale sa oň delíme s mnohými inými bytosťami, je dnes už presvedčených veľa ľudí, ba mnohí majú vlastné skúsenosti s nimi. Všade vo vesmíre vládne život a to na rôznych úrovniach a v rôznych formách. A teraz si skúste predstaviť, že by každá planéta vo vesmíre disponovala toľkými náboženskými smermi, ako je tomu u nás. To by bol vo vesmíre riadny zmätok! A žiaľ, tak tomu je, ba je to výsledkom iba nás, ľudských duchov, ktorí sa vyvíjajú v neskoršom stvorení, teda hrubohmotnom a jemnohmotnom vesmíre na mnohých planétach. Vo všetkých vyšších svetoch, teda v prvotnom stvorení, ba aj vo všetkých ďalších stvoreniach, ktorých je dvanásť, už vládne JEDNOTA! 
A z tejto JEDNOTY – prvotného zdroja – od BOHA, prúdi do nášho neskoršieho stvorenia, cez prvotné stvorenie, dôležité poznanie, ktoré je dosiahnuteľné všade, kde je túžba po ňom siahnuť. Len žiaľ, v tejto časti nášho vesmíru, je táto túžba veľmi zriedkavá a vládne nám nepravý vládca, ktorý využíva mnohé rafinované návnady, na odchytenie mnohých, ktorí túžia po moci, alebo v samoľúbosti, stavajú vlastné mohyly, ktoré prerástli v mnohé kulty.

„JA SOM PÁN, TVOJ BOH, NEBUDEŠ MAŤ INÝCH BOHOV, OKREM MŇA!“

Táto veta, prvé Božie prikázanie, ruší všetky kulty, ktoré na Zemi, ba v celom stvorení poznáme. A je to táto veta, známa temer vo všetkých kultoch, ktoré ju svorne celé veky prestupujú. Je tomu tak aj u kresťanov, lebo ich pápežský a mariánsky kult je v príkrom rozpore s touto vetou. 
Obsahom tohto príspevku je ale niečo iné, lenže tento úvod bol pre mnohých nutný. 
Dokonca už aj Vatikán hovorí o možnosti mimozemského života, ba majú vlastné observatóriá, v ktorých robia výskum týmto smerom, ale znovu iba za už spomenutým účelom, udržanie už získanej moci. 
Prečo tak konajú, to čitateľ pochopí, keď si zoberie na pomoc tú logiku a fakty, teda tie zbrane PRAVDY.
Alebo nech si čitateľ skúsi predstaviť, že nás verejne navštívi vyspelá mimozemská civilizácia a oboznámi nás, prinesie nám, náboženstvo JEDNOTY, ktoré vládne vo Stvorení. Ako by sa začali chovať pohlavári a stúpenci dnešných bludných náboženských učení? Očakávali by ste od nich zmenu ich vlastného smerovania? Z omylu vás vyvedú už tie fakty a logika. Že je táto otázka absurdná a nemožná? Omyl! Presvedčí vás naša nedávna história. A tých, ktorých nie, tak určite blízka budúcnosť!

A takúto snahu o zjednotenie prežilo ľudstvo planéty Zem nedávno, aj keď očitých svedkov už teraz niet. Pozrite si nasledovné fakty:
https://www.ragauian.cz/fatimske-zjeveni-1-zfalsovane-proroctvi-ktere-nema-nic-spolecneho-s-panenkou-marii/
https://www.ragauian.cz/fatima-2-informace-overene-ze-vsech-stran-vytvari-objektivni-a-pritom-fantasticky-obraz/
https://www.ragauian.cz/fatimske-zjeveni-3-stopy-kam-se-podivas-a-podezreni-se-meni-v-jistotu/
https://www.ragauian.cz/fatimske-zjeveni-4-veskere-neuveritelne-nahromadeni-faktu-ukazuje-na-jednu-vec/

K uvedeným faktom ale treba doplniť ešte fakty, ktoré možno ani pisatelia tohto textu nepoznajú, nakoľko udalosti novšie tiež prespali, alebo dokonca zneužili fakty už známe a vytiahnuté na svetlo sveta niekým iným. 
-Táto veta bola napísaná ešte vtedy, keď sme čítali iba ten článok pod prvým uvedeným odkazom a nepoznali sme a nevedeli aj o ďalších častiach so zverejnenými faktami o 3. fatimskom proroctve. Veta je ponechaná z dôvodu, lebo pre istých ľudí zostáva v platnosti, aj keď pre autorov textu celkom nie. 
V týchto častiach je už zmienka aj o dôležitom medzníku ľudstva, ktorý sme už tiež prežili.

Lenže aj tak treba dodať nasledovné: 
Tieto „staré“ zjavenia a zasľúbenia, ktoré sú predmetom týchto logických úvah, je potrebné doplniť znovu o tie zjavenia a zasľúbenia novšie. A tu je koreň mnohého zla a nepochopenia, nakoľko vždy to „staršie“, už kedysi prežité ľudským duchom, prevládne a odsunie do nepochopenia to nové, kvôli čomu dotyčný ľudský duch je teraz inkarnovaný. Je tomu tak preto, že to nové už obsahuje aj nové fakty, prispôsobené nášmu pokroku. 
Aby sme boli pre dokonalejšie pochopenie adresnejší, treba byť konkrétny. Toto, čo bude nasledovať, bude zo skutočného a teda prežitého diania, aj keď nie celkom v rovnakej udalosti. 
Niektorí, ktorí boli svedkami „zázraku“ – zjavenia vo Fatime, sú dnes znovu medzi nami, ale už v iných telách, teda s novými nástrojmi ducha. To niekdajšie prežitie teraz sa snažia osvetliť aj tým ostatným, ktorí toho neboli účastní, alebo to v ľahostajnosti prehliadli. 
Aj keď je to chvály hodné počínanie, predsa len dnes mali byť aktívnejší a vykonať niečo viac – teda to, čo aj v minulosti nedokázali, lebo sa obávali toho nového. Teraz boli účastní nového zasľúbenia a mali sa stať pomocníkmi toho nového Vyslanca Pravdy, tak, ako v minulosti, ale ani vtedy, ba ani teraz ho nepoznali. Dokážu teraz pôsobiť iba v aktivite okolo toho starého, ktoré kedysi prežili, ale to nové, ktoré mali teraz pomôcť uvádzať do života, toho sa znovu obávali, aby náhodou nepoblúdili.
Je ale úsmevné, že ako tie fakty, a teda dôkaz svojej logiky, na dokázanie toho NOVÉHO -  čo nás čaká a dokazujú to zasľúbenia, využívajú práve tie zasľúbenia staré, ktoré sú už našou vinou prežité, ba museli byť, kvôli nám  zmenené, ale pritom tie nové zasľúbenia, prispôsobené nášmu zlyhaniu, stále akosi obchádzajú! Pritom tie NOVÉ zasľúbenia sú dokonalým návodom, ako sa zachrániť pri udalostiach, ktoré v krátkej dobe nastanú a v ktoré tiež veria.

Tými novými zasľúbeniami sú: Posolstvo Grálu, Večné zákony 1, 2, 3 a Vesmírne spojenie!
Vždy je ľahšie zostať iba pri tom starom, lebo to nevyžaduje takú námahu skúmania a nevyžaduje príliš veľkú vlastnú zmenu. 

To nové je spojené vždy s rizikom konfliktu s okolím a nutnou vlastnou zmenou, spojenou s námahou. A toho sú schopní iba nemnohí! 
Pravda vždy bola odtrhnutá od okolia, ba spojená s opovrhnutím, posmechom a odmietaním masami, ktoré disponovali mocou!

Potrebné je ale ešte niečo dôležité doplniť:
To, čo zostalo v platnosti z tých zjavení a zasľúbení starých, je obsiahnuté aj v tých nových, ktoré sú ešte obohatené o to dôležité nové! Nakoľko platí jedna zásada, že čím staršie zasľúbenie, tým väčšie je riziko, že došlo v ňom k pokriveniu a sfalšovaniu temnom, nakoľko sa tak deje stále a dokazujú to tie fakty. Čím hlbšie sa ponárame do histórie, tým ťažšie je získať pôvodný a čistý prameň. 
Preto nech majú na pamäti všetci hľadajúci Pravdu, že už je podstrčené temnom aj Posolstvo Grálu (trojzväzkové, alebo z druhej ruky), rovnako bolo pokrivené aj Vesmírne spojenie, ba aj Večné zákony vyšli v pokrivenej forme, pod názvom „Večné zákony 4.“ 
Dalo by sa teda povedať aj to, že zas to celkom nové, ktoré už nie je z času pôsobenia autora, môže byť už z dielne temna a tak tomu aj obyčajne je.
Preto my, poznajúc toto pôsobenie temna, ktoré máme overené vlastnými skúsenosťami a aj tými faktami, snažili sme sa získať Slovo od prameňa. O tom, že ho máme, vlastníme aj dôkazy, nakoľko preklad sme robili podľa pôvodného zdroja, ktorý bol podpísaný samotnými autormi. Bolo tomu tak v prípade Posolstva Grálu a aj Večných zákonov. Vesmírne spojenie máme potvrdené v tých dôležitých bodoch pre ľudstvo, autorkou Večných zákonov, ktorá bola pri prameni, ba vlastníme všetky varianty tohto textu, ktoré boli podrobené skúmaniu.

V roku 1998 sa presne tieto fakty objavili na Slovensku a boli zverejnené knižne v knihe: Večné zákony 3 – Tretie fatimské proroctvo (odhalené). 
Ba čo viac, mnohí terajší autori faktov a logiky prehliadli, ba stále prehliadajú ten dôležitý bod, vlastne výsledok, prečo bolo potrebné prežiť množstvu ľudí – veriacich, ten šok vo Fatime, ktorý mal byť ukazovateľom smeru cesty ku PRAVDE, pre všetky náboženské smery, ba aj pre vedu a politikov, ako predstaviteľov modernej moci tiež. Vtedy ešte bol čas vychovať úplne novú generáciu pravých veriacich pre dobu, ktorá nás čaká! A túto dobu malo ešte ľudstvo šancu prežívať bez utrpenia a krutosti, ktoré teraz na nás čakajú, ale ktoré sme si sami splodili. A „vďaku“ za to môžeme smerovať do Vatikánu a k ľudskej, teda vlastnej hlúposti a službe kultom. 
Autorka vtedy vyzvala priamo Vatikán, aby zverejnil pravé tretie fatimské proroctvo! Lenže tiež márne! Alebo celkom predsa len nie? 
Ján Pavol II sa pokúsil o nemožné a vyhlásil, že ku tomu dôjde! Lenže nedošlo! Aj vo Vatikáne je väčšina farizejov, a bol to práve tento akt, ktorý urýchlil jeho odchod z tohto sveta, ktorý je už odhalený aj v doporučenom texte. 
Vo Fatime sme boli informovaní, že medzi nami žije a pôsobí SLOVO PRAVDY, v mäse a krvi, presne tak, ako tomu bolo pred dvetisíc rokmi. Bol to Syn Človeka – Duch Svätý, ktorý prišiel, aby vyplnil zasľúbenie dané nám Ježišom v ev. Jána v 14 – 16 kap. Ten nám vysvetlil všetko a aj napísal a urobil teda podľa zasľúbenia: „A uvedie vás do celej Pravdy!“ Môžeme ju všetci získať v knihe: Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu! Dopísané bolo v roku 1937. Dvadsať rokov, po zjavení vo Fatime. 
A teraz tí, ktorí sa zaoberajú týmito faktami, toto Slovo Pravdy tiež ešte nepoznajú, ale budujú kult vlastnej ctižiadostivosti, po ktorom túžia aj dnes ešte mnohí. Sú však aj svetlé výnimky a nechceme hodnotiť, ale tiež iba informovať. 
Niektorí hľadajúci Pravdu už pochopili, že rok 1998 bol veľmi dôležitý a autorku berú ako „prorokyňu“, ale to je príliš málo! Ona bola čosi viac! 
Keď sa budeme stále držať tých faktov a logiky, tak si musíme položiť otázku: 
Akým spôsobom prebehne už známy a uznávaný „príchod Syna Človeka v oblakoch“, ktorý nám je zasľúbený mnohými prorokmi, ba aj samotným Synom Božím? 
Do hmotnosti je možný príchod aj z vyšších úrovní, iba v zmysle Božích zákonov a teda VTELENÍM! 
Ľudstvo malo šancu prijať Syna Človeka pri Jeho 2. vtelení, teda počas 3. fatimského proroctva a prežiť udalosti v jemnej forme. Ľudskí duchovia tej doby sme vtedy sklamali, preto sme niektorí dostali novú šancu a mali sme ju využiť v roku 1998, ba zachrániť ešte niečo z toho, čo sme v rokoch 1917 – 1937 prehliadli, alebo dokonca zneužili a pokazili. Teda vtedy, keď medzi nami žil a pôsobil Vyslanec Pravdy, kvôli ktorému sme sa vtedy, ale aj teraz vtelili! 
Keďže cirkev, hlavne teda Vatikán vtedy, ani následne, ale ani ľudstvo neprijalo Syna Človeka a Jeho Slovo, nezmenilo smerovanie, čas Jeho príchodu sa odsunul do budúcnosti, ale zmenia sa aj tieto udalosti v neprospech ľudstva. 
Podobnú šancu malo ľudstvo v roku 1998 a tiež sme ju prespali!

JEHO PRÍCHOD ALE ZOSTÁVA V PLATNOSTI!

V roku 1917 zažilo viac ako 70000 ľudí šok, z nich je teraz medzi nami, aj keď v iných telách, niekoľko priamych účastníkov, ktorí mali spolupôsobiť pri šírení Pravdy, ale v toku času, pri šírení duchovného pokroku. Teraz stojíme pred udalosťou, ktorá bude rovnakým šokom, pre celé ľudstvo. Pre jedných ku povzbudeniu, ktorí už Pravdu poznajú, pre druhých ku zobudeniu, ktorí ešte duchovne pospávajú, a u ďalších to bude šok zúfalstva, a zahubenia, lebo slúžia kultom a nepravému vládcovi! 
Ani jeden kult a žiadna masa nezachráni stúpencov, ak nie sú stúpencami Pravdy a Božích zákonov.

Tak toto sú tie fakty, ktoré pomocou logiky môžu ešte niektorých, priviesť ku
JEDNOTE – PRAVDE – BOHU!

A NÁSLEDNE K VEČNÉMU ŽIVOTU!

 


________________________________________________________________________________________
21. máj 2015

LOGIKA

 

Posledný príspevok na stránke vznikal nezávisle od istej komunikácie, ktorá prebiehala medzi jedným členom z kolektívu rádia, a autorom textu, ktorý je v príspevku doporučený. 
Diskusia medzi týmito dvomi pánmi skončila tak, že som bol do tohto diania vtiahnutý nepriamo aj ja, ako autor príspevku. Udialo sa totiž to, že príspevok vystihol priebeh diskusie a potvrdil cítenie autora príspevku v tom, že aj tá logika, vyzdvihovaná v texte o fatimskom zjavení je k ničomu, až sa zoskupia nie relevantné fakty! A to bolo písané nezávisle a bez vedomia o tom, že tá komunikácia prebieha.

A v diskusii ku tomu došlo, ba potvrdil sa text príspevku! 
Samozrejme, že každý diskutujúci bude vždy obhajovať tie fakty svoje, ktoré on tak prácne zozbieral a nepripustí, že Pravda môže byť aj na tej druhej strane. Lenže tá druhá strana zbierala fakty rovnako poctivo a namáhavo, počas celého dlhého života, potvrdzované jej boli prežitiami a praktickým životom, ba dokonca kontaktom s vyššou civilizáciou. S tou vyššou civilizáciou komunikácia prebehla v reči, ktorú sa dotyčný v tomto živote neučil a pritom touto rečou dokázal komunikovať.

Tieto fakty už boli na stránke viackrát rozvádzané v istých a iných súvislostiach. Preto sa nebudeme opakovať.
Treba ale doplniť niečo podstatné:

Tieto nové zjavenia a zasľúbenia, ktoré doporučujeme a sme presvedčení o ich pravosti, rovnako potvrdzujú aj temní protivníci tým, že ich museli sfalšovať, pokriviť, alebo utajiť, dokonca v niektorých prípadoch nahradiť svojimi!!!

Keby tieto zjavenia a zasľúbenia boli nepravdou, boli by naopak nimi šírené a udržiavané v pôvodnom stave!

TAK TOTO JE TÁ NAŠA LOGIKA!
TOTO SÚ AJ TIE SPRÁVNE FAKTY!

PRETO NECH ČITATEĽ BERIE DO ÚVAHY TIEŽ TIE RELEVANTNÉ FAKTY! 
AŽ POTOM NECH ICH POSÚDI V ZMYSLE LOGIKY!

 

________________________________________________________________________________________
20. október 2015

ZÁCHRANA NEPRIATEĽOV

 

Nastala doba, kedy musíme otvorene na stránke rádia urobiť isté prehlásenie, ktoré upokojí našich sympatizantov, ale aj odporcov a nepriateľov, ktorých obidve skupiny sa začínajú rozrastať, ba aj vyvíjať aktivity.
Pre tých, ktorí nám fandia a pomáhajú, treba uviesť, že pre prípadnú prevádzku máme všetko pripravené, až na to, že nám chýba odborník, ktorý by všetko doladil a uviedol do dokonalej funkčnosti, ba aj potrebnej kvality. Lenže veríme, že potom, v tej správnej dobe, pre ktorú to pripravujeme, ho získame, lebo okolnosti otvoria oči mnohým. Dovtedy žiaľ, musíme zostať mimo aktivity, lebo tá skupina neprajníkov, ktorá nateraz ovláda spoločnosť, začala byť veľmi znepokojená, už iba našimi prípravami na záchranu aj ich samotných. Dnes o tom ešte nevedia a vedieť nechcú, že zakrátko budú to oni, ktorí budú túto záchranu potrebovať najviac! 

My, aj keď sme z ich terajšieho iba škodenia smutní, neodsudzujeme ich, lebo vieme, že nedávno sme konali podobne. Ľudská nevedomosť už splodila mnoho zla, ba dalo by sa povedať, že väčšinu.
Nepraví vodcovia dneška, ktorí doviedli ľudskú spoločnosť do terajšieho stavu konfrontačných treníc, vojen, náboženských konfliktov a nezhôd, majú vymoženosti a možnosti, vplývať na verejnú mienku tak dokonale a globálne, že potom naopak tí, ktorí chcú pomáhať a aj by dokázali spoločnosť zachrániť, musia zostávať v ilegalite tak, ako tomu bolo vždy v dejinách a zostávajú prenasledovaní aj v dnešnej, vraj demokracii, lebo naše ideológie splodili dobu, kedy sa každý začína báť každého, a je veľmi jednoduché hocikomu zavesiť visačku terorista, alebo škodca spoločnosti a to práve hlavne tým jedincom, ktorí ohrozujú nepravých vládcov, ktorí dokázali oklamať a sfanatizovať davy.
Aj naše aktivity už začínajú byť nebezpečné v tomto zmysle a začíname mať isté problémy, ktoré nás nútia, aby sme prešli do stavu pokoja a latentnosti, až chceme úspešne dosiahnuť naše predsavzatie. Potom práve tí, ktorí chcú dnes neprávom iba škodiť, budú sa musieť najviac hanbiť, lebo naša pomoc smeruje práve ku takým. Dnes ešte nevedia, že stoja na nesprávnej strane a slúžia nepravému pánovi, pričom si myslia, ba sú presvedčení, že naopak tomu pravému.
Preto všetkých podobných prosíme, aby aj nás nechali vo svojom presvedčení, ktoré nikdy nebolo a ani nebude konfrontačné a nebudeme nikdy nikomu škodiť a ani nič vnucovať tak, ako sa to deje dnes a ako to oni sami teraz konajú. Aj potom, keď nadíde tá naša doba, každý si bude smieť slobodne zvoliť svoju cestu a vybrať svojho Pána! Dovtedy zostaneme v tichosti! Preto nech sa neobávajú nášho mlčania. Prehovoríme až vtedy, keď oni samotní, nebudú už mať slov na to, čo sami splodili.

A VTEDY UŽ ODPORCOVIA SAMI POCHOPIA, ŽE NESLÚŽILI PRAVÉMU PÁNOVI!

Zatiaľ naše otvorené slová na stránke rádia tiež nie sú nikomu vnucované a je ponechané na slobodnej vôli každého, či stránku navštívi, prejaví záujem, alebo odmietne. Nechodíme po domácnostiach ako rôzne skupiny a sekty, ba ani nerobíme manifestácie a ani žiadne verejné stretnutia, na ktorých by sme šírili svoje presvedčenie. Úplne rešpektujeme slobodnú vôľu každého jednotlivca! Je veľmi smutné, že ešte aj v dnešnej dobe, musí sa niekto ukrývať so svojim presvedčením a to práve takí, ktorí sú pri PRAVDE. Po všetkých poučeniach z minulosti, je to neuveriteľné, ako stagnuje, ba upadá tá podstata človeka – duch. Aj keď sa zo všetkých strán hlasno vykrikuje a to v rôznych rečiach, ba aj náboženstvách opak. Vypočítavý rozum obalamutil spiaceho ducha a zobudí nás až veľké zúfalstvo a utrpenie.

NEBOJTE SA TÝCH, KTORÍ ZATIAĽ MUSIA MLČAŤ!
NEBEZPEČNÍ SÚ PRÁVE TÍ, KTORÍ VÁS TERAZ VEDÚ A 
KTORÝM STE DALI NAD SEBOU MOC!

Až naša doba nepríde a teda nemáme Pravdu, tak škodiť nikomu nemôžeme, lebo budeme mlčať aj naďalej. Ale až sa sami presvedčíte, že sme pri Pravde, tak iba vy samotní znovu najviac získate, lebo sa z tej Pravdy dostane aj všetkým vám. Tak prečo sa nás obávate? A komu sme na škodu? Škodíte iba sami sebe! Nám poškodiť nemôžete, lebo s nami je PÁN STVORENIA!

AJ KEĎ SA NÁS ZBAVÍTE, MY BUDEME VÍŤAZI A VY PORAZENÍ! 
PORAZENÍ VLASTNOU NEVEDOMOSŤOU!
BUDÚCNOSŤ VÁM PODÁ SVEDECTVO!

***

SVITANIE

 

Scenár dávny sa opäť opakuje.
K prezretosti dochádza, systém kolabuje.

Temní nad ľuďmi vyhrávajú.
Ľudia trpia, blúdia. Pravdu nehľadajú.

Azda ani nevedia, že nám Pravda bola opäť prinesená.
K našej záchrane obeť zo Svetla podstúpená.

Tento raz však temnoty nevyhrajú! Tento raz to inak bude.
Sila Božia stojí s nami v tomto svätom Božom súde!

Pod Tatrami i v celú šíru Zem Pravda sa rozleje.
V ústrety srdcu túžiacemu, ktoré sa ňou zachveje.

A na Zemi večné Svetlo svietiť bude.

Ľudia, svitá! Radujme sa a trasme! Sme v súde!

- - -

Túto poslednú šancu využime!
Zachrániť nás nemôže nikto, kým pre to sami niečo nespravíme!!

 


________________________________________________________________________________________
21. marec 2016

SLOVO
Jeho šírenie

 

Pri našich aktivitách a príprave na dobu, kedy bude aktuálne šírenie Slova Pravdy, narážame často pri našej snahe o spoluprácu, na istý druh neochoty, ktorá vyplýva prevažne zo strachu, či je nami zvolená aktivita, ba jej forma, správna. 
Do podobných aktivít je zapojených viac skupín ľudských duchov, nakoľko presne tak, ako je to v samotnom Slove uvedené, ľudstvo je rozdelené na mnohé skupiny, podľa svojej zrelosti. 

Mnohí prijímajú ako médiá cenné texty zo Svetla, ale znovu presne podľa poučenia zo Slova, ale dokonca aj z textov nimi samotnými prijatých vyplýva, že: Slovo mať, neznamená ešte mu aj rozumieť, ba už potom následne podľa neho aj žiť! 
Mnohé médiá príjmu skutočne aj niečo veľmi cenné, ba určite je to zo Svetla, teda od nejakého vyššieho pomocníka, ktorý je určený Svetlom pre pravú službu. Sú v týchto textoch múdre rady tiež, ale samotnému Slovu sa nemôžu rovnať, ba ani Slovu priameho vyslanca, ktorý pôsobí, alebo pôsobil na Zemi. Chýbajú im priame prežitia medzi nami – blúdiacimi! 
Aj keď tieto prijatia sú tiež cenným povzbudením pre ostatných, tiež pre Svetlo pôsobiacich, nemôžu svojou hodnotou prevyšovať ŽIVÉ SLOVO samotné!

To je práve dôvod toho, prečo bolo potrebné priame vtelenie zo Svetla pre každého Božieho Vyslanca!

Lenže obyčajne médiá, ktoré mali takýto príjem, dokonale nedokážu pochopiť to, čo vlastne prijali, a už vôbec sa potom ani podľa svojich prijatí nemôžu správať, ba ani sa mnohí nesprávajú. Čo je ale niekedy horšie, nadobudnú si takto istý druh pýchy, alebo aspoň domnelej nadradenosti, ktorá im potom bráni v čistote ich pôsobenia, ba aj v ďalšom čistom prijímaní. Aj pred týmto nebezpečenstvom sme v Slove varovaní! 
Pre všetkých podobných, je dokonalým poučením, hneď prvý citát, priamo zo Slova. Teraz ich bude pár pripomenutých, pre všetkých tých, ktorí sú v zajatí tohto strachu, ktorý im bráni pripojiť sa k aktivitám pre Svetlo. 

