_______________________________________________________________________________________________________________________
18. október 2018 a dodatok s názvom DOSLOV 25. októbra 2018

ODPADLÍCI

 

K tomuto krátkemu príspevku ma inšpirovalo jedno prežitie, pri počúvaní relácie „Slobodného vysielača“ (konkrétne relácie „S Erikou o živote“ zo dňa 14. 10. 2018), ktorá po dlhej dobe mohla byť znovu pre poslucháča poučením, ba verím, že pre niektorých aj bola. Lenže podobných prežití som už prežil viac, ba je to stretnutie s bežným neduhom, na ktorý už doplatilo mnoho hľadajúcich PRAVDU!
Vždy zostanem v nemom úžase, keď sa niekto vyjadrí o Slove PRAVDY tak, ako tomu bolo v uvedenej relácii tohto vysielača, v ktorej bola snaha o propagovanie „Večných zákonov“, ktorými je riadené celé stvorenie, vesmír, príroda a teda aj človek. Bolo poradené, ako už mnohokrát, ba ako to aj my sústavne radíme na našej stránke Rádia ZÁCHRANA, kde je možné získať poučenie o týchto zákonoch. No a v závere sa vyjadrili niektorí poslucháči k tejto téme.

Do tohto úžasu ma priviedol jeden poslucháč, ktorý sa vyjadril, že on dlho študoval toto Slovo POSOLSTVA GRÁLU, ba že ho vedel skoro naspamäť, ale teraz od neho upustil.
Ja som v podobnej situácii, teda dlho som Slovo študoval, ba viem ho skoro naspamäť, dokonca som sa zaslúžil o jeho zdokonalenie, teda o opravu tohto Slova, ktoré už bolo tiež pokrivené, ako každá Pravda, lenže na rozdiel od toho pána, som od Slova neupustil, ale práve naopak. Stále ho študujem a snažím sa podľa neho žiť a zbavovať sa svojich nerestí, ktorých máme všetci neúrekom! Nestal som sa teda odpadlíkom, ako uvedený pán! Už výraz „odpadlík“, je veľmi výrečný, lebo presne vystihuje ten pravý pojem - odpad!
Ja sa na každú nevyriešenú otázku snažím hľadať odpoveď a nakoniec sa mi vždy odpovede dostane. Ako je to možné, ba ako to podľa zákonov funguje, je dokonale vysvetlené v tomto Slove, od ktorého dotyčný odpadol, ba keď ho pozná naspamäť, nie je teraz potrené to pre neho vysvetľovať. A tí „poctivo hľadajúci“, si to musia vyhľadať samotní. Položil som si teda túto otázku: „Ako môže PRAVDU opustiť ten, ktorý ju objaví?“ Prišla mi takáto odpoveď:
„Takého činu je schopný iba ten, u ktorého POKORU prekryje buď ctižiadosť, alebo pýcha, alebo ego, alebo ktorý nikdy POKORU nepoznal!
Pri jeho hľadaní „Pravdy“, prevládali iba tieto ľudské neresti, ale nie skutočná túžba po Pravde. Vyhľadával niečo, čo by mu zaručilo obdiv, ale nie Pravdu! Tento však ani neuzná, že patrí medzi takých. Lenže práve toto neuznanie dokazuje, že tú pokoru skutočne nevlastní. Tieto slová nemajú byť obžalobou odpadlíkov, ale obhajobou PRAVDY!“

Lenže ten, ktorý pravdu skutočne objaví, žiadny obdiv nezíska, ale iba nepochopenie, pohŕdanie, výsmech, nenávisť, ba až utrpenie, a mnohí nakoniec aj smrť. Veď všetci nositelia Pravdy, takto predsa skončili. Ako môžu dopadnúť tí, ktorí v ich diele pokračujú? No predsa rovnako! A toto je ten dôvod, ktorý bráni šíreniu Pravdy!

Už sme na stránke zverejnili, mnohými objavenú múdrosť:
„Pokiaľ máte PRAVDU, nikto vás nemá rád!“

Tak toto je stručné podanie toho, prečo sa Pravda nemôže rozšíriť medzi tých, ktorí sa iba pretvarujú, že ju skutočne aj hľadajú. Stav ľudskej spoločnosti na Zemi je dokonale zadefinovaný v každodenných udalostiach, ktoré prežívame, ba ešte iba budeme. Lenže dnes šíriť Pravdu, je ešte predčasné, lebo po nej sa siaha nečistými rukami, iba pod vedením ľudských nerestí, ale nie v čistej túžbe po Pravde. Musí nastať, v Slove Pravdy zasľúbená doba:

„Doba vám privedie ľudstvo bližšie!“
„Avšak uprostred vravy a rachotu ničenia, zachvieva sa SLOVO!

Víťazne tiahne po krajinách, aby sa ešte mohol zachrániť ten, kto sa o to poctivo usiluje!“

V týchto zasľúbeniach je jasne definované, kto sa ešte môže zachrániť, ba aj to, kedy to bude! Takže: VYDRŽAŤ!

Toto Vám zatiaľ radí, kolektív Rádia ZÁCHRANA!

***

DOSLOV

Ku tomuto problému, ktorý je medzi čitateľmi tak rozšírený, by bolo možno potrebné doplniť tú najdôležitejšiu príčinu odpadlíctva, ale to by už nedokázal stráviť skoro žiadny čitateľ, ba dopadlo by tak, že pisateľa by už potom nemal skutočne nikto rád!
Teraz to ale bude vykonané aj tak, lebo pisateľ o falošnú lásku a žiadny obdiv nestojí, ba záleží mu iba na pravej obhajobe PRAVDY. Veď v samotnom Slove Pravdy je uvedené:

„Ten, koho sa PRAVDA dotkla, je povinný sa jej zastať!
Inak nie je hoden tohto daru osvietenia!“

Odpadlíkom sa nikdy nemôže stať ten, ktorý Božie zákony, prinesené v tejto Pravde, teda Slove „POSOLSTVA GRÁLU“ skutočne žije, čiže využíva tak, ako je to v tomto Slove jednoznačne uvedené. To znamená, že tieto zákony používa každodenne pri svojom praktickom a užitočnom konaní, čím si iba každým prežitým skutkom potvrdzuje ich dokonalosť, pravdivosť a spravodlivosť. Každým novým prežitím stúpa jeho úcta k Pravde, Slovu, v ktorom je obsiahnutá, ba aj ku tým, ktorí nám túto Pravdu priniesli. Nedokáže mu ju nikto a nikdy spochybniť!
Odpadlíkom sa teda môže stať iba ten, ktorý o tomto Slove iba polemizuje, diskutuje, „odkladá ho do sklenenej skrinky“, hľadá nedostatky mimo seba, ale nie v sebe, vyhľadáva pre seba obdiv, prípadne lacnú obživu, ako je to pri všetkých náboženstvách, ba ako už bolo uvedené.

A čo tým „znalcom“ Slova hovorí tento nasledovný citát?

Pochopte to už konečne správne: Vy máte v tejto Božej vôli žiť, aby ste sa vyznali na všetkých cestách, prinášajúcich vám dobro. Božie posolstvá sú len vzácne pokyny, ktoré potrebujete, bez ich znalostí a bez ich dodržiavania ste stratení! Preto ich nemáte ukladať do nejakej sklenenej skrinky, aby na ne pozerali len v nedeľu v blaženom rozochvení ako na niečo posvätné, alebo aby ste sa utiekali na toto miesto len v utrpení, v strachu, k načerpaniu sily! Nešťastníci, posolstvo nemáte zbožňovať, ale využívať! Máte po ňom siahať smelo nielen v sviatočnom obleku, ale aj tvrdou rukou pracovného dňa, ktorá nezahanbuje, neponižuje, ale každého ctí! Klenot žiari omnoho čistejšie a jasnejšie v upotenej a od zeme ušpinenej mozoľnatej ruke, než v starostlivo pestovaných prstoch lenivého zaháľača, tráviaceho svoj pozemský život len prizeraním!
Každé Božie posolstvo malo byť vaším prídelom, to znamená, malo sa stať časťou vás samotných! Pochopiť správne jeho zmysel sa musíte vynasnažiť vy sami!“

_______________________________________________________________________________________________________________________
13. október 2018

EZECHIEL - PROROCTVO

V našich predošlých príspevkoch sme vysvetlili, že zmena žiarenia, ktorá je zasľúbená v Posolstve Grálu, nastala vplyvom Syna Človeka  – Imanuela, ktorý je ale už zasľúbený v mnohých vierovyznaniach, ba aj v samotnej Biblii nám ho Ježiš prisľúbil ako vládcu a večného prostredníka pre nás.
Málokto si ale uvedomil, že práve pôsobeniu Imanuela v prítomnosti, dal práve prorok Ezechiel dokonalý dôkaz pre nás, aby sme tomu dokázali uveriť a podľa Posolstva Grálu si to aj vysvetliť a získať tak pre seba presvedčenie, ktoré nám pomôže ustáť náš boj s pochybnosťou a teda prijať to dôležité a nové!
Bude preto nasledovať istá úvaha, ktorá, veríme, že pomôže niektorým vybojovať tento boj!
Keď prorok Ezechiel opísal lietajúcu loď, ktorú videl, ba aj štyri bytosti v podobe zvierat, ktoré doprevádzali „niekoho, kto vyzeral ako človek a sedel na tróne“, teda Syna Človeka, dal tým dôkaz príchodu Imanuela a súvislostí, ktoré sú vysvetlené až tisíce rokov neskôr v Posolstve Grálu, ba dokonca až dnes!
Jeden dôkaz pravosti jeho videnia už podal tým, že opísal štyri bytosti, ktoré doprevádzali Syna Človeka: Orla, Leva, Býka a Barana, presne tak, ako sú skutočne okolo Boha, pred Božím trónom, ale Syn Človeka nám to dokonale objasnil až v Posolstve Grálu omnoho neskôr!
Lenže sú tu aj iné súvislosti, ktoré potvrdzujú aj narodenie Imanuela do hrubohmotnosti, ale mimo Zeme, ba aj tú zmenu žiarenia, o ktorej sme písali v príspevkoch „Žiarenie“.
Teraz uvedieme citácie z Posolstva Grálu, ktoré nám zvestujú to, čo Boh plánuje urobiť a čo máme očakávať:
„Ale najprv musia prísť ťažké búrky, všetkým musia najskôr lomcovať očistné horúčkovité triašky, aby usmrtili to staré, skôr než bude môcť vzniknúť nové; a vy, ktorí máte byť schopní z toho sa dostať, potrebujete Božiu milosť, aby ste sa mohli opäť vzchopiť, keď vás po všetkých búrkach zavolá nové slnko k novému životu!“

