ISON – JA SYN - IMANUEL

Vážení čitatelia – poslucháči!

Znovu sme prežili dianie, ktoré niektorých povzbudí vo svojom presvedčení a je pre nich dôkazom toho, že vykročili na správnu cestu. Ale tento dôkaz by mohol byť ešte dokonalejším dôkazom pre tých, ktorí sa na takýchto pozerajú ako na poblúdených. Teda pre nich by toto dianie, mohlo byť dôkazom toho, že sú to práve oni sami, ktorí sú tí poblúdení!
Týmto dokonalým dôkazom je práve kométa ISON!

Teraz však znovu každý, kto nemá potrebné poznanie, kývne ľahostajne rukou a povie si: „Zas som naletel fanatikom!“
A týmto jeho výrokom pre neho všetko skončí.

Pre tých, ktorí sa neuspokoja s takýmto tvrdením, máme vysvetlenie toho, čoho sme boli svedkami v nedávnej dobe.
Už v minulom roku, teda hneď po objavení uvedenej kométy, bola jej dráha a teda podmienky jej pozorovania známe a jasné. Lenže ako sa blížil čas jej príletu, tak sa všetko začalo komplikovať a stávalo sa nejasným.

Karl Battams, člen NASA tímu zriadeného pre pozorovanie kométy ISON uvádza:
„Kométa ISON už krátko po jej objavení (september 2012) vyvolávala otázky.  Následne, počas tohto roka 2013 nás kométa neprestala udivovať a prekvapovať. A teraz, v posledných týždňoch bol jej prejav obzvlášť záhadný a dynamický a zároveň vizuálne ohromujúci. Dnes ráno (v deň preletu okolo Slnka, t.j. 28.11.2013) sme si mysleli, že umiera a strácali sme nádej, keďže jej viditeľnosť slabla. Ale potom, po vynorení sa spoza Slnka, kométa povstala ako ľadový Fénix z popola a na čas znova zažiarila. Týmto je ISON bez váhania tou najpozoruhodnejšou kométou akú som mal možnosť so svojím kolegom Matthewom a pravdepodobne aj ostatnými vedeckými pracovníkmi zažiť.“ *

Neskôr Karl Battams dodáva: „Môže to byť ešte kométa, alebo iba pozostatky toho, čím kométa bola predtým. Presnú odpoveď teraz nepoznáme.“**

Všetci, ktorí sa nazývajú veriacimi, zoznámili sa už nejakou formou so Synom Božím – Ježišom, uznávajú a poznajú iba Jeho, ako jediného Syna Božieho a teda meno kométy a jej príchod, si spájali s ním.
Potom je tu druhá skupina, ktorá síce vie aj o druhom Božom Synovi – Imanuelovi, ale pre nich je už aj dianie okolo neho minulosťou, aj keď nie celkom, ale v spojitosti s hrubohmotným dianím na Zemi, určite. To sú tí, ktorí neprijali vyslankyňu od Boha, autorku Večných zákonov a zároveň ohlasovanú matku druhého syna Božieho – Imanuela. Títo potom ani ohlasované udalosti narodenia Imanuela v roku 1998 nebrali na vedomie, a na tých, ktorí tomu verili, sa začali pozerať ako na poblúdených.

Lenže teraz ohlasovaná kométa vyviedla taký kúsok, ktorý zaskočil všetkých: v prvom rade vedcov, ktorí si namýšľajú, že ich už nemá čo prekvapiť. Potom tých, ktorí si mysleli, že ohlasuje druhý príchod Krista k súdu, a na Vianočné sviatky dostaneme o tom dôkaz. A nakoniec tých, ktorí vedeli o tom, že ohlasuje príchod druhého Syna Božieho – Imanuela, ale ich očakávania sa znovu nezhodovali so skutočnosťou.
Potom je tu ešte ďalšia – najväčšia skupina, ktorá zostávala ľahostajná, ako vždy! Do tejto skupiny sa však zaradili aj mnohí tí, ktorí síce vedia aj o Synoch Božích, ale toto dianie si s nimi, a teda s Božím zámerom, nijako nespájali.
Lenže kométa nám podala taký dôkaz Pravdy, aký ani jedna skupina z nás neočakávala, ba si dovolíme tvrdiť, že sme si ho znovu vôbec nezaslúžili.