Ľudia majú síce slovo, avšak nie jeho pochopenie A to je nakoniec predsa to hlavné vo všetkých veciach. A aj vedenie nie je nič platné tam, kde chýba pochopenie!

Preto choďte teraz vy, ktorým som už cestu ukázal v Slove! Choďte von, objasňujte a vykladajte moje Slovo všetkým vážne hľadajúcim vo Svetle Pravdy, ktorého lúče vás budú pritom sprevádzať, lebo čas na to je tu!

Ďakujte Pánovi, keď vám pomôže svojimi údermi, ktoré spätne pôsobiac, musia na vás dopadať. Modlite sa a buďte pripravení k hodine najväčšej ľudskej núdze zvestovať Slovo, ktoré som vám dal.

Choďte von, zvestujte a vysvetľujte moje Slovo vo Svetle Pravdy! Aby kráľovstvo Božie prišlo na Zem.

Choďte von, zvestujte a vykladajte všetkým ľuďom teraz Slovo vo Svetle Pravdy, ktorí po ňom túžia a buďte im predobrazom pre všetky časy, aby teraz prišla Božia ríša tiež na túto Zem!

Čo vám dnes zvestujem, podobá sa otvoreniu brán pre svetový súd! Tieto slová povedal Pán, ktorých obsah je pre ľudstvo ťažký:
„Teraz nadišiel čas, keď Slovo má byť voľne a slobodne zvestované celému svetu, vo všetkých svetadieloch, lebo na svetových hodinách je krátko pred odbíjaním dvanástej.“

Neskrývajte sa! Pán chce mať na zemi vás a tých, ktorí chcú s vami nasledovať Slovo Božie. Vy ste určení, aby ste tu na zemi vybudovali Božiu ríšu, ktorá mu bude milá! Ste zaplavení jeho požehnaním.

Záchranné Slovo sa pre vás zakotvilo na pôde dosiaľ bezosporu už prikláňajúcej sa temnu. Teraz sa už vy musíte namáhať o to, ak chcete byť ešte zachránení pred ďalším klesaním! Možnosť k tomu vám bola daná zakotvením Svetla.

Ja však k vám dnes volám:
Nikto nebude môcť v budúcnosti ku mne, jedine skrze Slovo!
Len sväté Slovo otvára bránu ku mne, vy ľudia. Na zemi i v duchu. Kto chce prísť ku mne, ten musí už niesť v sebe nepokrivené Slovo Posolstva verne a pevne! To si vezmite dnes so sebou ako úvod!

Učeníci majú byť sprostredkovateľmi medzi vyslancom Svetla, inkarnovaným na zemi a pozemskými ľuďmi. Majú rozširovať Božie Slovo, príkladne žiť podľa Božej vôle a ako prví ju pozemsky uskutočňovať.
Na to potrebujú širšiu schopnosť chápania, ktorá je schopná prijímať vznešený zmysel Božieho slova, teda rozumieť Synovi Božiemu.
Jedine na tento účel dostávajú učeníci iskru z čisto duchovnej ríše, ktorá ich robí schopnými prijímať posolstvo zo Svetla vyšším spôsobom než vyvinutý duch pozemského človeka, pretože prostredníctvom tejto iskry môžu pristúpiť o malý krôčik bližšie k Božskému a sú duchovne vyzdvihnutí z neskoršieho stvorenia nahor k lepšiemu poznávaniu.

Záchrana! Spása!

Avšak uprostred vravy a rachotu ničenia zachvieva sa Slovo! Víťazne tiahne po krajinách, aby sa ešte mohol zachrániť ten, kto sa o to poctivo usiluje. 
V tom je práve tá podmienka, že každý človek sa má sám namáhať, aby Slovo Pána poznal ako jedinú záchranu! Ak ale v pochybnostiach nechá prejsť okolo seba túto poslednú možnosť bez toho, že by ju všemožne využil, taká príležitosť sa mu nikdy viac nenaskytne a okamih, v ktorom by bol mohol nájsť spásu, bude pre neho na veky stratený.

A TOTO JE TEN CITÁT, KTORÝ SA STAL SILOU NÁŠHO
PRESVEDČENIA A CESTOU POMOCI PRE BLÍŽNYCH!

A teraz nech všetci kritici nášho konania skúsia nájsť dokonalejší a efektívnejší spôsob šírenia SLOVA, ako je ten, ktorý chceme využiť, ba máme ho pripravený my vo forme rádia! 
Neporušujeme ani Pánovo prikázanie: „O Slovo sa musí každý namáhať, keď Ho chce získať!“ 
Slovo bude pre každého v dosahu, ale tiež sa musí o Jeho získanie namáhať! 
Dnes by už bolo prežitkom šíriť Slovo formou, aká bola vhodná za čias Ježiša, ba aj formou, ktorá bola vhodná za čias Syna Človeka. Zostáva síce stále dostupná aj forma písomná, ale pre konečné dianie, ba našu dobu je iste vhodnejšia forma „zachvievania sa nad všetkými krajinami“ – teda tak, ako je to v samotnom SLOVE zasľúbené!

My sme svoje možnosti vyčerpali, ba sme schopní Slovom obsiahnuť veľkú časť Zeme. Dokonca sme presvedčení, že až príde tá vhodná doba, za pomoci zo Svetla, sa naše možnosti ešte znásobia.

 

________________________________________________________________________________________
5. jún 2016

SLOVENSKÝ NÁROD JE KĽÚČOVÝ

 

Opäť sa potvrdzuje Slovo Posolstva Grálu, ale i Večných zákonov. V Posolstve Grálu je to naznačené a vo Večných zákonoch už priamo napísané. Po zlyhaní nemeckého národa, stal sa vyvoleným národom, národ slovenský. Na Slovensku sa mal narodiť druhý Syn Stvoriteľa – Imanuel a Slovensko malo mať dôležitú úlohu v šírení Slova zo Svetla, ostatným národom. Slováci však ako národ taktiež zlyhali a nevytvorili podmienky pre narodenie Imanuela na Zemi a preto bol „nútený ísť po bočných cestách. Narodil sa teda do hrubohmotnosti – inde než na Zemi (viac na stránke v príspevku Ison - dôkazom). Slováci teda svoju vyvolenosť taktiež stratili. Ostala im však istá nádej a šanca, napraviť svoje zlyhanie a znovu si vyvolenosť získať, vo vrchole Súdu. Vtedy, ak sa preukážu ako národ, ktorý Bohu slúži, žije podľa Jeho vôle – podľa Jeho zákonov a pomáha šírením Slova Posolstva Grálu, duchovne prebúdzať hľadajúcich, doma, aj v ostatných národoch.

Túto vyvolenosť a úlohu Slovenka vo svetových dejinách, dokazuje z histórie, ba aj súčasnosti, mnohé, a teraz sme opäť na čosi natrafili, čo nám bolo zaslané. Jedná sa o proroctvo istého amerického kňaza menom David Wikerson, ktorý žil v rokoch 1931-2011. V roku 2003 bol na Slovensku a vyhlásil toto: (výber)
Táto krajina, hovorím to prorockyje kľúčovým národom. Je to malá krajina, ale v pohľade na to, čo Boh chce urobiť v Európe, je slovenský národ kľúčový.”

„Môže sa to rozšíriť po celej Európe, pretože Boh hovorí, že si používa to, čo je v očiach sveta bláznivé, aby zahanbil múdrych. On si nepoužije veľký národ Ameriky. On si použije človeka z malej krajiny ako je táto.
V mojom srdci je nadšenie z vašej krajiny, tancovanie a poskakovanie, pretože Boh robí novú vec v tomto národe.
Nebudete potrebovať Američanov, aby vám povedali ako sa to robíale získate všetko smerovanie a Božie plány priamo od Ježiša. On vám ukáže a povie, ako máte zasiahnuť tento národ. Mladí muži povstanú, ktorí budú mať čerstvé nápady, ktoré nezískali z kníh, ale získali ich na svojich kolenách. A Boh bude takto lámať moc nepriateľa. Príde hnutie Ducha Svätého v tejto krajine. Verím tomu celým svojim srdcom… “„On povstane. Bude brániť svoje vlastné Meno. Pre seba samého, pre svoje Meno.“

„Vidím niečo ako oheň, sú to červené do žerava rozžeravené uhlíky, ktoré chladli, ale dnes, v tomto poslednom období, Boží dych na ne dýchal, oni sú znova žeravé, čoskoro prídu plamene a potom príde oheň, ktorý sa rozšíri.

Ako je známe, je mnoho jasnovidných a jasnočujných ľudí, alebo ľudí, ktorí majú videnia o budúcnosti. Ako je nám však aj v Slove Pravdy vysvetlené, každý jednotlivec sforumuje to, čo zachytí – vlastnými slovami, ovplyvnený vlastnými znalosťami, vzdelaním, poznaním, názormi, stupňom zrelosti. Tak aj v prehláseniach a prejavoch tohto pána, bolo cítiť a poznať prejav cirkevného vodcu, tiež aj so zaužívanou terminológiou.
Veď ako by mohol, bez poznania Posolstva Grálu, rozoznávať dvoch Božích synov – Ježiša a Imanuela - Ducha svätého - Syna človeka? Očakával však – podľa Biblie - druhý príchod Krista, čo je vlastne dianie, kedy Syn Človeka – Imanuel príde vo vrchole Súdu na Zem!
Hovoril však aj o tom, že cirkev podporuje v ľuďoch lenivosť a pohodlnosť. A preto verí, že skrz cirkev sa do pekla dostane viac ľudí, než cez akúkoľvek inú cestu.

Našli sme na internete aj jeho prejav, proroctvo, z roku 1973, kde opisuje svoje videnia a hovorí aj o Súde, o tom, že je tu, že môžeme očakávať jeho naplnenie a naplnenie zasľúbení, ktoré s ním súvisia. Hovoril o Božom Slove, o silnej politickej moci akejsi „super cirkvi“, ktorá vznikne.
Potom povedal i nasledujúce:

„A teraz dávajte dobrý pozor!!! Vidím vstupovať do diania inú cirkev, neviditeľnú a nadprirodzenú. Spojenie duchovne hlbokých nasledovníkov Ježiša Krista, skrze Ducha Svätého a v dôvere v Neho a v Jeho Slovo. Táto nadprirodzená cirkev pravých kresťanov bude cirkvou v podzemí a bude zahŕňať katolíkov, protestantov všetkých denominácií, farebných i bielych ľudí zo všetkých národov. A zatiaľ čo svetová viditeľná super cirkev bude vládnuť politickou mocou, bude toto neviditeľné telo Kristovo netušene rásť duchovnou mocou. Jej moc porastie s prenasledovaním. Pretože bláznovské prenasledovanie, ktoré príde na túto zem, zblíži pravých kresťanov navzájom a primkne ich užšie k samotnému Ježišovi Kristovi. Nebude sa hľadieť na denominačnú príslušnosť, ale na príchod Pána JežišaDuch svätý zhromaždí dohromady všetkých ľudí, veriacich všetkých smerov a zo všetkých tried. A hoci už táto neviditeľná cirkev už na svete existuje, bude v nadchádzajúcej dobe politicky takmer neviditeľná. Nebude príliš hovoriť o sociálnych záležitostiach. Ale ako bude prenasledovanie viac intenzívnetoto telo všetkých pravých veriacich bude takmer radikálne v evanjelizačnej činnosti, že táto neviditeľná cirkev obdrží nadprirodzené pomazanie a moc Ducha Svätého, aby niesla evanjelium do všetkých končín sveta."

Je samozrejmé, že to, čo nazýval pán Wikerson, ako „nadprirodzené“, bude celkom prirodzené, pretože nič sa nemôže vymykať prírodným – večným - Božím zákonom. To, že to tak pomenoval, svedčí o tom, že to bude dianie obrovské, pre človeka až nepredstaviteľne úžasné  a ohromujúce!

Tiež týmto svojim popisom vlastne vystihol, že vyvolený národ budú tvoriť nie len predstavitelia toho duchovne najzrelšieho národa, ale len tí najčistejší z tohto národa, ale i zo všetkých ostatných národov, rás a tried! Popisuje úplne v súlade s Posolstvom Grálu i Večnými zákonmi – Súd, príchod Syna Človeka v oblakoch a taktiež „Posledné zasľúbenie“, ktoré znie:

Avšak uprostred vravy a rachotu ničenia, zachvieva sa Slovo! Víťazne tiahne po krajinách, aby sa ešte mohol zachrániť ten, kto sa o to poctivo usiluje!“

Podobné dôkazy prichádzajú a budú prichádzať zo všetkých strán. Nezáleží na tom, aká je cirkev, v ktorej bol kňazom pán Wikerson, ani na tom kto bol vlastne on sám a aký bol. Človek má predsa „vecne skúmať to vecné! A nedbať pritom na rečníka!“ Lenže to, v dnešnej dobe, dokáže málokto!

Ale tým, ktorí sú otvorení a duchovne čulí, tým sa to mnohonásobne vráti, pretože spoznajú predovšetkým Slovo Pravdy - Posolstvo Grálu, ktoré im skrz pravé poznanie, prinesie presvedčenie, naplnenie a oporu. A stane sa im merítkom pre všetko prichádzajúce, v ktorom ľahko spoznajú, čo z toho je pravdivé a čo už pokrivené - pridané, či lživé. Potom aj v takýchto proroctvách vždy rozoznajú Pravdu od lži!

Slováci, prebuďte sa!
Nech „kľúčový národ“ tým správnym kľúčom – SLOVOM od Stvoriteľa, 

odomkne dvere od Božieho kráľovstva!
Pretože inak, zostaneme stáť – predo dvermi!!!

 

________________________________________________________________________________________
18. október 2018 a dodatok s názvom DOSLOV 25. októbra 2018

ODPADLÍCI

 

K tomuto krátkemu príspevku ma inšpirovalo jedno prežitie, pri počúvaní relácie „Slobodného vysielača“ (konkrétne relácie „S Erikou o živote“ zo dňa 14. 10. 2018), ktorá po dlhej dobe mohla byť znovu pre poslucháča poučením, ba verím, že pre niektorých aj bola. Lenže podobných prežití som už prežil viac, ba je to stretnutie s bežným neduhom, na ktorý už doplatilo mnoho hľadajúcich PRAVDU! 
Vždy zostanem v nemom úžase, keď sa niekto vyjadrí o Slove PRAVDY tak, ako tomu bolo v uvedenej relácii tohto vysielača, v ktorej bola snaha o propagovanie „Večných zákonov“, ktorými je riadené celé stvorenie, vesmír, príroda a teda aj človek. Bolo poradené, ako už mnohokrát, ba ako to aj my sústavne radíme na našej stránke Rádia ZÁCHRANA, kde je možné získať poučenie o týchto zákonoch. No a v závere sa vyjadrili niektorí poslucháči k tejto téme. 

Do tohto úžasu ma priviedol jeden poslucháč, ktorý sa vyjadril, že on dlho študoval toto Slovo POSOLSTVA GRÁLU, ba že ho vedel skoro naspamäť, ale teraz od neho upustil. 
Ja som v podobnej situácii, teda dlho som Slovo študoval, ba viem ho skoro naspamäť, dokonca som sa zaslúžil o jeho zdokonalenie, teda o opravu tohto Slova, ktoré už bolo tiež pokrivené, ako každá Pravda, lenže na rozdiel od toho pána, som od Slova neupustil, ale práve naopak. Stále ho študujem a snažím sa podľa neho žiť a zbavovať sa svojich nerestí, ktorých máme všetci neúrekom! Nestal som sa teda odpadlíkom, ako uvedený pán! Už výraz „odpadlík“, je veľmi výrečný, lebo presne vystihuje ten pravý pojem - odpad! 
Ja sa na každú nevyriešenú otázku snažím hľadať odpoveď a nakoniec sa mi vždy odpovede dostane. Ako je to možné, ba ako to podľa zákonov funguje, je dokonale vysvetlené v tomto Slove, od ktorého dotyčný odpadol, ba keď ho pozná naspamäť, nie je teraz potrené to pre neho vysvetľovať. A tí „poctivo hľadajúci“, si to musia vyhľadať samotní. Položil som si teda túto otázku: „Ako môže PRAVDU opustiť ten, ktorý ju objaví?“ Prišla mi takáto odpoveď: 
„Takého činu je schopný iba ten, u ktorého POKORU prekryje buď ctižiadosť, alebo pýcha, alebo ego, alebo ktorý nikdy POKORU nepoznal!
Pri jeho hľadaní „Pravdy“, prevládali iba tieto ľudské neresti, ale nie skutočná túžba po Pravde. Vyhľadával niečo, čo by mu zaručilo obdiv, ale nie Pravdu! Tento však ani neuzná, že patrí medzi takých. Lenže práve toto neuznanie dokazuje, že tú pokoru skutočne nevlastní. Tieto slová nemajú byť obžalobou odpadlíkov, ale obhajobou PRAVDY!“

Lenže ten, ktorý pravdu skutočne objaví, žiadny obdiv nezíska, ale iba nepochopenie, pohŕdanie, výsmech, nenávisť, ba až utrpenie, a mnohí nakoniec aj smrť. Veď všetci nositelia Pravdy, takto predsa skončili. Ako môžu dopadnúť tí, ktorí v ich diele pokračujú? No predsa rovnako! A toto je ten dôvod, ktorý bráni šíreniu Pravdy!

Už sme na stránke zverejnili, mnohými objavenú múdrosť:
„Pokiaľ máte PRAVDU, nikto vás nemá rád!“

Tak toto je stručné podanie toho, prečo sa Pravda nemôže rozšíriť medzi tých, ktorí sa iba pretvarujú, že ju skutočne aj hľadajú. Stav ľudskej spoločnosti na Zemi je dokonale zadefinovaný v každodenných udalostiach, ktoré prežívame, ba ešte iba budeme. Lenže dnes šíriť Pravdu, je ešte predčasné, lebo po nej sa siaha nečistými rukami, iba pod vedením ľudských nerestí, ale nie v čistej túžbe po Pravde. Musí nastať, v Slove Pravdy zasľúbená doba:

„Doba vám privedie ľudstvo bližšie!“
„Avšak uprostred vravy a rachotu ničenia, zachvieva sa SLOVO! 

Víťazne tiahne po krajinách, aby sa ešte mohol zachrániť ten, kto sa o to poctivo usiluje!“

V týchto zasľúbeniach je jasne definované, kto sa ešte môže zachrániť, ba aj to, kedy to bude! Takže: VYDRŽAŤ!

Toto Vám zatiaľ radí, kolektív Rádia ZÁCHRANA!

***

DOSLOV

Ku tomuto problému, ktorý je medzi čitateľmi tak rozšírený, by bolo možno potrebné doplniť tú najdôležitejšiu príčinu odpadlíctva, ale to by už nedokázal stráviť skoro žiadny čitateľ, ba dopadlo by tak, že pisateľa by už potom nemal skutočne nikto rád!
Teraz to ale bude vykonané aj tak, lebo pisateľ o falošnú lásku a žiadny obdiv nestojí, ba záleží mu iba na pravej obhajobe PRAVDY. Veď v samotnom Slove Pravdy je uvedené:

„Ten, koho sa PRAVDA dotkla, je povinný sa jej zastať!
Inak nie je hoden tohto daru osvietenia!“

Odpadlíkom sa nikdy nemôže stať ten, ktorý Božie zákony, prinesené v tejto Pravde, teda Slove „POSOLSTVA GRÁLU“ skutočne žije, čiže využíva tak, ako je to v tomto Slove jednoznačne uvedené. To znamená, že tieto zákony používa každodenne pri svojom praktickom a užitočnom konaní, čím si iba každým prežitým skutkom potvrdzuje ich dokonalosť, pravdivosť a spravodlivosť. Každým novým prežitím stúpa jeho úcta k Pravde, Slovu, v ktorom je obsiahnutá, ba aj ku tým, ktorí nám túto Pravdu priniesli. Nedokáže mu ju nikto a nikdy spochybniť!
Odpadlíkom sa teda môže stať iba ten, ktorý o tomto Slove iba polemizuje, diskutuje, „odkladá ho do sklenenej skrinky“, hľadá nedostatky mimo seba, ale nie v sebe, vyhľadáva pre seba obdiv, prípadne lacnú obživu, ako je to pri všetkých náboženstvách, ba ako už bolo uvedené.

A čo tým „znalcom“ Slova hovorí tento nasledovný citát?

Pochopte to už konečne správne: Vy máte v tejto Božej vôli žiť, aby ste sa vyznali na všetkých cestách, prinášajúcich vám dobro. Božie posolstvá sú len vzácne pokyny, ktoré potrebujete, bez ich znalostí a bez ich dodržiavania ste stratení! Preto ich nemáte ukladať do nejakej sklenenej skrinky, aby na ne pozerali len v nedeľu v blaženom rozochvení ako na niečo posvätné, alebo aby ste sa utiekali na toto miesto len v utrpení, v strachu, k načerpaniu sily! Nešťastníci, posolstvo nemáte zbožňovať, ale využívať! Máte po ňom siahať smelo nielen v sviatočnom obleku, ale aj tvrdou rukou pracovného dňa, ktorá nezahanbuje, neponižuje, ale každého ctí! Klenot žiari omnoho čistejšie a jasnejšie v upotenej a od zeme ušpinenej mozoľnatej ruke, než v starostlivo pestovaných prstoch lenivého zaháľača, tráviaceho svoj pozemský život len prizeraním!
Každé Božie posolstvo malo byť vaším prídelom, to znamená, malo sa stať časťou vás samotných! Pochopiť správne jeho zmysel sa musíte vynasnažiť vy sami!“


________________________________________________________________________________________
15. marec 2020

KORONAVÍRUS

 

Začneme provokačnou otázkou davov: „Na stránke sa sústavne vychvaľujete, že riešite problémy spoločnosti v zmysle prírodných, alebo Božích zákonov. Tak ukážte teraz, aký recept ponúknete čitateľom!
Na túto provokačnú otázku by som ja, ako autor, odpovedal tak, ako som odpovedal jednému pánovi, ktorý mi podobnú otázku, ale v iných súvislostiach, raz položil. On bol s mojou odpoveďou spokojný! Ako to dopadne s čitateľmi, to ukáže čas.

Aj keď sme už my, na tejto stránke, príčinu príčin objasňovali z viacerých uhlov pohľadu, stále to nestačí, aby sa čitateľ zorientoval správne, ba radu dokázal využiť aj v iných súvislostiach, teda tých, ktoré teraz nastali! Na podstate sa ale nič nezmenilo! 
Ja som mu vtedy odpovedal nasledovne: „Náš problém je v tom, že vzniknuté problémy riešime iba z pozície následkov, ale nie príčiny!
Kto sa teraz dokáže opýtať, ba zamyslieť nad tým, prečo sa práve tento nebezpečný vírus objavil? Všetci tí, ktorí teraz riešia iba tie následky, by odpovedali v tom zmysle, že vírus jednoducho zmutoval do tejto podoby a je to bežný jav. Lenže táto odpoveď je uspokojivá iba pre tých, ktorí neuznávajú tie nami ponúkané jemnejšie dimenzie hmoty!  
No a takáto odpoveď neuspokojila ani toho pána, ktorého som spomenul, a preto mi položil ďalšiu provokačnú otázku: „Tak potom, kde hľadať tie vami doporučované príčiny?“ 
No a na takto položenú otázku, už nemožno použiť ten doposiaľ sústavne využívaný úskok, ktorý je tak ľahko konzumovateľný verejnosťou dneška! Preto musela nasledovať odpoveď, ktorá by dotyčného pána uspokojila. No a ja som zvolil nasledovnú odpoveď: „Až máte doma televízor, tak vám nie je nepochopiteľné, že jednoducho dokážete zvoliť svoj zámer iba tým, že stlačíte prepínač diaľkového ovládania a dokážete si zvoliť ten smer, ktorý vyhovuje vám! Všetko spočíva iba v zmene kanálu, ktorý si zvolí ten, ktorý chce splniť svoj zámer!
Jeho reakcia bola nasledovná: „Takže tie príčiny sú výsledkom niekoho, kto dokáže tým diaľkovým ovládaním ich vyvolať?“ „Áno! Je to presne tak!“ - Odpovedal som mu. 
Lenže tu zas vzniká jeden, pomerne dôležitý, ba ťažko identifikovateľný problém, teda znovu mi bola položená táto otázka: „Tak potom, kto spôsobuje tie problémy, ktoré sústavne prežívame? Jestvuje aj diabol?“ 
Túto otázku nebudeme teraz rozoberať, lebo už bola na našej stránke viackrát vysvetlená, ba pozná ju každý, kto aspoň čiastočne ovláda nejaký duchovný smer. Ja som mu ju zodpovedal a treba dodať, že som ho uspokojil. 
Čo ale treba zodpovedať je to, že nie je ľahké rozoznať dnes, z ktorej strany pochádza tá príčina, ktorú práve prežívame. Prečo? No preto, že Zem, ba ľudskí duchovia sme teraz v súde, ktorý nám bol predpovedaný vo všetkých vierovyznaniach, ba ten zámer je rovnaký, pre Svetlo, ale aj temno! I keď z pohľadu Pravdy, je motív - príčina, u obidvoch nadriadených hierarchií, rozdielny, nami prežívané následky sú rovnaké. 
Svetlo sa snaží očistiť Zem pre nasledovnú ideológiu, ktorá má zmeniť dianie na nej, ale temno sa snaží prežiť čím dlhšie, ba udržať ten starý a prežitý systém. Temno sa snaží chrániť tých „svojich“, no a Svetlo rovnako! Lenže temno zatiaľ víťazí, lebo nie je povinné rešpektovať prírodné – Božie zákony, čo Svetlo naopak práve musí, ba snaží sa nás ku nim priviesť. Aj z pohľadu Svetla sa to dá už dnes dosiahnuť iba za pomoci toho najväčšieho utrpenia. Preto očakávajme ešte tvrdšie prežívanie. To nie je strašenie, ale rada. No a to činíme na stránke sústavne aj my, že čitateľov vedieme k tým prírodným zákonom, ktoré začínajú svoje pôsobenie v tej jemnejšej hmotnosti! 
Takže skúste sa teraz pozrieť aj na tento posledný problém ľudstva v súvislosti funkcie prírodných – Božích zákonov, lebo iba tak získate neskreslenú, ba tú pravú odpoveď, ktorú nezískate od žiadneho politika, virológa, lekára, vedca, kňaza, ideológa a všetkých ostatných, ktorí majú rečí plnú hubu, ale riešia iba následky, ktoré neodstránia stále novšie problémy, ktorých bude pribúdať. Neriešia príčinu preto, že neuznávajú tie jemnejšie dimenzie hmoty. Pribúdať budú dovtedy, pokiaľ nezačneme uznávať tie jemnejšie dimenzie hmoty, ku čomu vás vedieme na stránke už dlhú dobu.