„Nikdy nedosiahnu vytúženú a potrebnú novú zem“, ktorá jedine môže poskytnúť záchranu ako pevný základ, ktorý sa nikdy nezrúti ani nezakolíše.“

A ešte zopakujeme ten najdôležitejší citát z minulého príspevku:
„Preto už teraz pri nastávajúcich prevratoch na tejto zemi musia sa zmeniť tiež pozemské telá, inak by nemohli ďalej jestvovať! Menia sa so zmenou bytostného pôsobenia!“

Imanuel má teda stvoriť nové Slnko, novú Zem, ba aj naše pozemské telá vytvoriť nanovo, a to také, ktoré budú bez pokrivenia mozgu – dedičného hriechu!
Lenže v PG sme dostali vysvetlenie o tom, že práve na to potrebuje tie štyri bytosti, ktoré sú pri Božom tróne, ktoré nemôže obísť a ktoré opísal už Ezechiel keď písal o tom, ako doprevádzali Syna Človeka na lietajúcom telese dávno predtým, než sme také vysvetlenie dostali a naň dozreli! *
„Starý“ popis lietajúceho telesa nám potvrdzuje „nové“ vysvetlenia a zasľúbenia! Alebo naopak: Až v nových Posolstvách nachádzame vysvetlenie pre to, čo bolo prežité a prijaté ako odkaz už dávno!
Tak dá sa to azda označiť za náhodou?!  Alebo za dôkaz pravosti Ezechiela, lietajúceho telesa, ale hlavne toho, že Syn Človeka - Imanuel a jeho nebeské vojsko skutočne príde v oblakoch nám na pomoc, ale tak, ako ho videl Ezechiel – teda s mimozemskou civilizáciu! Nie na oblakoch doslova!

Z Posolstva Grálu:
„Preto v týchto zvieratách už spočíva základ stvorenia. Štyri zvieratá, tvoriace štvorec na stupňoch Božieho trónu, vpíjajú a prijímajú do seba všetky tvorivé vyžarovania Boha. To znamená, nielenže tvoria štvorec, ale štvorcom stvorenia alebo štvorcom neskoršieho kruhu stvorenia.
Štvorec zvierat, alebo lepšie povedané „bytostí“, prechováva v sebe teda všetko, čo potrebujú stvorenia; je pre ne prvým miestom sústredenia z vyžarovaní vychádzajúcich z výšin Božieho trigonu, Božej Trojjedinosti, nachádzajúcej sa nad ním.
Teda len tento štvorec štyroch bytostí má bezprostredne zhora dočinenia s neskorším kruhom stvorenia, je s ním spojený.
Zo štyroch okrídlených znalých bytostí na Božom tróne: Barana, Býka, Leva a Orla je Baran tou bytosťou, ktorá má ľudskú tvár. Baran prechováva v sebe totiž to stvoriteľsky duchovné, z ktorého sa ľudia vo stvorení formujú a vyvíjajú!“

Uvedieme opäť isté vysvetlenie:
Keď na Zemi pôsobil Parsifal kvôli prineseniu Posolstva Grálu, tak sa okolo neho zhromaždili prastvorení z jeho úrovne, lebo vieme o Levovi, ktorý pôsobí v praduchovnej ríši v prvom kruhu okolo Božieho jadra - Parsifala, ale pôsobil s ním aj hrubohmotne, teda ako prvý „článok“ pre sprostredkovanie Jeho žiarenia. Nesmie zostať žiadna medzera!

Okolo bezbytostného jadra Imanuela by preto mali tiež pôsobiť, ako prvý kruh, bytosti z úrovne, čo najbližšej Jeho pôvodu. Pôsobia s ním práve štyri zvieratá, ktoré obklopujú Boží trón, pretože ak má Imanuel stvoriť nové Slnko, novú Zem, ba aj novú schránku pre ducha, potrebuje mať prostredníkov, ktorí sú na to určení, aby Jeho žiarenie patrične spracovali a teda vykonali Jeho Vôľu. On im dá k tomu „silu“ a tiež pokyn, ale on sám to neurobí, ale cez svojich verných a neochvejných služobníkov! Z citácií vyššie vyplýva, že práve tieto štyri vedomé bytosti pred Božím trónom tvoria základ stvorení, teda základ pre planéty, slnká, ale aj zvieratá, či ľudí. Preto nové Slnko, nová Zem, nová schránka pre človeka, ba aj nové zvieratá, ktoré máme prisľúbené vo Vesmírnom spojení, vzniknú pôsobením týchto bytostí. Ezechiel napísal už pred tisíckami rokov, že Syna Človeka budú sprevádzať, aby sa nám v prítomnosti dostalo ďalšieho dôkazu Pravdy o lietajúcich telesách, o Imanuelovom terajšom pôsobení a následne, aby sme sa utvrdili v tom, že On je ten Ježišom zasľúbený Záchranca, ktorý má prísť „v oblakoch“.
Už dávnejšie som sa tiež pozastavil nad tým, prečo Prakráľovná, keď utekala pred „drakom“ na púšť, dostala dvoje orlích krídel. Prečo tam je to „orlích“, keď mohlo byť iba to, že dostala dvoje krídel? Vtedy som to vnútorne pochopil, ale v rozume prijal ako niečo neuveriteľné, ale dnes je to už jasnejšie aj pre rozum a chápem, že aj na tomto mieste bola zasľúbená pomoc „orla“ v hmotnosti, ba dovolím si povedať:
Ľudia, nemáme ani tušenia, aká veľká je láska Božia a akej veľkej pomoci sa nám dostáva preto, aby sme nemuseli zahynúť. Aj keď my o tom vôbec nevieme, ba ani o to nestojíme! Teraz z časti chápem tie Slová: Dostávate tak veľkú pomoc, akú si nezaslúžite!

Všetky Božie posolstvá spolu vytvárajú neroztrhnuteľnú reťaz, ktorej oká sa navzájom podporujú, súvisia spolu a žiadne sa nesmie vylúčiť! Jedno podáva dôkaz Pravdy pre druhé a tretie a naopak, a tak to má byť, ba tak to bude aj pokračovať!
Aby sme potvrdili vyššie napísané, teda to, že Boží Syn neprevádza zmeny sám, ale prostredníctvom svojich verných, zacitujeme opäť z PG:

„100. Veľká bolesť ide všetkými krajinami.

S hlúpym tušením stoja teraz všetci ľudia pred niečím nepochopiteľným. Pokiaľ ešte môžu tušiť, to jest cítiť. Volám ešte raz ku konečnému precitnutiu z divokého víru neznesiteľnej prázdnej povrchnosti! Naposledy!
Kľudne na to môže byť výsmech a posmech odpoveďou. Čoskoro však zmĺkne a choroba ťažko zrazí všetkých posmešníkov.
A keď všetkých ľudí zachváti pozvoľný strach, potom nech sa pokúsia, aby sa ešte očistili kľučkami svojhlavého mozgu. Môžu sa spoľahnúť na školskú múdrosť, na ktorú sa tak často odvolávali, môžu vziať svoje vyznamenania, svoje tituly, pocty, slávu doktora, kazateľa, sudcov a štátnikov! Rovnako všetko zlato a všetko, čo sa domnievajú ešte mať! Môžu ísť tiež k tým, ktorí sa falošne nechajú nazývať vodcami a prorokmi, alebo nimi byť chcú. – Môžu ich prosiť o pomoc na dôkaz ich poslania – to všetko nezmení ani o vlas to, čo prísť musí. Lebo všetko pozemské vedenie, všetka ľudská sila a moc žije len v ich predstavách, nie je ničím pred Bohom. Bude zmätená tentoraz všetka háveď temna! Roztrieštená všetka ľudská domýšľavosť!
Tí nemnohí však, ktorí chcú počuť, nech počujú: Nákaza môže zúriť len tam, kde jej k tomu bola uvoľnená cesta. Záplava nestúpa ani o piaď vyššie, než jej bolo skôr určené. Oheň z lona zeme a zhora nešíri svoju skazu ani o piaď ďalej, než smie. Búrka zúri svojou určenou cestou. A keď doposiaľ pevná zem kolíše, keď sa rúcajú hory, nové vystupujú, keď celé pruhy zeme rúcajú sa v sutiny . . . nič sa nedeje bez pevného vedenia Božej vôle! Buď vám to útechou.

                                                                                                                      Abdrushin
                                                                                                                      Turíce 1929“

Praduchovný vládca bytostných, počuj teraz moje posledné volanie! Dvanásta hodina odbila, vaša príprava nech je skončená. Ja som pripravený a teraz je ľudská pýcha unavená. Nechaj voľne prepuknúť búrky, moria ako i oheň. Nech onemocnie vzduch voda i zem. Ľudia nechcú nič iného.
Nech sa rozpadne v trosky, čo sa nechce skloniť pred Bohom!
Meč Svetla planie a do priepasti rozkladu uvrhne všetko temno s tvormi, ktorí mu slúžia.
Naplnené je. Prebuďte sa, ľudia! Môj deň teraz nadišiel, moja Golgota je u konca. Obávajte sa teraz tvrdosti môjho meča, ktorý z vás bude nemilosrdne oddeľovať všetku hnilobu, aby sa aspoň malá časť zdravého dreva ešte nepokazila.
Boj započal! Radosť teraz napĺňa môjho ducha. Meno, ktoré mi Boh dal, IMANUEL, má byť naším volaním k boju. Znamená to vo svojom zmysle: „Boh je s nami!“

Keď teda budeme v núdzi, tak: „Miluj svojho blížneho,“- ostáva určite v platnosti, ale na otázku: „Prečo práve ja, keď som sa snažil byť celý život dobrý?“- nám veta: „Nevyspytateľné sú cesty Božie,“ - už nevystačí, ba ak chceme blížnemu ozaj pomôcť, tak je najvyšší čas hľadať Pravdu!