Teraz sa nám dostalo toľkej milosti, že si ju skutočne nezaslúžime!

Tu sú teda tie závažné dôkazy:
Podávať dôkaz pre tých, ktorí sú ľahostajní, je vždy úplne zbytočné a teda nech pokračujú v čítaní, iba ak chcú.

Najskôr sa upriamime na skupinu tých, ktorí vedia aj o Imanuelovi, ba aj prílet kométy si spájali s jeho osobou; lenže jej náhle skončenú púť si nevedia vysvetliť. Treba však podotknúť, že toto vysvetlenie je určené iba pre nich, lebo je najjednoduchšie a teda preto ním začíname.
Dianie, ktoré sme prežili je presne rovnakého druhu, ako bolo to, ktoré sme prežívali v roku 1998, pri narodení – nenarodení Toho, ktorého teraz kométa Ison ohlasovala. Aj vtedy bolo jeho narodenie citeľné v našej hmotnosti, prostredníctvom hrubohmotného tela matky, ale záver diania, našou vinou sa uskutočnil v hmotnosti o niečo jemnejšej, ako je tá naša terajšia.
Rovnako sa správala aj Jeho hviezda – kométa ISON, lebo aj tá bola viditeľná a teda vnímateľná v našej hmotnosti, ale nakoniec prešla do hmotnosti jemnejšej – hmotnosti tej, v ktorej teraz začal pôsobiť Imanuel, ako kráľ stvorenia a kométa je tam jeho zasľúbeným znamením.

Udialo sa tak na Jeho 15. POZEMSKÉ narodeniny!

Kométa podala teda pre tých, ktorí uverili ohlasovanému narodeniu 28. novembra 1998, dôkaz pravosti ich presvedčenia, lebo tento dátum nemožno spájať s ničím iným, duchovne známym.
Lenže toto by mal byť ešte presvedčivejší dôkaz pre skupinu tých, ktorí síce vedia o Imanuelovi, ale neuverili ohlasovanému dianiu v roku 1998 a odmietli aj autorku Večných zákonov - matku Imanuela, lebo tento dátum, znovu dokazuje to isté, teda že oni si ho nedokážu spojiť s ničím iným, doteraz pre nich známym, ale jedinou odpoveďou musí zostávať tá, ktorú podala Ona, a ktorú oni vtedy odmietali.
Teraz si možno mnohí položia otázku: „A prečo by sme si mali tento dátum spájať s niečím duchovným?"  To je síce pravda, ale...
Pravda je  aj to, že: Ako mohol niekto pred 15 rokmi presne predpovedať jeden dátum - 28. november, v spojitosti s veľkou kométou (hviezdou), ba súhlasilo to aj s dávnymi zasľúbeniami a hlavne so zasľúbením TOHO, ktorého má táto kométa ohlásiť, a ktorý to sám rovnako predpovedal skoro pred storočím?
A na túto otázku už nejestvuje taká jednoduchá odpoveď bez toho, aby sme obišli duchovné deje!

Teraz sa problému budeme venovať podrobnejšie a bude to práve vysvetlenie pre spomínanú skupinu tých, ktorí ohlasované dianie v roku 1998 odmietali spolu s matkou Imanuela – autorkou Večných zákonov. Medzi nimi sú pomiešané rôzne skupiny a teda bude to určené pre všetky skupiny, ba aj pre tých, ktorí doteraz pokojne driemali, alebo si naopak, o sebe príliš veľa namýšľali.
Kto má odvahu a chuť, nech teda sleduje nasledovné dianie, ktoré je už pre nás minulosťou, ale zároveň aj ohlasovanou budúcnosťou:

Kométa ISON sa zachovala tak, že presne napodobnila dianie z roku 1998.

Aj keď podľa vedcov ešte nie je nič jasné a všetko je otvorené. Lenže pre nás už predsa len prišla istá odpoveď.
Imanuel bol v roku 1998 inkarnovaný v našej hmotnosti, ale nie celkom v tej, v ktorej momentálne žijeme a v ktorej sa naša Zem vtedy nachádzala, ale narodenie sa uskutočnilo v hmotnosti jemnejšej, aká BUDE, keď Jeho príchod budeme prežívať.
A teda aj kométa, nezmizla a ani nezmizne, ale zostala v štádiu tej hmotnosti, ktorá bude viditeľná potom, keď sa to bude diať, teda v ktorej to všetko bude prebiehať.