Zatiaľ bezvýsledne. Ale čas hrá pre nás a tí, ktorí tieto poučenia odmietajú, musia pochopiť, že nie my sme konšpirátori, ktorí zavádzajú verejnosť, ale je to práve naopak!


________________________________________________________________________________________
18. marec 2020

V jednom marci

... začne konečné dianie, ktoré bolo oznámené prorokmi a v Biblii. Začne strašnou chorobou, ktorá sa objaví celkom náhle a v priebehu troch týždňov odstráni 2/3 ľudí. Až potom ľudstvo pozná, že stojí v Súde! Skôr to nevedelo! Ľudia budú pochybovať o spravodlivosti Božej, pretože budú odchádzať len tzv. „dobrí“ ľudia. Iba tí ľudia, o ktorých Kristus povedal, že „vlažní budú vyvrhnutí“. Sú to všetko ľudské duše, ktoré sa nevyvinuli (duchovne), ľudia, ktorí nie sú dosť dobrí, aby mohli vstúpiť do Tisícročnej ríše, ale taktiež nie sú dosť špatní, aby klesli do rozkladu. Tí tzv. „dobrí“ ľudia, ktorí nie sú schopní zlého, pretože sú príliš vlažní, ktorí ale nerobia nič dobrého, pretože v nich nie je žiadna túžba po Svetle. Medzi týmito ľuďmi prepukne zúfalstvo, aké si nikto nevie predstaviť. „Ako to“- budú kričať -, „že Boh odvoláva zo Zeme len dobrých?“ Tisíce a tisíce budú páchať seba vraždu. Ale lekári a vedci budú mať aj na to „vysvetlenie“. Je to nákazlivý bacil alebo vírus, ktorý sme doposiaľ neobjavili.
A tisíce a tisíce ľudí sa zblázni – bude to vyvolané žiarením Svetla. Taktiež v tomto prípade budú lekári tvrdiť, že sa jedná o vírus, ktorý napadol mozog. Ale žiadny lekár na svete nebude môcť pomáhať! Všetky ľudské duše, ktoré budú v tejto dobe odvolané, nebudú ešte stratené. Dostanú príležitosť dozrievať na iných planétach, než aj tam začne posledný Súd. Zem je jediná planéta, kde sa môžu stretávať ľudskí duchovia rôznej zrelosti. Sú ešte iné planéty, kde smú žiť. Zem je ale najdôležitejšia planéta, kde sa stretáva všetko žiarenie jednotlivých častí Stvorenia. Až tí vlažní budú vyvrhnutí, ako hovorí Kristus – až potom začne konečný boj. Potom bude stáť po prvýkrát priamo proti sebe Svetlo a temno. A tento konečný boj bude trvať len niekoľko mesiacov.

Nemôžem vám opísať tú hrôzu, ktorá potom v celom ľudstve vypukne. Potom bude viditeľne všetko ľudstvo bez Božej pomoci. Bude to doba o ktorej sa hovorí, „že Boh zahalí svoju tvár“. Ale každý veriaci môže s dôverou prechádzať touto dobou – svätou dobou.“

Tento príspevok začal netradične, ale pre tých, ktorí poznajú Absolútnu Pravdu, poznajú aj toto zasľúbenie, alebo proroctvo, ako to niektorí menujú. 
Teraz už jeho zverejnenie nemôže byť považované ako: „šírenie poplašnej správy“, keď sa už plní. Ja som váhal, či je tu už doba na jeho zverejnenie, ale po zverejnení môjho sna a videní, ba aj teraz, po novom sne, ktorý bol výrečný a nadväzoval na dianie, ktoré sme riešili na stránke, som sa rozhodol ho zverejniť, lebo môže byť nádejou pre mnohých, ba aj samotných postihnutých, a hlavne tých, ktorí odchádzajú, ba ešte aj budú.

Sen:
Pri návšteve lesa som sa stretol s poľovníkmi, ktorí so psom dohľadávali postrieľaného medveďa. Lenže oni sa vracali, po neúspešnej dohľadávke, lebo to už vzdali. Na môj podnet sa ale znovu vrátili za ním po stope, pod mojim vedením, a medveďa sme aj našli, lenže ešte žil, ba sa aj bránil. Musel som zakročiť a ho usmrtiť.
No a tento sen rozhodol o tom, že som toto proroctvo zverejnil. Toto proroctvo je samozrejme nie úplné, lebo tie ďalšie predpovede, ktoré sú v ňom obsiahnuté, by už mohli byť považované za šírenie poplašnej správy. Lenže táto zverejnená časť potvrdzuje, v terajšom dianí, jeho pravdivosť. Podľa niektorých, nezačalo celkom presne podľa predpovede, ani môjho pôvodného sna v marci, lebo v Číne začalo skôr, ba aj môj sen som mal už v decembri, ale toto „proroctvo“ bolo vyrieknuté v Európe už temer pred storočím, no a v nej začalo presne v marci.
Keď aj tento marec nebude ešte ten predpovedaný a čaká nás ďalší, berte tento ako pomoc a dar Boží, lebo sme získali čas pre svoju záchranu pripraviť sa na ten predpovedaný! Iba pod tlakom tohto presvedčenia a toho sna som získal odhodlanie, ho zverejniť!

Vždy sa nájdu takí, ktorí budú pochybovať, aj kritizovať, ale pre nich nie je žiadna pomoc možná, ba ani potrebná. Tá je potrebná iba pre takých, ktorí to so záchranou nie iba tela, ale svojho ducha, myslia vážne a poctivo. Keď nadviažeme na minulý príspevok, tak teraz už niektorí pochopia:

Nič, čo prežívame, ba ešte budeme prežívať, sa nedeje náhodou, ale presne podľa prírodných – Božích zákonov! 
A toto je tá príčina všetkých príčin, ktorej následky prežívame, ale nikde, 

teda v médiách, od politikov, vedcov, kňazov, lekárov, ba ani ideológov, 
odpoveď na ňu nedostávame. 

Pátrajte po týchto večne platných zákonoch, odpoveď získate potom samotní!


________________________________________________________________________________________
25.3.2020 sme príspevok doplnili o nový sen a videnie. Nový, doplnený text je zvýraznený zelenou farbou

SEN

Sviatok žiariacej hviezdy 29. 12. 2019

Sedel som v poli, ďalej za domom, presne tam, kde som nafilmoval tie guľovité objekty, ale teraz to bolo počas dňa, niekedy včas na jar, lebo stromy ešte nemali listy. Uvidel som na oblohe presvitať cez riedke mraky nejaký svietiaci objekt, ktorý bol pomarančovej – ružovej farby, ako slnko pri východe, alebo západe, teda keď je nízko nad horizontom. Lenže ten objekt nebol na juhu, alebo juhovýchode, ako slnko, ale práve na severovýchode.
Preto ma to zaujalo a sledoval som to. Naraz sa akoby mraky na chvíľu rozostúpili a ja som uvidel, že je tam anjel pomarančovej – ružovej farby, teda takej, ako slnko pri západe, alebo včasnom východe, alebo ako ruža, ale to som si uvedomil následne až ráno, keď som si na sen spomenul, ba som si aj uvedomil, že je sviatok Ruže.

Výklad sna, ale už pri jeho plnení: Čína je na severnej pologuli a je od nás na východ, preto ten teraz sa vyskytujúci koronavírus je podľa všetkého následkom tej predpovedi v sne. Potvrdzuje to aj tvar krídel toho anjela, lebo mali presne taký, ako pľúcne laloky, ba aj farba zodpovedala. Tento výklad sa mi vybavil vlastne nedávno, keď som sedel presne na tom mieste, ako v tom sne, lebo slnko hrialo a stromy ešte neboli rozvité, tak ako v tom sne.

 

ORECHY – videnie (14. 1. 2020)

„Videl som jeden obraz: Na zemi bolo napadané veľa, ale pomerne malých orechov, ktoré boli akoby rôznej zrelosti. Bolo medzi nimi pár zrelých, ktoré už boli zbavené zelenej šupky, ale veľa bolo v šupke, zelenej, ale niektoré aj v hnedej, teda veľa bolo nezrelých.“

Priliehavý citát z VZ
„Spolu s vývojom a dozrievaním planéty dozrieva aj ľudský duch viacerými životmi na Zemi a pobytom v jemnohmotnosti. Vývin ducha sa podobá vývoju orecha. Jeho jadro je najprv malé, beztvaré a mäkké. Až dozrievaním a hrubnutím obalov, vo forme šupy a škrupiny, rastie a tvrdne aj jadro. Po jeho dozretí obaly už nemajú preň význam, rozpadávajú sa. Aj duchovný zárodok rastie a dozrieva pod svojimi obalmi čiže dušou a telom. Duch po dosiahnutí zrelosti sa stane večnou a vedomou osobnosťou v ľudskej podobe, preto už obaly - telo a dušu nepotrebuje. Slúžili mu iba ako odev ducha v príslušných úrovniach, aby ho chránili a podporovali vo vývoji. Duchovný zárodok sa teda postupne mení na vyvinutého ducha. Tento názov vyjadruje, že vývinom dospieval vo vedomú osobnosť. Podobne sa vyvíjajú aj malí bytostní - postupne, nie okamžite. Nemajú ducha ani telo, majú iba dušu a bytostné jadro.“

VÝKLAD VIDENIA

Podľa mňa tento sen a videnie by mali mať prorocký význam, pre budúce dianie, ktoré je mnohými znalcami Slova očakávané.
Rok 2020 bude podľa toho prelomový, nakoľko treba uviesť nasledovné: 

Rok           2020 = 2 + 2 = 4
Imanuel – vek v roku 2020 = 22 = 2 + 2 = 4 
4 – štyri znalé zvieratá pod Božím trónom, ktoré sú základné žiarenia pre stvorenie.
4 – je číslo aj pre ľudského ducha, ktorý pôsobí v štyroch častiach stvorenia:
  1.   Duchovná ríša – ríša pôvodu a aj návratu, teda domov ľudských duchov.

  2.   Bytostná ríša – ríša vývoja duchovného zárodku, jeho obalov, teda duše.
  3.   Jemnohmotnosť – záhrobie, v ktorom duch čaká na novú inkarnáciu.

  4.   Hrubohmotnosť – ríša obratu pre ľudského ducha, kde má vyvinúť svojho ducha do zrelosti, aby bol schopný návratu do svojho domova – Raja, ktorý je v ríši ducha. Odkiaľ ako nevedomý zárodok vyšiel na svoju púť svetmi.

 

 VIDENIE
(12. 2. 2020)

 Pri počúvaní textov zo „Živého Slova“ som mal videnie pri plnom vedomí:
Videl som jeden obraz – prameň čistej vody!

***

 

Ku týmto trom videniam – „obrazom“, je potrebné uviesť ešte jeden sen, ktorý s týmto dianím určite súvisí, ale to ponechávame na posúdení každého čitateľa, ba aj to, z ktorej strany tieto obrazy boli posunuté. Tu podávame iba fakty tak, ako nám prišli. To tretie videnie je v závere, nakoľko sme chceli dodržať poradie, ako tieto informácie prišli

Sen z 20.3. na 21.3.2020:
Sníval sa mi sen, kde som bol asi u Vás doma, a videl som Vás, ako vynášate z domu Vaše obrazy, ktoré ste ale nechcel vyhodiť, ale iba mali byť akoby niekde inde premiestnené. Zdalo sa, že som Vám aj pomáhal. Boli to “staré“ obrazy, no nie staré v zmysle neužitočné, alebo nepotrebné, ale v tom zmysle, že rámy tých obrazov boli také, ako sa už dnes ani nevyrábajú, teda také mohutné, rôzne pekne gravírované a aj druh maľby sa už taký akoby nerobil. Bola ich veľká kopa, ale na samom vrchu ma oslovil jeden úzky obraz na výšku, a aj maľba bola na ňom nakreslená na výšku. Boli to tri biele ruže na jednej stonke, rastúce ale jedna nad druhou, vzostupne, ako priečky rebríka. Neviem, či tuto na zemi takto ruže vôbec môžu rásť. Obdivoval som na tom obraze, aký je čistý, lesklý a farby sú stále ako živé, aj napriek tomu, že som vedel, že má už dlhý vek. Obraz mi prišiel akoby olejom potretý, lebo sa krásne leskol. Tiež si ešte pamätám, že vo vnútri tých ruží boli ďalšie rôzne pestrofarebné farby, akoby v ich jadre, ale konkrétne po zobudení zo sna si pamätám v jednej z ruží už iba žltú.

 

VIDENIE
(25. 3. 2020)

Ráno okolo 5:00 hodiny som mal znovu pri bdelom stave videnie, ktoré súvisí s tým mojim videním zo 14. 1.2020. 
Videl som v úzkom koši, z pekného lúpaného prútia, ktorý bol okrúhleho a vyššieho tvaru, smerom ku dnu zúžený, zozbierané už iba zrelé a pekné veľké orechy
Videnie súvisí očividne s tým mojim minulým videním a podľa mňa súvisí so súdom a zrelosťou ľudských duchov, ktorí už boli oddelení od tých duchov nezrelých, ktorí ležali ešte v minulom videní, ako orechy zrelé,  spolu s tými orechmi nezrelými, ktorých bola väčšina. 
Nakoľko my doma taký kôš nemáme a teda sa nemohlo jednať o videnie minulého skutočného diania, lebo orechy som ja už často zbieral, nemôže sa jednať o obraz prežitý v minulosti.


________________________________________________________________________________________
10.4.2020, dňa 12.4.2020 sme príspevok doplnili na jeho konci pod troma hviezdičkami o jedno dôležité prežitie a prednášku Veľká noc 1935 (Kniha života).

NAHROMADENIE ZNAMENÍ POSLEDNÉHO SÚDU
VEĽKÝ PIATOK ĽUDSTVA

 

Každý z nás sleduje už dlhšiu dobu to, čo sa deje na Zemi. Dá sa povedať, že okrem minuloročných prírodných katastrof, od začiatku tohto roka sa spustila ďalšia „pohroma“, zvaná „koronavírus“! Ľudia sledovali vývoj tejto nákazy, ale mnohí netušili, že táto nákaza nadobudne obrátky, ktoré zasiahnu celú Zem. Každý z nich v tichosti dúfal, že jeho sa to nedotkne. No mýlili sa! Mnoho ľudí ani netuší, že to, čo sa deje na Zemi je spĺňanie dávnych nám zanechaných PROROCTIEV! Proroctvá, ktoré poukazujú na posledné veľké dianie na Zemi – POSLEDNÝ SÚD! Tieto proroctvá o poslednom SÚDE boli nám zanechané v rôznych častiach Zeme, v rôznych náboženstvách.
Aj keď tieto jednotlivé náboženstvá podávajú proroctvá svojim spôsobom, podstata je jednotná – odkaz na posledné očistné dianie na Zemi - POSLEDNÝ SÚD! Každý, kto je znalý týchto proroctiev, a je jedno v ktorom náboženstve alebo vierovyznaní, cíti, že proroctvá sa napĺňajú! No nielen cíti, ale už aj skutočne vidí to, čo sa na Zemi deje, ako aj terajšiu situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu po celej Zemi. Viaceré dosiahnuteľné zdroje začali zviditeľňovať PROROCTVÁ, ktoré poukazujú na dnešné dianie a zároveň potvrdzujú ich napĺňanie sa!

Vymenujme niektoré z nich:
Vedci pravidelným pozorovaním a meraním zistili, že magnetické pole Zeme sa správa celkom inak, ako to očakávali a táto zmena má stupňujúcu sa tendenciu.* Severný pól sa presúva od Kanady na Sibír, neustále rýchlejšie. Niektorí vedci ešte diskutujú o tom, či dochádza k výmene pólov Zeme, zatiaľ čo iní vedci tvrdia, že už dávno začalo a diskutujú o tom, ako rýchlo sa môže uskutočniť a aké bude mať následky. Je známe z viacerých zdrojov, že zmena pólov Zeme je spájaná v rôznych proroctvách s očakávaným „koncom sveta“ a s príchodom Mesiáša. Oznamovali to viacerí, spomeňme aspoň jedného z najznámejších prorokov a vizionárov 20. storočia, ktorého meno je Edgar Cayse. 
*https://zoommagazin.iprima.cz/zajimavosti/magneticke-pole-se-zblaznilo-kanada-rusko

UFO väčšie ako Zem pri Slnku v tvare kruhu s rovnoramenným krížom uprostred:
https://ac24.cz/-/nasa-zaregistrovala-ufo-letajici-kolem-slunce-ktere-bylo-vetsi-nez-zeme?redirect=%2F
UFO pripomína práve „Hospodinove vozy“, ktoré popisuje prorok Ezechiel,  a ktorým sme sa už na stránke venovali napr. v priečinku „Veda a vesmír“ v príspevku „Isto lietajú“.
Takýchto správ o lietajúcich objektoch je momentálne dostupných veľa, treba pri nich skúmať nielen ich hodnovernosť, ale treba si uvedomiť aj to, že niektoré objekty pochádzajú z tej svetlej strany a iné naopak z tej strany temnej! Objasnili sme to napríklad v príspevku ,,UFO - TUTLANIE“ v priečinku NOVINKY.

Zmeny Slnka
https://inner-light.ning.com/m/blogpost?id=6370783%3ABlogPost%3A325369&fbclid=IwAR1H9TNtR8VGLFk-lcOpXr_MBxSDB6z6_XLN6Hg8Nj25nzlqx97XMe9uBJ8

Po 2000 rokoch sa v Izraeli narodila ,,červená jalovica“, čo je v kresťanstve, ale aj v judaizme uvedené ako varovanie, že tie ,,dni, aké Zem ešte nezažila“ sú veľmi blízko. Mojžiš a jeho družina používali jej popol k očisťovaniu.

Dosiaľ sa uvádzalo, že v Mŕtvom mori sa kvôli veľkej koncentrácii soli vo vode organický život nevyskytuje, ba od toho bol odvodený aj názov tohto mora. To už tiež nie je pravda, pretože tam priamo na ostrovoch pokrytých soľou začali rásť rastliny a dokonca sa vo vode objavili ryby. Zaujímavosťou je aj to, že prorok Ezechiel predpovedal, že pred koncom vekov a príchodom Mesiáša, sa v Mŕtvom mori objaví život.
Ezechiel 47, 8:
„Povedal mi: Táto voda tečie do východnej oblasti a steká k Arábe. Keď sa vleje do mora* so slanou vodou, jeho vody sa uzdravia. Potom bude mnoho rýb, lebo kamkoľvek sa tieto vody dostanú, iné vody sa uzdravia, a bude žiť všetko, k čomu rieka príde.“
Podľa videnia voda pochádza z Jeruzalema a medzi Jeruzalemom a Arabským polostrovom leží len Mŕtve more. Preto sa toto proroctvo môže týkať len Mŕtveho mora. Ba je veľmi výrečné!

Fotku červenej jalovice, aj života v Mŕtvom mori si môžete pozrieť tu:
https://www.extrastory.cz/konec-sveta-se-pry-priblizil-naplnila-se-uz-tri-proroctvi-z-bible.html

Zaujímavá je aj nasledujúca skutočnosť. Na Múre nárekov v Jeruzaleme údajne sedel holub, keď sa tam objavil had a vyplašil ho. 
https://www.youtube.com/watch?v=WPa-EOLQ4tg
Uvádza sa, že miestni si to vysvetľujú tak, že symbol holubice, ktorá uletela pred hadom, vyjadruje, že žijeme v nebezpečných časoch, ktoré bezprostredne predchádzajú príchodu Mesiáša.

- Na inej* stránke je možné sa dočítať: 
„Stalo sa tiež niekoľko ďalších udalostí, pri Chrámovej hore, ktoré boli vyložené ako náboženské znamenia. Pred 4 mesiacmi spadol z múru nárekov veľký kus kameňa takmer rozdrviac ženu, ktorá sa sem išla modliť. Je to pokladané za znak toho, že tento (druhý) chrám sa rúca, stavba tretieho chrámu však už je spojovaná s príchodom Mesiáša. 
Krátko na to vyšľahol z vnútra chrámovej hory obrovský mrak dymu, ktorý zahalil Skalný dom** na niekoľko minút. Tamojší duchovný predpokladá, že to sa zjavuje boj na duchovnej úrovni. " 

*https://www.dailymail.co.uk/news/article-6345781/Snake-appears-Israels-Western-Wall-sparking-claims-Biblical-prophecy-coming-true.html
** Skalný dom je najznámejšou pamiatkou Jeruzalema.

Ďalšie proroctvo od Ezechiela je tiež veľmi výrečné a poukazuje práve na dnešnú dobu a blížiacu sa ZASĽÚBENÚ dobu
„Tu hľa je ten deň! Práve prichádza. Prišiel pád! Drzosť kvitne, spupnosť klíči. Násilie vyrástlo v palicu bezbožnosti; nik z nich neostane, nič z ich hojnosti, nič z ich nádhery, nebude v nich vznešenosti...“ 
„...Svoje striebro vyhádžu na ulice, svoje zlato budú pokladať za nečistotu. Ich striebro a zlato ich nebude môcť zachrániť v deň hnevu Hospodinovho. Nenasýtia sa a svoje vnútornosti nenaplnia, lebo to bolo pohnútkou k ich previneniu...“
„... Budú hľadať spásu, ale jej nebude. Pohroma za pohromou bude nasledovať a zvesť za zvesťou bude prichádzať. Vtedy budú vyhľadávať videnie u proroka, ale zanikne poučenie u kňaza aj rada skúsených starcov. Kráľ bude trúchliť, knieža si oblečie zdesenie a ruky pospolitého ľudu stŕpnu strachom. Naložím s nimi podľa ich ciest a budem ich súdiť, podľa ich spôsobu súdenia. Potom poznajú, že ja som Hospodin.“
„... a Boh mu povedal: Prejdi mestom, prejdi Jeruzalemom a urob znak kríža na čelá tých, čo vzdychajú a plačú nad všetkými ohavnosťami, ktoré sa v ňom páchajú....“
„... Človeče, čo je to za porekadlo v Izraelskej zemi: Dni utekajú a proroctvá sa neplnia? Preto im povedz: Takto hovorí Pán: Urobím koniec tomuto porekadlu, nebudú ho už pospevovať v Izraeli. Ba povedz im: Blížia sa dni, keď sa splnia všetky videnia...“
„... Kvíľte: Ach ten deň! Lebo je blízko deň, blízko je Pánov deň! Bude to deň tmavých mrakov, čas trestu pre národy. ...“

VIDENIA STAROZÁKONNÝCH PROROKOV SA TERAZ STRETÁVAJÚ S VIDENIAMI NOVODOBÝMI, BA MY ICH ZAČÍNAME PREŽÍVAŤ! PREČO ASI? NA TÚTO OTÁZKU SI UŽ HÁDAM DOKÁŽE ODPOVEDAŤ KAŽDÝ SÁM! AŽ NIE, TAK ODPOVEĎ NÁJDE V ÚVODE TOHTO PRÍSPEVKU!

Prorok Izaiáš:
„... Lebo, hľa, Hospodin príde v ohni a jeho vozy ako povíchrica, aby prchlivosťou odplatil svojím hnevom... Lebo Hospodin bude súdiť ohňom a svojím mečom každé telo. ...“
„... Beda tým, čo priťahujú trest na seba ako vola na povraze a hriech ako jalovicu na žinke, tým čo hovoria: Nech sa ponáhľa, nech urýchli svoje dielo, aby sme ho videli; nech sa priblíži a uskutoční plán Svätého Izraelovho, aby sme ho poznali! ... Preto vzplanul Pánov hnev proti svojmu ľudu, vystrel proti nemu svoju ruku a udrel ho, až sa zatriasli hory a ich mŕtvoly ležali po uliciach ako smeti. Ale týmto sa jeho hnev neutíšil, jeho ruka zostáva stále vystretá. ...“
„...A ľudia sa budú navzájom sužovať, druh druha a blížny blížneho; chlapec sa zúrivo osopí na starca a človek bez vážnosti na váženého...“

Evanjelium podľa Matúša kap. 24, verš 29, 30
„“Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou.“

Indiáni Hopi zverejnili svoje tajné proroctvá v roku 1949. Sú zapísané na krištáľových tabuliach starých vyše 1600 rokov. Podľa nich nás čaká apokalypsa
Varovné predpovede pred ňou sú:
„Keď na nebi budú roztiahnuté pavučiny, pomocou ktorých budú ľudia so sebou hovoriť“
„Keď ľudia budú cestovať lietajúcimi domami po nebi“
„Na východe sa objaví obrátený a presunutý znak života, ale prinesie len smrť. Príde spolu s vychádzajúcim slnkom zo západu.“
„Keď ženy budú bez mužov plodiť deti.“
„Žena bude nosiť mužské oblečenie a tajomstvo žien, ktoré má vždy zakrývať odev, prestane byť tajomstvom, všade ho budú ukazovať a odhaľovať. Vtedy prídu vojny a ničenie. Čím viac budú ľudia ignorovať prikázania „Veľkého ducha“, tým viac znamení zošle ľudstvu v podobe živelných pohrôm.“
„Nadídu časy, keď sa žena zmení v muža. Ľudia nájdu odtlačok, ktorý nás tvorí (DNK). A oni ho poroztínajú. Ľudia budú tvoriť nové zvieratá, ktoré nikdy neexistovali a budú si myslieť, že je to pre naše dobro.“ 
Podľa ich predpovedí sa vyčerpajú prírodné zdroje a nastane novodobý hladomor - vznikne posledný boj medzi dobrom a zlom, ktorý očistí srdcia ľudí a vylúči z povrchu zemského všetky nehodné bytosti.