A PRÁVE PRETO JE POTREBNÉ ROZŠIROVAŤ AJ DUCHOVNÉ POZNANIE ĽUDSTVA A NEOSTÁVAŤ LEN NA TOM STAROM, AJ KEĎ JE PRAVDIVÉ, ALE ŽIVOT A TEDA BOH NÁM UŽ DNES DÁVA OTÁZKY, NA KTORÉ NÁM DAL ODPOVEĎ V JEHO NOVŠÍCH POSOLSTVÁCH, ABY SME NEMUSELI BLÚDIŤ A VERIŤ FRÁZE: „GLOBÁLNE OTEPĽOVANIE“!

ĽUDIA MUSIA PREDSA POZNAŤ TOHO, KTO ICH MÁ ZACHRÁNIŤ!

Doplňujúca otázka na záver: Či nebude viera tých stúpencov PG, ktorí veria v Imanuela, ale odmietajú pani Makedonovú a UFO, oslabená, keď im práve lietajúce taniere budú lietať nad hlavami a keď budú aj verejne uznané? Veď už aj dnes do istej miery sú, tak by mali začať premýšľať nad  tým, čo budú potom robiť!

* Ezechielove videnie – prežitie, čitateľ môže nájsť v príspevku ISTO LIETAJÚ v priečinku Veda a Vesmír!

_______________________________________________________________________________________________________________________
3. október 2018

ŽIARENIE - POKRAČOVANIE

Možno si mnohí spomeniete, že sme sa na jar tohto roka na našej stránke venovali očividným zmenám, ktoré sa v tomto období okolo nás dejú, na celej našej planéte. Hovorili sme o nevídane kvitnúcich rastlinách a stromoch v tomto roku, množiacich sa prírodných pohromách a katastrofických udalostiach, a poukázali sme na tú dôležitú príčinu tohto diania, ktorou je zmenené žiarenie!
Chceme ale opäť otvoriť túto tému, pretože prežitia a dôkazy, ktoré sme znovu smeli získať, si to vyžadujú, a čo je najdôležitejšie, potvrdzujú tú Absolútnu Pravdu – Slovo Posolstva Grálu a Večné Zákony!
Od nášho vtedajšieho príspevku „ŽIARENIE“ sa toho vo svete udialo toľko, že už to by muselo stačiť ako dôkaz nášho tvrdenia o zmene žiarenia, ale hlavne ako podnet k zamysleniu. 

Ale ako sme už povedali, oficiálna veda túto tému uzatvára s otrepanou uspávankou, ktorú nazvali ,,globálnym otepľovaním“ a ako je možné pozorovať medzi ľuďmi, väčšine táto uspávanka lahodí a tvrdo už zadriemali!

Lenže neotepľuje sa len naša Zem, ale aj iné planéty v našej slnečnej sústave a teda to naznačuje, že to nie je záležitosťou len u nás, ale jedná sa o väčšie dianie vo vesmíre, ktorého práve tá príčina sa zatajuje, správne nechápe, alebo vôbec nepozná!
V dokumente „Dávni mimozemšťané“, ktorý dávali na TV WAR bol problém globálneho otepľovania rozoberaný a dotyčný pán sa vyjadril nasledovne: „Zmeny počasia na našej Zemi pripisujeme globálnemu otepľovaniu, lenže príčina leží v skutočnosti nie v tom, že jazdíme autami, ale niekde inde, pretože významné klimatické zmeny sa dejú aj na iných planétach našej slnečnej sústavy: Ľadové vrcholky na Marse sa rozpúšťajú, ľad na planétach Jupitera sa tiež rozpúšťa. Iné planéty začínajú viac žiariť, pretože sa otepľujú.“

V Slove Posolstva Grálu nám samotný Syn Človeka hovorí:
,,Teraz prichádza doba, kedy sa musíte bystro dívať okolo seba, aby vám neuniklo nič, pretože všetko musí byť pre vás užitočné.“

,,Všímajte si dobu a aj znamenia, o ktorých hovorím vo svojich vysvetleniach. Bude vám to veľmi užitočné, pokiaľ všetko v sebe prežijete!

,,Nespočetné sú znamenia, ktoré ohlasujú začiatok konečného súdulenže ľudia sa popri nich náhlia v domnení alebo sebaklame, že to všetko už často bývalo.
Predovšetkým nesmie byť človek tak bojazlivý, zbabelý alebo povrchný, aby chcel nevšímavo prechádzať popri terajšom, bezpodmienečne nápadnom nahromadení udalostí, či už sú to prírodné alebo hospodárske katastrofy, vraždy a samovraždy, politické zmätky, zápasy o pozemskú moc medzi štátmi a cirkvami a všetko ostatné.
Ešte nikdy nebolo toto všetko súčasne tak veľmi nahromadené, ako je to dnes. Už len to by muselo každého uvažujúceho človeka upozorniť na urýchlenejšie pôsobenie, ktoré sa viditeľne hromadí, muselo by to prebudiť tušenie o mocnom uzavieraní kruhu sveta vyššou mocou, než je vôľa a šikovnosť ľudí, a tušenie o odplate s tým spojenej.
To nesprávne v tom zhynie a zostane iba dobré. Dobré alebo nesprávne sa však pri tom nemeria podľa ľudských predstáv, ale iba podľa Božej vôle!

Ľudia vlastným chcením o tom všetkom nemajú ani tušenia, pretože sami nechcú vedieť! Zo strachu, z povrchnosti a ľahkomyseľnosti alebo aj z domýšľavosti. Na neposlednom mieste stojí pri tom duchovná lenivosť. Dokonca sa z toho nemôže vymaniť veľmi mnoho tých, ktorí hľadajú Svetlo. Už som v poslednej prednáške upozorňoval na duchovnú lenivosť, ktorá ide dokonca tak ďaleko, že ani rozumovo bystrí nechcú ozajstne „rozmýšľať“ o veciach, ktoré nesúvisia s ich ctižiadostivými cieľmi!

Aby sa to však mohlo posúdiť, musí tomu predchádzať iné vedenie: vedenie o skutočnej úlohe zasľúbeného Syna Človeka na zemi!

Preto už teraz pri nastávajúcich prevratoch na tejto zemi musia sa zmeniť tiež pozemské telá, inak by nemohli ďalej jestvovať! Menia sa so zmenou bytostného pôsobenia! Toto má za následok aj zmenu vyžarovaní, tým i zmenu podnebia a vývoja vo formách a udržovaní celej hmotnosti. A to pod novým lúčom Svetla!

Pozrime, aké prevraty nastali v prírode na celej Zemi počas tohto roka, za tak veľmi krátky čas! V televíznych správach, na internete, takmer všade sa môžete dočítať, že ľudia majú v záhradách tento rok toľkú hojnosť úrody, že nevedia čo s ňou a desiatky rokov dozadu si nepamätajú takýto rok! Tiež niektoré plody narástli dokonca do takej veľkosti a hmotnosti, ako dosiaľ nikdy a dávajú to zapisovať do kníh rekordov. Tak isto aj hospodári si pochvaľujú že sa urodilo tento rok nad očakávania plodov. Ale tí, ktorí v sebe zdravú sedliacku logiku ešte úplne nezahubili, si zároveň lámu hlavu nad tým, že je to zvláštne, lebo toto letné obdobie bolo až priveľmi suché na takú dobrú úrodu!
Tu opäť nie je možné použiť argument, že za to môže globálne otepľovanie, pretože po minulé roky boli tiež ohromné suchá z dôvodu vysokých teplôt, ale toľko plodov vtedy nebolo, lebo rastliny a stromy bez vlahy toho veľa neurodili, prípadne uschýnali! Ale teraz je to všetko odrazu naopak!
Tak príčina musí byť predsa potom iná!

Aj jednému členovi z nášho kolektívu sa dostalo výrečného a zaujímavého potvrdenia tejto zmeny žiarenia v jeho záhrade, ale aj v okolitej prírode, a všetko to aj nafotil. Možno sú mnohí ďalší, ktorí tiež mali podobné zážitky, ale nevedeli, prečo sa to tak deje.
Nasleduje popis uvedenej skúsenosti:
,,Pestujem papriky a paradajky v skleníku, ale aj vonku a zistil som teraz jednu zaujímavú zmenu, ktorá sa v minulosti nevyskytovala. Ako viete, papriky, rastú na byli smerom nadol, teda visia, iba menšie odrody, ako čili, a jabĺčkové, tie rástli nahor, teda tak, ako šišky na jedli. Lenže tohto roku sa niečo udialo a aj veľké odrody mi rastú otočené na byli nahor, teda hore ku Svetlu, ako je to v PG a podľa zákonov prírody:

„Byť prirodzený znamená ísť nahor, usilovať nahor, nasledovať príťažlivosť živej sily. Veď všetko usiluje prirodzene len nahor, či je to už každé steblo trávy, každá kvetina alebo každý strom.“
„Schválne som jednu takú odtrhol a zvážil som ju, ba sme ju už aj skonzumovali, nakoľko bola už na odhad pomerne ťažká a aj sme ju odvážili a vážila 110 gramov. Dužina bola hrubá asi centimeter, a aj chuťovo vynikajúca, pričom aj šupka veľmi jemná, teda kvalitou na vysokej úrovni. A tých nahor rastúcich mám väčšinu, pričom som zasial moje semená a tie, ktoré boli z plodov, ktoré rástli nadol. Lenže manželka mi hovorila, že suseda kúpila papriky a jej tiež rastú plody nahor, že to ešte nevidela. Preto to nie je iba moja záležitosť, lebo som už uvažoval, že sa mne nejako skrížili papriky s tými jabĺčkovými, ktoré rastú nahor a preto mám ten výsledok. Lenže keď je aj u susedy, tak niečo na tom bude, čo podľa mňa znovu súvisí so zmenou vyžarovania.“


Túto skutočnosť môže potvrdiť aj ďalší človek, ktorý sa snaží pomáhať na projekte rádia Záchrana:
,,Na východnom Slovensku som bol odovzdať jednej pani balík, pretože nateraz pracujem ako doručovateľ balíkov pre poštu. Na záhrade jej rástli papriky a tiež rástli nahor. Tak som sa jej opýtal, či jej tak zvykli rásť a odpovedala mi, že nie, je to prvý krát. Táto pani ale, bola prekvapená, že ma taká drobnosť vôbec zaujíma!"