Toto tvrdenie si podložíme citátmi zo Slova, teda z diela Syna Človeka, Vo Svetle Pravdy:
Pozorované z dola nahor je to druh hrubohmotného, druh jemnohmotného, bytostného a duchovného. Každý z týchto druhov sa opäť rozpadá na mnoho stupňov...(7) Prechody medzi nimi sú celkom nenápadné. Človek má teraz obal z každého druhu stvorenia nachádzajúceho sa pod duchovným. Každý obal je vlastne jedno telo.

Na zemi nejestvuje nič, čo by malí bytostní neboli už predtým sformovali ešte krajšie a dokonalejšie v strednej hrubohmotnosti.

„V jemnejších úrovniach udalosti predchádzajú našu hrubohmotnosť.“

 „Praduchovia a božské bytosti sa môžu vteliť a pôsobiť na viacerých úrovniach!“

„Preto už teraz pri nastávajúcich prevratoch na tejto zemi musia sa zmeniť tiež pozemské telá, inak by nemohli ďalej jestvovať! Menia sa so zmenou bytostného pôsobenia! Toto má za následok aj zmenu vyžarovaní, tým i zmenu podnebia a vývoja vo formách a udržovaní celej hmotnosti. A to pod novým lúčom Svetla!“

Aj keď pozemskí ľudia budú sťažovať príchod Vyslanca Božieho, preto bude nútený ísť po bočných cestách, bude to teraz vôľa Božia, ktorá ho vyzdvihne v hodine splnenia.

Bolo zasľúbené, že noha Vyslanca Božieho, nevstúpi do prachu toho, čo bolo. Výraz prach je použitý namiesto pojmu hrubohmotnosť!

Ja prídem čoskoro !

„Ale najprv musia prísť ťažké búrky, všetkým musia najskôr lomcovať očistné horúčkovité triašky, aby usmrtili to staré, skôr než bude môcť vzniknúť nové; a vy, ktorí máte byť schopní z toho sa dostať, potrebujete Božiu milosť, aby ste sa mohli opäť vzchopiť, keď vás po všetkých búrkach zavolá nové slnko k novému životu!“

Noha Vyslanca Božieho nevstúpi do hrubohmotnosti starej!

Dôkazy podané prostredníctvom týchto citátov, nie sú nijakou novinkou, ale boli použité hneď po udalostiach sľubovaného narodenia, v knihe Proroctvá vo Svetle Pravdy, kde bol už vtedy tento dej objasnený a vysvetlený. ***

Imanuel teda príde na Zem po „očiste“!

Keď teda stúpenci hnutia Grálu tvrdili, že Imanuel už na Zem nepríde, a práve preto matku Imanuela neuznali, mali do istej miery pravdu. Na takú Zem, aká bola vtedy skutočne nepríde! To všetko nám ale dokonale vysvetlil vo svojom Slove.  Dokazujú to vyššie zaradené citáty z Posolstva Grálu.
To je v skratke vysvetlený dej, ktorý sme znovu prežili, ale jeho dôsledky ešte iba budeme prežívať!

Je to znovu dôležitý dôkaz - ale znovu iba pre niekoho!  Tí ostatní, tí namyslenejší a „vzdelanejší“ musia zostať stranou do doby, ktorá nám je aj v týchto citátoch zasľúbená!
Kométa teda presne zopakovala dianie, ktoré prežívali v roku 1998 tí, ktorí nejakou formou prejavili záujem o vtedajšie dianie. Či už to bolo formou prívržencov prichádzajúcich udalostí, alebo ako odporcovia.
Ohlasovaný záver pôsobenia sa teda neuskutočnil na Zemi, ako tomu mohlo byť, ale mimo nej. Znalí už vedia, prečo tomu tak muselo byť, že v najhrubšej hmotnosti Zeme, pre ktorú máme k dispozícii naše zmysly, k tomu nedošlo, ale v hrubohmotnosti o jeden stupeň jemnejšej, teda tej, v ktorej sa zanedlho bude aj naša Zem nachádzať, ba ktorej sa musia prispôsobiť aj naše zmysly, ktoré teraz ešte nedokážu v nej pôsobiť, aj keď sme všetci nimi obdarovaní. Presnejšie povedané, touto hmotnosťou disponuje naša Zem, ako i my už aj teraz, lenže naše uspôsobenie nám zatiaľ neumožňuje prežívanie v tejto hmotnosti – niektorým však áno.
Aj materialisti a teda vedci už pochopili, že prírodné zákony sú dokonale efektívne a že tam nič nie je zbytočné a ani sa zbytočne neformuje, ba že dokonca všetky formy sú viacúčelové.