Sybila:
„Na nebi sa trikrát objaví kométa! Prvýkrát na severe, druhýkrát na juhu a tretíkrát na západe tejto zeme. Potom sa začne zem silno chvieť a takmer všetci ľudia vykrvácajú. Najprv ľudia žijúci v horách, potom v údoliach a poslední budú tí, ktorí budú žiť pri rôznych moriach a v krajinách, kde je večná zima. Ostatné znamenia ľudia už ani neuvidia, ale viem, že potom bude slnko krvavo žiariť a objaví sa na západe miesto východu, a hviezdy dňom i nocou svietiť budú. Vtedy zostúpi Hospodin na zem a bude súdiť!
„Nad Európou zjaví sa opäť kométa. Človek už bude vtedy taký učený, že zjav tento si ako normálny úkaz na nebi vysvetľovať bude. Ale nebude to tak. Mnohí ľudia, ktorí čítať budú staré odkazy, poznajú, že opäť prichádza doba zlá a budú sa na ňu pripravovať.“
„Nebudeš obcovať s mužským pohlavím, schádzajúc sa s ním ako so ženou: ohavnosť je to! Tak je prikázané. Ale nemravnosť, takmer v každej krajine zakorenená, rozšíri sa taktiež v tých časoch najmä v krajinách severných.“
„Lož sa stane pravdou! Pretvárky budú medzi manželmi a bratmi! Bude viac falošnosti ako úprimnosti. O viere v Hospodina v tých časoch vôbec nemožno hovoriť, pretože Boh nebude ničím, no zlato všetkým! Len ten, ktorý bude mať peniaze a bohatstvo, bude považovaný za správneho človeka a ten, ktorý bude mať zlato, bude ešte aj za múdreho platiť, hoci neprávom! Zlá, veľmi zlá doba!“
„Príde doba, keď sa ľud prestane obzerať, že je čas pôstu, doba nepríhodná, ale i v týchto obdobiach bude holdovať rozličným tancom a zábavám! Keď sa celé noci bude hýriť a ženy k týmto tancom polonahé budú prichádzať!“
„Ľudia vytvoria prístroje o akých sa do dnešného dňa nikomu ani len nesnívalo! Záhadné skrinky, z ktorých budú rozličné zvuky vychádzať a všetko v obdiv uvádzať. Celá krajina bude plná železa a drôtov. Ľudia budú cestovať po zemi, pod zemou i vzduchom! Nijaká vzdialenosť pre nich nebude veľká! Budú stavať domy do nebývalých výšok z kovov, kamenia, rozličných skiel a mramoru! Budú získavať teplo a svetlo z vody! Zachytia blesk, aby jeho silu na vlastný prospech využili! Všetko si podmania: vietor, vodu i slnko! Stanú sa nesmierne namyslenými a bezbožnými!“
„Bude to doba takých nerestí, že ľud nebude ani vedieť, ako sa má obliekať! Ženy sa budú podobať sovám! Svoje telá do pol pása obnažia, len aby sa milovníkom zapáčili a vzbudili v nich smilnú žiadostivosť! Inak to už ani v tej dobe nebudú vedieť! Pre smilstvo dopustia sa všetkého: vraždy i podvodu!“
„Potom príde doba, keď ženy budú nosiť vlasy nakrátko ostrihané ako muži. No nikdy nezotrvajú len pri jednom druhu účesu: raz budú mať vlasy nabrčkavené, inokedy hladké, potom zasa plné rozličných ozdôb a napokon zvinuté do tyla! Neraz sa ti pritrafí, že nerozoznáš, či stojí pred tebou žena, alebo muž!“
„Šaty, ktoré dnes bude považovať za nádherné, zajtra odhodí ako bezcenné! Nie preto, že by boli tie šaty zlé, ale preto, že si vymyslí nejaké iné šaty, ktorými by vábila a lákala mužov!“
„Manželky budú podvádzať svojich manželov a títo tiež lepšími ako ony nebudú! A keď mladí ľudia budú krátky čas spolu žiť, omrzí ich to onedlho, nechajú osud osudom a rozídu sa!“
„Keby v tom čase krajan z hrobu vstal, ani by neveril, ako jeho potomci žijú! Zahanbil by sa nad tým, ako sa môže niekto tak zvrhnúť! Tieto mrzké zvyklosti neobyčajne zapôsobia na ženy, ktoré v tej dobe budú žiť! Ako som predpovedala už o iných národoch, tak bude aj v národe tomto, že ženy sa budú za poctivé vydávať, hoci dávno už nebudú, pretože mnohá stratí poctivosť ešte skôr, ako sa celkom vyvinie! Prestanú byť preto dobrými matkami a stanú sa len - samicami! Nebude to lepšie ani s mládencami, ktorí ponesú vo svojich rukách kyticu poctivosti, no mali by v nich niesť - kyticu pŕhľav! Nebudú o nič lepší! Manželia a manželky si nebudú navzájom verní, budú sa klamať, takže často manželka nebude ani vedieť, či dieťa, ktoré sa jej práve narodilo, má so svojím mužom, alebo s milencom!“

Andrew Thomas, spisovateľ a výzkumník na oblasť Himaláj, študoval východné duchovné smery budhizmu, taoizmu a hinduizmu. V svojej knihe Šambala - Oáza Svetla okrem iného sa venoval aj príchodu Mesiáša (i keď ako stúpenec východných náuk si pod týmto pojmom predstavoval reinkarnáciu Budhu, resp. vysoko osvietenej duchovnej bytosti) a v tejto súvislosti v svojej knihe okrem iného napísal aj nasledujúce:
V poslednej štvrtine 20. storočia, teda v čase historického medzníku pre ľudstvo a túto planétu sa ľudstvo musí pripraviť na príchod Arhatov (tí, ktorí dosiahli vysoké duchovné poznanie a stav nirvány) a Maitreyu (Mesiáš - vysoká duchovná bytosť). Vo chvíli, keď Sfinga v Gíze vyšle do sveta svoje varovanie, ľudstvo sa bude musieť pripraviť na veľké udalosti. Každý jedinec na základe svojej slobodnej vôle bude mať možnosť sa rozhodnúť medzi Svetlom a temnotou, medzi spolupatričnosťou a egoizmom. Maitreya ukáže ľudom cestu, ale ľudia na základe svojej slobodnej vôle sa sami musia rozhodnúť či po nej vykročia alebo nie. 
Ľudstvo je teraz na križovatke a musí si vybrať medzi cestou k priepasti morálnej degradácie a cestou ku hviezdam. Toto je čas najhlbšej krízy. Ak ľudstvo nebude chcieť poznať a odmietne varovanie a bude i naďalej kráčať po tej istej ceste pripravenej kniežaťom temnoty, kozmická hierarchia (bytostí Svetla) adekvátne zareaguje a žiarivý panovník zo Šambaly (značí mýtickú, zasľúbenú zem, raj) zničí všetko zlo na tejto planéte. Národy Zeme by mali pochopiť, že čas ukrižovaní a jemných prorokov, ktorí kázali nadšeným davom, je teraz preč. Žijeme v čase Arhatov, ktorí budú hovoriť prostredníctvom blesku, hromu a hviezd! Vek Šambaly prišiel!
Niekedy v tejto dobe „Strážcovia“ kultúrneho dedičstva zmiznutej staroegyptskej civilizácie sprístupnia priechody k tajným podzemným komplexom, kde sa nachádza vysoko pokročilá technológia a dokumenty veľmi pokročilých vedeckých poznatkov dávnej minulosti. Ľudstvo na celej planéte prostredníctvom svojich televízorov zbadá ohromujúce úspechy civilizácií, ktoré existovali v šerom dávnoveku.“

V biblii sme varovaní, že v čase Súdu príde veľa falošných prorokov, ktorí majú ľudí zviesť z cesty. Preto je dôležité zodpovedať si otázku: „KTO má byť tým zasľúbeným, očakávaným MESIÁŠOM? Podľa čoho Ho spoznáme?
Proroci a jasnovidci predpovedali, že veľký učiteľ veku Vodnára zruší všetky rozdiely medzi troma hlavnými náboženstvami sveta a dokáže, že jadrom všetkých náboženstiev je jedna a tá istá pravda, jeden BohZmiznú hranice medzi náboženstvom a vedou, lebo ľudia objavia, že všetko vrátane hmoty je pohybom vĺn, že medzi prejavením sa duchovna a prejavom hmoty sú iba rozdiely vo frekvencii, ale v podstate je všetko z jediného prameňa síl - Boha. Éra Vodnára má priniesť toto nové poznanie.

Najdôležitejšie proroctvá Mohameda, ktoré sa týkajú našich čias a príchodu Pána, ktorého prorok nazval Hazrat Mehdi, čiže Majster, sa nachádzajú v knihách Bihar-ul-Anvar a Nadis (alebo Kniha svetla). Prorok Mohamed mal vízie, v ktorých videl vyše 300 znamení, podľa ktorých bude možné poznať, Majstra.
Mohamed predpovedal, že sa objaví v posledných desaťročiach veku Hijri či Hejira, keď bude svet plný násilia a ponorený v materializme a uctievanie duchovna takmer vymizne. Väčšina ľudstva už bude produktom „diskriminácie“, ľudia sa budú správať ako zločinci, budú závislí od zla a uctievať budú bohatstvo a moc namiesto Boha. Žalostný stav sveta ešte zvýrazní rastúci počet zemetrasení a ľudia budú zomierať zdanlivo bez príčiny.

Proroctvo z Indických Véd, predpovede príchodu „Pána“, nachádzajúce sa v „Šrímad Bhagavatame“ v speve prvom, diele druhom, kap. 10. :
„Zem, či ktorákoľvek planéta vo vesmíre je teda absolútnym majetkom Pána. Všetky živé bytosti sú Jeho potrebnými časťami, Jeho synmi a každá z nich má preto právo žiť z milosti Pána a plniť svoju predpísanú povinnosť. Nikto nemôže obmedzovať práva iného človeka , či zvieraťa, pokiaľ k tomu nedostal Pánovo zvolenie. Kráľ, či vládca je zástupcom Pána, ktorý má dohliadať na plnenie Pánovej vôle. Títo králi majú plnú zodpovednosť za vládu nad svetom, k čomu dostávajú poznanie od autorít. Niekedy však  vplyvom najnižšej kvality hmotnej prírody, kvality nevedomosti /tamo- guny/, prichádzajú k moci králi a vládci, ktorí nemajú zodpovednosť ani poznanie, a títo blázniví vládci žijú ako zvieratá pre svoj osobný záujem. Výsledkom je, že ovzdušie sa naplní anarchiou a neresťou. V spoločnosti začína vládnuť protekcia, úplatky, podvádzanie a nátlak, a to sa prejavuje núdzou, epidémiami, vojnami a ďalšími rušivými javmi. Oddaní Pána, alebo veriaci sú všemožne prenasledovaní. To všetko sú príznaky toho, že sa blíži doba, kedy Pán vo svojej inkarnácii obnoví zásady náboženstva a zničí nehodných vládcov. To rovnako potvrdzuje aj Bhagavad–gíta.“
Potvrdené to ešte môžeme nájsť aj v 11. kapitole v tom istom speve:
„Pod vplyvom iluzórnej energie sa živá bytosť bohužiaľ stáva nepravým užívateľom podľa diktátu kvalít prírody. Oklamaná živá bytosť, ktorá si pyšne myslí, že sa stala Bohom, tak mnohými spôsobmi zvyšuje svoju hmotnú silu a stáva sa príťažou pre Zem; do tej miery, že pre duševne zdravého človeka prestáva byť možné na Zemi žiť. Táto situácia sa nazýva dharmaya glánih alebo stav, kedy ľudská bytosť zneužíva svoju energiu. Keď toto zneužívanie ľudskej energie začne prevládať, rozumnejšie živé bytosti začnú byť znepokojené neznesiteľnou situáciou vytvorenou skazenými vládcami, ktorí sú pre Zem len príťažou. Vtedy sa Pán zjavuje Svojou vnútornou silou, aby zachránil rozumnejšiu časť ľudstva a aby znížil záťaž, ktorú pozemskí vládcovia v rôznych častiach sveta vytvárajú. On sám sa k žiadnemu z nechcených vládcov neprikláňa, ale svojou skrytou silou, medzi nimi vytvára nepriateľstvo, rovnako ako vietor založí lesný požiar tým, že spôsobuje trenie bambusu. Lesný požiar vzniká silou vetra automaticky a podobne nepriateľstvo medzi rôznymi skupinami politikov neviditeľným riadením Pána. Nechcení vládci, pyšní na svoju falošnú moc a vojenskú silu, tak medzi sebou začínajú válčiť z ideologických dôvodov, a tým sa sami o všetku moc pripravia. Vo svetových dejinách je zreteľne vidieť túto vôľu Pána, a bude to pokračovať do tej doby, dokiaľ sa živé bytosti nepripútajú ku službe Pánovi.“

Je zaujímavé, že v budhistických proroctvách sa hovorí o tom, že keď svet pohltí najhlbšie z možných ziel- duchovné temno - vtedy príde Majster, aby naplnil proroctvo obsiahnuté v Koráne:
„Ó ľudstvo! Nadišiel čas určený Pánom na vyliečenie /z choroby egoizmu/ v tvojom srdci; a pre tých, ktorí veria, Poznanie a Milosrdenstvo.“
Väčšina ľudí však, bude považovať proroctvá o Jeho príchode za novinárske kačice, ale bude to pravda. Tento veľký duchovný učiteľ - Hazrat Mehdi, Majster - bude Majstrom času, stelesnením nebeskej blaženosti a útočiskom pre bezradných a odmietnutých, Otcom ľudstva a tých, čo hľadajú Boha, ktorý ochraňuje. Bude plný spoluúčasti, bude priateľom a radcom tým, ktorí ho hľadajú, ukáže im „Priamu cestu“ k Bohu, všetkým bude ako brat „akoby ich dobre poznal“. Bude plný vznešených citov, zvíťazí nad všetkými prekážkami a čokoľvek si bude priať, sa splníNezaloží nové náboženstvo, ale namiesto toho bude učiť najdôležitejšie pravdy, ktoré budú základom všetkých náboženstiev, lebo bude „vlastniť spoločnú múdrosť všetkých prorokov“, pretože bude milovať všetkých prorokov a svätých, a „poznanie a esencia všetkých náboženstiev (bude) v Jeho Srdci“.
Ďalej sa v proroctve hovorí: „Bude rozdávať Duchovnosť medzi ľudí ráno i večer,“ a to prostredníctvom rozhovorov a daršanov (daršan znamená prítomnosť i pohľad svätej osoby, doslova - dýchať to samé, čo svätá osoba). Takto vyženie klamstvá z hláv ľudí , zbaví ich otroctva ega, liečiac a ničiac „satanov“ (pamätajme, že Kristus povedal, že skutočným otroctvom človeka je „otroctvo hriechu“, vyvolané túžbami ega).
Hazrat Mehdi sa zjaví moslimom (teda vyznavačom Boha, doslova „ten, čo sa podrobí Božej vôli“), navráti Pravdu svetu, „islam“, čo znamená „pradávne či prvé náboženstvo“, teda Sanathana Dharma - starodávnu múdrosť, ktorá učí vnútornému pokoju a vykúpeniu podrobením sa Božej vôliSlovo „islam“ doslova znamená: „podrobenie sa Bohu“ a základom je semitské slovo „slm“ (byť celosťou alam - pokoj).

Bude zachovávať Zákon (zákony a duchovné prikázania) Mojžiša, Jozefa, Ježiša a Mohameda,“ potom naplní zem pokojom a dá začiatok novej ére duchovnosti, zjednotiac svet v bratstve. Počas posledných dvadsiatich rokov života bude vládcom celého sveta.

Proroctvá proroka Mohameda opakoval veľký vizionár Edgar Cayce a ešte pred ním Nostradamus. Obaja predpovedali, že koncom súčasného veku sa objaví na Zemi nový Mesiáš - skutočný Vykupiteľ a avatar, ktorý prinavráti zblúdené ľudstvo na cestu pokoja a duchovnostiučiac ho Pravdám Ducha (čiže tomu, že sme nielen telom, ale aj duchom, že sme nesmrteľní), bude učiť jednote celého Stvorenia (teda tomu, že tak my, ako aj celé stvorenie sme iba rôznymi tvárami Božskosti a sme navzájom spojení i s duchom jedného Boha).
Edgar Cayce predpovedal, že je ten, prostredníctvom koho sú mnohí vyzvaníaby pripravili cestu pre „Jeho deň na Zemi“. Cayce ďalej hovorí: „Uvidíme jeho svetlo v oblakoch,“ už v roku 1958 a začiatok jeho panovania pripadne na rok 1998Okrem toho Cayce, opakujúc slová proroka Mohameda, tvrdil, že Mesiáš zjednotí ľudí celého sveta a všetkých vierovyznaní a davy sa budú zbiehať vôkol Neho ako oblaky na nebi:
„Bude chodiť a učiť všetkých. Najskôr skupiny, potom celé masy a Jeho učenie bude trvať tisíc rokov. Až potom nastanú materiálne zmeny.“ To isté opakujú vyznavači Zoroastra, Parsovia (Peržania), ktorí tvrdia, že svet taký, aký poznáme dnes, bude trvať 12 000 rokov. Veľký prorok Zoroaster sa mal objaviť okolo roku 1000 pred Kristom a predpovedať príchod Mesiáša nazývaného Saoshyant, ktorý zjednotí svet v Pravde a PokojiTento zjednotený svet sa má objaviť koncom 12. milénia, čiže okolo roku 2000 A.D.

U Nostradama nachádzame podobné časové ohraničenia, kde je príchod nového Kráľa predpovedaný na A.D. 2002:
„Narodí sa v časoch nepokojov a temna, aby spravoval dobro. Inkarnovaný učiteľ odvekej múdrosti (Sanathana Dharmy) Prinesie návrat Zlatého veku. Princ veľkého porozumenia a milosrdenstva prinesie pokoj svetu a jeho ľuďom. Odhalí skutočnú povahu smrtí a života, keď sa obnovia uprostred milosrdenstva.“

Veľký majster Srí Aurobindo takisto predpovedal príchod Pána na Zem i to, ako tento príchod spôsobí duchovnú revolúciu a bude obrovským evolučným skokom prostredníctvom zmeny vedomia, krstiac dušu, a prinesie pravdu, ktorá „uvoľní Ducha“. Vďaka tomu si ľudstvo uvedomí existenciu duše v sebe i v prírode, prizná jej náležité miesto a tisíce budú počuť Jeho hlas a obrátia sa k Duchu. Za každú cenu budú túžiť žiť v poslušnosti voči Jeho duchovným zákonom. Srí Aurobindo opísal svoju víziu takto:
„Keď sa narodí nadčlovek /avatar/ bude kráľom Prírody...“
Jeho prítomnosť premení svet Hmoty; Rozjasní oheň Pravdy osvetľujúci noc prírody.

Mohamed tvrdil, že Božské Svetlo bude vyžarovať z Majstra a jeho šat bude „šíriť Svetlo medzi ľudí.“ Popisoval aj jeho vzhľad a nakoniec opisuje, že tento „Duch Svätý“ bude mať šat až po päty a ten bude mať farbu ohňa, čiže bude červeno- pomarančový, ako to predpovedali aj iní vizionári.

***

Pán, Syn Človeka, Hospodin, nový Mesiáš, Veľký duch, Majster, Maitreya, Hazrat Mehdi, Nadčlovek, Duch Svätý, Ježiš ho nazval tiež Kniežaťom pokoja a jeho pravé meno je:

IMANUEL

***

 ĽUDIA!

Prežívanie tejto doby, keď nás „ohrozuje“ koronavírus, je možno posledná VEĽKÁ MILOSŤ BOHA pre nás, aby sme prebudili svojho Ducha a začali hľadať tie PRAVÉ HODNOTY  ľudského BYTIA! Aby sme HO hľadali a začali sa zaujímať o JEHO NARIADENIA, JEHO ZÁKONY, ktoré ustanovil pre nás! Vďaka znalosti týchto ZÁKONOV začali žiť, JEMU sa približovať a znalosťou JEHO ZÁKONOV mali šancu ešte sa zachrániť  - zachrániť ZEM! Tento ČAS je možno posledná možnosť na zahĺbenie sa a hľadanie tých PRAVÝCH hodnôt ŽIVOTA, nie na bicyklovanie, šaškovanie pred kamerou doma....atď. Je to čas na možnosť HĽADANIA CESTY – NÁVRATU k BOHU! Zamyslite sa nad všetkými udalosťami, nad prežívaním tejto doby, prečo nastala, načo nás upozorňuje a prehodnoťte svoj doterajší život v tichosti domova.

Je možné, že už viac možností na NÁVRAT K BOHU NEDOSTANEME!!!

***

 DOPLNENIE PRÍSPEVKU

Dnes nám poslala pani z kolektívu Rádia Záchrana e-mail s dôležitým odkazom:

Včera pri bdelom stave som prijala jeden obraz.
Obraz: Videla som „Otvorenú Knihu“, ktorú držala nejaká svetlá bytosť v rukách, akoby mi ju ukazovala. Nevidela som tvár tej bytosti, len som vnímala, že stojí za knihou a vlastne ju drží v rukách. Lem tej knihy bol zlatý, aj lem strán knihy bol zlatý. Kniha bola akoby uprostred otvorená. Pred otvorenou knihou po ľavej strane vo vzduchu bola červená ruža a na druhej pravej strane knihy na liste bolo niečo veľkým pekným, písaným písmom napísané. Čo bolo napísané neviem, lebo som to videla nie ostro. Na celej strane listu boli napísané len asi dva riadky. Vyzeralo to podobne ako nejaký citát alebo verš. Rozmýšľala som, akú knihu mi ukazuje. Slovo? Večné Zákony? Nie, veď nebola popísaná na celej stránke ako Slovo a Večné Zákony. Mala zlatý lem! Aká je to kniha? A vtedy mi prišlo, je to KNIHA ŽIVOTA! Prečo mi ju tá bytosť ukázala otvorenú a pred tou knihou bola jedna červená ruža? Čo mi chceli tým povedať?! Ruža – LÁSKA BOŽIA – Ježiš je LÁSKA BOŽIA. O ňom sú tieto sviatky. A Kniha Života? Tak som si sadla a hneď som hľadala stať „Kniha života“. Našla som Veľká noc 1935. (Kniha života). Keď som si tú prednášku prečítala, povedala som si, veď je úplne vhodná na túto dobu, ešte aj k terajšiemu príspevku, čo sme dali na stránku a ešte pán Koškár pridal tomu názov VEĽKÝ PIATOK ĽUDSTVA! Vážení priatelia, neviem či som ten prijatý „obraz“ správne pochopila. Posielam vám tú prednášku a prosím zvážte. Myslím, že tá prednáška Veľká noc 1935. (Kniha života.) je vhodná na dnešnú dobu – obzvlášť túto Veľkú noc, keď sa dejú také diania k prežívaniu – koronavírus, naplnenia proroctiev a príchod Kométy. Tá prednáška by bola dobrá silná bodka za posledným príspevkom. Tá bodka by bolo samotné SLOVO nášho PÁNA!