Taktiež túto zmenu, v podobe zvýšenej plodnosti, možno pozorovať na vlašských orechoch, ktorých je tohto roku neúrekom. Bežne sa ich dalo z jedného stromu nazbierať tak akurát, že si z nich človek nechal niečo pre seba a niečo na predaj, ale teraz ich je toľko, že z jedného stromu sa nazbierajú akoby z dvoch stromov a v určitých prípadoch dokonca z troch!

Ďalšia skúsenosť:
,,Už dlhú dobu máme doma strom hrušku, ktorá rodí každý rok, ale doposiaľ každý rok mala plody zelené, až v úplnej zrelosti trochu zožltli a vtedy už aj padali. Lenže tohto roku, sú ešte iba v polovičnej zrelosti, ale ich farba je už teraz červená!

Ďalší dôkaz o tom, že tento rok je podivný, lebo je možné pozorovať v prírode isté zmeny, je to, že zaujímavé deje sa objavili aj v lese. U nás je veľmi sucho, ale huby rastú, "ako po daždi!". Tak sa to hovorilo a bolo tomu tak, lenže tohto roku je všetko naopak. Šli sme s manželkou nazbierať nejaké huby. Dôkaz o tom, že je skutočne sucho, podala studnička, z ktorej berieme vodu, lebo je úplne suchá, teda voda vôbec netečie. Húb sme ale nazbierali toľko, ako ešte nikdy predtým, ale hlavne pravých hríbov najviac. Je sucho a neboli ani veľké červavé.
Lenže práve pri tej studničke, som našiel tri hríby také, ako ešte nikdy v živote, ba som o tom ani nepočul. V TV už dávali, že jeden pán našiel hríba, na ktorom rástol druhý, trochu menší, teda na plodnici úplný ďalší hríb. Lenže tie tri, ktoré som našiel ja, boli dvojposchodové - teda jeden hlúbik a na ňom dve plodnice v poschodí jedna na druhej. Ten tretí bol malý, ba aj zaschnutý, tak som ho nechal v lese.“

Ak teda príroda vydáva také plody svojho chcenia, skúsme si predstaviť ako to dopadne, keď sa teraz aj plody ľudského chcenia stanú väčšími a zreteľnejšími.
Bude to rozsudok, ktorý si nad sebou vykonáme sami!
Keď budeme niektorí smutní stáť pred holou Pravdou, ktorá odkryje naše skutočné vnútro, zatúžime možno úprimne po zmene seba samého, po tom, aby naši blížni už nemuseli trpieť našimi chybami, ale aby sme poznajúc zákony Božie – zákony prírody – Absolútnu Pravdu, dokázali byť na osoh blížnemu a aj stvoreniu, v ktorom smieme žiť.

Aby po tomto precitnutí nešiel niekto klopať na nie správne dvere, hľadajúc Pravdu tam, kde jej niet, ako sa to v minulosti často stávalo, mali by sme poznať Božie zákony a teda skutočnosť, že človek nepotrebuje prostredníka medzi sebou a Bohom. Potrebuje len „návod na použitie“, čisté Slovo Absolútnej Pravdy. To jediné bude pre neho pomoc, lebo len táto Absolútna Pravda ho môže dokonale a bez zavádzania poučiť o tom, ako sa zmeniť a kde hľadať pomoc.
Teraz si ale musíme povedať, že v PG je vysvetlené, že celým stvorením preniká základná sila vo forme žiarenia, ktoré všetko ženie, utvára, a zachováva, a ktoré prichádza jedine prostredníctvom Syna Človeka! V našom hrubohmotnom vesmíre je sprostredkovateľom tohto žiarenia pre planéty našej slnečnej sústavy, práve Slnko! Preto zmenám, ktoré teraz vidíme a cítime tu na Zemi, musela logicky predchádzať, aj zmena samotného Slnka. A teda je iba jediná cesta, ako sa táto zmena žiarenia na Slnku mohla vykonať, a tou je prítomnosť Syna Človeka pri tomto vesmírnom telese, pretože je jediný, ktorý nesie túto schopnosť v sebe!

Práve preto je teraz vôkol Slnka toľko ruchu!
Chceme preto teraz poukázať na jednu udalosť, ktorá podľa nás s tým úzko súvisí. Pri Slnku sa dňa 10. 4. 2018 zjavila flotila veľkých mimozemských lodí, ale čo je znamenité, je forma, v akej sa tieto UFÁ zobrazili a ktorá je zároveň preukazom! Bola to forma rovnoramenného kríža!

Odkaz na spomínanú udalosť pri Slnku:
https://www.youtube.com/watch?v=3nXDAs2fEOY

Musíme si to hneď potvrdiť citátom zo Slova PG, ktorý nám pomôže k pochopeniu súvislostí:
„Ten, ktorý stojí v Sile a v Pravde,“ hovorí sa o Božom Synovi. Silou je vôľa Božia, Duch Svätý. Jeho viditeľnou formou je holubica. Viditeľnou formou Pravdy je samočinne žiariaci kríž. Oboje bolo videné živé na Božom Synovi, keďže v nich stál. Teda u neho to bol prirodzený a samozrejmý jav.

To isté bude sa vidieť aj u Syna Človeka! Holubicu nad ním, kríž spásy za ním, lebo aj on je s nimi nerozlučne spätý ako nositeľ Pravdy, „ktorý stojí v Sile a v Pravde!“ Sú to neklamné znamenia jeho pravého poslania k naplneniu zasľúbení. Sú to znamenia, ktoré sa nedajú nikdy napodobniť, sú nezničiteľné, varovné a napriek hrozivej vážnosti tiež sľubné! Už len pred nimi samotnými musí úplne ustúpiť všetko temno!
Vzhliadnite! Len čo sa ohlásili neúprosní zvestovatelia jeho príchodu, ktorí pre neho dočista odstránia z cesty prekážky, nahromadené ľudskou domýšľavosťou, spadne páska z očí mnohých, ktorí sú omilostení, aby ho
takto spoznali! Potom budú musieť hlasito vydávať svedectvo, nútení k tomu silou Svetla.
Dnes ešte z toľkých početných falošných prorokov a vodcov, potom ani jediný nebude pred ním
schopný obstáť, lebo v oboch vznešených znameniach, ktoré nemôže nosiť nikto okrem Syna Božieho a Syna Človeka, hovorí sám Boh za svojho služobníka. Všetka ľudská múdrosť pred ním musí zmĺknuť. –
Dávajte pozor na tú hodinu; bude bližšie, než si všetci myslia.

Teraz, po týchto citátoch, by som sem rád ešte uviedol jeden sen, ktorý sa mi prisnil v tú noc, teda 10. 4. 2018 a myslím, že je výrečný a potvrdzujúci:
,,Stál som ešte s jedným členom kolektívu v takej miestnosti, ktorá vyzerala ako školská jedáleň. Bolo v nej mnoho jedálenských stolov. V jedálni bolo tiež mnoho ľudí. Odrazu na jeden stôl pred nami priletel vták! Bol to jariabok! Vtedy som si chytil od údivu a radosti líca oboma rukami, zhíkol som, že aký vzácny vták tu priletel, pretože už v tom sne som z nášho dávnejšieho príspevku vedel, že jariabka je u nás veľmi vzácne v dnešnej dobe v lese stretnúť alebo uvidieť!“

Tieto prežitia nás ale privádzajú k dôležitému dianiu, ktoré muselo predchádzať, pretože ináč by sa zmena žiarenia nemohla takýmto spôsobom udiať. Je to potvrdenie vyplnenia a spôsobu vyplnenia zasľúbenia príchodu Syna Človeka – Imanuela, k poslednému súdu, o ktorom v roku 1998 pani Natália de Lemeny Makedonová písala v knihe Večné Zákony, a iba skrz ktorú, v tom čase ako vtelenú Prakráľovnú, Jeho Matku, sa zasľúbenie aj vyplnilo!
A keď sme boli tejto udalosti svedkami, tak všetci tí, ktorí mali byť pomocníkmi tejto udalosti, stali sa na podnet temna, jej odporcami, ba dokonale vysvetlené fakty a tento dôležitý akt v PG, vôbec nepochopili, ba stali sa nielen zarytými odporcami ale aj úplnými duchovnými analfabetmi. Logické vysvetlenia z PG, ktoré podávajú tento akt, úplne ignorovali a dôkazy pre oslavu Vyslankyne Svetla, využili presne naopak, teda na jej diskreditáciu, čím dokázali, že buď Slovu vôbec nerozumejú, alebo sú pod totálnou vládou temna!

