_______________________________________________________________________________________________________________________
OZNAMY

Vážení čitatelia!
Nakoľko sa znovu vynárajú pochybnosti, ba aj aktivity, okolo dvoch verzií Slova, je potrebné z našej strany zareagovať.
Z tohto dôvodu vznikol na našej stránke nový priečinok s názvom - DVE VERZIE SLOVA, v ktorom sú uvedené nesporné dôkazy o tom, ktorá verzia Slova Pravdy je pravá, napísaná samotným Synom Človeka - Imanuelom.


Nové príspevky v tomto priečinku „NOVINKY“ budú zaraďované pod tento oznam.

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Cyklus otázok a odpovedí s názvom (NE)ZODPOVEDANÉ OTÁZKY bol vytvorený ako samostatný priečinok. Jednotlivé časti sú už usporiadané v náležitom poradí, aby nový čitateľ, mohol pre seba vybrať tú, pre neho vhodnú otázku a aj odpoveď, ba pomôže to aj pri spätnom pohľade.

O pridaní novej časti, ktorá sa pridáva každých 7 dní, bude v Novinkách stále oznam!

_______________________________________________________________________________________________________________________
20. marec 2018

Vážení čitatelia, poslucháči!

11. časť a 12. časť - DOSLOV cyklu (NE)ZODPOVEDANÉ OTÁZKY:
    
16.   Z čoho pochádza genialita?
     17.  ČO JE ŽIVOT?!
Bola umiestnená v priečinku  (NE)ZODPOVEDANÉ OTÁZKY, naspodku.

                                                                                                                                                   Kolektív Rádia Záchrana!

_______________________________________________________________________________________________________________________
12. marec 2018

SVETOVÉ LESY

 

Nedávno sme rozoberali na našej stránke „naše lesy“ a odhalili sme náš pohľad. Je veľká škoda, že som ja osobne, nevidel už predtým, ten dokument, ktorý som videl iba teraz: „INVÁZIA“ 3. časť, ktorý vrelo doporučujem všetkým, ktorým táto problematika pripadá rovnako, ako nám, veľmi dôležitá. Tento dokument dávali na TV VIASAT NATURE 11. 3. 2018.
Tento dokument iba potvrdil vážnosť situácie, ktorá je celosvetová!

Ja z neho vyberiem iba tie podstatné informácie, ktoré sú vlastne faktami a holým konštatovaním skutočnosti:
Do Severnej Ameriky sa prepašovali dva nepôvodné druhy hmyzích škodcov: Jeden je ázijský fuzáč a druhý je ázijský krasoň. Spôsobili ohromný úhyn listnatých stromov, ba stále sú na vzostupe a ich stav, ba hlavne nimi pôsobené škody sú už neúnosné. Tento krasoň už ovládol 19 štátov v USA aj Kanade, ba stále postupuje na sever, lebo je to drevokazný hmyz, ktorému mrazy nijako neuškodia. Aj keď robia tvrdé opatrenia a likvidujú ešte živé, ale napadnuté stromy, drevnú hmotu drvia aj so škodcom a využívajú ako palivo, aj tak sa títo škodcovia enormne množia a šíria. Likvidujú aj mestské lesy a parky.
Na ihličnatých stromoch, hlavne borovici, je rovnako, ako u nás a v Európe, rozmnožený podkôrny hmyz (kôrovec), ktorý už zlikvidoval 36 000 000 hektárov lesa a tiež je na vzostupe. Toto sú fakty a čísla zo života! Veda a lesníci majú hlavu v smútku z tohto stavu rovnako, ako je tomu u nás, ale také hlúpe teórie, ako u nás sa tam neživia. Nazvali to inváziou! V našom príspevku sme to my nazvali epidémiou! Ja osobne som uviedol, že tento stav je rovnako vážny na lesoch, ako by bola epidémia moru na ľuďoch a že šírenie sa nedá zastaviť tým, že necháme mŕtvoly povaľovať na ulici a že takéto teórie môže šíriť iba hlupák. Všetkým, ktorí tieto teórie u nás šíria, doporučujem tento dokument a možno aj oni samotní, začnú pochybovať o svojom duševnom zdraví! Títo ľudia patria už dnes do vezenia a v budúcnosti tam aj budú! Uviedol som aj to, že takýmto ľuďom by nebolo neľudské želať, keby trpeli oni samotní tak, ako trpia naše lesy! Lenže asi by nepomohlo ani to, lebo si to potvrdíme ďalšími faktami z toho dokumentu.
V tomto dokumente bola venovaná pozornosť aj hmyzu, ktorý sa tiež enormne šíri a je nebezpečný, pre nás – ľudí. Sú to ploštice a kliešte, ktoré prenášajú nebezpečné virózy, ba stále nové a ešte nám neznáme. Ich stanovištia sa stále posúvajú viac na sever a veda to pripisuje tomu už dlhú dobu otrepanému dôvodu – globálnemu otepľovaniu!
Aj na túto skutočnosť sme už upozorňovali, ba uviedli, že to nie je vôbec príčina, ale iba následok! Rozviedli sme, ba stále na stránke rozvádzame, tú pravú príčinu tohto stavu, lenže stále zbytočne. O tú pravú príčinu nemajú záujem dokonca ani samotní postihnutí, ktorí ušli hrobárovi z lopaty, ale teraz nesú ťažké následky. Berú to iba ako vlastnú smolu.