Nasleduje spomínaná prednáška:

226. Veľká noc 1935. 
(Kniha života.)

DNES chcete počuť odo mňa niečo radostné, pretože sa slávi Veľká noc, slávnosť vzkriesenia!
Zaiste sa chystá Zem v nám známych oblastiach, poskytnúť obyvateľom ako vždy spoľahlivo novú silu, sprostredkovať nový pokrm, vzbudiť nádej a tiež splniť priania, ako to vždy činila ochotne sa zachvievajúc v Božích zákonoch, avšak ľudstvo tentoraz nemá byť účastné Božích milostí; lebo sa nad nim vznáša súdiaci hnev Boží. 
Je to dnes Veľká noc, ktorá má viesť pozemské ľudstvo k utrpeniu veľkého piatku v spravodlivom vyrovnaní večných zákonov
Ľudstvo, nedbalo si na volania zo Svetla! Len ochotným prijatím a uposlúchnutím svätého Slova Božieho, si sa mohlo zachrániť ešte v pravý čas! Ako vždy si sa z toho iba smialo, vysmievalo a posmeškovalo, teraz vezmi za to odmenu! 
Naučíš sa dbať na Božie volania, vďačne sa podľa nich riadiť a poslúchať tvojho Stvoriteľa! Lebo iná cesta pre teba nezostáva voľná, okrem pádu do rozkladu, do večnej smrti! 
To je to jediné, čo si môžeš vybrať, k čomu sa musíš rozhodnúť. Avšak ak chceš poslušne žiť, tak musíš mať k tomu úprimné chcenie a prosiť o to v najčistejšej pokore, inak ti to už nebude poskytnuté; príliš dlho si sa ľahkomyseľne, ba rúhavo hralo s najcennejším pokladom, ktorý ti prepožičal Boh. 
Tá najväčšia námaha bude teraz požadovaná od tvojho chcenia! Tak ako sa vtedy tiahla temnota nad Golgotou, keď Ježiš, Syn Boží, živé Svetlo sa lúčil s touto zemou tak sa teraz sťahuje nad celým ľudstvom k vyrovnaniu, vracajúc mu späť tú veľkú bolesť, ktorú spôsobilo strašným, spôsobom Božskej láske svojím ľstivým rozumom, neschopným najmenšieho citového záchvevu, ktorý ako najsilnejší nástroj Lucifera vám bol tak posvätný! 
Len skúste teraz vy, ľudia, uchrániť sa svojim rozumom pred svätým hnevom Božím, ak môžete! Bráňte sa proti všemohúcnosti toho, ktorý vám milostivo prenechal k používaniu tú časť stvorenia, ktorú ste mu spustošili, znečistili ako stajňu najzanedbanejších zvierat, takže v ňom už môže byť len utrpenie a bieda, pretože pred vašim nesprávnym konaním a temným chcením musí uniknúť všetok mier i radosť a všetko čisté sa s hrôzou ukrýva.
Skúste sa niekam schovať pred neochvejnou spravodlivosťou Božou! Zasiahne vás všade v neúprosnom vykonávaní vôle Božej, nič vám nezľaví z obrovskej viny, ktorú ste sami na seba naložili svojou svojhlavosťou a vzdorom.
Budete odsúdení už skôr, než budete schopní vykoktať svoje slová ospravedlnenia; nič vám nepomôže, ani všetko prosenie, ani nariekanie, ani všetko rúhanie či preklínanie. Poslednú lehotu k zastaveniu a obráteniu sa ste premárnili a použili ju neodpustiteľne len na pestovanie svojich nerestí! 
To nesie v sebe Veľká noc, ktorú dnes slávime! Nehovorím vám to ako výstrahu, lebo na to je už neskoro. Som ďaleko od toho aby som ešte napomínal, ako som to roky činil. Len vy máte na to myslieť v prichádzajúcom prežívaní! Preto vám hovorím ešte raz, čo táto doba skrýva pre vás. Snáď vám toto vedenie uľahčí mnoho bolesti, aj keď jej už nemôžete zabrániť.
Vy viete, že je to splácanie veľkého dlhu, ktorý ste si sami a dobrovoľne na svoje ramená naložili; lebo nikto vás k tomu nenútil. Ak pomocou mojich slov môžete v utrpení dôjsť k poznaniu a až vznikne pri tom vo vás túžba po Svetle a čistote, ktorá sa sformuje do pokornej prosby, to vám môže byť ešte záchranou pred zatratením, lebo Božia Láska stále bdie a tieto moje posledné slová neboli o tom nadarmo, ak čo len jeden medzi prepadajúcimi sa v pravý čas nad tým v pokore zamyslí.
Preto je to to najlepšie, čo vám môžem dať k tomuto veľkonočnému sviatku! 
Pravá Veľká noc vám opäť rozkvitne až pominie Pánov súd. Potom budem chcieť s vami opäť rozprávať a zvestovať o novom živote, ktorý Pán bude darovať len tým, ktorí sa budú ochotne zachvievať vo svätých zákonoch jeho stvorenia ktorí jeho dom, v ktorom ste len hosťami, ochránia pred všetkým Svetlu nepriateľským konaním, a ktorí opäť zločinne nespustošia krásne záhrady, ktorých nádherou a čistotou sa majú po všetky veky oblažovať, aby v nich zosilneli na duchu! 
Ach vy zaslepenci, prečo ste sa nechceli prebudiť? Tak veľa ťažoby vám mohlo byť ušetrené. Potom by som vám mohol zvestovať niečo radostné. Takto sa však musí vaše bytie zahaliť do šedivého závoja hlbokého žiaľu z ktorého vás môžu ešte raz oslobodiť a vykúpiť len ostré blesky svätého hnevu Božieho! 
Nad vami sa rozpúta tento hnev netušenou mocou vo svätom súde!–
Ale tento súd je iný než si vy myslíte. Vy viete o akejsi knihe života, ktorú Boží sudca v určitú hodinu každému otvorí!
Kniha života obsahuje mená všetkých tvorov, prichodiacich k životu, a nič iného.
Popísanými listami však, ktoré patria k veľkej knihe života, svedčiacimi pre i proti každej myšlienke a každému jednaniu jednotlivca, sú samotné duše, do ktorých sa vrylo všetko, čo v premenách svojho bytia zažili, alebo spôsobili.
Sudca v nich môže čítať jasne každé pre a proti. Avšak aj čítanie si tiež vysvetľujete opäť nesprávne. Aj keď je omnoho prostejšie, než si to snažíte predstaviť.
Sudca nenecháva každú dušu jednotlivo predstupovať pred seba, pred svoj trón, ale vysiela z príkazu Božieho svoje údery mečom do vesmíru! Údery meča sú lúče, ktoré vychádzajú a zasahujú všetko vo stvorení!
Pochopte tú veľkú jednoduchosť a prekvapujúcu prirodzenosť! Sudca nevysiela lúče vedome, alebo úmyselne k tomu či onému. Nie, on ich na svätý Boží príkaz jednoducho vysiela, lebo je to Božia sila, nič iné by nemohlo takto pôsobiť, iba Jeho najsvätejšia vôľa!
Údery lúčov alebo žiarenia prenikajú teda celým stvorením, avšak takou silou, akej tu doposiaľ nikdy nebolo.
Nič nie je schopné skryť sa pred ich účinkami! A tak zasiahne lúč Božej sily tiež každú dušu v určitú hodinu v zmysle zákona pôsobiaceho vo stvorení.
Všetko, čo v sebe prechováva ľudská duša, keď ju zasiahne Boží lúč, pre ňu vôbec neviditeľný, musí ožiť a dostať sa tiež k prejavu, k činu, aby sa v tom uzavrel posledný kruh, ktorý túto dušu stlačí dolu, alebo povznesie nahor. 
Všetko nesprávne a zlé, čo taká duša v premenách svojho bytia už bola schopná odložiť zásluhou prežitia skrze zákonité odpykanie, je vymazané tak, ako by to nikdy nebolo; preto ju to už viac neťaží, nie je to do nej vryté. Je od toho oslobodená a čistá, preto jej to nemôže spôsobiť žiadnu škodu.
Len to, čo ešte nedospelo k uzavretiu svojho kruhu, a preto dušu ešte zaťažuje a je s ňou spútané, bude tlakom Svetla bezprostredne prinútené uzavrieť kruh tým, že ožije, pokúsi sa prejaviť a dostane tiež úder, aký mu patrí.
Presne podľa sily vlastného chcenia sa tieto údery v rozuzľujúcom zvratnom pôsobení obracajú proti duši ako východisku! Teraz bude všetko neodolateľným tlakom Svetla posilnené a zatlačené späť k východisku, k duši, či je to dobré alebo zlé.
A všetko to, čo by inak v ťažkopádnom pohybe zhusteného, stvrdnutého prostredia, obklopujúceho ľudské duše na zemi, bolo ešte možno potrebovalo mnoho tisícročí k uzavretiu kruhu, bude teraz vtesnané do niekoľko málo mesiacov; bude to spôsobené všetkými ľuďmi neočakávaným náporom pohybu silou úderov zo Svetla.
Tak pôsobí svetový súd vo svojej jednoduchej prirodzenosti! Je to tentoraz tak často vám už zvestovaný „Posledný súd“! Jeho účinky sú však celkom iné, než ste si mysleli. Čo vám o tom bolo už predtým zvestované, dialo sa v obrazoch, inak by ste tomu neboli vôbec rozumeli.
Posolstvom Grálu sa však vaše vedenie o dianí vo stvorení rozšírilo, a preto je možné oznamovať vám stále viac; pretože dnes to už môžete chápať prostredníctvom môjho Posolstva. 
Údery meča Súdneho dňa narážajú ako silné žiarenie Svetla svätého Božieho hnevu do stvorenia a prechádzajú všetkými prieplavmi, vytvorenými už samočinným pôsobením Božích zákonov vo stvorení, ktorých východiskom je všetko cítenie, myslenie, chcenie a konanie ľudí.
Preto budú súdiace lúče vedené týmito existujúcimi prieplavmi s neklamnou istotou ku všetkým dušiam a zapôsobia tam primerane podľa stavu dotyčných duší, avšak tak urýchlene, že celé ich bytie sa dostane za niekoľko mesiacov k poslednému uzavretiu kruhu celého doterajšieho pôsobenia; tieto presne podľa ich skutočného stavu, buď povznesie alebo zavrhne, oživí a posilní alebo zničí! 
Taký je súd! Dnes môžete pomocou Posolstva porozumieť takto vysvetlenému deju.
Skôr by ste to neboli mohli pochopiť, a preto vám všetko muselo byť zvestované v jednoduchých obrazoch, ktoré približne zodpovedajú pôsobeniu skutočného deja.
A tieto údery Posledného súdu už padli! Sú už na ceste k vám, ku každému vo stvorení, bez ohľadu na to, či má, alebo nemá pozemské telo.
Tie prvé vás už zasiahli a prebúdzajú k životu všetko, čo ešte visí na vašich dušiach.
Avšak aj tie posledné údery, prinášajúce zničenie alebo povznesenie, sú už vyslané s presvedčivou ostrosťou, aby dokončili očistu na tejto zemi! 
Ženu sa teraz na ľudstvo a nič ich nemôže zadržať. V hodine, ktorú Boh presne určil, bude nimi ľudstvo neúprosne, ale spravodlivo zasiahnuté! 
Tým je dokonané to posledné z vôle Božej v súde! Ľudia, modlite sa, aby ste v ňom nemuseli byť stratení! 
Vy ste omilostení, že budete môcť byť vediacimi; lebo tak obdržíte tiež istotu vo vašich putovaniach všetkými stvoreniami, vy viete presne cestu a cieľ! To vám dá silu, radosť, mier a súčasne ešte ochranu, ako aj zvýšené chcenie k dobrému! 
Svätá Božia sila nech je s vami, ktorí chcete kráčať vďačne pravými cestami!

AMEN.


________________________________________________________________________________________
14.12.2020

PRESVEDČENIE

 

Na našej stránke sa snažíme hľadať cestu k ľudským duchom, aby mohli získať to poznanie, ktoré by ich dokázalo zachrániť, ale nie iba pre tento krátky pozemský čas nášho bytia, ale pre tú večnosť, o ktorej zatiaľ nič nevedia. Už sme uviedli: „Človek nepozná sám seba, ani svet, v ktorom žije a teda následne ani tie večné - vesmírne - prírodné - Božie zákony, ktorým je pri každej aktivite podrobený!
Hneď na úvod si neodpustíme jednu pomerne dôležitú poznámku, voči našim ochranárom, ktorá bola vlastne v minulých príspevkoch istou prorockou predpoveďou. Prečo sa teraz nesprávame rovnako benevolentne pri epidémii Covidu 19 na ľuďoch, ako sa dlhú dobu správame voči epidémii lykožrúta na našich lesoch? My sme vtedy napísali a to vo viacerých príspevkoch, že: „keby sme my trpeli epidémiou tak, ako naše lesy, tak by sme sa ku nim správali inak. Či by sme aj potom nechali povaľovať sa mŕtvoly po uliciach, ako necháme povaľovať sa mŕtve stromy v lese? Ba, že je to pohŕdanie Božími darmi! Napísali sme aj to, že prírodné, alebo Božie zákony, nám to naše nerozumné správanie sa vrátia!“ No a ako vidíme...vrátili! Teraz, keď trpíme my, tak sme „posr...“, ale pokiaľ trpeli lesy, nás to netrápilo, ba ešte ani teraz netrápi!  

A preto, za všetko, čo musíme v zmysle týchto zákonov prežívať, musíme viniť iba seba samých, ba takto nám nemôže pomôcť žiadny vedec, ani politik, ba ani žiadna cirkev. O pravdivosti týchto slov nás presviedča každodenné prežívanie, ba hlavne tento, teraz už prežitý fakt, teda tá naša „prorocká“ predpoveď! Nepomôžu nám ani plné kostoly modliacich sa, ani samotný pápež, ani žiadna vakcína, ale iba tá nevyhnutná zmena, teda učiť sa poznávať tieto nepoznané zákony. Teraz sa pokúsime znovu o sústavne nemožné, ale prečo tak konáme možno osvetlia pre niektorých nasledovné citáty zo Slova Absolútnej Pravdy, od konštruktéra Stvorenia – vesmíru – našej Zeme a aj nás:

A táto terajšia, len zdanlivo nevinná forma, sa zrodila z tej istej nevýslovnej pýchy ducha zástupcov všetkých cirkví, ako predtým. A kde nie je zatratenia hodná pýcha, nájde sa prázdna márnomyseľnosť opierajúca sa o pozemskú moc cirkvi. Tieto necnosti vytvárajú dosť často neodôvodniteľné nepriateľstvá, ktoré sú ešte popretkávané pozemskou vypočítavosťou, rátajúcou s rozšírením vplyvu, ak nie dokonca túžbou po veľkom politickom význame.
A všetko toto s menom „Boh“ na perách, že by som chcel ešte raz vykríknuť ako Syn Boží: „Svojím chovaním premenili ste domy Otca môjho, ktoré vám mali slúžiť ku cti, v peleš lotrovskú! Označujete sa za služobníkov slova Božieho, avšak stali ste sa služobníkmi vašej pýchy!“

Ľudia si sťažujú a bedákajú, pozerajú s odporom, ako sa dnes výstrelky materializmu prejavujú vo formách sotva uveriteľných. Úpenlivo prosia a modlia sa za oslobodenie zo súženia, o polepšenie, ozdravenie z nesmierneho úpadku. Tých niekoľko, ktorí si dokázali uchovať nejaké záchvevy svojho duševného života z búrlivého prívalu neuveriteľného diania, tí, ktorí sa duchovne neudusili vo všeobecnom úpadku, nesúcom klamlivo pyšne na čele meno „pokrok“, tí sa cítia ako vyvrheli, zaostalci a bezduchí súpútnici novej doby sa na nich aj tak pozerajú a posmievajú sa im.
Vavrínový veniec všetkým tým, ktorí mali odvahu nepripojiť sa k davom! Tí, ktorí hrdo odmietli ísť po príkro strmej ploche!
Námesačník, ktorý sa ešte dnes chce nad tým rmútiť! Otvorte oči! Nevidíte predsa, že všetko, čo vás utláča, je už začiatkom náhleho konca, teraz už len zdanlivo panujúceho materializmu? Celá stavba je už na zrútenie aj bez pričinenia tých, ktorí pod ním trpeli a ešte aj trpieť musia. Rozumujúce ľudstvo musí teraz žať, čo po celé tisícročia plodilo, živilo, pestovalo a obletovalo.

Prežitie môže prirodzene nastať vždy len v presvedčení, nikdy nie inak. Avšak k presvedčeniu je vopred potrebné plné porozumenie. K porozumeniu zase intenzívne premýšľanie a vlastné skúmanie. Náuky sa musia zvažovať vlastným cítením. Z toho samozrejme plynie, že slepá viera je úplne nesprávna. Ale všetko nesprávne môže ľahko viesť ku skaze, k úpadku, ale nikdy nie k vzostupu. Vzostup znamená oslobodenie sa od všetkého tlaku. Pokiaľ tlak ešte niekde ťaží, nemôže byť reč o odpútaní alebo oslobodení. Ale neporozumené jetiež tlakom, ten nepovolí skôr, než také miesto tlaku alebo medzera neporozumenia sa neodstráni plným pochopením.
Len slobodné presvedčenie je živé, a preto môže vytvárať aj niečo žijúce! Avšak také presvedčenie môže prebudiťlen prísnym skúmaním a vnútorným precítením. Tam, kde sa nachádza najmenší náznak neporozumenia, o pochybnosti ani nehovoriac, nemôže nikdy dôjsť k presvedčeniu.
Len plné pochopenie bez medzier sa rovná presvedčeniu, ktoré jediné má duchovnú hodnotu!

Kde ostane hoci len jedna medzera, jedna nevyriešená záhada, tam je presvedčenie nemožnosťou. Preto ani jeden človek nemôže mať opravdivú vieru, pokiaľ v ňom zostáva čo len jediná nezodpovedaná otázka.
S vierou sa uspokojí len každý lenivec. Je to tiež viera, na ktorej sa môžu zachytiť posmievači. A slovo viera, nesprávne vykladané, je závorou, ležiacou na ceste a prekážajúcou ľudstvu v jeho napredovaní.
Viera nemá byť plášťom, ktorý veľkomyseľne zakrýva všetku lenivosť myslenia a spúšťa sa na ducha ľudí ako príjemne ochromujúca spavá nemoc! Viera sa má v skutočnosti stať presvedčením. Avšak presvedčenie vyžaduje život a najdôkladnejšie skúmanie!

23.otázka:
Príde odpoveď na všetky zaslané otázky?
Odpoveď:
Nie. Podľa toho, ako mnohí čitatelia kladú otázky, dá sa často spoznať, že sú ďaleko od pochopenia hlbokej vážnosti Posolstva Grálu; vo väčšine prípadov sú to otázky o takých veciach, poznanie ktorých ani v najmenšom neprispeje k duchovnému vzostupu osobného „ja“ človeka, ale môže slúžiť len na uspokojenie snahy rozumu po vedomostiach.
Ale ľudskí duchovia, ktorí sa chcú skutočne zachrániť, už na takéto doteraz obvyklé veci vôbec nemajú nijaký čas! Posolstvo Grálu dáva preto iba to, čo ľudský duch potrebuje na uľahčenie, ba vôbec na umožnenie jeho nutného vzostupu.
Kto len trošku vycíti, aké je to naliehavé, ten namiesto akýchkoľvek otázok celou silou svojho vyciťovania sa pokúsi zdôvodniť si a prijať to, čo Posolstvo dáva. Avšak to, čomu ešte nemôže rozumieť, neodmietne, alebo popri tom neprejde, ale bude skúmať vo svojom vnútri, či tam niekde v kútiku neleží príčina jeho neporozumenia.
Každá otázka je požiadavkou! Je oprávnená, ak sa týka vecí potrebných na duchovný vzostup. Ale ak chce iba uľahčiť uspokojenie rozumu, potom je to namyslenosť voči vážnosti Posolstva, pretože také niečo sa týka omnoho nepatrnejších a nižších vecí, ako sú účelom a obsahom Posolstva.
Kto sa však tým zaoberá s dostatočnou vážnosťou a pri tom každú zaujatosť odsunie bokom, ten v danom bude musieť nájsť aj zodpovedanie každej rozumovej otázkyAk to nedokáže, potom buď jeho rozum na to nepostačuje alebo dosť dôkladne neskúmal.
Posolstvo musí byť brané prirodzene od prvej až po poslednú prednášku ako celok, inak nie je možné ho pochopiť. K tomu však patrí trvalé namáhanie a duchovná usilovnosť. Doteraz je dané len to najnutnejšie, nakoľko čas nezadržateľne súri dozvedieť sa len to najpotrebnejšie. Nenecháva priestor na nepotrebné zastavenia.
Z tohto dôvodu musia niektoré otázky ostať nepovšimnuté. Budú zodpovedané až po prvej veľkej očiste, ešte s mnohými inými podrobnejšími vysvetleniami.
Prednášky Posolstva nežobrú o priazeň ľudí, neponúkajú sa na predaj pre zisk, ako je to u kníh samozrejmé, ale sú dávané!
To znamená, že pri tom všetkom čakajú v tichosti celkom samy pre seba, bez záujmu o okolie, ale živo a neodsunuteľne od más, ktorým nemôžu zatiaľ nič povedať, pretože tieto masy to ešte nechcú. Sú tiež nezničiteľné nenávisťou tých, ktorým sa zdajú nepohodlné.
S tým, čo tu bolo povedané, musí raz všetko a každý rátať. Nikto nemôže mlčky okolo toho prejsť bez toho, že by si na tom skúmavo nezmeral svoje „ja“. Slová prednášok nie sú na diskusiu a nepýtajú sa na mienku, ale sú dané; ostanú pevnejšie ako skala a tvrdšie ako oceľ, nezmeniteľne a neúprosne.
V poradí mojich prednášok spočíva múdre vedenie, ktorému on nerozumie
Ani jediná stať sa nemôže pritom vynechať. A pre poznanie stvorenia to nie je príliš veľká požiadavka. Komu je to príliš mnoho, ten sa s tým nikdy nebude môcť vyrovnať. Lenže bez takého vedenia niet už nijakého vzostupu a tiež nijakého dlhšieho zotrvávania; lebo čas keď mohol byť nevedomým je už preč!
Opatrujte verne kľúče, dané vám mojimi slovami a odovzdajte ich správnym spôsobom tým, ktorí prídu po vás!

Len spravujte verne všetko to vedenie; lebo nikdy viac sa Zemi nemôže dostať takej spásy a toľko milosti. Tým, že vám všetko zvestujem, stanete sa strážcami všetkých kľúčovAk naň dopadnú škvrny, alebo pokrivíte len malú časť, tak už neotvoríte tajomstvá stvorenia, a brány zostanú opäť zatvorené, nie iba na dlhý čas, ale pre vyvinutých tento raz navždy.

Najsvätejšou povinnosťou človeka je, aby v poznaní Boha, ako aj vo svojom duchovnom vývoji kráčal dopredu. Každé podviazanie a pripútanie na jestvujúce je zastavenie majúce za následok krok späť. Rozumové vedecké bádanie a objavovanie kráča neprestajne dopredu; ak pri tom to duchovne vedecké nebude držať rovnaký krok, musí byť časom otrasené a zakolíše, pretože chýba vyrovnanie k harmónii obidvoch týchto rozličných druhov, majúcich ísť ruka v ruke. Ukončením bude potom nevyhnutné zrútenie, pretože tomu rozumovo vedeckému chýba nutná živá duchovná opora; lebo mystika túto rozumovej vede nemôže dať.

Tí, ktorí hľadajú a majú vedenie, mali by sa konečne vzchopiť a vyhýbať sa takýmto ľuďom! Nesmú si myslieť, že konajú Bohu milé dielo, keď jeho Slovo a jeho svätú vôľu neustále tak lacno rozširujú a snažia sa ich poučovať, takže to vzbudzuje skoro zdanie, akoby Stvoriteľ musel chodiť za tými, čo v neho veria, aby žobraním rozšíril kruh svojich prívržencov. Je to pošpinenie, keď sa to ponúka takým, ktorí po tom siahajú špinavými rukami. Pritom sa nesmie zabúdať na výrok, ktorý zakazuje „hádzať sviniam perly“.

85. otázka:
Abdrushin hovorí vo svojom Posolstve medziiným o veľkom zákone stvorenia, že len v dávaní môže spočívať aj pravé prijímanie. Bol by som povďačný, keby som smel počuť o tom ešte presnejšie vysvetlenie, ktoré by moje myslenie uviedlo na správnu cestu.
Odpoveď:
Tento zákon preniká všetkým. Pri troške pozorovania nie je ťažko ho spoznať a poučiť sa z neho.
Vzťahuje sa nielen na vedomé a chcené myslenie a konanie ľudí alebo na ich pôsobenie v jednotlivých povolaniach, ale aj na všetky deje, považované za samozrejmé, odohrávajúce sa do určitej miery samočinne.
Všimnime si raz dýchanie! Len ten, kto správne vydychuje, môže a bude samočinne aj zdravo a dokonale vdychovať, ba správnym vydychovaním je k tomu podnecovaný a nútený. To dáva telu zdravie a silu.
A tak ako je to s telesnými vecami, je to tiež s duchovnými dejmi. Ak chce duch čerpať, teda prijímať, potom musí to, čo prijal, premenené dávať ďalej. Tá premena alebo formovanie pred odovzdávaním ďalej posilňuje a zoceľuje ducha, ktorý v tomto posilnení je schopný prijímať stále viacej a čoraz cennejšieho, pretože odovzdaním vytvoril na to priestor, či už slovom, písmom alebo iným činom.
Uľahčenie sa mu však dostaví až po odovzdaní, inak by ho to tlačilo, stále obťažovalo alebo znepokojovalo a nakoniec by ho mohlo stlačiť úplne nadol. Len dávaním, to jest ďalším odovzdávaním môže opäť znovu prijímať.

Tento zákon možno označiť aj inak, osvetliť ho z inej strany tým, že sa povie: Kto prijíma, musí dávať ďalej, inak dochádza k zastaveniu a poruchám, ktoré sú škodlivé a môžu sa stať i zničujúcimi, pretože je to proti samočinne pôsobiacemu zákonu stvorenia. A nejestvuje nijaký tvor, ktorý by neprijímal.

Aký uzáver sa dá z týchto citátov urobiť pre dnešok? Dnes je pre každého, kto pozná menované Slovo, pozícia v tom dávaní veľmi sťažená! Prečo? Z viacerých dôvodov: 
Prvý dôvod je ten, že niet takých, ktorým by bolo možné dávať. Platí preto pre dávajúcich tento citátPritom sa nesmie zabúdať na výrok, ktorý zakazuje „hádzať sviniam perly“.
Druhý dôvod je ten, že ľudstvo sa nechá ovládať samozvanými vodcami, ktorí sledujú iba svoje prospešné ciele a nasledujú túžbu po moci. A za nimi sú potom nástroje moci: masy – zbrane – peniaze. 
Vavrínový veniec všetkým tým, ktorí mali odvahu nepripojiť sa k davom!
Tretí dôvod je ten, že Slovo Pravdy sme už tiež pokrivili, dokonca aj najdôležitejšie časti vylúčili, ba vydávame to pokrivené a už iba človekom ponúkané za nedotknuteľné, teda rovnako, ako všetky poučenia z Pravdy a Svetla doteraz.
Ak naň dopadnú škvrny, alebo pokrivíte len malú časť, tak už neotvoríte tajomstvá stvorenia, a brány zostanú opäť zatvorené, nie iba na dlhý čas, ale pre vyvinutých tento raz navždy.