Tu je potrebné povedať, že kniha Večné Zákony, je Slovo odeté v novom šate a priliehavejšie napísané pre dnešnú dobu a zrelosť ľudských duchov. Práve ale v nej boli doplnené a objasnené súvislosti, že pri príchode Syna Človeka v oblakoch mu budú pomáhať iné, duchovne, aj materiálne vyspelejšie mimozemské civilizácie, pretože pomocná ruka nebude môcť byť v tom čase podaná priamo zo Zeme, nakoľko bude už z veľkej časti spustošená. To oni sú tým v Biblii spomínaným ,,nebeským vojskom anjelov Syna Človeka“, a tak isto je nám už teraz jasné, čo myslel Izaiáš pod pojmom ,,Hospodinove vozy“! Tiež nezabúdajme na Ezechiela, ktorý mal videnie pri rieke Kebár a tieto vozy, na tú dobu, dokonale opísal ako aj ich posádku! Ale aj od týchto máme na Zemi už dávno zanechané posolstvo, v ktorom je nám povedané aj to, v čom sa musíme my ľudia prv v sebe zmeniť, než ich pomoc bude vôbec možná!

Uvedieme niekoľko dôležitých bodov z tohto posolstva s názvom ,,Vesmírne spojenie“, ktoré súvisia so všetkým dôležitým, na čo sa snažíme v tomto príspevku upovedomiť:

 • Pre  túto  Zem  som  Alfou  a  Omegou.  Som  skutočný,  i  keď  prichádzam  k  vám  z  neba.  Oslobodím  vás  od  vašej  biedy.  Prinesiem  vám  mier.
 • Môj človek z mojej blízkosti žil na Zemi ako bežný pozemšťan. Použil som ho ako nástroj. Toto jeho Posolstvo má pre ľudstvo nesmierny význam a dosah. Nebol jediný, s kým máme spojenie. Všetkých si starostlivo vyberáme a presne dodržiavajú naše inštrukcie. Preto ich práca je obmedzená hranicami týchto inštrukcií.  (Doplňujúca otázka: Čo myslíte, na koho Posolstvo je tu poukázané?)
 • Mnoho  ľudí  na  Zemi  bude  prekvapených,  keď  sa  stretnú  tvárou  v  tvár  s  jednou  z  našich  žien,  ktorej  pôvod  nie  je  pozemský. (Tu by sme mali už z vlastného prežitia dokázať vypovedať, kto je spomínaná Žena!)
 • Rodí sa nová epocha, ktorej predchádzajú pôrodné bolesti.
 • Nastane premena nie len duchovná, ale aj hmotná.
 • Objavenie  sa  nadľudskej  pomoci  v  kríze  očakávajú  na  celom  svete  rôzne,  i  keď  ide  o  ten  istý  aspekt,  podľa  Biblie „druhý  príchod  Krista”,  alebo  „objavenie  sa  Syna  človeka  v  oblakoch”.
 • Keď sa zrýchlia negatívne udalosti, nastane veľké súženie. To musí byť. Nikto nemôže uniknúť mojej vôli v naplnení svojho osudu.
 • Musíte  poznať,  pochopiť  a  realizovať  v  bežnom  živote  vesmírne  zákony,  aby  ste  boli  schopní  duchovnej  premeny,  ktorá  má  teraz  na  Zemi  nastať  u  tých,  ktorí  sa  o  to  usilujú.
 • Duchovné a fyzické zmeny spolu tesne súvisia, preto budú prebiehať súčasne.
 • Na zemi sa stanú veci, ktoré sa budú mnohým zdať kruté, sú však prirodzeným procesom, lebo spôsobia duchovné očistenie ľudstva.
 • Udalosti čoskoro nadobudnú takú rýchlosť, že len tí, ktorí porozumejú, budú zahrnutí do nášho plánu. Nedajte sa ovládať vonkajšími prekážkami, lebo duchovný vývoj je teraz prvoradý.
 • Sľubujem  vám,  že  každá  kozmická  loď  bude  na  desatinu  milimetra  presne  tam,  kde  má  byť,  než  začneme  svoju  záchrannú  akciu.
 • Keby  sme  v  tomto  okamihu  uskutočnili  zmenu,  ktorú  máme  v  úmysle  vykonať  neskôr,  netrvalo  by  ani  10  rokov  a  ľudstvo  by  padlo  na  tú  istú  úroveň  ako  teraz.  Preto  zmenu  uskutočníme  až  vtedy,  keď  bude  ľudstvo  na  prahu  zúfalstva  a  beznádeje.  Svojmu  stavu,  do  ktorého  sa  samo  priviedlo,  porozumie  novým  duchovným  poznaním.
 • Názov  tohto  Posolstva  -  „Vesmírne  spojenie“  znamená,  že  sa  v  príhodnom  čase  spojí  Zem  kozmickou  záchrannou  akciou  s  vyššími  hmotnými  svetmi.
 • Oheň bude použitý ako očistný prostriedok, spáli Zem, a očistí ju.
 • Na  Zemi  budete  žiť  tisíc  šťastných  rokov.  Budem  stále  s  vami  a  budem  vám  ukazovať  cestu  vo  vývoji.
 • Veda  vie  o  veľkých  zmenách,  ktoré  sa  udiali  vo  vývoji  rastlín  a  zvierat,  avšak  nevie  si  vysvetliť,  ako  sa  udiali.  Boli  nazvané  mutáciami,  ktoré  pozostávajú  z  rýchlych  skokov  nahor.  Podobná  zmena  -  mutácia  -  sa  teraz  stane  s  ľudstvom.
 • Podľa  Biblie  prídem  v  oblakoch  s  nebeským  vojskom.“

Nie je zaujímavé, že aj teraz, pred pár dňami, bolo odrazu uzatvorených 7 rôznych zahraničných observatórií, a to takých, ktoré sa zameriavajú na pozorovanie Slnka a tiež umožňujú náhľad na Slnko aj verejnosti pomocou dostupných web kamier? Deje sa pri Slnku asi niečo, čo mocní nechcú, aby ľudia uvideli! To je ale zároveň dôkazom, že tí terajší mocní vládcovia stoja na opačnej strane, než ten Prichádzajúci, ktorého príchod bol už veľmi dávno zasľúbený a zvestovaný!

Pravdu pred zrakom človeka zahaľuje len temno a človek sám! Svetlo pred človekom nikdy! Len človek sám si zakalil zrak, aby nerozoznal Svetlo a Pravdu!

_______________________________________________________________________________________________________________________
30. august 2018

ROZMNOŽOVANIE
 

Chceme opäť poukázať na jednu zaujímavú televíznu reportáž, ktorá znovu potvrdzuje Pravdu uvedenú v Slove Posolstva Grálu, týkajúcu sa neplodnosti človeka, ako aj to, čo sme uviedli už v nie jednom z predošlých príspevkov, že to nie je problémom len našej civilizácie, ale aj civilizácií iných, ktoré obývajú tie planéty, ktoré sa nachádzajú v nižších častiach vesmíru, teda ležiacich hlbšie než planéta Zem.
Nejdeme to ale teraz ešte raz rozvíjať, pretože sme tak urobili v iných príspevkoch, na ktoré menovite ešte neskôr odkážeme.

Dňa 24. 8. 2018, na programe RTVS vo večerných správach o 19.-tej hodine, vedci hovorili o chromozóme Y, ktorý je nevyhnutný na to, aby sa mohol narodiť potomok mužského pohlavia. Tento mužský chromozóm Y sa údajne v génoch človeka skracuje postupne už milióny rokov, a nie je už schopný sa obnoviť, teda regenerovať, a preto sa zmenšuje. Je to dôsledkom toho, že prestal komunikovať s chromozómom X . Keď to bude týmto tempom pokračovať naďalej, tak v dlhšom časovom horizonte, nastane na Zemi problém, kedy sa nebudú môcť narodiť muži, niektorí ľudia spolu nebudú schopní splodiť deti a dokonca vznikne možno akoby „druh“ ľudí, ktorí budú úplne neplodní. Vedie to teda k ukončeniu schopnosti rozmnožovania človeka na Zemi.
Pričom s neplodnosťou u ľudí je problém už aj v dnešných časoch. A ako  je tomu aj pri iných ľudských aktivitách, tak aj v tomto prípade sa namiesto hľadania pravej príčiny vymýšľajú obkľuky, ktorými sa snažíme riešiť iba následky, pri ktorých to prirodzené je nahrádzané umelým.

Vedci tiež zistili, že v prírode, konkrétne u jednej rastliny, tento chromozóm Y vôbec nemá problém so skracovaním sa a práveže je u tejto rastliny oveľa viac vyvinutý v porovnaní k jej chromozómu X, čiže presne naopak, ako je tomu teraz u človeka! Stále ale nie sú schopní prísť na koreň veci, teda na tú dôležitú príčinu, ktorá až vo svojom dôsledku spôsobuje hrubohmotnú, genetickú, mužskú aj ženskú neplodnosť. No do úspešného cieľa, v ktorom by až pochopili, čo jediné ľudstvu v tomto môže pomôcť, žiaľ, nebudú môcť dôjsť, pokiaľ neuznajú tú nevyhnutnú skutočnosť, na ktorú poukázal a ktorú vysvetlil Syn Človeka vo svojom Slove Posolstva Grálu, že veda musí aktivitu hmotnú zjednotiť s aktivitou v oblasti duchovnej, teda v oblasti poznania jemnejších úrovní stvorenia! Ale to zjednotenie si vyžaduje najprv správne poznať prírodné – Božie zákony pôsobiace vo stvorení a to, väčšina vedcov, z pýchy a ctižiadostivosti odmieta!
Boli by sa dozvedeli, že človek je v prvom rade vo svojej podstate duchovnou osobnosťou, ktorá až následne, putovaním stvorením, smerom nadol k Zemi, za účelom svojho zdokonaľovania sa a vývoja, brala na seba postupne záhaly - telá, a že aj príčina tohto problému neplodnosti ľudstva tkvie práve iba v tom jemnejšom - duchovnom! Že je to práve ľudský duch, ktorý podľa toho akým spôsobom cíti, myslí a koná, dokáže pretvárať a formovať svoje hmotné okolie a teda aj svoje telo. Ako príklad pre lepšie pochopenie môžeme uviesť to, že aj z nám známej histórie vieme, že Zem obývali voľakedy ľudia, ktorých dĺžka pozemského života bola aj niekoľko storočí! No veda opäť nevie vysvetliť, čo spôsobuje takú dlhovekosť, i keď pochopili, že počas tých niekoľkých storočí života musí predsa telo niečo v takej kondícii udržiavať a regenerovať! A je to práve tlak sily ducha človeka, ktorý vzniká jeho žitím v zmysle Božích zákonov, ktorý teda dokáže toto telo do istej hranice udržať takto dlho pri živote. Z toho logicky vyplýva, že človek sa už veľmi dlho vo svojom vývoji uberá nesprávnou cestou, čo môžeme aj teraz vidieť na udalostiach, ktoré prežíva, ako žatvu vlastných plodov.
Na našej stránke už máme jedno veľmi výstižné prirovnanie, na túto tému, ktorému sa teraz vlastne dostalo potvrdenia! Príslovie: „Uč sa teľa, budeš vôl!“ sme sa snažili vysvetliť v zmysle Pravdy, že aj človek ktorý necháva svojho ducha potláčať len rozumom a nedbá na svoj cit sa stáva tiež tým volom! Teraz to dokonale potvrdila aj veda, pretože tak, ako volom odstraňujeme to mužské, aby neprejavovali svoju prirodzenú vôľu, tak sme túto vôľu u seba tiež potlačili do úzadia a podľa prírodných zákonov sa to s tým mužským deje aj nám rovnako! Veď to predsa musí nútiť k zamysleniu! Ale, žiaľ, opäť len tých nemnohých, z ktorých tiež len malá časť toto poznanie skutočne uvedie aj do života!