Kedy si konečne všimneme, že sa iba plnia staré, ba aj nové zasľúbenia?!

V uvedenom dokumente bola zobrazená aj mapa sveta, s ohniskami škôd pre lesy, ale aj nás ľudí. Lenže ľudia sú spokojní s tým, čo im posúvajú ich vlády a všetky terajšie médiá, ktoré robia hrkot iba okolo toho nepodstatného, ale tie otázky života a smrti sa ukrývajú, tutlajú, a nikto im nevenuje pozornosť, lebo im to „nesype“! Aj tie teórie, ktoré teraz ničia naše lesy, ba už aj nás samotných, sú o tom istom a ich propagátori žijú iba z týchto hlúpych teórií, ktoré sypú im samotným.

Pravda sa nikdy naspájala so ziskom, ale iba s rizikom.

_______________________________________________________________________________________________________________________
12. február 2018

OCHRANÁRI - VERZUS LESNÍCI A VLASTNÍCI LESA

 

Medzi týmito dvomi tábormi pretrváva neustály konflikt nie iba názorový, ale už aj citeľný v samotnej prírode, samozrejme bez vzájomnej zhody názorovej, pričom na uvedený spor dopláca samotná príroda. Najvypuklejšie sa to prejavuje v našich lesoch, ako prostredí, s rôznorodosťou „biodiverzity“. Tento moderný a často využívaný výraz som použil iba preto, aby mi obidve skupiny stúpencov, nemohli vytýkať konzervativizmus, nakoľko som celý môj aktívny, ba ešte aj dôchodkový vek, prežil v lese. Ale skutočne v lese, nie v kancelárii!
Výraz „Biodiverzita“ je nový, známy iba krátku dobu, rovnako, ako výraz ochranár!