Prečo potom pri takomto veľkolepom dianí očakávame opak?!

Pre dokonalejšie pochopenie je potrebné použiť jedno prirovnanie:
Predstavte si, že by vám niekto prikázal nahromadiť veľké množstvo nejakého materiálu – hmoty a následne by vám poručil väčšiu časť tejto hmoty vrátiť späť na pôvodné miesto. Aj niektorý pozemský syn svojho otca to možno v mladosti často prežíval, lebo jeho otec, alebo niekto iný, mu dával často takéto príkazy, ktoré budili v ňom odpor k tejto činnosti, ba časom aj k tomu, kto takéto príkazy vydával.

My teraz očakávame rovnako nezmyselné dianie od toho, kto je Absolútna dokonalosť – od BOHA!
V roku 1998 sme očakávali, že telo Imanuela najskôr bude musieť zbytočne nadobudnúť tú našu nepotrebnú hmotnosť našej Zeme – najhrubšiu, aby potom, - následne sa muselo opäť tejto zbytočnej hmotnosti zbaviť! Boli sme to my, ktorí sme sa mali svojim duchovným prebudením a námahou vyšvihnúť spolu s našou planétou na takú úroveň bytia, kde by táto stredná hrubohmotnosť bola najhrubšou schránkou nášho tela a teda by sme v nej vnímali svojim denným vedomím. Tak sa mohol Imanuel narodiť na Zemi, riadne, fyzickým spôsobom a bol by pre nás hrubohmotne vnímateľný. Keďže sme však nepripravili vhodnú pôdu pre jeho narodenie na Zemi, narodil sa na inej planéte, ktorá túto podmienku – už jestvovanie najvrchnejšej schránky – strednej hrubohmotnosti – plnila.

Naše prežívanie v blízkej budúcnosti bude prebiehať v inej, jemnejšej hmotnosti a my vlastne ani niektorí nespozorujeme, že sa tak stalo, ba už dávnejšie deje, lebo nám chýba ten vonkajší – dôležitý pohľad.
Či sme už mnohí nezistili, že naše terajšie telá sú už nie také hutné, ako mali naši predkovia? Veď sa stačí porovnať iba s tými, ktorí sú o jednu generáciu starší!

Kométa vykonala podľa predchádzajúceho vysvetlenia teda tiež akoby zbytočný akt, teda obalenie sa najhrubšou hmotnosťou, lenže v jej prípade je to prirodzený jav, zodpovedajúci prírodným – vesmírnym zákonom.
A potom je tu ešte druhý dôvod, ktorý mal byť novou milosťou pre nás a teda aj bol.

Kométa sa  stala pre nás viditeľnou na úrovni nášho terajšieho vnímania v hrubej hrubohmotnosti, aby sme všetko znovu prežili, niektorí sa znovu pri tom zobudili, a iným sa dostalo povzbudenia v ich presvedčení.
Preto bolo predsa len potrebné urobiť istý rozdiel v dôležitosti týchto dvoch dianí.

Pripravujme sa teda na 18. POZEMSKÉ narodeniny Imanuela
– budú veľmi zaujímavé!

Pre každého z nás životne dôležité!

 

Pozn.:
*     Citát prevzatý z textu internetovej stránky na adrese:
https://www.isoncampaign.org/karl/schroedingers-comet
**   Citát prevzatý z textu internetovej stránky na adrese: https://www.isoncampaign.org/karl/a-trail-of-questions
*** Prípadní záujemcovia o knihu Proroctvá vo Svetle Pravdy, nech napíšu na e-mail: radiozachrana@azet.sk a knihu im v elektronickej podobe zašleme.