Ani tie iné mimozemské civilizácie, ktoré sú teraz na duchovnom a hmotnom úpadku, to nechceli prijať, že ich nesprávny, prevažne materiálny smer vývoja spôsobil ich hmotnú neplodnosť, a tak najprv začali hľadať záplatu v prírode. Tiež aj oni objavili v tom čase, keď ešte prírodu na svojej planéte mali ako tak zachovanú, že tam tá neplodnosť nie je, a tak namiesto toho, aby im to slúžilo ako inšpirácia k pochopeniu chyby v sebe samom, začali z prírody tento genetický a biologický materiál iba brať a využívať pre svoje rozmnožovanie. No prišiel čas, keď aj svoju prírodu takýmto spôsobom zničili a vykynožili. Ale nakoľko sa ustavične a už dlhodobo popri tom zaoberali prevažne vedecko - technickým vývojom, dokázali vytvoriť plavidlá – UFÁ, a tak získať možnosť cestovať vesmírom na iné planéty. Ale opäť to využili za cieľom získania toho, čo si oni už u seba doma sami zničili! A preto tie únosy ľudí na našej planéte, ako aj únosy niektorých druhov zvierat! No spomenuli sme na začiatku, že vás nasmerujeme na naše príspevky, v ktorých sa dozviete viac, a teda to, prečo práve na našu Zem prichádzajú, kto im to z našej Zeme povolil a aj mnoho iných dôležitých súvislostí.

Nájdete to v týchto našich príspevkoch:
1. ,,Isto lietajú“ – v priečinku: VEDA A VESMÍR
2. ,,Čo mimozemskí návštevníci návštevami sledujú?“ – otázka číslo 12. – v priečinku: (NE)ZODPOVEDANÉ OTÁZKY
3. ,,Časti Pravdy – verzus Pravda Absolútna“ – v priečinku: ,,POŠTA OD STÚPENCOV PAPAGÁJOM“

Teraz budú nasledovať citáty z už spomínaného Slova PG:
Múdre zákony stvorenia vytýčili našťastie aj v takých veciach ostré hranice; lebo takýmto násilným posunom, vynúteným chybným chcením, vznikajú najskôr ťažké alebo predčasné pôrody, deti náchylné k chorobám, nervózne, s rozrušenými citmi. Nakoniec nastáva po určitom čase neplodnosť, takže národ, ktorý pripustí, aby sa ženstvo pomužšťovalo, je odsúdený k pomalému vymieraniu.
To sa prirodzene nestane z dneška na zajtra, aby sa to ľuďom, žijúcim v súčasnosti, zdalo zrazu nápadné. Aj takéto dianie musí ísť cestou vývoja.
Aj keď pomaly, ale isto! A vyžaduje to nutný zánik niekoľkých generácií, prv než sa môžu zastaviť alebo napraviť následky takého previnenia ženstva, aby národ bol vyvedený z úpadku opäť k ozdraveniu a bol zachránený pred úplným vymretím.
Je neochvejným zákonom, že tam, kde veľkosť a sila oboch ramien kríža stvorenia sa nemôže zachvievať v dokonalej harmónii a čistote, kde pozitívne mužské ako aj negatívne ženské nie sú rovnako silné a neskrivené a kde je pokrivený rovnoramenný kríž, tam musí nasledovať úpadok a nakoniec i zánik, aby sa stvorenie zase oslobodilo od takých zvráteností.
Preto ani jeden národ nemôže stúpať nahor alebo byť šťastný, ak nemá pravé, nefalšované ženstvo, nasledovaním ktorého sa jedine môže a musí vyvinúť i pravé mužstvo.

Akí ste len naivní, ľudia, že sa nechcete naučiť poznávať jednoduchosť Božích zákonov, ktoré sa dajú tak ľahko dodržiavať v ich úplnej správnosti.
Zaiste máte múdre príslovia a radi ich rozprávate. Už jediná veta vám povie mnoho: Malé príčiny, veľké následky!
Vy sa nimi však neriadite. Vôbec nemyslíte na to, aby ste najskôr hľadali malé príčiny pri všetkom, čo sa okolo vás deje, čo vás ohrozuje, trápi a tlačí, aby ste sa týmto vyhli a predišli tak vzniku veľkých následkov. To sa vám zdá príliš jednoduché! Preto chcete prísť najprv na kĺb ťažkým následkom, pokiaľ možno s veľkým hlukom, aby váš čin bol náležite ocenený a priniesol vám pozemskú slávu!

Pomyslite si na všetky tie národy, ktoré už museli padnúť, len čo došli do času rozkvetu, k vrcholnému bodu rozumu. Z rozkvetu vyrastajúce plody boli všade tie isté! Nemravnosť, nehanebnosť a nestriedmosť v najrôznejších podobách, k tomu sa nezadržateľne pripojil úpadok a zánik.
Bezpodmienečne rovnaký spôsob deja je každému veľmi nápadný! A každý mysliaci človek musí v tomto dianí nájsť jednoznačný spôsob a dôslednosť najprísnejších zákonov.
Jeden po druhom museli konečne tieto národy uznať, že ich veľkosť, ich moc a sláva boli len zdanlivé, udržiavané len násilím a nátlakom, a nie upevňované vlastným zdravím zvnútra.
Otvorte predsa oči namiesto zúfania! Poobzerajte sa okolo seba, učte sa z minulosti, porovnávajte to s posolstvami, ktoré sa k vám dostali z Božského už pred tisícročiami a musíte nájsť koreň požierajúceho zla, ktoré jedine tvorí prekážku pre vzostup celého ľudstva.
Len vtedy, keď bude zlo dôkladne vykynožené, bude otvorená cesta k všeobecnému vzostupu, skôr nie. A tento stav potom bude trvalý, pretože bude môcť v sebe prechovávať životnosť ducha, čo doteraz bolo vylúčené. –

Tak teraz už vieme, v čom spočíva tá malá príčina tých našich veľkých následkov, ktoré nás ešte vlastne iba čakajú, ale pre niektorých mimozemšťanov sú už podmienkou prežitia, ba je to aj naša budúcnosť. V tomto Slove, ktoré stále radíme, nájdeme dokonca odpovede na všetky príčiny, s ktorých následkami sústavne bojujeme, ba neúspešne sa snažíme o ich odhalenie. Odhoďme pýchu našej „múdrosti“ a nechajme sa poučiť od Tvorcu tohto vesmíru, ba celého stvorenia, ktorého Slovo máme k dispozícii už dlhú dobu!

Spomínanú reportáž si môžete pozrieť na tomto odkaze:
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957/164723#2563

_______________________________________________________________________________________________________________________
29. júl 2018

SPOLKY - HROB ĽUDSKEJ CIVILIZÁCIE
 

Už samotný titul, ba aj nasledovný text, iste zažne pochybnosť, ba až odpor a opovrhnutie, nakoľko tento neduh ľudstva je tak zakorenený v ľudskej spoločnosti, že iná reakcia vzhľadom na jej presvedčenie, ani nie je možná! Práve preto nikto nedokázal zatiaľ pomenovať, tohto najväčšieho nepriateľa ľudstva, i keď si ani my teraz nerobíme veľkú nádej. No predsa len urobíme istý pokus a skúsime logicky obhájiť už samotný úvod. Kto má odvahu nech pokračuje v čítaní!
Pre isté upokojenie použijeme hneď jedno príslovie, ktoré potvrdí to zatiaľ uvedené:

„SPOLKY - ČERTOVE VOLKY!“

A toto príslovie si hneď doložíme logickým zdôvodnením, ktoré bude ďalším potvrdením:
Vynaliezaví a leniví mudrlanti rýchlo prišli na to, že potrebujú takých, ktorí by za nich robili to, čo týmto mudrlantom vyhovuje. Preto vymysleli spolok takých, ktorých mohli podľa svojho zámeru takto cielene ovládať smerom, ktorý vyhovuje záujmovo aj ovládaným. Takto ich mohli nepozorovane využívať, pričom im samozrejme sľubovali nejakú protihodnotu, ktorá mala zamaskovať ničnerobenie týchto “vodcov“ a zároveň vyzdvihnúť výhody aj pre tých ovládaných.
Potom samotným ovládaným to aj takto čiastočne vyhovovalo, lebo spolok preberal za nich časť zodpovednosti a tak im kryl chrbát pri istých prešľapoch. Pri prešľapoch, ktorých sa vôbec nemohli dopustiť tí, ktorí v uvedenom spolku neboli.