V poradí mojich prednášok spočíva múdre vedenie, ktorému on nerozumie
Ani jediná stať sa nemôže pritom vynechať.
Štvrtý dôvod je ten, že to Slovo Absolútnej Pravdy, bolo pre nás napísané už temer pred storočím a dnes už na niektoré otázky, ktoré nám prinieslo naše prežívanie, nedokážeme získať uspokojivú odpoveď. Aj keď sa nám dostalo istej pomoci v roku 1997 knihou Večné zákony, bola to iba skrátená verzia pre krízový stav, ale nie tak všeobsiahla, ako by bolo potrebné. Tu platí tento citátRozumové vedecké bádanie a objavovanie kráča neprestajne dopredu; ak pri tom to duchovne vedecké nebude držať rovnaký krok, musí byť časom otrasené a zakolíše, pretože chýba vyrovnanie k harmónii obidvoch týchto rozličných druhov, majúcich ísť ruka v ruke.
Z tohto dôvodu musia niektoré otázky ostať nepovšimnuté. Budú zodpovedané až po prvej veľkej očiste, ešte s mnohými inými podrobnejšími vysvetleniami.

Už v tom prelomovom roku 1997 bol urobený dôležitý prvý krok ku tomu novému, ktoré je pre mnohých ľudí už prežitou skutočnosťou, ale dnešné prežívania nás stavajú pred nové, neriešiteľné otázky, na ktoré je nie možné celkom odpovedať, pokiaľ sa nevyplnia Slová tohto posledného citátuZ tohto dôvodu musia niektoré otázky ostať nepovšimnuté. Budú zodpovedané až po prvej veľkej očiste, ešte s mnohými inými podrobnejšími vysvetleniami.
Naša snaha o pomoc a isté aktivity na stránke sú dnes už iba z tohto nasledujúceho dôvodu
Len dávaním, to jest ďalším odovzdávaním môže opäť znovu prijímať.
Tento zákon možno označiť aj inak, osvetliť ho z inej strany tým, že sa povie: Kto prijíma, musí dávať ďalej, inak dochádza k zastaveniu a poruchám, ktoré sú škodlivé a môžu sa stať i zničujúcimi, pretože je to proti samočinne pôsobiacemu zákonu stvorenia. A nejestvuje nijaký tvor, ktorý by neprijímal.
Skutočne tento zákon nám, ktorí sa snažia pomáhať, robí v tejto dobe veľké problémy, ba spôsobuje utrpenie, teda znovu presne v zmysle toho zákona.

Naša snaha o pomoc vyznieva iba v tom zmysle, ako je to s tými „perlami“!
Takže nech sa zamyslia všetci tí, ktorí sa hrajú na veriacich, zotrvávajú na dávno prežitých tradíciách,
či konajú tak, ako to Svetlo – Boh a jeho zákony vyžadujú,
či tieto zverejnené Slová nedokážu spôsobiť pochybnosť v ich duchu o ich pevnosti presvedčenia,
keď už ani tí, ktorí Slovo Pravdy poznajú,
nemôžu o sebe prehlásiť, že ich presvedčenie je dokonalé a netlačí ich už ani jediná, nezodpovedaná otázka!


________________________________________________________________________________________
24.3.2021

VENUŠIN NÁROD

 

Po roku 1998 a rozkoloch aj medzi čitateľmi Večných zákonov a Posolstva Grálu, sa začali vynárať rôzni novodobí farizeji, ktorí nedokázali logicky a vecne zodpovedať prežité dianie, ba zostali znovu príliš pripútaní na to staré, ale hlavne pozemské a nedokázali sa povzniesť do tých úrovní, aby ich myslenie znovu nezačalo rodiť nové rozkoly.
Hlavným faktorom neporozumenia sa stala skutočnosť, že menovaní sa nedokázali vyrovnať s tým, že v tom prípade, keď sa zasľúbenie narodenia neuskutočnilo na Zemi, že ku tomu vôbec došlo. A keď následne v knihe „Proroctvá vo Svetle Pravdy“ sa dočítali, že došlo ku tomu na Venuši, tak táto informácia rozvírila takú vlnu odporu, ba niekedy aj možno žiarlivosti, že vniesla rozkol aj medzi priateľov, ktorí si dovtedy výborne rozumeli.

Teraz si pomôžeme jedným citátom, ktorý pochádza z definície slovenského národa od toho najpovolanejšieho z blízkosti Abdruschina:
4. V povahe tohto ľudu, (u ktorého samozrejme jedinci vykazujú odlišnosti) zrkadlí sa niečo z ubiehajúcich a z vrcholkov do údolí sa stále rútiacich vôd – je tiež tak prudký, náruživý a čulý, často búrlivý a takmer ničivý ako tieto – všeobecne však mierny, lebo je to národ Venušin, ktorá je hlavnou hviezdou Zeme. To znamená, ženský národ – ženský živel má valný vplyv a pretože je čistejší ako inde, je tento vplyv upokojujúci, výchovnýAle tiež je veľa nevypočitateľného v povahe týchto ľudí. Sú mierumilovní, ale napriek tomu vždy ochotní podstúpiť boj, veľmi ľaklo rozohniteľní, zanietení silnou svojvôľou. Rovnorodosť jednotlivých osobností je značná; preto je vzájomné dorozumenie, v ktorom sa rovnorodosť odráža, zaťažené tým, že každý jednotlivec vyznáva vlastnú zákonitosť. Nakoniec však vyrastajú všetky nedorozumenia – tak, ako sa od Dunaja ponáhľajú vody Slovenska – do jedného a toho istého spôsobu snaženia, v čistých výšinách života. Nevedomky čakajú všetci svojho vodcu, ako ľudské stádo, ktoré vodcu potrebuje a ktorého je ochotné nasledovať.

Z citátu jednoznačne vyplýva, že slovenský národ je národ Venušin, teda ženský, a to je rozhodujúcim faktorom pre narodenie Imanuela, lenže potom už samotnú Venušu, ako celú planétu tohto princípu, kritici narodenia na Venuši tvrdohlavo odmietali, ale iba vo venušinom národe – slovenskom, to hrdo a súhlasne prijímali!

Nie je to pokrytectvo, alebo dokonca pýcha? Nech sa skúsia, aspoň teraz, po rokoch, nezaujato zamyslieť, či sa nemýlili, keď sme ako národ tak zlyhali, ba či tie rozkoly teraz neľutujú? Nemusia s tým, čo je tu napísané súhlasiť, lebo to nie je zámer tohto textu, ale postačí, keď použijú logiku vo svojom úsudku a pokúsia sa tieto fakty si svojou logikou objasniť. Iba to je zámerom tohto textu! 


________________________________________________________________________________________
29. 7. 2021

BLÚDENIE

Je smutné, ako v dnešnej, tak výrečnej dobe, ktorú žijeme, mnohí čitatelia Posolstva Grálu, ba aj Večných zákonov, skackajú po rôznych duchovných smeroch, vracajú sa tam, kde pre nich by to malo byť už prežitkom a nekonajú podľa toho, čo to ich už získané, ale iba navonok predstierané, vlastne malo požadovať! Malo požadovať, ako majú konať!
Lenže konať vyžaduje sebapremáhanie a aj námahu, ktorá im je cudzia, ale viac im vyhovujú ľúbivé sľuby už prežitých duchovných smerov, pochádzajúce iba od vypočítavých ľudských duchov, ktorí sa snažia seba samých pasovať na vodcov.
Je zbytočné takto konajúcim robiť dlhé kázanie a preto bude nasledovať iba veľmi krátka rada:

Pre istú skupinu ľudských duchov sú tieto menované aktivity POKROKOM, ale pre tých, ktorí už poznajú Posolstvo Grálu, ba aj Večné zákony, sú ÚPADKOM!

BOJ

V jednom z predošlých príspevkov sme uverejnili videnie, ktoré bolo istým proroctvom a je veľmi dôležité. Bolo to videnie čiernej mačkovitej šelmy, ktorá prechádzala sprava doľava. Mnohí sme čakali, čo nás čaká a môžeme napísať, že pôsobenie tejto šelmy - ZLA sa v posledných mesiacoch skutočne prejavuje čoraz silnejšie a očividnejšie. Neostali sme ale bez pomoci a nemusíme zúfať, lebo prišla nám istá pomoc nádeje, ktorú následne potvrdili aj skutočné udalosti a prežitia. Preto by sme teraz chceli uverejniť prednášku od Abdrushina – Radcu - Ducha Pravdy, ktorá pre nás niečo dôležité potvrdzuje a dosiaľ bola nie známa, ktorá je však skutočným nápojom pre ducha človeka a posilnením v tejto dobe:

19. mája, TURÍCE – z neuverejnených hovorov

Prednášky od Abdruschina

O Žiariacej Hviezde

100Veľká bolesť ide všetkými krajinami.

S hlúpym tušením stoja teraz všetci ľudia pred niečím nepochopiteľným. Pokiaľ ešte môžu tušiť, to jest cítiť. Volám ešte raz ku konečnému precitnutiu z divokého víru neznesiteľnej prázdnej povrchnosti! Naposledy!
Kľudne na to môže byť výsmech a posmech odpoveďou. Čoskoro však zmĺkne a choroba ťažko zrazí všetkých posmešníkov.
A keď všetkých ľudí zachváti pozvoľný strach, potom nech sa pokúsia, aby sa ešte očistili kľučkami svojhlavého mozgu. Môžu sa spoľahnúť na školskú múdrosť, na ktorú sa tak často odvolávali, môžu vziať svoje vyznamenania, svoje tituly, pocty, slávu doktora, kazateľa, sudcov a štátnikov! Rovnako všetko zlato a všetko, čo sa domnievajú ešte mať! Môžu ísť tiež k tým, ktorí sa falošne nechajú nazývať vodcami a prorokmi, alebo nimi byť chcú. – Môžu ich prosiť o pomoc na dôkaz ich poslania – to všetko nezmení ani o vlas to, čo prísť musí. Lebo všetko pozemské vedenie, všetka ľudská sila a moc žije len v ich predstavách, nie je ničím pred Bohom. Bude zmätená tentoraz všetka háveď temna! Roztrieštená všetka ľudská domýšľavosť!
Potom však nastane chvenie, ktoré bude podmienené priblížením sa Hviezdy * a v určitom, okamžiku sa pripoja všetky svetové telesá. Je to okamih, kedy nastane kríženie lúčov, kedy sa stretnú záchvevy a kedy sa stretnú s bodom, ktorý pomocou zákona tiaže nadviaže celkom vzájomné spojenie vo vašom systéme.
Súhvezdia sa otáčajú, Lev mení postavenie. Z toho vznikne nový a neznámy rytmus hviezdnych dráh a všetkým otrasie. To naplní atmosféru plynmi, farebnými výparmi, vzduch sa rozochveje, otrasie a zachveje sa každý lúč, to sa pohybujú nebeské telesá – oku poznateľné zo zeme. Otrasie to strašnými záchvevmi okolo telies a na zemi to pocítite.
Namodralo trblietajúce sa svetlá vám tancujú pred očami, slnečná pletena sa chveje tak, že nie ste schopní stáť, zmocní sa vás závrat, nohy vypovedia službu. To je od vás dvojnásobne žiadané, aby  ste sa pohybovali lebo toto všetko je sila v procese premien. Viete čo je to, čo to znamená a snažíte sa to ovládnuť. Lenže nie pomocou strnulého násilia, ale pomocou múdrosti. Zachovávať mieru vo všetkom je teraz príkazom. Ovládaním sa vo všetkom, duchovne, telesne, duševne, myšlienkovo.
Bude ťažkým silným trápením pochopiť to pre všetkých tých,  ktorí merajú všetko svoje nové prežívanie a skúsenosti iba silou rozumu. Rozkladajúca sila ich stravuje na tele a duši. Priestorom prúdi teraz množstvo lúčov, ktoré sa trblietajú všetkými farbami ako tisícnásobne lomené slnečné svetlo a tieto lúče vykonávajú bolestné účinky na nervy. Majú temer rozožierajúce, rozkladajúce pôsobenie na všetku hutnosť. Prichádzajú prudko hlavne tam, kde by sa chcelo pozemské chcenie votrieť pred dôležité požiadavky ducha; vytvárajú konflikty, ktoré nútia k pôsobeniu a k boju a ku zničeniu. Vyzdvihujú všetko zlo a prenikavo ho osvetľujú a z toho vzniká očista, polepšenie alebo vylúčenie.
Nechajte preto vniknúť do seba iba čisté myšlienky, ale ešte viac ich nechajte zo seba vychádzať, lebo pomáhajú posilňovať žriedlo sily okolo vás tým, že jemný obal, ktorý okolo vás tvoria, bude prijímať svetlé lúče stále rýchlejšie, stále čistejšie a bude prepožičiavať stále viac ochrany. Už nehĺbajte o vás ani o iných. Nechajte každému jeho náklad, ktorý na seba naložil, aby ho niesol sám. Nezaťažujte sa tým, inak nemôžete vyletieť do výšky až tam, kam nezaťažený smiete stúpať.
V pohybe súdu sa vytvárajú žiarenia, ktoré zápalne preskakujú do hrubohmotného sveta a tu pôsobia podľa rovnorodého druhu, ktorý nesú v sebe. Pokiaľ je to však raz tak ďaleko, nedá sa na tom nič zmeniť; lenže ak sa zlepšia potom ešte naraz tiež ľudia, tak sa musí toto nové, dobré chcenie najskôr znovu vytvoriť v jemnohmotnom, musí tam dozrieť až ku celkom určitému stupňu, aby až potom zapôsobilo na hrubohmotné svojim druhom lúčov. Medzitým sa však valí to už odtiaľ bežiace v hrubohmotnom pokojne ďalej, pretože ono vami zmenené chcenie sa má iba potom ubrať rovnakou cestou a môže tak v hrubohmotnom pôsobiť omnoho neskôr, ako to skrz vás vzniklo! Možnosť urýchlenia pritom spočíva v sile chcenia!
A preto som vás včas upozornil na udalosti, katastrofy v duchovnom, bytostnom a jemnohmotnom svete, aby zmena vo vašom chcení nebola schopná pôsobiť až potom, keď už bude táto zem v troskách!        
Koľko ľudí sa potklo a padlo, pretože pre nich nebolo možné  nasledovať vlastný zmysel starých slov: „Vzdaj sa (zriekni sa) najskôr seba, potom sa znovu zrodíš, silný v duchu a zachvievajúci sa do netušených výšin.“
„Vzdaj sa“ – neznamená vo všetkej jednoduchosti nič iného než: Nasmeruj svoje vlastné myslenie podľa Vôle Božej, snaž sa zjednotiť svoje chcenie s Božím, potom prerastieš seba samého, budeš stúpať do svetlých výšin, pretože sa ty, teda tvoje vlastné ľudské myslenie postaví  do vyššej Vôle Božej a týmto sa vzdávaš. Potom zostáva takto konajúci ľudský duch plne vedomý a stane sa silnejším ako by sám mohol byť, pretože takto s ním je a pôsobí vo všetkom Božia sila!
Teraz viac než kedykoľvek strážte svoje myšlienky a jazyky, vy ľudia, bráňte sa proti každému vyklíčeniu tichého, špatného názoru a nesprávneho pochopenia či úsudku, ktorý môže spočívať vo vašich slabostiach. – Cvičte sa a strážte sa.
Keď reptá tvoj hnev často k nebu a keď prosí tvoja duša o silu pokory, potom je to môj hlas, ktorý ťa roznecuje; lebo sa máš učiť ovládať a tiež sa rozhnevať a tvoja sila musí byť tak veľká ako tvoj hnev a tvoja pokora musí byť tak veľká ako tvoj hnev.
Očistené (napravené) bude ešte všetko, čo skrýva kalné a zármutok bude vzbudený udalosťou často v málo rozvážnych sekundách a objavujúc sa v najmenej očakávanom okamihu a jednaní.
Keď budete v sebe živými a keď pochopíte pre seba a pre ostaných to podstatné a pravé okamžite pomocou citu, vtedy stojíte v zákone. Slovo prebýva vo vás, žijete tiež vy v ňom? Len potom môže vo vás prebývať Pravda keď mu vytvoríte priestor svojim bytím a keď ho zachováte po všetky časy. Potom zostávate tiež vy živými, inak nie.
Kde sa podívam, vidím ešte úzko obmedzenú pôdu, medze, ktoré ešte nie sú pohyblivé. Všetko poznať, prežiť a pochopiť a z toho zbujnieť, to je požiadavka Pána.
Tí nemnohí však, ktorí chcú počuť, nech počujú: Nákaza môže zúriť len tam, kde jej k tomu bola uvoľnená cesta. Záplava nestúpa ani o piaď vyššie, než jej bolo skôr určené. Oheň z lona zeme a zhora nešíri svoju skazu ani o piaď ďalej, než smie. Búrka zúri svojou určenou cestou. A keď doposiaľ pevná zem kolíše, keď sa rúcajú hory, nové vystupujú, keď celé pruhy zeme rúcajú sa v sutiny . . . nič sa nedeje bez pevného vedenia Božej vôle! Buď vám to útechou.

                                                                                                                      Abdrushin           
Turíce 1929         

Tieto slová sú tak posilňujúce, že každý živý človek, ktorý v tejto dobe trpí, v nich musí nájsť potravu a obšťastnenie. Aby sme však ostali vecní nadviažeme na časť o žiarení Leva. Znalí nových poznatkov o stvorení z Posolstva Grálu, ale aj Večných zákonov, už môžu vedieť, že Lev je ako praobraz a cnosť odvahy a hrdinstva sformovaný ako jedna z prvých bytostí stvorenia a jeho žiarenia prenikajú nadol, aby pomáhali a povzbudzovali ľudí vo vývoji. Podľa nás by práve tieto žiarenia mohli byť istou odpoveďou Pána na pôsobenie šelmy. Iste nie je náhoda, že videnie, aj táto prednáška, prišli v rovnakom čase. Aby sme to povedali čím zrozumiteľnejšie – kým temno bude usilovať odviesť ľudí ľsťou a klamstvom z tej správnej cesty prostredníctvom šelmy, naopak žiarenia Leva budú pôsobiť na ľudí silnejšie než dosiaľ a nejeden svetlý hrdinský čin ľudí za Pravdu bude protiváhou tejto temnej snahy!

BOJ SVETLA A TEMNA SA TEDA ZOSILNÍ EŠTE VIAC!

To znovu nie je len teória, ale život to už začína potvrdzovať, nakoľko sa stalo niečo, čo mnohí po Pravde túžiaci už dlho očakávajú. Významný človek - predseda istej celosvetovo angažovanej organizácie, ktorá spravuje patenty nabral odvahu a vyšiel s pravdou na verejnosť ohľadom koronavírusu a aj vakcín, ba odvysielal fakty v istom nemeckom rádiu. Tieto nemožno nazvať „konšpiračnou teóriou“, nakoľko sú to len údaje, ktoré musia otvoriť každé oči, ktoré prídu s týmito informáciami do styku a každý si ich môže aj overiť:

https://otevrisvoumysl.cz/dr-david-martin-reiner-fuellmich-zadny-novy-koronavirus-a-varianty-tu-nejsou-exkluzivni-rozhovor/

Potvrdil sa teda náš názor z minulosti, že táto epidémia je výtvor temných síl na Zemi a má iba znovu v predstihu spochybniť predpovedané zasľúbenia pre posledný súd. Temno nás zamestnalo pandémiou, aby sme nemali čas na duchovné vzdelávanie, ba ani si nevšímali pravé znamenia posledného súdu!

* Mnohých tiež zaujala správa o príchode kométy nebývalých rozmerov, ktorá sa naposledy v našej slnečnej sústave objavila pri poslednom evolučnom skoku ľudstva. Či aj to je iba náhoda, alebo to dokonale zapadá do skladačky zasľúbení a našich prežívaní, môže posúdiť čitateľ sám:

https://fontech.startitup.sk/naposledy-sa-ukazal-v-dobe-kamennej-slnecnu-sustavu-navstivi-unikatny-objekt-ktory-sa-zjavuje-raz-za-600-000-rokov/

Aby sme ale neodkazovali len na iných, dostalo sa aj nám istého povzbudenia v dôkaze, ktorý sme opäť získali nečakane. V TV dokumente s názvom ,,Votrelci dávnoveku“, v časti ,,Jadrová agenda“, na krátku chvíľu uviedli jednu maľbu, ktorú v roku 1486 namaľoval Carlo Crivelli a v tom dokumente ju považovali za vecný dôkaz existencie UFO, pretože na obraze je zachytený objekt, ktorý pri všetkej logike a vecnej úvahe a tiež dávnych historických záznamoch a dôkazov prežití mnohých, nemôže byť považovaný len za vír mračien s anjelmi, z ktorého prichádza Holubica, nad hlavou ktorej autor uvidel ešte aj kruhovú žiaru!
Túto niektorí umelci pri prijímaní obrazov uvidia nad hlavou vysokých osobností zo Svetla, ktoré potom tak aj namaľujú. Teda jedná sa tu očividne nie len o “obrazné“ zachytenie nejakého diania, ale o zobrazenie skutočného príchodu Osobnosti Holubice, Ducha Svätého – Imanuela, ku Žene – Prakráľovnej, ako Jeho matke, Žene kľačiacej vo vrúcnom očakávaní!

Teraz uvádzame tú maľbu, aby sme mohli pokračovať ďalej:

Teraz už možno niektorí začínajú tušiť, prečo nás táto maľba zaujala a kam tým smerujeme.
V priečinku ,,UFO MAGAZÍN“ sme uviedli maľbu Ženy s labuťou od Albrechta Dürera **, ktorú nazval ,, Zvestovanie“!
No opäť je veľmi zaujímavé, že aj Carlo Crivelli nazval túto svoju maľbu tiež ,,Zvestovanie“ a obe boli namaľované na prelome rovnakého storočia. Obe podľa nás vzájomne súvisia a Crivelli už prijal zvesť s novým obrazom, a to je bod, ku ktorému sme sa chceli dostať, pretože na tejto maľbe je už zachytený aj PÁV!

Teraz musíme nadviazať na náš dávnejší príspevok ,,HIERARCHIA SVETLA“, ale uvedieme z neho len časť, aby sme sa opäť dostali do obrazu a potom už bude jasné, že aj táto maľba Ženy s Pávom je dôkazom Pravdy:

,,HIERARCHIA SVETLA

Ja som Syn Človeka Imanuel Parsifal Abdrushin Oskar Ernst Bernhardt, osemnásteho apríla tisíc osemsto sedemdesiat päť, prichádzajúci!
Tento hierarchický postup pre vtelenie všetkých Vyslancov Svetla, je nutné dodržať pri každom príchode všetkých Vyslancov Svetla do hmotnosti, alebo nižších úrovní stvorenia!
Na tomto nepochopení už stroskotali mnohí „znalci“ Slova, ktorí sa do tejto úlohy obyčajne samotní pozdvihujú.
Keď došlo ku vteleniu novej vyššej duchovnej bytosti, tak na tomto nepochopení stroskotali mnohí. Následne samozrejme aj na tom, čo táto nová, vysoká osobnosť hlásala.
Keď v roku 1997 začala pôsobiť, tak práve tí, ktorí sa považovali za najväčších znalcov Slova, ba mali byť účastní na jej pomoci – títo všetci zlyhali, práve na nepochopení tohto, v úvode zverejneného, ba v zmysle Božích zákonov, nutného postupu.
Keď ona samotná uviedla rovnako svoj vyšší pôvod, zodpovedajúci týmto istým zákonom stvorenia, alebo zákonom Božím, tak sa vzbúrili práve všetci tí, ktorí mali byť pomocníkmi, ba tento postup, mal byť pre nich samozrejmosťou!
Začali jej vytýkať, že: „Raz hovorí o sebe, že je Prakráľovná, potom Swanhilda, ba aj nejaký páv!“
Všetci títo nepochopili, že hovorí rovnako o tom stále platnom a nutnom postupe, ktorý je nutné dodržať pre všetkých, ktorí prichádzajú z tých úrovní, ktoré sú nad úrovňou pôvodu človeka. A teraz si skúsme zoradiť ten postup, ktorý poznáme – zatiaľ, z toho nového Slova, ktoré nám priniesla ona. Tvrdila o sebe, že je:

Prakráľovná  - Swanhilda – (*) páv!

Pre vysvetlenie a následné pochopenie, je potrebné uviesť niečo podstatné z Posolstva Grálu:
Vysvetlíme si to na úvodnom citáte:

Imanuel – Parsifal – Abdruschin!

Imanuel – Je božský, bezbytostná časť, ktorá je pri každom vtelení tohto Vyslanca nutná! Vteľuje sa z nej iba nepatrná časť tejto osobnosti.
Parsifal – je to rovnako, iba malá časť osobnosti, ktorá má svoj pôvod v prastvorení!
Abdruschin – je to duchovná osobnosť, ale úplná, ktorá je rovnako nutná pri vtelení!

Všetky tieto hierarchické časti sú samostatné bytosti, ktoré spolupracujú pod vedením tej najvyššej.