Pre laika, ale vlastne aj pravého odborníka, by tento výraz mal predstavovať uvedený starý, ale stále platný pojem: prírodné zákony!
Nedávno som bol na jednej prednáškovej akcii, ba aj diskusii, na uvedenú tému, na ktorej boli zastúpení vlastníci lesa, lesníci, ba aj ochranári. Snaha bola o dosiahnutie zhody v názoroch, ale hlavne na spôsob praktického hospodárenia v lesoch, teda v nájdení takej formy, ktorá by bola prospešná lesu. Lenže skončilo to rovnako, ako vždy, teda iba trvalým rozkolom v názoroch. Každý si spieval svoju modernú, ale obohratú pesničku!
Najskôr boli premietnuté dva filmy, ktoré prezentovali jednotlivo tieto dva odlišné názory pohľadu na lesy. Potom nasledovala prednáška odborníka, ktorý mal vyštudovanú lesnícku fakultu, ale najskôr pôsobil v ochrane prírody, potom rovnako ako ja, bol zamestnancom štátnych lesov, a teraz tiež rovnako, ako ja, ako penzista, robí lesného odborného hospodára súkromným, ale kolektívnym subjektom.
Jeho prednáška bola zameraná na históriu našich lesov s tým, že názov prales, alebo pôvodný les, je u nás, teda v našich podmienkach už iba utópiou, lebo pôvodné lesy už nemáme, ale všetky pochádzajú iba z predošlej činnosti človeka. Tých pôvodných, až sa niekde ešte v neprístupných lokalitách nájdu, je iba mizivé percento! A treba dodať, že je tomu skutočne tak. Ďalší dôraz kládol na to, že naše národné parky sú iba akési už umelé miniatúrne akváriá, oproti skutočným parkom, ktoré naopak prirovnal k jazerám, ktoré sú výsledkom prírody a človekom iba málo ovplyvňované. Toto je dôsledok toho, že u nás je veľká hustota osídlenia oproti napríklad Kanade, alebo Amerike, kde majú parky viac ako desaťnásobnú, ba až stonásobnú výmeru, pričom naši ochranári si chcú brať vzor od nich. Tento stav, o ktorý sa niektorí ochrancovia prírody usilujú, my nedosiahneme nikdy!
Potom nasledovala diskusia, ktorá uviedla všetko presne k pôvodnému stavu: Samozrejme, že znovu iba k nezhode! Každý si spieval svoju modernú, ale obohratú pesničku!
V diskusii vystúpil jeden môj bývalý kolega, ba aj priateľ a prezentoval skutočný stav lesa, presne v tom zmysle, ako som to už aj ja viackrát napísal, pričom samozrejme o mojich aktivitách nevedel, nakoľko nie sme dlhú dobu v styku:
„Pred desiatimi rokmi bol pomer ťažieb obnovných, teda za účelom výchovy, ba aj pri získaní ekonomicky výhodnej drevnej kvality, okolo 90%, ale dnes je tomu presne naopak!“

Ja som mu následne tiež verejne tento jeho pravdivý výrok potvrdil, ba dodal som ešte:
„Za ďalších desať rokov, pri takomto spôsobe hospodárenia, nebudeme mať v našich lesoch, ani jeden zdravý smrek!“
Potom som ešte pokračoval: Ochranári razia istú tendenciu, ba vyplynulo to aj z filmov, dokonca je to každodenne prezentované v médiách, trenicami medzi lesníkmi plus vlastníkmi lesa, verzus ochranármi. Ochranári tvrdia, že aj lykožrút patrí do lesa, ba že les sa so stavom jeho premnoženia vyrovná samotný a nedovolia drevnú hmotu spracovať. To môžeme tvrdiť, že aj bacil moru, patrí do prírody, medzi ľudí a mali by sme ponechať tiež na prírodu, aby sa s tým ľudstvo zmierilo a nechalo tomu voľný priebeh počas epidémie, teda nechať tiež voľne povaľovať po uliciach mŕtvoly ľudí. Takouto formou by sme dosiahli potlačenie epidémie, alebo jej rozšírenie?! Je to pohŕdanie Božími darmi rovnako, ako keby poľnohospodár nezozbieral na jeseň úrodu! Veď preto o naše lesy prichádzame, lebo darmi pohŕdame! Až niekto tvrdí, že teraz v lese nie je epidémia lykožrúta na našich stromoch, tak nemá zdravý rozum, ba prial by som každému takému, aby začal trpieť rovnako, ako naše stromy.
Pred tými desiatimi rokmi, keď sa lykožrút aj niekde objavil a spôsobil úhyn lesa, následne drevokazný hmyz, ktorý drevnú hmotu znehodnotí a urobí ju ťažko predajnou, sa do týchto stromov zavŕtal až po troch a viac rokoch a teda drevnú hmotu neznehodnotil. Dnes to ide súčasne a teda už pri likvidácii stromov je drevná hmota napadnutá a znehodnotená. Ku tomu sa pridruží ešte hniloba, ktorej sme tiež pomohli vďaka tej istej teórii, teda nespracovať hmotu a nechať ju na zemi, lebo les je plný výtrusov húb a pri malom poškodení kôry stromu pri výchovných ťažbách, alebo zverou, prípadne trením vetra, sa infikuje strom hnilobou.