A takto vznikli všetky dnešné spolky, ktoré v našej spoločnosti poznáme a môžeme ich vymenovať:
Najstarším takýmto spolkom je cirkev, a to všetky druhy, potom nasledujú politické strany, tiež všetkých druhov, potom športovci, a to mnohých druhov športu; nasledujú rôzne záujmové spolky, ktorých je tiež nespočetné množstvo, až to končí spolkami remesiel a rôznych druhov povolaní, lebo už každé má svoju komoru, do ktorej by každý najradšej iba chodil brať, ale nikto nie je ochotný do nej aj niečo priniesť.

Pre tých, ktorým sa tieto slová javia tvrdé, ba nepravdivé, si to potvrdíme zopár praktickými príkladmi. Začneme teda tým najstarším spolkom – cirkvou:
Je to najmasovejší spolok, lebo je najskúsenejší a skúsenosť bola nadobudnutá praxou. Preto je najmasovejší, lebo svoje stádo získava hneď po narodení, teda bez slobodného rozhodnutia samotného jedinca, ktorý bude členom tohto spolku. Iste to máte mnohí prežité a patríte do nejakej cirkvi, ktorú pre vás vybrali rodičia, prípadne na naliehanie niektorého vodcu tohto spolku. Aj ja som patril do toho spolku, ale keď som spoznal svoju slobodnú vôľu, ba aj Pravdu, tak som z neho vystúpil.

Zo slobodnej vôle som vstúpil do jediného spolku, lebo moje záľuby jedine mohol uspokojiť a to bolo poľovníctvo. Lenže táto záľuba ma nakoniec priviedla niekde celkom inde a tak som vystúpil aj z tohto spolku. Dnes som slobodný občan bez všetkých záväzkov, aj keď je to iba fiktívny pohľad, lebo každý z nás je už niektorým spolkom cielene ovládaný, aj keď do žiadneho nepatrí. Prečo? No preto, že všetky dnes platné zákony, sú dielom týchto jednotlivých spolkov, v ktorých musia všetci jedinci kľučkovať rôznymi smermi, až sa nechcú stať porušovateľmi zákona a byť uväznení. Lenže tieto spolky už majú také právomoci, vďaka svojej masovosti, že dokázali vniesť svoje interné zákony na ovládanie celej spoločnosti, ba že dokážu jednoducho obviniť, ba aj odsúdiť každého, kto by im stál v ceste, prípadne nechcel tancovať tak, ako mu oni pískajú!

Ako príklad z praxe a teda prežitého života v tom jedinom spolku – poľovníctve, uvediem toto:
Poľoval som roky a poznám, ako to v tomto spolku funguje a platí to, čo bolo uvedené. Medzi poľovníkmi je veľa pytliakov, ktorým tento spolok iba kryje chrbát a keby v ňom neboli, tak by už možno boli za mrežami. Poznám však aj takých, ktorí nie sú v tomto spolku, pritom ale poľujú a dodržiavajú prírodný, ba aj poľovný zákon dokonalejšie, ako tí v spolku. Mohli by však byť spolkom ľahko postihnutí, ba aj odsúdení, lebo do spolku nepatria. Mnohí z nich sa nemôžu do spolku dostať iba preto, že nie sú „vyvolení“, a tak podľa zákona spolku sú to pytliaci, aj keď poľovný zákon, ba aj prírodný, teda ten pravý Boží, dodržiavajú dokonalejšie ako tí v spolku.
No a takto by sme mohli pokračovať s každým spolkom a výsledok by bol rovnaký!
Poukážeme ešte na ten spolok, ktorý robí v ľudstve najväčší problém, teda má najväčšiu vinu na páde ľudstva. Je to cirkev! Prečo?
No preto, že sľubuje svojim stúpencom to, čo nemôže a nedokáže splniť, - odpustiť hriechy, ba takto ich zbavuje osobnej zodpovednosti, čo je najväčším porušením Božieho zákona! A tieto dva neduhy majú najväčšiu zásluhu na mravnom úpadku ľudstva.

Tieto tvrdé slová si musíme ihneď potvrdiť SLOVOM Absolútnej Pravdy, teda Slovom SYNA ČLOVEKA:
Často hlásajú ako základnú myšlienku napríklad dokonalosť a vševedúcnosť Božej vôle a z toho pochádzajúce slovo Božie! Avšak v tom musí prirodzene spočívať tiež nezmeniteľnosť neodchyľujúca sa ani o vlások. Inak je dokonalosť nemysliteľná. Konania mnohých predstaviteľov náboženstiev svedčia však o pochybnostiach vo vlastné učenie, keďže sú s ním v priamom rozpore a predstavitelia svojimi skutkami očividne popierajú jeho základy! Uveďme ako príklad spoveď s uloženým pokáním, predávanie odpustkov za peniaze, modlitby, ktoré majú priniesť bezprostredné odpustenie hriechov a iné zvyky týmto podobné, ktoré sú pri pokojnom uvažovaní popieraním Božej vôle, spočívajúcej v zákonoch stvorenia. Kto sa v myšlienkach rázne neprenesie nad to, čo sa vznáša bez opory, ten v tom nemôže nájsť nič iné, než bezvýhradné znižovanie dokonalosti Boha.
Je celkom prirodzené, že mylný predpoklad ľudí o tom, že môžu poskytovať odpustenie hriechov a k tomu ešte iné podobné zásahy proti dokonalosti Božej vôle, museli viesť k hrubým výstrelkom. Ako dlho ešte potrvá pochabá domnienka, že sa so spravodlivým Bohom a s jeho nezmeniteľnou vôľou môže tak nečestne obchodovať!
Keď Ježiš ako Syn Boží povedal kedysi svojim učeníkom: „Komu vy odpustíte hriechy, tomu budú odpustené,“ tak sa to nevzťahovalo na všeobecné a ľubovoľné oprávnenie takéhoto konania.
To by sa bolo bývalo zhodovalo so zvrátením Božej vôle v nemennej sile zvratných účinkov, skrývajúcich v sebe odmenu i trest v nepodplatiteľnej, to jest božskej, a teda živo pôsobiacej dokonalej spravodlivosti. Teda pripustenie porušovania.
Ježiš by to nikdy nebol mohol učiniť a on to tiež neučinil. Veď on prišiel zákony „naplniť“, ale nie ich rušiť!
Tými slovami mal Ježiš na mysli zákonitý dej, spočívajúci vo vôli Stvoriteľa, že človek môže odpustiť druhému človeku to zlé, čo mu tento osobne učinil! Ako postihnutý má právo i moc toto odpustiť. Jeho úprimným odpustením láme sa dopredu hrot a odníma sa sila karme, ktorá by sa inak pre vinníka bezpodmienečne vytvorila vo zvratnom pôsobení. V tomto živom deji spočíva súčasne aj skutočné odpustenie.
Avšak odpustenie môže vychádzať len od osoby postihnutého a ten môže odpúšťať len pôvodcovi deja, teda páchateľovi, nikdy inak. Preto spočíva v osobnom odpustení toľko požehnania a oslobodenia, ak je toto mienené a precítené úprimne.
Nepriamy účastník činu je prirodzene vylúčený z vlákien zvratného pôsobenia a nemôže preto ani živo, teda účinne zasahovať, lebo nie je pripojený. V takých prípadoch je možný iba jeho príhovor.

Vy, ľudia, stojíte placho pred mojimi slovami, lebo nepovažujete prísnosť za božskú! To však je jedine vaša vina, keďže ste si všetko Božské, všetko prichádzajúce od Boha predstavovali doteraz ako zmäkčilo milujúce a všetko odpúšťajúce, pretože tak vás to učili cirkvi!
Tieto nesprávne náuky boli iba rozumovými výpočtami, ktorých cieľom bolo hromadné lovenie ľudských duší. Ku každému lovu je potrebná návnada, pôsobiaca lákavo na všetko, na čo je nastavená. Správny výber návnady je najdôležitejšou vecou pri každom love.
Keďže tu išlo o lov na ľudské duše, plán bol obratne postavený na ich slabostiach. Lákadlo muselo vyhovovať hlavnej slabosti! A touto hlavnou slabosťou duší je pohodlnosť a lenivosť ich ducha!
Cirkev celkom presne vedela, že musí dosiahnuť veľký úspech práve v tom, keď vyjde čo najďalej v ústrety tejto slabosti a nebude snáď vyžadovať jej odstránenie!
S týmto správnym poznaním cirkev vydláždila pozemským ľuďom širokú a pohodlnú cestu, ktorá mala údajne viesť ku Svetlu; lákavo ju ukazovala týmto pozemským ľuďom, ktorí radšej odvádzali desiatok svojej práce, kľakali na kolená, mrmlali stokrát modlitby, len aby sa nemuseli ani na okamžik duchovne namáhať!
Cirkev im preto odňala duchovnú prácu, odpúšťala im tiež všetky hriechy, len aby ľudia boli pozemsky a navonok poslušní a konali tak, ako cirkev od nich pozemsky požadovala!
Či to už bola návšteva kostola, spoveď, počet modlitieb, poplatky alebo dary, splnomocnenia, nech to bolo čokoľvek, cirkev bola s tým vždy spokojná. Ponechávala veriacich v blude, že za všetko, čo dali pre cirkev, bude im pridelené miesto v nebeskej ríši.
Akoby cirkev mohla tieto miesta rozdávať!
Služby a poslušnosť spájajú všetkých veriacich len s ich cirkvou a nie s ich Bohom! Cirkev alebo jej služobníci nemôžu ľudskej duši odňať ani prášok jej viny alebo dokonca jej odpustiť! Práve tak nesmie cirkev prehlásiť dušu za svätú a zasahovať tak do dokonalých večných prazákonov Božích vo stvorení, ktoré sú nezmeniteľné!
Ako sa ľudia môžu odvážiť hlasovať a rozhodovať o veciach, ktoré spočívajú vo všemohúcnosti, spravodlivosti a všemúdrosti Božej! Ako smú pozemskí ľudia svojim spolublížnym vydávať niečo také za vierohodné! A nie menšie je rúhanie pozemských ľudí, ktorí veria takejto namyslenosti, ktorá tak zreteľne nesie v sebe znižovanie Božej veľkosti!
Niečo tak neuveriteľné môže sa stať len nemysliacim stádovitým ľuďom, ktorí si takým konaním vtláčajú poznávacie znamenie najväčšej duchovnej lenivosti; veď len najjednoduchšie premýšľanie musí každému ihneď a ľahko priniesť poznanie, že taká namyslenosť sa nedá vysvetliť ani ľudskou márnomyseľnosťou, ani velikášstvom, ale že je v tom ťažké rúhanie sa Bohu!
Strašne musí dopadnúť zvratné pôsobenie!