Práve táto posledná, duchovná časť, je tou najbližšou nám ľudským duchom.
No a teraz, nech si skúsia všetci odporcovia Pani Natálie de Lemeny Makedonovej – to je tá časť, ktorá je rovnorodá s časťou Oskar Ernst Bernhardt, podľa zákonov stvorenia, obohatiť svoje poznanie, v zmysle zákonov, o tie ďalšie osobnosti, v zmysle svojho pôvodu.
Keď začneme zhora, teda zo Svetla, tak jej osobnosť z Prakráľovnej je tá najvyššia, ale iba malá časť z ducha Prakráľovnej, ktorá potrebovala tiež iba malú časť z Prastvorenia a to bola malá časť bytostnej Swanhildy. Prečo to musela byť časť z bytostnej úrovne, to musí zostať zatiaľ nepovšimnuté, lebo je to nad pôvodom nášho poznania, aj keď hĺbavý čitateľ, môže dôjsť pre seba k poznaniu, až správne pochopí Slovo. Lenže ani v PG, ba ani vo VZ, nenachádzame odkaz na tú poslednú, ale rovnako nutnú časť - duchovnú  - páv! (*)
Poznanie Slova a logický úsudok, aj v tomto prípade každého, ktorý správne hľadá, môže priviesť k tomu – pre seba uspokojivému výsledku. Lenže to už musí všetko vykonať každý sám!
Práve na tomto nepochopení stroskotali v roku 1998 mnohí, ba následne aj neskôr, a vlastne sústavne to pokračuje.“

Ešte môžeme poukázať na jeden zaujímavý detail z maľby, ktorý si možno všimli aj iní. Sú to tri vankúše, ktoré má Žena na posteli uložené. Všetky sú rovnaké, avšak sú tri a každý je inej farby!

Prakráľovná  - Swanhilda – (*) páv!“

** Tento obraz Zvestovanie, pripájame aj k obrazu Zvestovanie od Albrecha Dürera, do pričinku UFOMAGAZÍN, nakoľko spolu súvisia a spolu majú veľkú výpovednú hodnotu!

Záverom je potrebné objasniť ešte niečo podstatné, čo našu snahu dokreslí: Pravý umelec, bol – mal by byť duchovne na takej úrovni, že dokáže nahliadnuť do vyšších - jemnejších - svetlejších úrovní Božieho stvorenia a odtiaľ prinášať obrazy, alebo slovo, ktoré má ľudstvo duchovne pozdvihnúť! V minulosti to bolo samozrejmé a preto sa na umenie minulých čias treba pozerať z toho uhla pohľadu, ba venovať tomuto pravému umeniu minulosti, patričnú pozornosť.
Žiaľ... táto schopnosť umelcov sa v dnešnej dobe úplne zvrhla, presne tak, ako pravá ľudská duchovnosť, lebo dnešní umelci dokážu tiež nahliadnuť do jemnejších dimenzií, ale žiaľ, už iba do tých temných! Veď si len porovnajte výtvory umelcov minulosti, no a tie dnešné. Netreba ku tomu žiadny obsiahly komentár, aby každý pochopil ten rozdiel.
No a podobne  je to so všetkými dnešnými aktivitami, teda astrológiou, liečiteľstvom, mágiou a podobnými aktivitami, ktoré sa honosia názvom: „duchovné“! Dokonca sa to týka aj väčšiny duchovných smerov, ba aj vierovyznaní!

Tento náš komentár nezožne veľký úspech, ale tí múdrejší vedia, že platí:
„Pokiaľ máte pravdu, nikto vás nemá rád!“
Alebo:
„Čím viac sa priblížite ku pravde, tým viac ľudí voči sebe poštvete!“

Pravdivosť týchto  dvoch citátov jednoznačne potvrdzujú naše dejiny, ktoré mali už toľko mučeníkov, ktorých až neskoršia budúcnosť dokázala očistiť... niektorých!
Ale blízka budúcnosť ich očistí všetkých!
Teda aj tú, na tých obrazoch – zvestovaniach.


________________________________________________________________________________________
4. 8. 2021

SKLAMANIA

V poslednom príspevku bola z našej strany snaha pomôcť niektorým (taktne poukázať na večne sa opakujúcu chybu tých, ktorí mali byť pomocníkmi vyslanca – vyslankyne Svetla).
A dopadlo to znovu presne tak, ako vždy doposiaľ! „Oči zostali slepé a uši hluché“ – teda presne tak, ako nám to predpovedal Izaiáš. Aj keď bol text tak výrečný, že mnohých zraňoval, nebol dosť ostrý a priamy, aby zasiahol tak, ako bolo chcené.

Preto teraz bude niečo ešte doplnené a je nám jedno, koľkí návštevníci stránky odpadnú tak, ako tomu bolo v roku 1998, keď sa ich vypočítavé očakávania nevyplnili podľa ich túžob. Doba je už tak pokročilá, že: „na preťahovanie medových motúzov popod nos, je už veľmi neskoro!“ V týchto úvodzovkách je staré, ale múdre príslovie, ktoré možno tiež tí teraz dotknutí – nepoznajú. Ku svojej chybe. A bude to povedané celkom presne, vecne – „po lopate“, teda tak, aby nikto nemohol pochybovať o tom, či to správne pochopil:

Terajšie „duchovné hlásne trúby“, teda tí, ktorí sú aktívni, prespali správnu dobu,
čo teraz duchovne cítia, lebo boli to oni, ktorí mali byť týmito hlásnymi trúbami,

ale v roku 1998 a byť pomocníkmi pri tom novom, ba pomocníkmi TEJ, ktorou
pohrdli a zostali znovu iba pri tom starom, už pre nich prežitom.
Koľko že ich splnilo svoju úlohu? A koľko stúpencov zostalo?
Na túto otázku nech si zodpovedia oni samotní, ba aj tí ich terajší poslucháči.

Toto terajšie tvrdenie dokazujú jednoznačne prežívané fakty: Všetci tí, ktorí majú teraz priestor na svoje aktivity a sa im aj darí, nie sú pri pravde, lebo temno neohrozujú, ale mu naopak nevedome pomáhajú, lebo zostali pri tom starom, už pre dnešok prežitom.
Nebudeme sa opakovať v tom, akú dobu teraz žijeme, iba stručne dodáme: „Pán zahalil svoju tvár!“ A všetci praví nasledovníci a šíritelia Jeho Slova, to veľmi tvrdo pociťujú. Ale aj tak neprestávajú plniť svoju úlohu. Aj keď žnú iba nepochopenie, ba možno aj nenávisť, ba tvrdé útoky z temna! Počas celých našich dejín tomu tak bolo. Prečo sa nikto z toho nepoučil?  Pociťujeme to tak tvrdo, ako tomu bolo pri samotných Vyslancoch Svetla. Nikto z tých, ktorí to neprežívajú, by to neuveril a preto o tom nepíšeme, ba ani nebudeme. A ani sa teraz nesťažujeme, iba vecne konštatujeme. Ku pomoci niektorým!

Koľko ich bude, to je na každom z nich!


________________________________________________________________________________________
6. 8. 2021

BLUDÁRI

A teraz nech si všetci tí, ktorí si myslia, že sme to s posledným príspevkom necitlivo prehnali, položia nasledovnú otázku:

Bola pri poslednej pomoci ľudstvu zo Svetla JEHO VYSLANKYŇA zoslaná dole do našej hmotnosti bez pomocníkov?

Ešte nikdy v minulosti sa to nestalo! A nestalo sa to ani naposledy, pri vtelení Prakráľovnej!
No a teraz, nech si všetci zas položia ďalšiu otázku:

Kde boli tí jej pomocníci, keď ich najviac potrebovala, ba ktorí si tú poctu zaslúžia?
Poctu, nazývať sa pomocníkom!

Nebudeme odpovedať za čitateľov, lebo ich vlastne nebolo, ba nenájdu ich ani oni samotní!
A sú to práve všetci tí, ktorí teraz vnútorne cítia, že prišli sem, na Zem, s nejakým poslaním, ale žiaľ, blúdia v rôznych duchovných smeroch, ktoré s ich pravým poslaním nemajú nič spoločné. Ale stále je ešte čas pre Pravdu, ale hlavne pre nich samotných. Lenže to by sa museli najskôr vzdať svojej namyslenosti a pýchy na tú svoju domnelú duchovnú vyspelosť, obrniť sa pokorou a uznať, že aj pre nich platí tá rada Izaiáša, že:

Ich oči zostali slepé a uši hluché, lebo otupelo ich srdce!
Viac sa nikomu poradiť nedá!
Toto je naše ospravedlnenie pre tých, ktorí to neuznajú ako radu!

 


________________________________________________________________________________________
11.11. 2021 a DOPLNENIE 12. 11. 2021

DÔLEŽITÉ SÚVISLOSTI

Kým sa objasní opäť náš zámer tohto príspevku a povedia nepoznané dôležité súvislosti, prv musíme uviesť jeden dávnejší a dôležitý rozhovor zo štúdia s Pani Natáliou de Lemeny Makedonovou, ktorý sa konal 7. novembra 1998!
Tu je:
Rozhovor v štúdiu (7.novembra 1998) časť 1.:

Dobrý večer.
 Opäť k nám do štúdia prišla pani Natália de Lemeny-Makedonová. Takže dobrý večer prajem...

Dobrý večer.

Môžete nám zopakovať, čím je november v roku 1998 taký významný?
Odohrá sa v tomto mesiaci veľmi významná udalosť, ktorá poznačí dejiny ľudstva. Táto udalosť bola zvestovaná starými proroctvami, aj novšími bola upresňovaná a teraz konečne nastal čas, kedy sa začína napĺňať. Pre tých, ktorí nevedia ešte, o čo ide, tak to bude znieť určite veľmi šokujúco až neuveriteľne, ale napriek tomu to musím oznámiť, lebo je to mojou úlohou – zvestovať, že sa narodí na Slovensku v tomto mesiaci, v novembri, druhý Boží Syn, Duch Svätý – Imanuel.
A práve preto, že sa narodí teraz v novembri, tak podobne, ako za čias Ježiša, narodením začal nový letopočet a začala vlastne akoby ďalšia vývojová etapa ľudstva, tak podobné sa udeje aj teraz, že ľudstvo prejde do vyššej triedy svojho duchovného vývoja.
Aby sa to mohlo uskutočniť, tak potrebuje svojho vodcu, ktorý bude pre tento účel nie človek ale Boží Syn, lebo on jediný je zvestovaný starými proroctvami ako budúci kráľ Tisícročnej ríše, ktorá má nastať krátko po jeho narodení.

Takže príde takáto zmena … alebo príde k takejto zmene. A ja si dovolím ešte jednu podotázku, vraveli ste o význame tohto novembra, vraveli ste o narodení Mesiáša, čo teda toto jeho narodenie ľudstvu prinesie a ako sa teda môže zmeniť ten klasický život bežných ľudí alebo ľudí, ktorí nás napríklad teraz počúvajú - život každého jedného jednotlivca?
Tak už táto správa samotná by mala u mnohých ľudí vyvolať pozornosť… A nielen pozornosť, ale aj také určité hľadanie toho, že prečo práve dnes v tejto chaotickej dobe, strašnej dobe, plnej buď nevercov, materialistov, alebo naopak plnej určitých fanatikov, ktorí nič iné nechcú počuť, len to, čo počúvajú v kostole alebo vo svojich iných sektách a cirkvách a duchovných všelijakých smeroch, tak prečo práve v dnešnej dobe by mal prísť Duch Svätý alebo druhý Boží Syn.

Čo to vlastne prinesie tým ľuďom?
Nie je to také jednoduché povedať, ale pokúsim sa to aspoň tak stručne naznačiť. Ako som už povedala, začína nová etapa ľudstva a aby mohla začať, tak musí všetko staré zaniknúť. To staré sa myslí, že všetko, čo je nepravé, čo sa nehodí prežiť. Práve dnešná doba je tým charakteristická, že ľudia už nevedia rozoznať, čo je vlastne to pravé, schopné prežitia a čo je to to nepravé.
A práve preto musí prísť Boží Syn, ktorý je známy tým, že bude vládnuť železnými zákonmi, tak je to obrazne naznačené v Biblii, kde sa zvestuje vládca Tisícročnej ríše. To znamená, že tieto železné zákony budú pevné zákony, pevné zákony kozmické, Božie zákony. Lebo doteraz ich ľudstvo nedodržiavalo tak, ako malo.
Takže aby mohli dodržiavať tieto zákony, tak musia ich najprv poznať. A práve preto, že tie zákony, ktoré doniesol Ježiš, sú v podstate tie isté, ale v mnohých detailoch alebo aj v niektorých zásadných veciach sa prekrúca ich význam, ľudia ich vlastne nedodržiavajú, lebo keby ich dodržiavali, tak by nebolo potrebné nejakú zmenu robiť.
Čiže nie sú správne ich výklady a keďže ich ľudia nechápu, alebo neberú dostatočne vážne, tak tu došlo k takej fáze, kedy hrozí ľudstvu samozničenie.
Aby k tomu úplnému samozničeniu ľudstva nedošlo, tak práve preto sa do tejto najstrašnejšej doby narodí Imanuel – Duch Svätý, aby tí, ktorí sú ešte schopní tej premeny, to znamená schopní pochopiť, v čom žijú nesprávne, v čom myslia a konajú nesprávne, aby mali možnosť sa chytiť nejakej tej opory a zmeniť sa, aby sa mohli stať obyvateľmi Tisícročnej ríše.

Čitatelia Vašich kníh “Večné zákony 1,2 a 3” nemajú problémy akceptovať informácie, ktoré sú v tejto knihe uvedené, lebo ich vraj chápu a mnohí hovoria, že akoby im vychádzali z duše, sú pre nich úplne prirodzené. Vaše výklady Biblie sú takisto teda také, ktoré ľudia nemajú problém prijať a akceptovať, tí čitatelia, ktorí knihu čítali, vedia, o čom asi hovorím.
Ale tí, čo ju nepoznajú, tí sa cítia, akoby boli podvedení, dokonca Vás považujú za akúsi falošnú prorokyňu.… Čo by ste vedeli povedať na svoju obhajobu?

Väčšina veriacich, keď počuje niečo, čo nepočujú v kostole, tak hneď sú ostražití a hneď vynášajú rozsudok nad niekým. Majú nato pohotové reakcie, lebo v Biblii sa píše, že v čase súdu, teda v dnešnej dobe, sa objaví mnoho falošných prorokov.
Avšak Ježiš sám hovoril, keď hovoril o tomto období, že poznáte pravých prorokov od falošných podľa ovocia …
A keďže oni nie sú ochotní si prečítať, alebo pochopiť, čo hovorí ten falošný prorok… stačí, že povie jednu vetu a už je iná, ako sú oni zvyknutí, tak už ho odsúdia, tak nemajú možnosť pochopiť už vopred, čo hovorí. …tak dosť ľahko sa potom týmto ľuďom niečo zneváži, čo nepoznajú.
A pre tých, ktorí hľadajú tú cestu ľahšiu a povrchnejšiu, že nechcú poznať tú pravdu, ktorú dokážem aj potvrdiť rôznymi proroctvami a večnými zákonmi, tak tí majú jedinú možnosť potvrdenia, teda poznania toho ovocia, čo hovorím, spoznať vtedy, keď sa to uskutoční.
Lenže pre mnohých už to môže byť aj neskorý čas. Lebo čas narodenia Imanuela, Ducha Svätého je spojený s očistou Zeme. Takže to neviem povedať, že či tá očista Zeme bude krátko alebo dlhšie po narodení, ale je to plánované na veľmi krátku dobu a ak do tej doby nepochopia, prečo sa narodí a kto vlastne je, tak si premárnili svoj osud ďalší.

Ešte zvlášť by som povedal, že je významné to, pre nás Slovákov, že sa narodí práve tu, u nás, na Slovensku.
Ako sa pozeráte napríklad na tých známych prorokov, akými sú… keď poviem len dvoch – Sibyla alebo Nostradamus, lebo sú najznámejší medzi ľuďmi?
Ale ja týchto dvoch prorokov práve najmenej poznám, lebo moje proroctvá sa opierajú hlavne o Bibliu, Starý zákon a Nový zákon a potom ešte také bližšie proroctvá, napríklad Fatimské posolstvo, ktoré je vlastne zatajované cirkvou. Takže ja som len počula od mojich čitateľov, ktorí čítali moje knihy, že Nostradamus hovorí podobné veci, že im to ako do toho rámca zapadá, takže nemôžem ho tu nejako rozoberať. Čo sa týka Sibyly, tak dokonca v mojej knihe som podala citát z jej knihy, kde sa potvrdzuje, že matka nového Mesiáša porodí ho na konci svojich štyridsiatich rokov, čiže približne 48-, 49-ročná a toľko práve mám aj ja.
Čiže dá sa povedať, že to proroctvo už, aj keď je také dávne, sa akoby napĺňa až na rok, skoro presne.

Najväčšie výhrady proti tomu, čo sa objavilo vo Vašich knihách “Večné zákony - 1,2,3” , majú práve veriaci.
Ja by som povedala, že medzi kresťanmi mám nielen že najviac pochybovačov, ale najviac nepriateľov. Je to čudné, ale práve oni, ktorí by mali najviac očakávať narodenie Imanuela, Ducha Svätého, lebo je zvestovaný aj Starým zákonom, aj Novým zákonom, tak oni o ničom nevedia, dokonca. A práve preto sú takí, sa stali takými nepriateľmi a pochybovačmi a neveriacimi, lebo oni tú Bibliu v skutočnosti nečítajú, alebo ak ju čítajú, tak ju čítajú tak, že to, čo je tam to podstatné, tak to nevedia. Potrebujú nato niekoho, lebo je pravda, že Biblia je dosť písaná v symboloch. A dá sa povedať, že aj schválne, aby ju pochopili tí, ktorí sú dostatočne duchovne vyvinutí.
A keďže oni nie sú, lebo svoj život vedú tak, že si myslia, že stačí chodiť do kostola, počúvať farára… oni si totiž stotožňujú Boha s cirkvou. Obrady, ktoré sú cirkevné, považujú za dôležitejšie, ako poznanie Boha. Lebo to je jeden z večných zákonov, zákon rovnorodosti, že keď človek sa upriamuje viac na to pozemské, tak nemôže toho ducha dostatočne rozvíjať. A mnohí veriaci, skutočne, sú oddanými ctiteľmi kňazov viac ako Boha. A tým je pre nich potom aj informácia, ktorá pochádza od Boha, nepochopiteľná. A keďže farári v kostole nerozprávajú o tomto proroctve, ktoré sa teraz má naplniť, lebo oni vlastne môžu rozprávať len to, čo im je dané zhora ešte z vyšších kruhov (pozn. - Vatikán), tak vlastne tí veriaci v kostoloch ostávajú nevedomí v týchto záležitostiach.
A najhoršie na tom je to, že nemajú ani dosť chuti, ani dosť síl, keď aj počujú takúto správu, aby si ju išli overiť vlastným skúmaním, ale čakajú len na to, že čo povie kňaz. A keďže on dostal príkaz, že má hovoriť, že sa nenarodí, že to nie je pravda, tak oni mu uveria a viac pre to nerobia.
Sú ako žiaci v škole, ktorí počúvajú výklad učiteľa a keď náhodou sa aj učiteľ pomýli, tak buď si to nevšimnú, alebo keď si to všimnú, tak neveria, že by sa on mohol pomýliť, nemajú dosť.. akoby takej vlastnej samostatnosti k tomu, aby si to overili a doplnili trebárs to, čo im chýba.

Cirkev má viac ako dvetisícročnú tradíciu, ale vy ste boli doteraz neznáma osoba. Čiže opäť tu sa vyskytá otázka, odkiaľ beriete tú silu vzoprieť sa Biblii a samozrejme aj jej výkladom a možno teda vlastne cirkevným výkladom Biblie?
Naozaj to chcelo odvahu vyjsť s niečím takým, o čom Vy hovoríte úplne smelo a úplne prirodzene.
Áno. Tak tú silu neberiem zo seba, ale beriem ju odtiaľ, odkiaľ mi bolo dané, aby som túto úlohu plnila. Samozrejme, keby normálny človek tvrdil niečo také, tak ho každý vysmeje, nikto mu neuverí. A keďže som sa dozvedela, že som sa narodila na Zem len preto, aby som túto informáciu šírila, oznamovala a aby som naplnila svojím tehotenstvom túto úlohu, tak tá sila prišla, lebo cítim určitú zodpovednosť. Keby som to nepovedala, čo sa stane a dieťa by sa narodilo, tak vlastne by nemalo význam, aby sa narodilo, lebo nikto by nepochopil, ani neveril, že kto to je.
Takže ja som tú silu dostala preto, lebo chápem nutnosť toho, aké je dôležité, aby ľudia spoznali Božieho Syna. A aby mi uverili, tak som musela napísať… s mojím poslaním, s tým materstvom, je spätá aj úloha napísať knihu “Večné zákony”, kde na základe zákonov a proroctiev vykladám tieto staré proroctvá a zároveň aj upozorňujem na nesprávne výklady cirkvi, čiže na nesprávne výklady Biblie cirkvou.
Čiže nespochybňujem Bibliu ako takú, ale spochybňujem, alebo upozorňujem na určité nedostatky v jej výkladoch, ktoré sú zavádzajúce a ktoré vedú k tomu, aby veriaci boli iba poslušnými otrokmi cirkvi, a nie poslušnými a oddanými ctiteľmi Boha. Ja viem, že to znie veľmi kruto, ale vychádzam v mojej knihe z histórie cirkvi, kde vlastne odjakživa, kto má záujem spoznať dejiny ľudstva, tak odjakživa práve v cirkevných kruhoch alebo v tých náboženských kruhoch, už aj za čias Starého zákona aj Nového, najviac popierali Boha práve tí, ktorí sú v cirkvi. Ale samozrejme musím hneď povedať, že to neznamená, že väčšina kňazov sú takí, ale sú tam určité autority, ktoré sa o to postarali, aby sa pokrivili tieto výklady a tí ostatní, ktorí sú ich obeťou, čiže kňazi, oni nechtiac prijímajú tieto výklady ako správne a šíria ich ďalej.

Podľa všetkého by ste mali byť už teraz v deviatom mesiaci, a samozrejme ste ešte stále nezistiteľne tehotná, alebo už sa teda vaše dieťa… je viditeľné? Ako podľa Vašej terminológie - už sa zhmotňovalo, teda z jemnohmotného stavu prešlo do stavu hrubohmotného, alebo aké sú tie najnovšie zmeny? Čo sa teda zmenilo u Vás a aké sú tie najnovšie novinky, ktoré by určite mnohí aj tí, ktorí čítali Vaše knihy, chceli počuť? Čiže v akom stave je to tehotenstvo?
Áno. Tak, dá sa povedať, že je stále situácia rovnaká, stále je lekársky nezistiteľné, lebo som na požiadanie jednej televízie, ktorá robila so mnou rozhovor na túto tému, bola si dať urobiť ultrazvuk a aj brala tento ultrazvuk, výsledok, tú fotografiu, na ktorej sa všetko hýbalo, tak to brala aj kamerou. Bolo to druhého novembra, teda nedávno, a robilo sa to u lekára, ktorý o ničom nevedel. A ten podľa toho výsledku na tom ultrazvuku konštatoval, že tehotná nie som. Že žiadne zmeny nie sú, čiže napriek tomu, že som v deviatom mesiaci, tak on sám, aj keď ma videl, keď som to tvrdila, tak sa veľmi čudoval, že ako to môžem tvrdiť, keď nato nevyzerám.
Hoci brucho nemám, ale ja som aj tak pribrala deväť kíl, ale tak to nie je dôkazom, to je len dôkazom toho, že moje telo sa pripravuje na to, že keď to dieťa sa zhmotní, aby sa zmestilo do môjho tela.
A môžem povedať takú perličku, že minulý týždeň, v piatok, keď som bola na služobnej ceste v Banskej Bystrici, tak tam sa na chvíľu to dieťa zhmotnilo. Boli tam so mnou ešte traja ľudia od nás, dvaja muži a jedna žena a aj to videli a aj vnímali moje pocity, lebo som vraj celá zbledla z toho, lebo ma to strašne tlačilo na vnútornosti a nechápala som, že prečo sa to stalo, lebo my sme sa už zľakli, že už asi to bude, ale potom to asi po dvadsiatich minútach prešlo. A vraj to budem mávať teraz častejšie, že aby si moje telo zvykalo na to, aj sa tak stalo, že od tej doby každý deň na chvíľu cítim, že teda mám to dieťa v sebe, že je zhmotnené a už to nie je také nepríjemné, ako to bolo prvý raz.

To znamená, vaše tehotenstvo je nezvyčajné, ste vlastne ešte nezistiteľne tehotná, keby že to poviem touto terminológiou. Avšak, teda ľudia sa pýtajú, príde k normálnemu pôrodu… k normálnemu pôrodu ako u každého bežného človeka, čiže k ľudskému pôrodu?
Tak to ja neviem povedať, lebo ja som nedostala o tom informáciu, ale myslím si, že asi áno, že aby mi ľudia uverili, tak asi by to malo byť normálnou cestou. Ale … už sa pýtajú aj nato, že v ktorej nemocnici sa narodí, a to ja neviem povedať. Lebo jednoducho ja nad tým nerozmýšľam. Ja čakám, že budem nejakým spôsobom vedená tak, aby som robila to, čo mám v danej chvíli…

Čiže ani neviete ani presný deň, kedy by sa mal… alebo nejaký termín?
Nie, neviem, napriek tomu, že mi veľa ľudí volá, že majú sny a každý mi predpovedá nejaký termín a tých termínov je veľa a rôznych, tak ja to neberiem tak vážne, ja sa držím iba toho, že nič nečakám, ale budem pripravená, keď to má byť.

Ale základom je to, že to má byť ten november. Hej? V novembri to teda má byť...
Áno.