Potom vystúpili ešte viacerí s rôznymi argumentmi, pričom stále každý sledoval svoj názor, ale hlavne aj cieľ prospechu.
Na záver poďakoval organizátor tejto akcie prednášajúcemu, ktorý je tiež môj dlhodobý kolega a ja som iba dodal: „Som rád, že si našiel odvahu prísť do takejto spoločnosti, lebo to vyžaduje prísť v brnení!“

A on na to dodal: „Keď som videl teba, už som sa nebál!“
Aj keď tieto slová boli mienené, iba ako pokus o to, ako s humorom zakončiť túto akciu, skrývajú v sebe každodenný život a prežívanú skutočnosť, na ktorú doplácajú naše lesy.

Ja osobne som potom poslal email organizátorovi uvedenej akcie nasledovného znenia:
Peter,
tá prednáška a beseda bola isto zaujímavá, ale nájsť zhodu v tejto otázke je zložité z jedného závažného dôvodu, ktorý som tam povedať nemohol, lebo by sa boli hneď cítili urazení, ba spojili sa oproti pravdivému argumentu všetci zúčastnení. Tak, ako to robia Rómovia v ohrození: "my švoji!" My stále riešime iba následky, ale nie príčinu!
Prírodné zákony platia rovnako, ako teraz už milióny rokov a sú platné rovnako pre ochranárov, ako aj lesníkov. Tým, že nemôžu nájsť spoločnú reč, tieto dva tábory, iba dokazuje fakt, ktorý sa nedá nijako vyvrátiť: Ani jedna skupina tieto prírodné zákony nepozná! Keby ich poznali, tak by museli postupovať rovnakým spôsobom obidve skupiny! A to je tá príčina, ktorú obidve skupiny iba z vypočítavosti obchádzajú. Tento stav vlastne vyhovuje obidvom skupinám, lebo inak, by sa museli obidve skupiny veľmi zmeniť. A práve to je nemožné. To je názor, v súlade s tými zákonmi, a tento stav bude trvať dovtedy, pokiaľ ich nebudeme poznať a rešpektovať! A ku tomu nijaké tituly neoprávňujú, lebo tí, ktorí nám krásne lesy zanechali, žiadne tituly nemali a ani ich nepotrebovali, ale stačilo im iba poznať tie zákony.
Funkcia „ochranár“ je veľmi mladá a naše lesy, ba aj príroda celkovo, doposiaľ dokonale fungovala bez nich. Krásne lesy, všetky živočíchy, rastliny, sa zachovali bez tejto modernej aktivity. Ba práve iba odvtedy, ako vznikla, začína všetko v prírode upadať a druhovo sa postupne vytrácať. Nie je to na zamyslenie? Niekde bude chyba!
Až budeš v budúcnosti robiť nejakú prednášku, tak ma pozvi a bude to na tému tých prírodných a nepoznaných zákonov, a téma nasledovná:
Kto si dokáže odpovedať aspoň na tieto tri otázky, tak pochopí funkciu týchto zákonov: Má pravdu Biblia, alebo Darwin v tom, ako vznikol človek? Bolo skôr vajce, alebo sliepka? Čo je to život?

Jaro!

Ja ľutujem naše lesy, ale možno by bolo rozumnejšie povedať, že čoskoro zistíme, že poľutovať by bolo skôr potrebné nás - ľudí! A z tohto dôvodu som dal prednosť aktivite, v ktorej sme činní, lebo treba zmeniť človeka a potom až môžeme začať meniť les!