Podľa božích zákonov vo stvorení nemal by žiadny hodnostár a žiadny sudca, bez ohľadu na to, aký úrad tu na zemi zastáva, nikdy stáť vo svojom konaní pod ochranou tohto úradu. Naopak, mal by za všetko on sám a skutočne osobne, bez ochrany, ako každý iný človek, niesť plnú zodpovednosť za všetko to, čo robí vo svojom úrade. Nielen duchovne, ale aj pozemsky. Potom to bude každý brať omnoho vážnejšie a starostlivejšie. A tzv. „omyly“ sa celkom určite nebudú tak ľahko vyskytovať, ktorých následky sa nedajú už nikdy napraviť. A pritom sa vôbec neprihliada k telesnému a duševnému utrpeniu postihnutých a ich príbuzných.

Uskutočnenie ideálnych komunistických ideí nemôže vyrastať z takéhoto základu a tým menej v ňom zakotviť, alebo dokonca sa s ním spojiť, lebo tento základ, teda ľudia, sa k nemu vôbec nehodia! Základ je príliš nerovný a takým vždy zostane, keďže na zemi sa nedá docieliť rovnomerné dozrievanie všetkých ľudí. Stále a stále bude veľký rozdiel v súčasnej zrelosti, lebo jednotlivci sú a duchovne zostanú úplne svojráznymi osobnosťami, ktoré sa môžu iba rozvíjať rozmanitým spôsobom, pretože týmto duchovným osobám nemá byť nikdy odňatá slobodná vôľa o nich samých! Doterajšia slobodná vôľa navonok bola odňatá ľudstvu pri obrate svetov vtelením sa Božskej vôle na zemi, ktorá bude navždy celkom prirodzene vládnuť nad vôľou ľudskou, pretože stojí nad ňou a je silnejšia! Len vnútorne môže každý jedinec ešte raz rozhodovať o svojej duchovnej ceste, ktorá ho povedie ku Svetlu zachovania alebo k temnotám rozkladu! Snažte sa teda spoznať ľudí, ktorí sa na zemi skutočne usilujú o ideály a pomáhajte im v ich činnosti, nakoľko vo výstavbe prinesú len úžitok.

Potrebné je ešte dodať, že treba rozlišovať medzi spolčovaním sa a spolkom! Spolčovanie sa ľudí, je prirodzený proces v súlade s Božími zákonmi, nakoľko je to práve pôsobenie Božieho zákona: príťažlivosť rovnorodého. Lenže toto spolčovanie nemá mať úradný charakter a teda ani osobitné zákony a predpisy, ale majú v každom takto vytvorenom „zoskupení“, vládnuť jednotné, a teda iba Božie zákony. Každý jednotlivec pritom bude postupom času meniť jednotlivé „zoskupenia“, lebo sa bude meniť jeho zrelosť a teda aj bude inklinovať postupne k iným zoskupeniam. Každý zostáva slobodnou osobnosťou, zodpovedný za svoje činy a to jedine v zmysle Božích, večne platných zákonov. Až zotrváva sústavne v tom jedinom – pôvodnom, je to dokonalým dôkazom toho, že sa vôbec nevyvíja, že teda zrelosťou vôbec nepokročil. A takých je dnes väčšina!

Aby sme čitateľa neuviedli na nesprávnu cestu, bude potrebné niečo dôležité doplniť, nakoľko aj manželstvo a partnerstvo je istý druh spolku, ktorý súvisí s týmto zákonom príťažlivosti rovnorodého! Aby si niekto našu radu nevysvetlil tak, že nabádame k rozvodom, keď tvrdíme, že zotrvanie v jednom spolku dokazuje to, že sa dotyčný nevyvíja. Okrem uvedeného zákona v tomto prípade ešte veľmi mocne pôsobí aj veľký dar Boží: LÁSKA! Tá dokáže divy, ba aj to, že sa tí, ktorí sa milujú, dokážu vzájomne ovplyvniť a následne sa spoločne vyvíjať. Dokonca je tu ešte aj ďalší faktor, ktorý je na tomto dianí účastný a treba ho spomenúť. Je to zákon doplnenia celku: Protiklady sa priťahujú – za účelom utvorenia hotového druhu! Negatívna a pozitívna časť sa musia spojiť, aby vzájomne vytvorili hotový druh, ktorý až potom začne podliehať zákonu príťažlivosti rovnorodého. Dokonca pre manželstvo je tu ešte ďalší faktor, ktorý už ale nie je duchovného charakteru, ale iba telesného a to sú pudy, ktoré ale sú tiež pod tlakom ducha, až sú v zdravej forme. V takom prípade pud zostáva ako následok pôsobenia pohlavnej sily, ktorá je vlastne hnacou silou ducha, a ktorá vyvoláva každý duchovný pohyb. Toto je iba veľmi stručný výklad pôsobenia dokonalých zákonov Božích, ktoré na každého pôsobia a ktorých ucelený obraz už dnes môže získať každý! Až je u neho tá pohlavná sila dostatočná a on ju využíva správne.

Pre lepšie pochopenie napísaného, je vhodné uviesť konkrétny príklad rozdielu medzi spolkom a spolčovaním sa. Pozrime sa na „aktivistov“ projektu Rádio Záchrana. Ako sme napísali, spolčovanie sa je prirodzený jav v súlade s Božími zákonmi, ale práve tie interné predpisy, oberajú človeka o slobodnú vôľu a nemali by žiadnemu spolku vládnuť. Práve preto my, v kolektíve rádia, nemáme žiadne vlastné smernice, ba ani sa nesnažíme o vzájomné ovplyvňovanie sa, ale iba o prejav vlastného názoru, ktorý si porovnávame v prvom rade so Slovom Pravdy, a až potom s tým, ako mu my samotní rozumieme. A práve aj toto rozdielne chápanie Slova ešte stále aj v takomto zoskupení pôsobí niekedy nesúlad a vzájomné nepochopenie a nejednotný názor. To je už ale všetko prirodzený stav a aj v súlade so samotným Slovom. Inak by to bolo na úkor slobodnej vôle a teda porušením zákona. V protiklade ku tomu má jedna aktivistka Rádia Záchrana brata, ktorý spolu so svojou rodinou, je členom istého kresťanského spoločenstva. V tom spoločenstve majú pravidelný spoločný program, akcie, a ako každý takýto spolok, teda aj svoje písané, či nepísané smernice a pravidlá. Tohto jej brata istý čas veľmi zaujímalo fungovanie projektu Rádia Záchrana. Svojej sestry sa pýtal otázky typu: „A kto vás vedie? Kto to vlastne celé financuje? Ako fungujete?“ Ona mu vždy v skratke odpovedala, ale brat jej nerozumel. Nevedel si predstaviť, že to nie je „spolok“ ako iné. To bolo zjavným dôkazom toho, že ľudia sú dnes už tak neslobodní, že si nedokážu ani predstaviť, že niekto sa k nejakej práci, na nejakom projekte, môže s niekým spojiť, ale nefunguje to tak ako inde, že je to celkom iné. Že nás spája nie názov, pojem, ale rovnorodosť v hodnotách a chcení, ktoré prišlo skrz poznanie a úsilie o poznávanie Božích zákonov, pričom čerpáme a snažíme sa čerpať z čistého Zdroja, z Posolstva Grálu. Nechápal, že sme neustále samostatné osobnosti, ktoré sa neprispôsobujú vôli a nariadeniam iných, ale že všetko čo robíme, robíme len preto, že to sami tak v každej chvíli chceme a že úsilie každého je, aby to bolo jedine v súlade s Božími zákonmi a tým aj ku prospechu a pomoci blížnym.

Dnes už ľudstvo malo byť tak zrelé, že mu mali vládnuť jednotné zákony – tie prírodné – Božie, ktoré by boli prirodzene vylúčili tie spolky, ktoré tieto zákony nepoznajú, ba ich vo svojom konaní nerešpektujú. A keby ľudstvu tieto jednotné prírodné zákony vládli, vylúčili by sa trenice medzi spolkami, ktoré majú interné predpisy, smernice a zákony, a došlo by ku tej stále nami hľadanej harmónii a vzniku zrelej spoločnosti, ktorá sa zosúladí s tými civilizáciami, ktoré fungujú mimo Zeme, vo vesmíre, Božom stvorení. Ale zároveň by sme sa takto vymanili zo služieb tých spolkov, ba aj civilizácií, ktoré sú pod úrovňou Zeme, ba ktoré vedú ľudstvo zámerne do záhuby, cez mnohých našich vládcov, ktorí sú tu inkarnovaní v službe tých nízkych spolkov, civilizácií temných planét, ba slúžia tomuto úpadku, ale nie pokroku a dozrievaniu ducha. Technická vyspelosť nie je znakom pravého pokroku, ba história potvrdila, že vedie naopak k zániku! A podľa stavu našej spoločnosti, si každý dokáže urobiť úsudok, kde naša cesta zatiaľ vedie, a kde táto spoločnosť skončí!

Duchovný pokrok musí dobehnúť ten pokrok technický, lebo ľudstvo neprežije!

Ľudia! Uvedomte si, že všetky vami dodržiavané zákony, ktoré si navymýšľali iba tieto rôzne spolky, nezachránia ani jedného z vás, ale iba dodržiavanie tých večných – Božích zákonov, ktoré vôbec nepoznáte, a preto ich stále porušujete v každom vami vybratom spolku!