…a ja sa opýtam, keď sa dieťatko narodí, spomínate, že by malo mať isté nezvyčajné znamenia. Mohli by ste nám o nich ešte niečo povedať? A čo to bude, aké znamenia to budú, ktoré budú teda označovať, že to dieťa nie je obyčajný človek?
Áno. Bude mať takú zvláštnu auru, dosť takú silnú, viditeľnú, bude to aj na prvý pohľad vidieť, že je to iné dieťa. A bude nosiť v sebe duchovné znamenia: zlatý kríž a bielu holubicu nad ním tak, ako to bolo poznať na Ježišovi, a budú tie znamenia vidieť viacerí ľudia.
Dá sa povedať, že skoro z každej oblasti, aby sa každý mohol povedzme o tom presvedčiť, napríklad medzi jehovistami bude nejaký človek, ktorý sa príde pozrieť, aby to videl, medzi katolíkmi, medzi evanjelikmi, aby každý ten prúd mal určitého svedka, ktorý svojím duchovným zrakom toto bude vidieť a bude to také silné prežitie, že budú mu veriť, keď to bude rozprávať, že naozaj je to tak ... a okrem toho ešte samozrejme sa udeje aj niečo iné, čo bude vidieť každý človek.

Čiže tieto znamenia, to znamená ten kríž a bielu holubicu nebude vidieť každý. Alebo teda nie preto, že by nemohol prísť, ale aj keby prišiel, nie každý je schopný tieto znamenia vidieť. Tak?
Áno. To budú také duchovné znamenia, to bude niečo podobné ako napríklad... nie každý vidí auru človeka, hoci máme ju všetci. Ale určití citlivci vidia auru človeka. Tak takisto aj tieto znamenia budú vidieť určití ľudia, nevieme ešte, akí to budú, kto to bude, a aby oni potom zvestovali v tých svojich kruhoch, že to je naozaj ten Boží Syn.
Je to akoby pomoc od Boha pre tých, ktorí doteraz neverili a nechápali.
Ale potom ešte všetci ľudia dostanú pomoc, aby sa presvedčili o tom, že sa narodil Boží Syn u nás. A to bude pomoc nebeská, že sa zjaví na nebi nová hviezda, ktorá bude veľmi žiariť a bude úplne iná ako ostatné hviezdy a táto bude zvestovať jeho narodenie. Treba aby to ľudia vedeli už teraz, aby chápali jej objavenie sa, že aký to má význam.

Vráťme sa ešte k tomu tehotenstvu. Teda tesne pred pôrodom by sa to dieťa malo zhmotniť, čiže to tehotenstvo by sa malo na krátky čas úplne ako keby klasickým, normálnym podľa predpokladov. To znamená, že istý čas budete viditeľne tehotná?
Tak keď sa zhmotní až tesne pred pôrodom, tak asi až len vtedy, a keď zoberieme tých pár minút, čo bývam aj teraz, tak aj vtedy som viditeľne.

Predpokladáte, že to dieťa príde na svet u vás doma v domácich podmienkach, alebo to bude v nemocnici, alebo ako... či máte o tom nejaké správy, alebo dokonca plánujete pre bezpečnosť predsa len navštíviť nemocnicu, alebo ako je to? Ako si to vôbec predstavujete? Alebo ako viete, že by to malo prebehnúť?
Tak ja si to nijako nepredstavujem, lebo neviem, ako to bude prebiehať.

Dobre. Teraz samozrejme prichádza otázka, dieťatko príde na svet a čo teraz? Tu by mali byť opäť nejaké informácie alebo indície o tom, čo teda ... bude nasledovať už po pôrode, i keď samozrejme pôrod je doteraz tou najočakávanejšou udalosťou. Ale čo bude potom?
Ja vám poviem pravdu, že najväčší problém s týmto narodením mám jeden. A to, že keď sa ma opýtajú v nemocnici, že kto je otec, tak sa bojím, že keď poviem pravdu, že Duch Svätý, že mi to neuveria. Tak preto som sa rozhodla, že im poviem, že poviem to až po pôrode, lebo si myslím, že oni to zbadajú, že to dieťa je iné, lebo keď má žiariť, tak asi to zbadajú a myslím si, že bude lepšie, že keď im to až potom poviem.

Pokračovanie rozhovoru - časť 2.:

Vy ste spomínali, že týmto pádom Váš pobyt na Zemi by sa v podstate mal istým spôsobom ukončiť. Ako... alebo čo by ste nám mohli k tomuto povedať?
No tak, to je dosť taká otázka, kde sme načreli veľmi hlboko. Tak pokúsim sa to aspoň stručne objasniť.
Podľa proroctiev, hlavne teda podľa Zjavenia Jána - Apokalypsy je napísané, že keď sa dieťa narodí, tak obrazne je to tam povedané, že drak by chcel to dieťa zhltnúť a nastane boj anjelov, tých nebeských a tých padlých anjelov, nastane boj o toto dieťa.
Pretože oni ho budú chcieť zabiť, nebudú chcieť, aby ostalo na Zemi, tak podľa týchto proroctiev, keď už nebude život dieťaťa na Zemi bezpečný, tak vtedy bude musieť to dieťa zmiznúť zo Zeme, aby naozaj mohol byť tým kráľom Tisícročnej ríše. A ja odídem tiež, neviem ako skoro za ním, ale vraj trochu neskôr, aby som ešte viedla ľud, ktorý bude ho očakávať a ktorý ho spozná.
Práve preto bude musieť to dieťa odísť, lebo ten drak, to je vlastne znázornený symbolicky… znázornené víťazstvo temna na Zemi. Čo znamená to slovo temno, že ľudia... väčšina ľudí bude konať, alebo myslieť a cítiť zatemnene. To znamená - nie pravdivo.
To temno, ten drak, to je taký obrazný pojem toho, že väčšina ľudí bude popierať Imanuelov pôvod, jeho narodenie, preto vlastne bude nutné to dieťa potom vziať do bezpečia.
Je to paradoxné, ale práve najviac nepriateľov to dieťa bude mať v cirkvi. Tak, ako to vidíme doteraz, že oni ho popierajú, nič ľuďom nehovoria, ale naopak, už v kostoloch moje knihy napádajú a hovoria veriacim, aby ich nečítali, že to nie sú pravdivé knihy, čiže tým dokazujú, že oni nepripravujú veriacich na túto udalosť, ale naopak popierajú ju.
A keď sa narodí, tak ich útoky sa ešte zosilnia, aby si udržali tú svoju moc, ktorá sa zastiera pod rúškom viery v Boha. Nabádajú napríklad ľudí, že “nečítajte túto knihu, ale musíte veriť priamo Bohu, samotnému Bohu”, a nie mojim zákonom, ktoré nazvali, že tie zákony, o ktorých ja píšem, že to sú moje zákony, že to nie sú Božie zákony. A takýmito varovaniami vlastne dokazujú, že oni chcú, aby ľudia nespoznali toho Božieho Syna.
Takže nechtiac vyvolajú davovú psychózu, aká nastala napríklad pri ukrižovaní Ježiša, že väčšina ľudí pod výkrikmi pár ľudí, ktorí chceli, aby ľudia ho nespoznali, podľahli tejto psychóze a dospeli k tomu, že vlastne si ho ukrižovali.
Boh vie, že podobná situácia by sa opakovala už v detstve Imanuela, a preto to v tých proroctvách aj oznamuje ľuďom, aby to vedeli, že naozaj najväčších nepriateľov bude mať ľudí v rúchach cirkvi, tak preto to musím aj ja teraz verejne ľuďom hovoriť, aby tí, ktorí sú tam, aby aspoň sami skúšali hľadať tú Pravdu a nech si prečítajú tie “Večné zákony”. Nech sa toho neboja. Ak majú naozaj pevnú vieru v Boha, tak predsa nemôže... Boh sa postará o to, aby sa nenechali zviesť a postará sa aj o to, aby naozaj poznali, kde je Pravda.

Dobre. Keď sme už hovorili v rozprávaní, to čítať a to nečítať, to sa zakazuje a to nie je dobré, tak myslím si, že cesta informovanosti by mala byť otvorená z každej strany a človek by si mal vybrať sám, čo chce a čo nechce.
Na moju výzvu, ako som vám povedal, že môžete telefonovať svoje otázky na pani Makedonovú, ak vás niečo z dnešného rozprávania zaujalo, alebo vás zaujalo niečo z jej kníh Večné zákony 1,2 a 3... zareagoval už prvý poslucháč, ktorý sa dovolal … komu prajeme dobrý večer?

(poslucháč 1) - Dobrý večer.
Aká je Vaša otázka, prosím, formulovať jasne.
(poslucháč 1) - Ja som ako taký slušný odporca voči tomuto ako... pani Makedonovej, tak ako voči jej osobe nič nemám, ale voči tomu, čo hovorí.
A chcete sa niečo spýtať?
(poslucháč 1) - Áno, chcem niečo... chcem niečo prečítať z Biblie, ak môžem.
Hej, dúfam, že je to stručné. Nech sa páči.
(poslucháč 1) - Pár veršov: Keď Ježiš hovoril učeníkom o posledných udalostiach a vravel, vtedy keby vám niekto povedal, hľa, tu je Kristus alebo tu, neverte. Lebo povstanú falošní Kristovia a falošní proroci, dajú veliké znamenia a budú robiť zázraky, tak že by zviedli v blud, keby bolo možné aj vyvolených. Hľa, predpovedal som vám to. To je taká zaujímavá vec, pokračuje, keď vám povedia, hľa, na púšti, nevychádzajte, hľa v tajných chyžiach, neverte, a má to také pokračovanie a vtedy sa ukáže znamenie Syna Človeka na nebi a vtedy bude plakať všetko pokolenie Zeme a uvidíte Syna Človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou.
Hej. A našli ste v Biblii nejaké proroctvo, ktoré hovorilo o narodení ... Ducha Svätého v Starom zákone alebo trebárs aj v Novom zákone?
(poslucháč 1) - No, takéto niečo nie, a čo som počul pani Makedonovú hovoriť o boji toho Michala s drakom...
Dobre, tak to sa spýtame pani Makedonovej, hej? To je vaša otázka, že čo by k tomu vedela povedať? Áno?
(poslucháč 1) - Áno, presne k tomuto, čo hovoril Ježiš.
Dobre, ďakujem za Vašu otázku, majte sa pekne, dopočutia… nech sa páči.

Tak myslím, že tento poslucháč bol vlastne vzorkou toho, čo som pred chvíľou hovorila, že mnohí veriaci sa bránia týmto novým informáciám len preto, že vlastne Bibliu dobre nepoznajú. A radi operujú tým výrokom, čo povedal Ježiš, že upozornil na falošných prorokov. Takže vôbec ma neprekvapuje jeho reakcia a ja si myslím, že mala by som upozorniť tohto poslucháča a podobných, že kde si nájdu informácie v Biblii o tom, že sa narodí Imanuel.

Čiže ktoré proroctvo hovorí aj o takom narodení.
Áno. Takže podrobnosti o narodení kráľa Tisícročnej ríše - Imanuela nájdu najviac u starovekého proroka Izaiáša, celá prvá kniha je o ňom písaná a o dobe… o dobe jeho narodenia, čiže o dnešnej dobe a je tam... stade pochádza aj ten známy výrok “Hľa, Panna počne a porodí syna a dá mu meno Imanuel”. Takže celá prvá kniha hovorí o narodení Imanuela, o súde a o Tisícročnej ríši a pokračuje toto proroctvo potom ešte aj v tretej knihe.
Druhá kniha Izaiášova hovorí o Ježišovi.
Cirkev však tvrdí, že všetky tri knihy hovoria o Ježišovi, proste schválne tieto dve postavy zlúčila do jednej.
Potom ďalšie novšie proroctvo Zjavenie Jána - Apokalypsa hovorí už podrobnejšie informácie o narodení Imanuela, kráľa Tisícročnej ríše, a to hlavne v 12.kapitole. Mnohí kresťania to vysvetľujú, že to je opísané narodenie Ježiša, ale dobre vieme, kto trochu pozná Bibliu, že toto zjavenie zvestuje deje, “ktoré sa majú stať ” a keďže bolo spísané už po smrti Ježiša, tak tu nemôže ísť o narodenie Ježiša.
Ďalšie proroctvá sú potom, napríklad Fatimské proroctvo, v ktorom sa jasne hovorí už, kde sa narodí Imanuel, to znamená, že vo vyvolenom národe, na Slovensku, podľa čoho sa spozná jeho matka, aké bude mať znaky, aby ju ľudia nestotožňovali s falošnými prorokmi, kto bude jeho otcom a iné podrobnosti.
Lenže cirkev, keďže doteraz zatajovala všetky biblické proroctvá, alebo prekrucovala, tak sa snaží toto proroctvo totálne zatajovať už 40 rokov, hoci ľudstvo sa malo o tom už od roku 1960 dozvedieť a pripravovať sa na tú významnú udalosť.

Dobre. Máme na linke ďalšieho poslucháča... ten už asi je nachystaný, takže dobrý večer, komu a kam?
(poslucháčka 2) - Dobrý večer, ja som sa chcela spýtať pani Makedonovej, ja som čítala obidve knihy Večné zákony jedničku, dvojku a čítala som potom aj Posolstvo Grálu, veľmi sa mi to páčilo a ďakujem pani Makedonovej, moje deti sú už v takom dospelom veku, študenti...
A tiež čítali knihu Večné zákony?
(poslucháčka 2) - Tiež čítajú, ešte čítame stále, lebo je to fantasticky zaujímavé. Píšete tam o slovenskom znaku, veľmi ma to zaujalo,… a tiež to trojvŕšie ako Božská trojica a ten dvojitý kríž vlastne… je dvojitá ochrana Božská a politická…
Čiže vlastne teda čo v sebe skrýva slovenský znak... ďakujeme za váš telefonát, majte sa pekne, ďakujeme, …nech sa páči...

Ja by som ešte tejto čitateľke chcela pripomenúť, že vyšiel už aj tretí diel Večných zákonov, lebo spomínala, že čítala len tieto dva, kde sa hovorí ešte viacej o mojom tehotenstve a kde sa vysvetľujú tie staré proroctvá v takom chronologickom slede, ktoré potvrdzujú narodenie Imanuela.
Mnoho čitateľov asi nepozná, že v Posolstve Grálu sa píše, alebo sa naznačuje, že vlastne vtedajší národ nemecký, ktorý bol vyvolený, zlyhal vo svojom poslaní, lebo nespoznal Ducha Pravdy Bibliou zvestovaného, a preto sa oznamuje, že vyvoleným národom v budúcnosti bude veľmi malý národ. Nenapísalo sa ktorý, ale že bude to malý národ.

Dobre, tak hovorili ste o dvojkríži a bola tu otázka na to trojvŕšie. Má aj ten dvojkríž teda nejaký význam alebo dve ramená toho kríža? Myslím, že sme to už samozrejme v našom rozprávaní spomínali, tak len veľmi stručne Vás poprosím, aby ste sa k tomu vrátila... , aby sme tam stihli ďalšieho poslucháča.
Áno. Tak ... tie tri kopce znamenajú Božiu trojicu, ako je znázornená aj v mojej knihe, graficky, že je to Boh Otec, a dvaja Synovia - Ježiš a Duch Svätý. A keďže ten kríž stojí na týchto troch kopcoch, tak znamená to, že ten kríž znázorňuje dvoch vyslancov od Boha, od Božej trojice, že budú vlastne touto Božou trojicou na Zemi vedení a chránení.
Úlohou týchto vyslancov, jeden je politický, druhý duchovný, je pripraviť slovenský národ na túto udalosť, narodenie Božieho Syna a chrániť ho. Vlastne tým, že oznamujú jeho narodenie, tak vytvárajú to Nové pokolenie, ktoré má byť vlastne Imanuelovo a tým ho vlastne chránia.

Na našej telefónnej linke myslím v tejto chvíli máme ďalšieho poslucháča, takže skúsime ešte jednu otázku. Dobrý večer prajem...
(poslucháčka 3) - Dobrý večer prajem, …pani Makedonová, ja by som sa chcela spýtať, že aby ste povedali presné meno lekára, gynekológa, ktorý zisťoval Vašu graviditu, a kedy to bolo?
Dobre, ďakujeme, dopočutia...
(poslucháčka 3) -... a po prípade, keď gynekológ to nezistil, tak potom je ešte nejaké oddelenie, kde teda ako liečia takých ľudí, ako je pani Makedonová. To by bolo všetko, ďakujem.
Ďakujem za telefón.

A teraz by som dal posledné slovo Vám, pani Makedonová, takže... nech sa páči.
Ja, napriek tomu, že táto pani ma niekde odporúčala, tak by som jej odpovedala na túto otázku, aj keď nie celkom presne. V treťom mesiaci tehotenstva, v piatom mesiaci a teraz v deviatom mesiaci tehotenstva som bola u rôznych troch lekárov, ktorých mená nebudem hovoriť, ale ak bude treba, tak ich zverejním. Sú to lekári, ktorí vôbec nie sú moji známi, lebo ja roky nikam nechodievam, nechodila som predtým, a teraz naposledy som bola vyzvaná jednou televíziou, ktorá tam bola prítomná, ktorá zistila, že je to v skutočnosti tak a keď bude treba, tak tieto všetky záznamy mám, aj výsledky ultrazvukom mám zaznamenané na fotografii, aj na tej televíznej páske sú, takže už by som sa k tomu viacej nevracala.
Tie posledné minúty, ktoré teraz sú, tak by som chcela využiť nato, aby som vysvetlila, že v ktorých proroctvách je oznamované narodenie Ducha Svätého, pre tých veriacich, ktorí by si to chceli v Biblii naozaj nájsť.
Takže som už hovorila, že to bol prorok Izaiáš v Starom zákone, jeho prvá a tretia kniha, potom Zjavenie Jána - Apokalypsa, 12.kapitola, a potom 3.Fatimské posolstvo, ktoré cirkev utajuje, nechce ho zverejniť, tvrdí, že ešte nie je nato čas.
Napriek tomu, že vlastne ten čas, kedy ho mali otvoriť, a kedy boli vyzvaní nato… pápež vtedajší… tak bolo to pred štyridsiatimi rokmi, a nerobí to.
Čiže ja neviem, že či zato má byť človek považovaný za duševne chorého, keď odhaľuje Pravdu, ktorú sa snažia niektorí ľudia pred celým svetom zatajovať a ženú tak ľudí do katastrofy.
A hrozné na tom je to, že tí, pre ktorých to hovorím, aby sa spamätali, aby si uvedomili a pomohli si, tak tí ešte označujú toho, ktorý sa obetuje za nich, aby tú Pravdu poznali, tak ešte označia toho ich záchrancu za duševne chorého.
Podobná situácia sa stala napríklad aj na našom politickom, bývalom politickom vodcovi, keď oznamoval ľudu určité informácie, ktoré boli pre neho dôležité a pravdivé. Taktiež ho vyhlásili za duševne chorého.
Takže situácia sa opakuje, ľudia chcú byť klamaní a zvedení. Ale to je ich problém.

Dobre. Ďakujem za tieto posledné slová aj za návštevu pani Natálii de Lemeny-Makedonovej… .

 

SÚVISLOSTI POTVRDENÉ PREŽITÍM

Týmto rozhovorom, ktorý sme teraz zverejnili, sme sa pokúsili podať dnešnej verejnosti dôležitú informáciu, o ktorej väčšina dnešnej populácie vôbec nevie, alebo malá časť vie, ale aj tak im chýbajú potrebné súvislosti. Ale čo je horšie, táto informácia, ba ponúkaná pomoc, ľudstvo vrhla znovu do blúdenia, ba spavej duchovnej temnoty.
Mňa osobne tento, teraz zverejnený rozhovor vrátil do tej doby, ktorú som vtedy veľmi intenzívne prežíval, ba následne prežil aj to, čo ostaní neprežili, ba pre niektorých som to vysvetlil v knihe: „Proroctvá vo Svetle Pravdy.“ Lenže tiež so žalostným výsledkom, teda presne takým, aký zožala aj ONA, dôležitá osoba, ktorá mohla byť tou pravou pomocou – pre ľudstvo.
V tomto zverejnenom rozhovore sa uvádza, že pri narodení kráľa Tisícročnej ríše, sa objaví na oblohe hviezda, ako znamenie JEHO narodenia. Lenže žiaľ, to sa nestalo!
Ale mne sa toho znamenia dostalo, lenže nie hrubohmotným zrakom. Videl som túto hviezdu na juhozápade, ba ešte skôr, ako bol predpovedaný termín narodenia Imanuela. Následne, po osobnom stretnutí s Pani Natáliou u mňa doma, som sa jej opýtal, či ešte cíti pohyby toho dieťaťa. Odpovedala mi nasledovne: „Už istú dobu nie!“ Takže pre mňa sa týmto dostalo potvrdenia môjho videnia, ba pochopil som, že sa tak už udialo. Ďalšie okolnosti a udalosti nebudem rozvádzať, lebo je to známe a aj prežité tými, ktorí boli toho diania svedkami, ba vysvetlené je to aj v tej uvedenej knihe. Dokonca sa mne a mojej manželke dostalo aj rovnakého prežitia, ako prebehlo aj s tým zasľúbením, ba aj narodením. 
Lenže ja som od tej doby zápasil s jednou, veľmi závažnou otázkou a nenachádzal na ňu odpoveď. Tá otázka práve súvisela s tou zasľúbenou hviezdou, ktorá mala byť znamením narodenia, a ktorú som ja síce videl, ale niekedy aj čiastočne pochyboval, či bola skutočne tým zasľúbeným znamením. Dokonca som si kládol otázku, ktorá bola skoro istou výčitkou, že prečo nám ako pomoc, teda tým, ktorí tomu zasľúbeniu uverili, to znamenie narodenia bolo hrubohmotne odopreté, ba prečo som ja tú hviezdu videl tak nízko nad juhozápadným obzorom.
Až teraz, keď ma ten zverejnený rozhovor vrátil do toho minulého prežívania, sa mi konečne dostalo odpovede na tú moju, tak dlho, v mojom vnútri hlodajúcu otázku. Pre mňa konečne zažiarila aj tá hrubohmotná hviezda nádeje, teda presnejšie povedané, vysvetlenie toho, prečo to všetci nevideli, ba aj toho, prečo som ju ja videl tak nízko, nad západným obzorom.
V uvedenej knihe bolo podané isté vysvetlenie, že narodenie sa našou vinou odmietnutia udialo niekde inde, a súvisí to s Venušou. Teda udialo sa to v hmotnosti, v ktorej je planéta Venuša. A ako je známe, Venušu my na oblohe môžeme pozorovať práve po západe Slnka práve na juhozápade, alebo západe, a vtedy ju voláme „Večernica“, alebo zas na východe, a vtedy ju voláme „Zornička“.
Keďže my, pozemšťania, sme odmietli prijať Syna Človeka, Ducha Svätého – Imanuela, tak sa nám ani nedostalo zasľúbeného znamenia v našej hmotnosti, ale ja som videl tú hviezdu na tom západe, teda ako Večernicu, ktorá pre nás symbolizovala vstup do noci, teda následnej temnoty, ktorú odvtedy prežívame. Dokonalá symbolika, ba aj to prežitie!
Keby bolo ľudstvo prijalo to ponúkané zasľúbenie, ba aj narodenie Imanuela, ako kráľa Tisícročnej ríše, tak by sa nám bolo dostalo hrubohmotne toho prežitia zasľúbenia tej hviezdy, ako znamenia narodenia, ale bolo by to na východe, teda ako symbol svitania a Svetla, svetla novej doby, ktorú by sme boli začali prežívať. Potvrdené to máme v nasledovnom citáte z Posolstva Grálu:

Vychádza už Zornička zasľúbenej tisícročnéj ríše! Má teraz žiariť všetkým národom pomocou bohato obdarených, ktorí nosia kríž Pravdy ako znamenie svojho presvedčenia!

______________________________________________________________

Už onedlho sa budú ľudia úzkostlivo pýtať na kríž v nádeji, že teraz prostredníctvom vás budú môcť nájsť to, čo v sebe nesie pravú pomoc a vytrhne ich z vysiľujúceho zúfalstva, vyzdvihne ich z trosiek pyšných nádejí, ktoré vkladali do pozemských ľudí a ich znalostí!
Keď sa teraz nečakane zrútia všetky opory medzi národmi, stratí sa viera v moc peňazí, dôvera vo vedomosti rozumu a predovšetkým tiež až pohasne posledný záblesk zdanlivého jestvovania ľudskej dôstojnosti, potom. . .potom príde váš čas, nositelia svätého kríža! Budete hlásať, musíte hlásať Pravdu, ktorej sa vám dostalo; lebo ľudia ju budú od vás očakávať, budú o ňu prosiť, budú ju od vás požadovať, ak sa budete chcieť zdráhať!

Prvú časť toho citátu sme prespali, ba tú ponúkanú pomoc odmietli, tak pre nás zostáva v platnosti iba to nasledujúce zasľúbenie, ktoré už dlhšiu dobu prežívame. Prežívame, ale aj dnešné ponúkané pomoci v prežitiach odmietame a stále hľadáme výhody iba tam, kde ich nikdy nezískame, ba od tých, ktorí ponúkajú kamene miesto chleba. Nesnažme sa zachraňovať to, čo sa zachrániť nedá! Objavme konečne už v sebe to, čo jediné môže žiť a to aj večne, toho svojho ducha! Bez toho sme už teraz mŕtvi, * aj keď si tak pyšne užívame, ba si namýšľame, že môžeme zvíťaziť nad tým, čo nás teraz má priviesť ešte v poslednej chvíli na správnu cestu. V tomto boji s prírodnými – Božími zákonmi NEZVÍŤAZÍME!

* Pre tých, ktorí sa cítia týmto výrokom urazení, je výstižný tento citát Ježiša Krista, ktorý ale pochádza z Posolstva Grálu: 
Kristove slová:„Nechajte predsa mŕtvych, nech pochovávajú svojich mŕtvych!“ Lebo kto je duchovne hluchý a slepý, je vlastne ako duchovne mŕtvy!

Človeče; poznaj konečne sám seba, svet, v ktorom žiješ, tie zákony, ktoré v tom tvojom svete vládnu!

Inak neprežiješ!